ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

word

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *word*, -word-

word ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
word (n.) คำ
word (n.) ข่าวสาร See also: ข้อมูล, ข่าว Syn. information, message, news
word (n.) ข่าวลือ See also: คำซุบซิบ, คำนินทา Syn. gossip, rumor
word (n.) คำสัญญา See also: คำรับรอง, คำรับประกัน Syn. assurance, guarantee, promise
word (n.) คำสั่ง See also: คำบัญชา
word (n.) คำบอกรหัส See also: รหัส, คำยินยอมให้ผ่าน
word (vt.) พูด See also: แถลง, อธิบายโดยใช้คำพูด Syn. express, phrase
word (n.) คำพูดแบบฉุนๆ See also: คำพูดโต้เถียง, คำโต้แย้ง Syn. argument, dispute, quarrel
word (n.) เนื้อเพลง See also: เนื้อร้อง
word blindness (n.) การสูญเสียความสามารถในการอ่าน
word class (n.) ชนิดของคำ See also: ประเภทของคำ Syn. grammatical form, lexeme
word for word (idm.) คำต่อคำ See also: ทุกคำพูด, ทุกคำ
word order (n.) ลำดับคำในประโยค อนุประโยค หรือวลี See also: การเรียงลำดับของคำในประโยค อนุประโยค หรือวลี
word processing (n.) การสร้าง จัดเก็บ แก้และพิมพ์คำ ข้อความโดยใช้คอมพิวเตอร์
word-for-word (adj.) ซึ่งมีลักษณะคำต่อคำ See also: ซึ่งตรงตามตัวอักษร Syn. letter-for-letter, line-for-line Ops. paraphrased
word-hoard (n.) คำศัพท์ทั้งหมดที่คนสามารถใช้หรือเข้าใจได้
word-perfect (adj.) ถูกต้องทุกคำ
wordbook (n.) พจนานุกรม See also: หนังสือคำศัพท์, ปทานุกรม Syn. dictionary, lexicon, vocabulary
wordily (adv.) อย่างใช้คำยืดยาว See also: อย่างใช้คำมากเกินไป Syn. redundantly, verbosely
wordiness (n.) การใช้คำฟุ่มเฟือย Syn. redundance, redundancy
wording (n.) การใช้คำ (โดยผู้เขียนหรือผู้พูด) See also: การเลือกใช้คำ (โดยผู้เขียนหรือผู้พูด) Syn. diction, phraseology, phrasing
wordless (adj.) ซึ่งเงียบ See also: ซึ่งไม่พูด, ซึ่งไม่มีถ้อยคำ Syn. inarticulate, speechless, silent Ops. loquacious, talkative
wordlessly (adv.) อย่างจนถ้อยคำ See also: อย่างไร้ถ้อยคำ Syn. silently
wordlessness (n.) การไร้ถ้อยคำ
wordmonger (n.) นักพูดหรือนักเขียนที่ใช้คำฟุ่มเฟือยเกินไป (คำโบราณ)
wordplay (n.) การเล่นคำ See also: การเล่นลิ้น, การเล่นสำนวน Syn. paronomasia, pun
words (n.) สุนทรพจน์ See also: การพูด Syn. speech, talk
wordsmith (n.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้คำ เช่น นักเขียน นักหนังสือพิมพ์
Wordsworth (n.) กวีอังกฤษในช่วงปีค.ศ. 1770-1850
wordy (adj.) ซึ่งใช้คำมากเกินไป See also: ซึ่งใช้คำฟุ่มเฟือย
English-Thai: HOPE Dictionary
word(เวิร์ด) n. คำ,คำศัพท์,คำพูด,ถ้อยคำ,ศัพท์,ศัพท์โดด ๆ ,ภาษา,เนื้อเพลง vt. แสดงออกเป็นคำพูด,ทำให้เป็นคำพูด words คำพูดถ้อยคำ,คำสนทนา,เนื้อเพลง,การออกเสียง,คำสัญญา,คำมั่น,คำผ่าน,คำสั่ง,คติพจน์, -Phr. (in a word โดยสรุป)
word for honourn. คำปฏิญาณ,คำมั่น,คำสัญญา,คำมั่นสัญญา
word processingการประมวลผลคำการประมวลคำหมายถึงการนำข้อมูลต่าง ๆ มาพิมพ์ใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ แล้วใช้คำสั่งจัดให้แสดงผลในรูปแบบที่ต้องการ เช่น กำหนดขนาดของหน้า กำหนดให้ให้หน้าหนึ่งมีกี่บรรทัด แต่ละบรรทัดมีกี่ตัวอักษร นอกจากนั้น ยังสามารถแก้ไขง่าย กับทั้งเก็บไว้ใช้ในโอกาสหลังได้ ส่วนมากจะใช้โปรแกรมสำเร็จช่วย ปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาให้ทำเพิ่มขึ้นได้อีกหลายอย่าง เป็นต้นว่า แทรกภาพได้ ทำตารางประกอบได้ ตรวจแก้ตัวสะกดให้ได้ แม้แต่เสนอศัพท์ต่าง ๆ ให้เลือกใช้ ก็ได้ ฯ
