ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unconventional

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unconventional*, -unconventional-

unconventional ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unconventional (adj.) ที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนของสังคม See also: ที่ผิดแปลกไปจากเดิม Syn. eccentric, individualistic, idiosyncratic Ops. conventional
unconventionally (adj.) อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน See also: โดยผิดแปลกไปจากเดิม Syn. eccentrically, individualistically Ops. conventionally
English-Thai: HOPE Dictionary
unconventional(อันคอนเวน'เชินเนิล) adj. ไม่เป็นไปตามกฎทั่วไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกคอก (adj.) unconventional See also: unorthodox, unusual, nonconformist, individualistic, eccentric, iconoclastic
นอกรีต (adj.) unconventional See also: nonconformist Syn. นอกรีตนอกรอย
ผ่าเหล่า (adj.) unconventional See also: unorthodox, eccentric Syn. แหวกแนว, นอกคอก, ผ่าเหล่าผ่ากอ
ผ่าเหล่าผ่ากอ (adj.) unconventional See also: unorthodox, eccentric Syn. แหวกแนว, ผ่าเหล่า, นอกคอก
อลัชชี (adj.) unconventional See also: lawless
แหกคอก (adj.) unconventional See also: unorthodox, eccentric Syn. แหวกแนว, ผ่าเหล่า, นอกคอก, ผ่าเหล่าผ่ากอ
แหวกแนว (adj.) unconventional Syn. แปลก
แหวกแนว (adv.) unconventionally Syn. แปลก, ประหลาด
นอกคอก (v.) be unconventional See also: be nonconformist, opposed to, contrary to custom
นอกบาลี (v.) be unconventional See also: not in any book, outlandish, irrelevant Syn. นอกครู, นอกรีต, นอกรีตนอกรอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
First one being that a woman has come into your life in a very unconventional way and she happens to need your assistance.1. มีผู้หญิงคนนึงเข้ามาในชีวิตคุณ ในทางที่แปลกๆ และเธอเหมือนจะต้องการความช่วยเหลือ
Eighteen years passed, and the baby Tristan grew up knowing nothing of his unconventional heritage.18 ปีผ่านไป หนุ่มน้อยคริสตัน เติบใหญ่ หารู้ในสายเลือดพิเศษของตนเองไม่.
Yes. Your financial situation, your sexual orientation, your unconventional upbringing...ใช่แล้ว สภานภาพการเงินของคุณ รสนิยมทางเพศของคุณ
Yes, we have an unconventional marriage, but that's not a crime.ใช่ เราอาจมีชีวิตแต่งงาน ที่ไม่เหมือนคนทั่วไป แต่นั่นมันไม่ใช่อาชญากรรม
I had a rather unconventional childhood.ผมมีชีวิตวัยเด็กที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่น
They utilize unconventional attacks matched with organized chaos.พวกเขาใช้ประโยชน์จากการจู่โจม ให้ตรงกับความโกลาหล
And just treat her as an unconventional youngster.แต่ปฏิบัติกับเธอเสมือนหนุ่มสาวที่อุตริมากนะครับ
This is an unconventional conversation we're about to have, so I hope you'll protect me on it.นี่มัน แปลก สิ่งที่เรากำลังจะพูดกันนี้ งั้น ฉันหวังว่าคุณจะ ปกป้องฉันเรื่องนี้
Recently, she had been booking more, uh, unconventional gigs.เร็วๆนี้ เธอยังรับงาน อ่าา... งานแปลกๆ
I like to use something unconventional for a vase.ฉันชอบที่จะใช้บางอย่าง ที่ดูแหวกเเนวเพื่อเป็นเเจกัน.
Known for backing unconventional entrepreneurs.พวกผู้ประกอบการธุรกิจแปลกๆ
Their science is still amazing absolutely unconventional but...ความรู้วิทยาศาตร์ของเขามันช่างน่าเหลือเชื่อ แต่ฉันคิดว่าฉันสามารถทำมันซ้ำได้

