ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

convention

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *convention*, -convention-

convention ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
convention (n.) การชุมนุม Syn. gathering, meeting
convention (n.) การประชุม Syn. assembly
convention (n.) ข้อตกลง See also: สนธิสัญญา Syn. agreement
conventional (adj.) เกี่ยวกับประเพณีนิยม See also: เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ Syn. customary
conventional (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับการชุมนุม
conventional (adj.) ธรรมดา See also: สามัญ
conventionalise (vt.) ทำให้เป็นธรรมเนียม See also: ทำให้เป็นแบบฉบับ Syn. conventionalize
conventionality (n.) การปรับให้เข้ากับธรรมเนียมปฏิบัติ
conventionalize (vt.) ทำให้เป็นธรรมเนียม See also: ทำให้เป็นแบบฉบับ Syn. conventionalise
conventioneer (n.) ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมเนียม
conventionhall (n.) เต็นท์ขนาดใหญ่ See also: กระโจมขนาดใหญ่ Syn. showplace
English-Thai: HOPE Dictionary
convention(คันเวน'เชิน) n. การประชุม,การประชุมพรรคการเมือง,สัญญา,สนธิสัญญา,อนุสัญญา,ระเบียบแบบแผน,จารีตประเพณี,ธรรมเนียมปฎิบัติ,การประชุมที่มีกำหนด, Syn. meeting,custom
conventional(คันเวน'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับธรรมเนียมปฎิบัติหรือประเพณีนิยม,ธรรมดา,สามัญ,เกี่ยวกับข้อตกลงหรือสัญญา, See also: conventionalist n. ดูconventional, Syn. usual ###A. unusual
conventional memoryหน่วยความจำปกติใช้เรียก 640 กิโลไบต์แรกของหน่วยความจำ (RAM) ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม และเครื่องเลียนแบบไอบีเอ็ม (IBM compatibles) ที่กำหนดว่าต้องมีหน่วยความจำอย่างน้อย 640 เค (เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้นานแล้ว)
conventionalism(คันเวน'ช'?ะเนิลลิซึม) n. ลัทธิธรรมปฎิบัติ,การปฎิบัติตามจารีตประเพณีหรือประเพณีนิยม
conventionality(คันเวน'ชะแนล'ลิท') n. หลักการตามประเพณีนิยม, Syn. convention
conventionalize(คันเวน'?ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ,เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ., See also: conventionalisation n. ดูconventionalize conventionalization n. ดูconventionalize
conventioneer(คันเวน'?ะเนียร์') n. ผู้ปฎิบัติตามประเพณีนิยม
conventionlise(คันเวน'?ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ,เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ., See also: conventionalisation n. ดูconventionalize conventionalization n. ดูconventionalize
English-Thai: Nontri Dictionary
convention(n) การประชุม,สนธิสัญญา,การตกลง,จารีตประเพณี,ประเพณีนิยม,แบบแผน
conventional(adj) ตามประเพณีนิยม,ตามแบบแผน,ตามธรรมเนียม
conventionality(n) ประเพณีนิยม,การถือแบบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
convention๑. การประชุมใหญ่ (ก. ปกครอง)๒. อนุสัญญา (ก. ระหว่างประเทศ)๓. ขนบธรรมเนียม, ประเพณีนิยม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conventional duration of pregnancyระยะตั้งครรภ์ตามปรกติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conventionalismคติสัญนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
conventionอนุสัญญา
Conventional Agentsยาสามัญ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรอบ (n.) convention See also: pattern, set of rules, set pattern Syn. ระเบียบ, แบบแผน
กระบวน (n.) convention See also: procedure, course, process, method Syn. ขบวน, แบบแผน
อนุสัญญา (n.) convention See also: subcontract
นอกคอก (v.) be unconventional See also: be nonconformist, opposed to, contrary to custom
นอกคอก (adj.) unconventional See also: unorthodox, unusual, nonconformist, individualistic, eccentric, iconoclastic
นอกบาลี (v.) be unconventional See also: not in any book, outlandish, irrelevant Syn. นอกครู, นอกรีต, นอกรีตนอกรอย
นอกรีต (adj.) unconventional See also: nonconformist Syn. นอกรีตนอกรอย
ผ่าเหล่า (adj.) unconventional See also: unorthodox, eccentric Syn. แหวกแนว, นอกคอก, ผ่าเหล่าผ่ากอ
ผ่าเหล่าผ่ากอ (adj.) unconventional See also: unorthodox, eccentric Syn. แหวกแนว, ผ่าเหล่า, นอกคอก
รัฐนิยม (n.) state convention See also: conventions of state
อลัชชี (adj.) unconventional See also: lawless
เรียน (v.) salutation of a letter as a conventional greeting
แหกคอก (adj.) unconventional See also: unorthodox, eccentric Syn. แหวกแนว, ผ่าเหล่า, นอกคอก, ผ่าเหล่าผ่ากอ
แหวกแนว (adv.) unconventionally Syn. แปลก, ประหลาด
แหวกแนว (adj.) unconventional Syn. แปลก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At the convention centre.ที่ศูนย์ประชุม. โอเค.