word processorโปรแกรมประมวลคำเครื่องประมวลคำหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถทำการประมวลผลคำได้ (ดู word processing) โปรแกรมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีหลายโปรแกรม เช่น WordStar, Word Perfect, Microsoft Word โปรแกรมเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะมีคนใช้มาก โปรแกรมของคนไทยที่คนส่วนมากรู้จัก ก็มีหลายโปรแกรม เช่น ราชวิถีเวิร์ด และซียูไรท์เตอร์ (CU Writer) เป็นต้น
word wrapยกคำไปขึ้นบรรทัดใหม่หมายถึง การบรรจุข้อความลงในขอบเขตหนึ่ง ๆ เมื่อถึงจุดสิ้นสุดเขตที่กำหนด ข้อความก็จะไหลลงมาขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ กล่าวคือ ไม่จำเป็นต้องกดแป้น เมื่อสิ้นสุดบรรทัดหนึ่ง ๆ เหมือนการใช้พิมพ์ดีดโดยจะไหลมาลงบรรทัดล่างเป็นคำ (ลงมาทั้งคำ) การทำเช่นนี้ จะทำให้ข้อความที่อยู่ในบรรทัดล่างไหลกลับขึ้นไปบรรทัดบนได้เอง ถ้ามีที่ว่าง (เช่น มีการลบข้อความบางตอนในบรรทัดบนออก)
word-hoard(เวิร์ด'ฮอร์ด) n. ตารางคำศัพท์
wordbook(เวริ์ด'บุค) n. พจนานุกรม,ปทานุกรม หนังสือคำศัพท์
wording(เวิร์ด'ดิง) n. การใช้คำ,รูปแบบของคำ
wordless(เวิร์ด'ลิส) adj. เงียบ,ไม่พูด,ไม่มีถ้อยคำ,พูดไม่ออก,ติดต่อกันด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การพูดหรือถ้อยคำ,wordlessly adv., See also: wordlessness n., Syn. speechless,silent
wordy(เวริ์ด'ดี) adj. ใช้คำมากเกินไป,เกี่ยวกับคำ,ประกอบ ด้วยคำ,เกี่ยวกับตัวหนังสือ,เกี่ยวกับคำ,เกี่ยวกับตัวหนังสือ, See also: wordily adv. wordiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
word(n) คำพูด,คำมั่น,ข่าว,คำสั่ง,ศัพท์,สุภาษิต
wordiness(n) การพูดมากไป,การใช้คำฟุ่มเฟือย
wording(n) วิธีพูด,การใช้คำ
wordless(adj) ไม่พูดเลย,เงียบ,พูดไม่ออก,เป็นใบ้
wordy(adj) พูดมากไป,ใช้คำฟุ่มเฟือย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wordคำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
word processingการประมวล(ผล)คำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
word processor๑. โปรแกรมประมวลคำ๒. เครื่องประมวลคำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
words actionable in themselvesถ้อยคำที่เป็นการหมิ่นประมาทอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Word formation การสร้างคำ [TU Subject Heading]
Word order ลำดับคำ [TU Subject Heading]
Word processingเวิร์ด โปรเซสซิ่ง [TU Subject Heading]
WordStar (Computer file) เวิร์ดสตาร์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, เครื่องหมายการันต์, ตัวการันต์
ต้น (n.) the initial word for calling monk
ตัวการันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, เครื่องหมายการันต์
ทั้งคน (pron.) adverb used to emphasize the word which comes in front See also: a suffix stressing the importance of the proceeding word
สักวา (n.) initial word of a dialogue which is sung See also: kind of rondeau
เครื่องหมายการันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, ตัวการันต์
เอกโทษ (n.) tonal word in Thai
เอย (end.) a particle following a word to show it is an example Syn. เอ่ย
แปลตามตัวอักษร (v.) translate word by word
