ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ambuscade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ambuscade*, -ambuscade-

ambuscade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ambuscade (n.) การซุ่มโจมตี Syn. ambush
ambuscade (vi.) ซุ่มโจมตี Syn. ensnare, lie in wait for
English-Thai: HOPE Dictionary
ambuscade(แอมบัสเคด') n.,vt.,vi. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย. -ambuscader n., Syn. ambush)

ambuscade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดัก[v.] (dak) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block ; snare FR: prendre ; attraper ; piéger ; capturer ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter
การซุ่มโจมตี[n. exp.] (kān sum jōm) EN: ambush ; ambuscade FR: embusacde [f]
ไม้มืด[n.] (māimeūt) EN: ambush ; ambuscade ; an assault by surprise FR: embuscade [f] ; embûche [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ambuscade
Back to top