And our first act should be to convene a congress party convention and demand independence.งานชิ้นแรกของเราน่าจะเป็น จัดประชุมพรรคชาตินิยม และเรียกร้องการเป็นเอกราช
Now when convention and science offer us no answers, might we not finally turn to the fantastic as a plausibility?ที่ตาย จากเหตุลึกลับแบบนี้ ตอนนี้ เมื่อเรารวมข้อมูลที่มี และ วิทยาศาสตร์ ก็ไม่สามารถให้คำตอบได้
I'm gonna meet with their C.E.O. at the convention in San Francisco next month.เดือนหน้าฉันต้องไปพบกับซีอีโอพวกเขาที่ซานฟรานซิสโก
To the pharmaceutical convention at the Hyatt. I'm meeting the Lyndon guys.มีงานเลี้ยงที่โรงแรมไฮแอท ฉันต้องไปพบคนของลินดอน
Besides, we have a maple syrup convention comin' at three, so...นอกจากนี้แล้ว เดี๋ยวเราจะมีการประชุม เกี่ยวกับน้ำเชื่อมเมเปิ้ล ตอนบ่าย 3 โมง
Handover of Hong Kong Yesterday's convention centerพิธีส่งมอบฮ่องกง การประชุมเมื่อวาน
Six weeks from now. Westside Convention Center.อีก 6 อาทิตย์ ที่ศูนย์ประชุมเวสต์ ไซด์
Some sort of Village People convention in town?มีชุมนุมแฟนเพลง วงวิลเลจ พีเพิล กันเหรอ
He was headed to a convention in Denver.เขากำลังจะบินไปประชุมที่เดนเวอร์
Some one drop these off at the convention this morning.มีบางคนวางไอ้นี่ไว้ ที่โต๊ะประชุมเมื่อเช้านี้
Some hideous-skirt convention you have to go to?ต้องไปประชุม เรื่องกระโปรงตกยุคเหรอ

convention ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公约[gōng yuē, ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 公约 / 公約] convention (i.e. international agreement)
消除对妇女一切形式歧视公约[Xiāo chú duì Fù nǚ Yī qiè Xíng shì Qí shì Gōng yuē, ㄒㄧㄠ ㄔㄨˊ ㄉㄨㄟˋ ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 消除对妇女一切形式歧视公约 / 消除對婦女一切形式歧視公約] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
濒危野生动植物种国际贸易公约[Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄧㄝˇ ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 濒危野生动植物种国际贸易公约 / 瀕危野生動植物種國際貿易公約] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
向例[xiàng lì, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, 向例] custom; usual practice; convention up to now
墨守成规[mò shǒu chéng guī, ㄇㄛˋ ㄕㄡˇ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ, 墨守成规 / 墨守成規] hidebound by convention (成语 saw)
联合国气候变化框架公约[Lián hé guó Qì hòu Biàn huà Kuàng jià Gōng yuē, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄨㄤˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 联合国气候变化框架公约 / 聯合國氣候變化框架公約] United Nations Framework Convention on Climate Change
联合国海洋法公约[Lián hé guó Hǎi yáng fǎ Gōng yuē, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 联合国海洋法公约 / 聯合國海洋法公約] United Nations Convention on the Law of the Sea
常理[cháng lǐ, ㄔㄤˊ ㄌㄧˇ, 常理] common sense; conventional reasoning and morals
常规[cháng guī, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟ, 常规 / 常規] conventional (weapons); conventional; common; routine
常规武器[cháng guī wǔ qì, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟ ˇ ㄑㄧˋ, 常规武器 / 常規武器] conventional weapon
惯例[guàn lì, ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, 惯例 / 慣例] conventional
迂拘[yū jū, ㄩ ㄐㄩ, 迂拘] conventional; conservative
[sú, ㄙㄨˊ, 俗] custom; convention; popular; common; coarse; vulgar; secular
习俗[xí sú, ㄒㄧˊ ㄙㄨˊ, 习俗 / 習俗] custom; tradition; local tradition; convention
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, 风流 / 風流] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose
疏放[shū fàng, ㄕㄨ ㄈㄤˋ, 疏放] eccentric; self-indulgent; free and unconventional (written style); unbuttoned