แปลตามพยัญชนะ (v.) translate word by word Syn. แปลตามตัวอักษร
คำ (n.) word See also: speech, vocable Syn. เสียงพูด
คำๆ (n.) word
ถ้อยคำ (n.) word See also: confession, expression, statement, term, saying
น้ำคำ (n.) word See also: speech, saying, phrase Syn. ถ้อยคำ, คำพูด, วจี
พจน์ (n.) word See also: speech, saying, diction Syn. ถ้อยคำ, วจนะ, คำกล่าว
พจี (n.) word See also: saying, utterance, remark, advice, order Syn. คำพูด, ถ้อยคำ
พาท (n.) word See also: speech Syn. คำพูด, ถ้อยคำ
ไหม (ques.) word ending at the end of the question to be answered ´Yes´ or ´No´
ที่ (n.) word for utensil Syn. ภาชนะ, เครื่องใช้
การสร้างคำ (n.) word formation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't say a word to anyoneอย่าพูดอะไรกับใคร
I felt no desire to break my word to himฉันรู้สึกไม่อยากที่จะผิดคำพูดกับเขา
I have a word to say to you tomorrowฉันมีอะไรจะพูดกับคุณพรุ่งนี้ คุณจะมาไหม?
Don't say a word to himอย่าพูดอะไรกับเขาสักคำ
I decided not to say another word all eveningฉันตัดสินใจที่จะไม่เอ่ยสิ่งใดตลอดเย็นนี้
Can I have a word with you?ขอฉันพูดอะไรกับคุณเป็นส่วนตัวได้ไหม?
I'd like to have a word with youฉันอยากจะคุยกับคุณเป็นส่วนตัว
Words can't express what I feltคำพูดต่างๆ ไม่สามารถสื่อถึงความรู้สึกของฉันได้
Action speaks louder than wordการกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูด
I'm not saying a wordฉันไม่ได้พูดอะไรสักหน่อย
You have my wordฉันให้สัญญา
I'd like to say a few wordsฉันอยากจะพูดอะไรสักสองสามคำ
You have my wordฉันให้สัญญา
I want you to give me your wordฉันอยากให้คุณสัญญากับฉัน
I'm sorry, but that's my final wordฉันเสียใจด้วย แต่นั่นคือคำขาด
He broke his words once againเขาผิดคำพูดอีกครั้งแล้ว
No matter what happened, he would not say a wordไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เขาก็จะไม่พูดสักคำ
Don't waste wordsอย่าสิ้นเปลืองคำพูดเลย
Your words and actions don't match up at all!คำพูดและการกระทำของนายมันไม่ได้สอดคล้องต้องกันเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The latest design, the last word in modern warfare.การออกแบบ ล่าสุดของรุ่น อาวุธที่ทันสมัย
I looked at the word "companion" in the dictionary once. It said, "a friend of the bosom. "ฉันเคยหาคำว่า"เพื่อน"ในพจนานุกรม มันแปลว่า"คนที่แนบสนิทชิดใกล้"
And I suppose I ought to scold you for not having breathed a word of all of this to me.ฉันควรจะต่อว่าเธอเรื่องที่ ไม่เคยเอ่ยปากบอกฉันสักคํา
Excuse me, sir. May I have a word with you?- ขออภัยครับ ผมขออนุญาตคุยกับท่านหน่อย
You have my word for it that he will not do that.ผมขอรับรองว่าเขาจะไม่ทําอย่างนั้นเเน่
You can't believe a word they say. You know that. I mean, they're born liars.คุณไม่สามารถเชื่อคำพูดที่พวกเขาพูด คุณรู้ไหมว่า โกหกฉันหมายความว่าพวกเขากำลังเกิด
I thought it was obvious from the word go. Nobody proved otherwise.ฉันคิดว่ามันเป็นที่เห็นได้ชัดจากคำไป ไม่มีใครได้รับการพิสูจน์เป็นอย่างอื่น
Your first word in Sarkhanese:{\cHFFFFFF}คำแรกของคุณใน Sarkhanese:
And now the word for thank you:{\cHFFFFFF}และตอนนี้คำว่า ขอขอบคุณคุณ:
Don't take my word for it.{\cHFFFFFF}Don't take my word for it.
