sty

แปลว่า


n คอกหมู
ความหมายเหมือนกับ: den , hovel , pigpen
คำที่เกี่ยวข้อง: เล้าหมู
vt ใส่เล้าหมู
คำที่เกี่ยวข้อง: ใส่หมูในคอก