按步就班[àn bù jiù bān, ㄢˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄅㄢ, 按步就班] follow the prescribed order; keep to conventional ways
大会[dà huì, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 大会 / 大會] general assembly; general meeting; convention
寿比南山[shòu bǐ Nán shān, ㄕㄡˋ ㄅㄧˇ ㄋㄢˊ ㄕㄢ, 寿比南山 / 壽比南山] Live as long as Mt Nan! (成语 saw, conventional greeting); We wish you Happy Birthday and many more of them.
矫情[jiǎo qíng, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, 矫情 / 矯情] maverick; deliberately unconventional; to conceal the whole story
不主故常[bù zhǔ gù cháng, ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄍㄨˋ ㄔㄤˊ, 不主故常] not to stick to the old conventions
非标准[fēi biāo zhǔn, ㄈㄟ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 非标准 / 非標準] nonstandard; unconventional
轨道[guǐ dào, ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, 轨道 / 軌道] orbit; railway or tram line; fig. conventional way of thinking
陈规[chén guī, ㄔㄣˊ ㄍㄨㄟ, 陈规 / 陳規] outmoded conventions; old-fashioned ways
陈规陋习[chén guī lòu xí, ㄔㄣˊ ㄍㄨㄟ ㄌㄡˋ ㄒㄧˊ, 陈规陋习 / 陳規陋習] outmoded conventions; old-fashioned ways
悍然不顾[hàn rán bù gù, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ, 悍然不顾 / 悍然不顧] outrageous and unconventional (成语 saw); flying in the face of (authority, convention, public opinion etc)
套话[tào huà, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄚˋ, 套话 / 套話] polite talk; conventional greetings
传统[chuán tǒng, ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ, 传统 / 傳統] tradition; convention
放荡[fàng dàng, ㄈㄤˋ ㄉㄤˋ, 放荡 / 放蕩] unconventional

convention ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille
コミケット[, komiketto] (n) (abbr) comic market; convention where amateur manga artists sell their work
コンベンションビューロー[, konbenshonbyu-ro-] (n) convention bureau
ジェノサイド条約[ジェノサイドじょうやく, jienosaido jouyaku] (n) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (United Nations, 1948)
ジュネーブ条約[ジュネーブじょうやく, june-bu jouyaku] (n) Geneva Convention
マーク規則[マークきそく, ma-ku kisoku] (n) {comp} markup convention
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
北京条約;ペキン条約[ペキンじょうやく, pekin jouyaku] (n) Convention of Peking (1860)
国際連合海洋法条約[こくさいれんごうかいようほうじょうやく, kokusairengoukaiyouhoujouyaku] (n) (obsc) (See 国連海洋法条約) United Nations Convention on the Law of the Sea
拷問禁止条約[ごうもんきんしじょうやく, goumonkinshijouyaku] (n) United Nations Convention Against Torture (1987)
拷問等禁止条約[ごうもんとうきんしじょうやく, goumontoukinshijouyaku] (n) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
海洋投棄規制条約[かいようとうききせいじょうやく, kaiyoutoukikiseijouyaku] (n) Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matters
生物多様性条約[せいぶつたようせいじょうやく, seibutsutayouseijouyaku] (n) Convention on Biological Diversity; CBD
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P)
コンベンショナリズム[, konbenshonarizumu] (n) conventionalism
コンベンショナル[, konbenshonaru] (adj-na) conventional
コンベンショナルメモリ[, konbenshonarumemori] (n) {comp} conventional memory
コンベンショナルメモリー[, konbenshonarumemori-] (n) {comp} conventional memory
一風変わった;一風変った[いっぷうかわった, ippuukawatta] (adj-f) eccentric; queer; unconventional; peculiar; original
不正規戦[ふせいきせん, fuseikisen] (n) unconventional warfare
世間一般の通念[せけんいっぱんのつうねん, seken'ippannotsuunen] (exp) conventional wisdom
仕来たり;仕来り;為来り[しきたり, shikitari] (n) custom; conventional practice; conventional practise; mores; ordinance
会議[かいぎ, kaigi] (n,vs,adj-no) meeting; conference; session; assembly; council; convention; congress; (P)