The word is out that Deong has been killed.{\cHFFFFFF}The word is out that Deong has been killed.
Every word of this film is written in pencil in my own handwriting.ทุกคำพูดของภาพยนตร์เรื่องนี้ ถูกเขียนด้วยดินสอเขียนด้วย ลายมือของตัวเอง ฉันเป็นหนี้ฉันแนะนำให้กับ งานศิลปะของสงคราม

word ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿巴[Ā bā, ㄚ ㄅㄚ, 阿巴] Aba, southeast Nigerian city; Aba, the Lisu 傈僳 word for grandfather
阿爸[Ā bà, ㄚ ㄅㄚˋ, 阿爸] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
阿爸父[Ā bà fù, ㄚ ㄅㄚˋ ㄈㄨˋ, 阿爸父] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
词缀剥除[cí zhuì bō chú, ㄘˊ ㄓㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄔㄨˊ, 词缀剥除 / 詞綴剝除] affix stripping; to determine the root of a word by removing prefix and suffix
加农[jiā nóng, ㄐㄧㄚ ㄋㄨㄥˊ, 加农 / 加農] cannon (loan word from English)
加农炮[jiā nóng pào, ㄐㄧㄚ ㄋㄨㄥˊ ㄆㄠˋ, 加农炮 / 加農炮] cannon (loan word from English)
起士[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 起士] cheese (loan word used in Taiwan)
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 感化] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example
水玉[shuǐ yù, ㄕㄨㄟˇ ㄩˋ, 水玉] crystal; old word for 水晶
[Yuè, ㄩㄝˋ, 越] generic word for peoples or states of south China or south Asia at different historical periods; abbr. for Vietnam 越南
格式塔[gé shì tǎ, ㄍㄜˊ ㄕˋ ㄊㄚˇ, 格式塔] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total
格斯塔[Gé sī tǎ, ㄍㄜˊ ㄙ ㄊㄚˇ, 格斯塔] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total; also written 格式塔
疑冰[yí bīng, ㄧˊ ㄅㄧㄥ, 疑冰] ignorant; doubt stemming from ignorance; (a summer insect has no word for ice, Zhuangzi 莊子|庄子)
内涵意义[nèi hán yì yì, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ ㄧˋ ㄧˋ, 内涵意义 / 內涵意義] implied meaning; intended meaning; the logical content of a word or technical notion
头文字[tóu wén zì, ㄊㄡˊ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 头文字 / 頭文字] initial; first letter of word (in Latin script)
倒装[dào zhuāng, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄤ, 倒装 / 倒裝] inversion (rhetoric device of inverting the word order for heightened effect); anastrophe
倒装句[dào zhuāng jù, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄤ ㄐㄩˋ, 倒装句 / 倒裝句] inversion (rhetoric device of inverting the word order for heightened effect); anastrophe
口令[kǒu lìng, ㄎㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, 口令] oral command; a word of command (used in drilling troops or gymnasts); password (used by sentry)
虰蛵[dīng xíng, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄥˊ, 虰蛵] less common word for dragonfly 蜻蜓
逐字逐句[zhú zì zhú jù, ㄓㄨˊ ㄗˋ ㄓㄨˊ ㄐㄩˋ, 逐字逐句] literal; word by word and phrase by phrase
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 块 / 塊] lump (of earth); chunk; piece; classifier for pieces of cloth, cake, soap, etc.; colloquial word for yuan (or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar etc), usually as 塊錢|块钱