unconventional ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, 风流 / 風流] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose
疏放[shū fàng, ㄕㄨ ㄈㄤˋ, 疏放] eccentric; self-indulgent; free and unconventional (written style); unbuttoned
悍然不顾[hàn rán bù gù, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ, 悍然不顾 / 悍然不顧] outrageous and unconventional (成语 saw); flying in the face of (authority, convention, public opinion etc)
矫情[jiǎo qíng, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, 矫情 / 矯情] maverick; deliberately unconventional; to conceal the whole story
非标准[fēi biāo zhǔn, ㄈㄟ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 非标准 / 非標準] nonstandard; unconventional
放荡[fàng dàng, ㄈㄤˋ ㄉㄤˋ, 放荡 / 放蕩] unconventional

unconventional ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不正規戦[ふせいきせん, fuseikisen] (n) unconventional warfare
円滑洒脱[えんかつしゃだつ, enkatsushadatsu] (n,adj-na) being smooth, free and easy; refined and unconventional
遊撃戦[ゆうげきせん, yuugekisen] (n) guerrilla warfare; unconventional warfare
一風変わった;一風変った[いっぷうかわった, ippuukawatta] (adj-f) eccentric; queer; unconventional; peculiar; original
常識はずれ;常識外れ[じょうしきはずれ, joushikihazure] (adj-no,adj-na,n) unconventional; eccentric; offbeat; aberrant; outlandish; crazy
斬新奇抜[ざんしんきばつ, zanshinkibatsu] (n) novel; unconventional; cutting-edge
洒脱[しゃだつ, shadatsu] (adj-na,n) unconventional; unconstrained
違例[いれい, irei] (n) unconventionality
飄逸[ひょういつ, hyouitsu] (adj-na) easygoing; unconventional; happy-go-lucky; light

unconventional ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อลัชชี[adj.] (alatchī) EN: shameless ; unconventional FR: sans complexe
อนิยม-[pref. (adj.)] (aniyama-) EN: transitory ; unconventional ; unusual ; non-conforming FR:
แหกคอก[adj.] (haēkkhøk) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric FR:
นอกบาลี [v.] (nøkbālī) EN: be unconventional FR:
นอกคัมภีร์[adj.] (nøkkhamphī) EN: unconventional ; eccentric FR:
นอกคอก[adj.] (nøkkhøk) EN: unorthodox ; unconventional ; nonconformist ; maverick ; renegade ; eccentric FR: saugrenu
นอกลู่นอกทาง[adj.] (nøklūnøkthā) EN: off the track ; unconventional FR:
นอกตำรา[adj.] (nøktamrā) EN: unorthodox ; unconventional ; nonconformist ; outlandish FR:
ผ่าเหล่า[adj.] (phālao) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric FR: non conventionnel
ผ่าเหล่าผ่ากอ[adj.] (phālao phā ) EN: unconventional FR:
ผิดประเพณี[adj.] (phit praphē) EN: unconventional ; contrary to custom ; wrong ; immoral FR:
สวนกระแส[adj.] (sūan krasaē) EN: unconventional ; adverse ; unfashionable FR:
แตกฝูง[adj.] (taēkfūng) EN: unconventional ; contrary FR:
อุตริ[adj.] (uttari) EN: queer ; odd ; weird ; strange ; bizarre ; unusual ; peculiar ; out of the ordinary ; unconventional ; beatnik ; eccentric ; absurd FR: curieux ; bizarre ; étrange
แหกคอก[v.] (haēkkhøk) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox FR:
นอกรีต[adv.] (nøkrīt) EN: untraditionally ; unconventionally FR:
นอกรีตนอกรอย[adv.] (nøkrītnøkrø) EN: untraditionally ; unconventionally FR:
แหวกแนว[adv.] (waēknaēo) EN: unconventionally FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unconventional
Back to top