円滑洒脱[えんかつしゃだつ, enkatsushadatsu] (n,adj-na) being smooth, free and easy; refined and unconventional
句法[くほう, kuhou] (n) (1) (See 句形・1) conventions to be followed in composing Japanese poetry; phraseology; diction; (2) (See 句形・2) rules of grammar and syntax when reading kanbun in Japanese
囚われた考え;捕らわれた考え[とらわれたかんがえ, torawaretakangae] (n) prejudiced opinion; conventional ideas
因習;因襲[いんしゅう, inshuu] (n) convention; tradition; long-established custom
因習的[いんしゅうてき, inshuuteki] (adj-na) conventional
因習道徳[いんしゅうどうとく, inshuudoutoku] (n) conventional morality (morals)
在り来たり;在り来り[ありきたり, arikitari] (adj-no) common; ordinary; conventional; customary
型通り[かたどおり, katadoori] (adj-na) formal; proper; prescribed; conventional; stereotypical
大会[たいかい, taikai] (n,adj-no) convention; tournament; mass meeting; rally; (P)
常套;常とう[じょうとう, joutou] (n) conventionality; triteness
常套表現[じょうとうひょうげん, joutouhyougen] (n) conventional (stock) phrase; hackneyed expression; platitude; cliche
常識はずれ;常識外れ[じょうしきはずれ, joushikihazure] (adj-no,adj-na,n) unconventional; eccentric; offbeat; aberrant; outlandish; crazy
常識を覆す[じょうしきをくつがえす, joushikiwokutsugaesu] (exp,v5s) to defy conventional wisdom
慣例[かんれい, kanrei] (n,adj-no) custom; precedent; of convention; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マーク規則[マークきそく, ma-ku kisoku] markup convention
内容規則[ないようきそく, naiyoukisoku] content convention
応用規則[おうようきそく, ouyoukisoku] application convention
規則[きそく, kisoku] rule, convention
規約[きやく, kiyaku] protocol, agreement, convention
コンベンショナルメモリ[こんべんしょなるめもり, konbenshonarumemori] conventional memory

convention ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุสัญญา[n.] (anusanya) EN: convention FR: convention [f]
อนุสัญญาแรมซาร์ [n. prop.] (Anusanya Ra) EN: Ramsar Convention FR:
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ = บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์[TM] (Bāngkøk Khø) EN: Bangkok Convention Center FR:
บริการจัดประชุม[n. exp.] (børikān jat) EN: convention services FR:
จรรยาบรรณ[n. exp.] (janyāban) EN: code of conduct ; convention ; ethic ; ethics ; morality ; morals ; conduct FR: code de bonne conduite [m] ; éthique [f] ; conventions [fpl]
จารีต[n.] (jārīt) EN: convention ; custom ; tradition ; usage ; practice FR: coutume [f] ; tradition [f] ; usage [m]
จารีตประเพณี[n.] (jārītpraphē) EN: tradition ; custom ; usage ; convention FR: tradition [f]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมนานาทรรศน์[n. exp.] (kān prachum) EN: convention ; symposium FR:
การประชุมใหญ่[n. exp.] (kān prachum) EN: general meeting ; convention FR: réunion générale [f] ; assemblée générale [f] ; convention [f] ; congrès [m]
กติกา[n.] (katikā) EN: agreement ; pact ; convention ; covenant ; contract FR: convention [f] ; pacte [m] ; accord [m]
กติกาสนธิสัญญา[n. exp.] (katikā sont) EN: convention FR: convention [f]
ขนบ[n.] (khanop) EN: custom ; system ; convention ; order ; usual practice ; social custom ; pattern ; example FR: coutume [f] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique [f] ; convention [f] ; système [m]
ขนบธรรมเนียม[n.] (khanopthamn) EN: custom ; wont ; convention ; traditional ways FR: tradition [f] ; coutume [f] ; usage [m] ; convention [f]
คอนเวนชั่น[n.] (khønwēnchan) EN: convention FR:
ข้อตกลง[n.] (khø toklong) EN: agreement ; deal ; accord ; convention ; treaty ; consensus ; bargain FR: accord [m] ; convention [f] ; traité [m] ; consensus [m]