借字[jiè zì, ㄐㄧㄝˋ ㄗˋ, 借字] a word that takes another's meaning
多义词[duō yì cí, ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄘˊ, 多义词 / 多義詞] word having several related meanings; ambivalent word
冥合[mīng hé, ㄇㄧㄥ ㄏㄜˊ, 冥合] to agree implicitly; of one mind; views coincide without a word exchanged
土狗[tǔ gǒu, ㄊㄨˇ ㄍㄡˇ, 土狗] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa
天蝼[tiān lóu, ㄊㄧㄢ ㄌㄡˊ, 天蝼 / 天螻] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa
名量词[míng liàng cí, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˋ ㄘˊ, 名量词 / 名量詞] nominal classifier (in Chinese grammar); measure word applying mainly to nouns
多音节词[duō yīn jié cí, ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄝˊ ㄘˊ, 多音节词 / 多音節詞] polysyllabic word; Chinese word made up of three or more characters
词根[cí gēn, ㄘˊ ㄍㄣ, 词根 / 詞根] radical of a compound word (in European language)
爬虫[pá chóng, ㄆㄚˊ ㄔㄨㄥˊ, 爬虫 / 爬蟲] reptile (old or common word for 爬行動物|爬行动物)
儿化韵[ér huà yùn, ㄦˊ ㄏㄨㄚˋ ㄩㄣˋ, 儿化韵 / 兒化韻] retroflex final; nonsyllabic final r 儿 added to a word in spoken Chinese
暹罗[Xiān luó, ㄒㄧㄢ ㄌㄨㄛˊ, 暹罗 / 暹羅] Siam (old word for Thailand); Siamese
譬喻[pì yù, ㄆㄧˋ ㄩˋ, 譬喻] simile; rhetorical comparison (that contains an explicit link word 如同, 好比 "like", "just like")
会幕[huì mù, ㄏㄨㄟˋ ㄇㄨˋ, 会幕 / 會幕] tabernacle (biblical word for a meeting hall or tent)
译词[yì cí, ㄧˋ ㄘˊ, 译词 / 譯詞] translated word (such as company 公司 or bus 巴士 or club 俱樂部|俱乐部)
用词[yòng cí, ㄩㄥˋ ㄘˊ, 用词 / 用詞] usage; word or phrase used by sb
动量词[dòng liàng cí, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄘˊ, 动量词 / 動量詞] verbal classifier (in Chinese grammar); measure word applying mainly to verbs
检证[jiǎn zhèng, ㄐㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, 检证 / 檢證] verification; inspection (loan word from modern Japanese)
对比联想[duì bǐ lián xiǎng, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ, 对比联想 / 對比聯想] word association; association of ideas
文书处理[wén shū chǔ lǐ, ㄨㄣˊ ㄕㄨ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, 文书处理 / 文書處理] word processing

word ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related)
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] (n) {comp} alphabetic word
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt')
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word
お言葉;御言葉[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God
カタカナ語;片仮名語[カタカナご(カタカナ語);かたかなご(片仮名語), katakana go ( katakana go ); katakanago ( katakana go )] (n) (See 外来語) katakana word (esp. a loanword)
ガツ[, gatsu] (n) {food} (perhaps from the English word "gut") stomach (esp. a pig's stomach or a cow's rumen); pork stomach
ク語法[クごほう, ku gohou] (n) creating a noun by affixing "ku" to the end of an inflectable word (i.e. "omowaku", "osoraku", etc.)
