ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obedience

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obedience*, -obedience-

obedience ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obedience (n.) การเชื่อฟัง See also: การอยู่ในโอวาท Syn. submissiveness, compliance Ops. disobedience, insubordination
English-Thai: HOPE Dictionary
obedience(โอบี'เดียนซฺ) n. การเชื่อฟัง,การอยู่ในโอวาท, Syn. docility
English-Thai: Nontri Dictionary
obedience(n) การเชื่อฟัง,ความอ่อนน้อม,การยอมตาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obedience to order, defence ofข้อต่อสู้ว่าได้ทำตามคำสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โอวาท (n.) obedience See also: submissiveness, compliance, docility, subservience
การขัด (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การละเมิด, การฝ่าฝืน
การขัดขืน (n.) disobedience See also: resistance Ops. การยินยอม
การผิดคำสั่ง (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การละเมิด, การฝืน, การฝืนกฎ, การขัดขืน
การฝ่าฝืน (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การละเมิด, การฝืน, การผิดคำสั่ง, การฝืนกฎ, การขัดขืน
การฝืน (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การขัด, การละเมิด, การฝ่าฝืน
การฝืนกฎ (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การละเมิด, การฝืน, การผิดคำสั่ง, การขัดขืน
การละเมิด (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การฝืน, การผิดคำสั่ง, การฝืนกฎ, การขัดขืน
การละเมิด (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การขัด, การฝ่าฝืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just think it's really interesting this sudden obedience you have to dad.ฉันชักเริ่มสงสัยแล้วว่า อยู่ๆ ทำไมแก ถึงเชื่อฟังพ่อขึ้นมาซะงั้น
You've been kicked out of obedience school.นายโดนเตะโด่งออกมา จากโรงเรียนสอนหมา
The-The getting kicked out of obedience school... the humping, the great escape-ไอ้.. ไอ้เรื่องโดนถีบส่งออกจาก โรงเรียนสอนหมา เรื่องซอยขา, สุดยอดการหลบหนี
You have no right to act on your own! You have taken vows, obedience being one!คุณไม่มีสิทธิทำอย่างนั้น คุณได้สาบานตนที่จะปฏิบัติตาม!
Well done. You've shown exceptional obedience and discipline.ดีมาก เจ้าอยู่ในโอวาทและมีวินัยดีมาก
What, no obedience school?ไม่มีโรงเรียนสอนเหรอ?
If it's obedience that you want, we will put her under a spell.ถ้าเจ้าต้องการความเชื่อฟัง เราจะร่ายมนต์ใส่นาง
Monks of his order are unwavering in their obedience to the virgin oracle.พวกนี้เชื่อเทพพยากรณ์ไม่เปลี่ยนแปลง
Azazel, we submit to you body and soul, the lord of the underworld, we offer you our obedience and everlasting devotion until death sanctifies this unholy union.ให้แก่เจ้าแห่งโลกพื้นพิภพ เราเสนอความเชื่อฟัง และการทุ่มเทอันไม่มีสิ้นสุด จนกว่าความตายจะทำให้เราพ้นบาป จากความเลวทรามนี้
Of government for the people... and to argue against blind obedience to ritual and authority.ของรัฐบาลสำหรับคน และเถียงกับการเชื่อฟังคนตาบอด ตามพิธีกรรมและผู้มีอำนาจ
Obedience without question. Loyalty till UnderVerse come.สวามิภักดิ์ มิกังขา ตราบจนยุคอันเดอร์เวิร์ส
In the future, each man will serve the state with absolute obedience.ในอนาคตทุกคนจะโหยหา รัฐบาลที่มีอำนาจเด็ดขาด

obedience ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恭敬不如从命[gōng jìng bù rú cōng mìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, 恭敬不如从命 / 恭敬不如從命] deference is no substitute for obedience (成语 saw); to follow sb's precepts is the sincerest form of respect
百依百顺[bǎi yī bǎi shùn, ㄅㄞˇ ㄧ ㄅㄞˇ ㄕㄨㄣˋ, 百依百顺 / 百依百順] docile and obedient; all obedience

obedience ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
順逆[じゅんぎゃく, jungyaku] (n) right and wrong; loyalty and treason; obedience and disobedience
わやく[, wayaku] (n) (1) (arch) (See 枉惑) trickery; (2) fiasco; (3) disobedience
不従順[ふじゅうじゅん, fujuujun] (n) disobedience
不服従[ふふくじゅう, fufukujuu] (n) insubordination; disobedience
叛服[はんぷく, hanpuku] (n) disobedience and obedience; defiance and compliance
孝順[こうじゅん, koujun] (adj-na,n) obedience; filial piety
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P)
背反行為[はいはんこうい, haihankoui] (n) act of disobedience (betrayal); violation; breach; infraction; infringement
背馳[はいち, haichi] (n,vs) inconsistency; contradiction; disobedience
違命[いめい, imei] (n,vs) disobedience

obedience ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเชื่อฟัง [n.] (kān cheūafa) EN: compliance ; obedience FR:
ความเคารพเชื่อฟัง[n. exp.] (khwām khaor) EN: obedience FR:
แสดงความกตัญญู[v. exp.] (sadaēng khw) EN: show filial devotion and obedience FR:
อารยะขัดขืน[n. exp.] (āraya khatk) EN: civil disobedience FR: désobéissance civile [f]
การดื้อแพ่ง[n.] (kān deūphae) EN: disobedience FR: désobéissance [f]
การดื้อแพ่งต่อกฎหมาย[n. exp.] (kān deūphae) EN: civil disobedience FR: désobéissance civile [f]
การฝ่าฝืน[n.] (kān fāfeūn) EN: breach ; disobedience ; contravention ; violation ; infringement ; infraction FR: infraction [f] ; violation [f]
การขัดขืน[n. exp.] (kān khatkhe) EN: disobedience ; resistance FR:
การละเมิด[n. exp.] (kān lamoēt) EN: disobedience ; tort ; infraction ; violation FR: violation [f] ; non-respect [m]
การไม่เชื่อฟัง [n. exp.] (kān mai che) EN: disobedience FR:
การผิดคำสั่ง[n.] (kān phit kh) EN: disobedience FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obedience
Back to top