หนังสือสัญญา[n.] (nangseū san) EN: contract ; agreement ; compact ; treaty ; written contract ; written agreement FR: contrat [m] ; convention [f] ; traité [m] ; accord [m]
ผิดผี[v.] (phitphī) EN: be offensive to the spirits ; violate custom ; go against a tradition ; violate tradition ; violate a convention ; do sth morally wrong FR:
ประเพณี[n.] (praphēnī) EN: tradition ; custom ; habit ; convention ; code of conduct ; common practice ; traditional practice ; habitual practice FR: tradition [f] ; coutume [f] ; habitude [f] ; moeurs [fpl] ; pratique [f]
ประเพณีนิยม[n.] (praphēnīniy) EN: tradition ; custom ; convention FR: tradition [f] ; coutume [f] ; convention [f]
รัฐนิยม[n.] (ratthaniyom) EN: State Convention FR:
สัญญา[n.] (sanyā) EN: contract ; agreement ; booking ; deal FR: contrat [m] ; convention [f] ; engagement [m] ; promesse [f] ; accord [m]
สัญนิยม[n.] (sanyaniyom) EN: convention FR: convention [f]
สัญนิยมเครื่องหมาย[n. exp.] (sanyaniyom ) EN: sign convention FR:
สนธิสัญญา[n.] (sonthisanyā) EN: pact ; treaty ; accord ; agreement ; deal ; convention FR: traité [m] ; pacte [m] ; convention [f] ; accord [m]
ศูนย์การประชุม[n. exp.] (sūn kān pra) EN: convention hall ; convention center FR: centre de congrès [m] ; centre des congrès [m] (Québ.) ; palais des congrès [m]
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ; ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ; ศูนย์สิริกิติ์[org.] (Sūn Kān Pra) EN: Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) FR: Centre national des congrés Reine Sirikit [m]
ศูนย์ประชุม[n. exp.] (sūn prachum) EN: conference center ; convention center FR:
ธรรมเนียม[n.] (thamnīem) EN: custom ; tradition ; manner ; way ; mode ; method ; system ; common practice ; convention ; use ; habit FR: coutume [f] ; usage [m] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique courante [f]
ธรรมเนียมนิยม[n. exp.] (thamnīem ni) EN: convention FR:
ธรรมเนียมประเพณี[n.] (thamnīempra) EN: custom ; tradition ; convention ; customary practice FR: coutume [f] ; tradition [f]
ที่ประชุม[n.] (thī prachum) EN: conference ; meeting ; convention ; assembly ; congress ; convention ; colloquium ; council ; parley ; interchange FR: assemblée [f]
อลัชชี[adj.] (alatchī) EN: shameless ; unconventional FR: sans complexe
อนิยม-[pref. (adj.)] (aniyama-) EN: transitory ; unconventional ; unusual ; non-conforming FR:
แบบดั้งเดิม[adj.] (baēp dangdo) EN: conventional ; traditional FR:
ช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิม[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: conventional marketing channels FR:
แหกคอก[v.] (haēkkhøk) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox FR:
แหกคอก[adj.] (haēkkhøk) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric FR:
ขัดต่อประเพณีนิยม[v. exp.] (khat tø pra) EN: infringe on conventions FR:

convention ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alpenkonvention {f}Alpine Convention
Brauch {m} | es ist Brauch, etw. zu tunconvention | it is the convention to do sth.
Artenschutzabkommen {n}Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Diagonalreifen {m} [auto]bias tire [Am.]; conventional tire; cross-ply tyre; diagonal tyre (cross-ply)
Fußmotor {m}conventional motor
Kartenzeichen {n}conventional sign

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า convention
Back to top