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P)
ダクマダクマ;ダックマダックマ[, dakumadakuma ; dakkumadakkuma] (exp,adj-na) (fem) woman's word for the sound of feet thumping across a noh theatre; space of noh theatre based on the reach of the sound of feet thumping
となく[, tonaku] (suf,exp) (See それと無く,何となく,幾度となく) adds vagueness and indirectness to the word or phrase it is used with
とは[, toha] (prt) indicates word or phrase being defined; (P)
なんたらかんたら[, nantarakantara] (exp) something or other (often used in place of a word or phrase that has been forgotten)
ら抜き言葉[らぬきことば, ranukikotoba] (n) 'ra'-removed word (i.e. lacking the 'ra' in the 'rareru' verb conjunction)
ワードプロセッサ;ワードプロセッサー[, wa-dopurosessa ; wa-dopurosessa-] (n) {comp} word processor
ワードプロセッシング[, wa-dopurosesshingu] (n) {comp} word processing
ワードラップ[, wa-dorappu] (n) {comp} word wrap
ワード境界[ワードきょうかい, wa-do kyoukai] (n) {comp} word boundary
ワープロ[, wa-puro] (n) (abbr) {comp} word processor; (P)
ワープロソフト[, wa-purosofuto] (n) (abbr) {comp} (See ワープロ) word processing software
ワープロ通信[ワープロつうしん, wa-puro tsuushin] (n) {comp} word processor communication
一字一句[いちじいっく, ichijiikku] (n) word for word; verbatim; a single word and a single phrase
一寸やそっと[ちょっとやそっと, chottoyasotto] (n) (uk) (followed by a word in negative form) (not) merely; (not) simply
一挨一拶[いちあいいっさつ, ichiaiissatsu] (n) (arch) (See 挨拶) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment) (source of modern word aisatsu)
一言も言わず[ひとこともいわず, hitokotomoiwazu] (exp) without saying a word
一語一語[いちごいちご, ichigoichigo] (n) word for word; one word
一諾千金[いちだくせんきん, ichidakusenkin] (exp) one's word is worth 1,000 pieces of gold; a promise should be kept at all cost
不具[ふぐ, fugu] (n,adj-no) (1) (sens) deformity; distortion; disability; cripple; (2) word written at the end of a letter
[きょう(P);けい, kyou (P); kei] (n) (1) (きょう only) imperial capital (esp. Kyoto); (2) (きょう only) (See 伊呂波歌) final word of an iroha-uta; (3) (usu. けい) 10^16; 10,000,000,000,000,000; ten quadrillion (American); (obs) ten thousand billion (British); (P)
付加語[ふかご, fukago] (n) {ling} adjunct word
付属語[ふぞくご, fuzokugo] (n) {ling} ancillary (attached, adjunct) word or words
伏せ字;伏字(io)[ふせじ, fuseji] (n) (1) symbol used in place of a censored word (e.g. blank, circle, X, asterisk); (2) (later printed as 〓) turn (in set-type proofing); upside-down character
倒置法[とうちほう, touchihou] (n) {ling} inversion of the word order in a sentence; anastrophe
倒語[とうご, tougo] (n) inverted word
借用語[しゃくようご, shakuyougo] (n) borrowed word; loanword; loan word
先公[せんこう, senkou] (n) (1) (sl) (derog) (insulting word for) teacher; (2) previous ruler; previous lord; lord of the previous generation
内容語[ないようご, naiyougo] (n) (See 機能語) content word
単純語[たんじゅんご, tanjungo] (n) {ling} (See 複合語) simple word
単語表[たんごひょう, tangohyou] (n) vocabulary word list
反語[はんご, hango] (n,adj-no) irony; rhetorical question; antonym; word in reverse
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word
チャネルステータスワード[ちゃねるすてーたすわーど, chanerusute-tasuwa-do] channel status word
チャネル状態語[チャネルじょうたいご, chaneru joutaigo] channel status word
プログラム状態語[プログラムじょうたいご, puroguramu joutaigo] program status word (PSW)
ワードの境界[ワードのきょうかい, wa-do nokyoukai] word boundry
ワード数[ワードすう, wa-do suu] word count
ワープロソフト[わーぷろそふと, wa-purosofuto] word processing software
予約語[よやくご, yoyakugo] key word, reserved word
利用者語[りようしゃご, riyoushago] user-defined word
原文語[げんぶんご, genbungo] text word
必要語[ひつようご, hitsuyougo] key word
数値の語[すうちのご, suuchinogo] numeric word
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to
機械語[きかいご, kikaigo] machine language, machine word, computer word
補助語[ほじょご, hojogo] optional word
[ご, go] word, COBOL word
語構成記憶装置[ごこうせいきおくそうち, gokouseikiokusouchi] word organized storage
関連単語[かんれんたんご, kanrentango] related word
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password
キーワード[きーわーど, ki-wa-do] key-word
キーワードサーチ[きーわーどさーち, ki-wa-dosa-chi] keyword search
キーワード検索[キーワードけんさく, ki-wa-do kensaku] keyword search
ダブルワード[だぶるわーど, daburuwa-do] doubleword
ハーフワード[はーふわーど, ha-fuwa-do] half-word
パスワード[ぱすわーど, pasuwa-do] password
パスワードエントリ[ぱすわーどえんとり, pasuwa-doentori] password entry
パスワードファイル[ぱすわーどふぁいる, pasuwa-dofairu] password file
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] password protection
パスワード制限[パスワードせいけん, pasuwa-do seiken] password control
パスワード失効[パスワードしっこう, pasuwa-do shikkou] password expiration
ワードアート[わーどあーと, wa-doa-to] WordArt
ワードパーフェクト[わーどぱーふぇくと, wa-dopa-fekuto] WordPerfect
ワードパッド[わーどぱっど, wa-dopaddo] Wordpad
倍長語[ばいちょうご, baichougo] doubleword
再設定[さいせってい, saisettei] reestablish (vs), reset (a password)
半語[はんご, hango] half-word
合言葉[あいことば, aikotoba] password
引数キーワード[いんすうキーワード, insuu ki-wa-do] argument keyword
暗証番号[あんしょうばんごう, anshoubangou] PIN, password number
状態見出し語[じょうたいみだしご, joutaimidashigo] status keyword
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังจับใจความ English: catch (a person's words)

word ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่อ[X] (bø) EN: or not ; [question word for yes-no questions] FR: [particule interrogative]
บอกเล่า[n.] (bøklāo) EN: hearsay ; word of mouth FR: ouï-dire [m] ; rumeur [f] ; on-dit [m]
โดยพยัญชนะ[adv.] (dōi phayanc) EN: literally ; word for word FR: littéralement
โดยวาจา[adv.] (dōi wājā) EN: verbally ; orally ; by word of mouth FR: verbalement ; de vive voix
เอกโทษ[n.] (ēkthōt) EN: tonal word in Thai FR:
ให้คำมั่นสัญญา[v. exp.] (hai khamman) EN: promise ; give one's word FR: promettre
จำกัดความ[v.] (jamkatkhwām) EN: define ; give meaning of word FR: définir ; donner la signification
เจ้าขา[X] (jaokhā) EN: [polite affirmative word used by a woman] FR:
โจษ[v.] (jōt) EN: rumour ; rumor (am.) ; spread by word of mouth FR: répandre une rumeur
โจษแจ[v.] (jōtjaē) EN: spread a rumour ; spread a rumor (am.) ; talk about widely ; spread by word of mouth ; be talked about by everyone ; be spread around (that) ; rumour ; rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
โจษจัน[v.] (jōtjan) EN: spread a rumour ; spread a rumor (am.) ; talk about widely ; spread by word of mouth ; be talked about by everyone ; be spread around (that) ; rumour ; rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
การสะกดคำ[n. exp.] (kān sakot k) EN: word spelling FR: épellation [f]
การสร้างคำ[n. exp.] (kān sāng kh) EN: word formation FR: formation des mots [f]
การสร้างคำ[n. exp.] (kān sāng kh) EN: word formation FR:
การต่อปากกันมา[n. exp.] (kān tø pāk ) EN: by word of mouth ; oral transmission of information FR:
การันต์ (–์)[n.] (kāran) EN: [mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute] ; [silent consonant] FR: [symbole de consonne muette] ; [consonne silencieuse]
คำ[n.] (kham) EN: word ; vocable ; speech FR: mot [m] ; vocable [m] ; terme [m] ; parole [f]
คำเฉพาะ[n. exp.] (kham chaphǿ) EN: specific word ; term FR: terme spécifique [m]
คำด่า[n. exp.] (kham dā) EN: abuse ; reproach ; vilification ; scolding ; insult ; invective ; swear word FR: juron [m] ; blasphème [m]
คำโดด[n. exp.] (kham dōt) EN: single word FR:
คำแห่งปี[n. exp.] (kham haeng ) EN: the word of the year FR: le mot de l'année
คำผสม[n. exp.] (kham phasom) EN: compound word FR: mot composé [m]
คำพยางค์เดียว[n. exp.] (kham phayān) EN: monosyllabic word FR: monosyllabe [f]
คำประสม[n.] (khamprasom) EN: compound word ; combined words FR: mot composé [m] ; mot agglutiné [m] ; mots juxtaposés [mpl]
คำสดุดี[n. exp.] (kham sadudī) EN: word of praise ; tribute ; encomium ; eulogy ; panegyric FR: louange [f]
คำสมาส[n. exp.] (kham samāt) EN: compound word FR: mot composé [m]
คำสั่ง[n.] (khamsang) EN: command ; order ; instruction ; word of command ; direction ; directive ; edict ; fiat ; mandate ; statement FR: ordre [m] ; commande [f] ; instruction [f] ; directive [f]
คำศัพท์[n.] (khamsap) EN: vocabulary ; glossary ; word FR: mot [m] ; termes [mpl] ; vocabulaire [m]
คำสนธิ[n. exp.] (kham sonthi) EN: portmanteau ; portmanteau word FR: mot-valise [m]
คำสุภาพ[n. exp.] (kham suphāp) EN: polite word FR: mot poli [m]
คำตาย[n. exp.] (khamtāi) EN: dead syllable ; word that cannot be inflected ; syllable ending with a short vowel FR:
คำตักเตือน[n. exp.] (kham takteū) EN: warning ; word of caution ; admonition FR: avertissement [m]
คำต่างประเทศ[n. exp.] (kham tāngpr) EN: foreign word FR: mot étranger [m]
คำทับศัพท์[n. exp.] (kham thapsa) EN: word borrowed (in the Thai language) FR: mot d'emprunt (de la langue thaïe) [m] ; mot emprunté [m]
คำทับศัพท์ภาษา...[n. exp.] (kham thapsa) EN: word borrowed from … FR: mot emprunté à/au …
คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ[n. exp.] (kham thapsa) EN: English loanwords in Thai ; word borrowed from English FR: mot emprunté à l'anglais [m]
คำเทียบ[n. exp.] (kham thīep) EN: comparative word FR: terme équivalent [m]
คำที่มาจากภาษา...[n. exp.] (kham thī mā) EN: word borrowed from … FR: mot d'origine … [m] ; mot provenant de/du … [m]
คำที่ยืมมาจากภาษา...[n. exp.] (kham thī ye) EN: word borrowed from … FR: mot emprunté à/au … [m]
คำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ...[n. exp.] (kham thī ye) EN: word borrowed from English FR: mot emprunté à l'anglais [m]

word ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheltwort {n}abusive word
Kennwort {n}code word
Aufbereitungsmaske {f}edit word
Ordnungswort {n}entry word; heading word
Wurzelwort {n}radical word
Wortfülle {f}abundance of words
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Amazonas-Schwertpflanze {f} (Echinodorus spp.)amazon sword (plant)
Antennenschwert {n}antenna sword
Stichwort {n}catchword; headword
Wortwahl {f}choice of words; diction
Schlusswort {n}closing words
Degen {m}sword
Wortverdrehung {f}distortion of words
Fluch {m}oath; swearword
Vorrede {f}; einleitende Worte | sich nicht lange bei der Vorrede aufhaltenintroductory words | not to take long over the introductions
Schimpfwort {n}invective; swearword
Scherzwort {n}jesting word; joke; witticism
Halbwort {n}half-word
Zauberwort {n}magic word; spell
Neuseeländische Graspflanze {f} (Lilaeopsis novae-zelandiae)micro sword
Passwortschutz {m}password protection
Wortspiel {n}play of words; wordplay
Wortarmut {f}poverty of words
Mundblech {n}scabbard slide; sword slide
Textbearbeitung {f}word processing; text editing
Wortschwall {m}torrent of words

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า word
Back to top