ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advice*, -advice-

advice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advice (n.) ข้อมูลอย่างเป็นทางการ See also: ข่าวสารอย่างเป็นทางการ
advice (n.) คำแนะนำ See also: ข้อเสนอแนะ, การเสนอแนะ, คำปรึกษา, ข้อคิดเห็น Syn. guidance, recommendation
English-Thai: HOPE Dictionary
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
English-Thai: Nontri Dictionary
advice(n) คำแนะนำ,ข้อคิดเห็น,ข่าว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
advice on evidenceคำแถลงการณ์ปิดคดี (เป็นลายลักษณ์อักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแนะนำ (n.) advice See also: suggestion, recommendation
อาเทศ (n.) advice See also: suggestion, recommendation Syn. การแนะนำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Maybe it would be best to get some advice from…บางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่จะขอคำแนะนำจาก...
I need a bit of advice from youฉันต้องการคำแนะนำจากคุณสักหน่อย
I never had any help or advice from himฉันไม่เคยได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำใดๆจากเขาเลย
I don't need your advice or your charityฉันไม่ต้องการคำแนะนำหรือความเอื้อเฟื้อจากคุณ
Please give me your adviceโปรดให้คำแนะนำฉันด้วย
I will give you some adviceฉันจะให้คำแนะนำบางอย่างกับคุณ
What's your advice?คุณมีคำแนะนำอะไรบ้าง?
He paid no attention to my adviceเขาไม่สนใจคำแนะนำของฉัน
Thank you for your adviceขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ
Listen, I need you adviceฟังนะฉันต้องการคำแนะนำของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd like to have your advice on how to live comfortably without hard work.ฉันอยากได้คําเเนะนำจากนาย ถึงวิธีใช้ชีวิตสุขสบายโดยไม่ต้องทํางานหนัก
Nobody seeks his advice after 75 years.ไม่มีใครพยายามคำแนะนำของเขาหลังจาก 75 ปี
My advice is to keep your rifle strapped to a suitable portion of your body.คือการเสมอปืนไรเฟิลของคุณ มัดติดอยู่กับส่วนที่เหมาะสม ของร่างกายของคุณ
Play on is my advice to you unless you want to look at me in a court martial.เล่นบนเป็นคำแนะนำของฉัน กับคุณถ้าคุณต้องการ จะจบลงมองมาที่ฉัน จากปลายหยาบของศาลทหาร
No more advice on how to patch things up. Just help me win.คำแนะนำไม่มีเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่จะแก้ไขสิ่งขึ้น เพียงแค่ช่วยฉันชนะ
Get the fuck outta here, Trautman! You take your advice with you.ออกไปจากที่นี่ โทรทแมน เอาคำแนะนำกับคุณ
That's the best advice I can give you.นั่นเป็นคำแนะนำที่ดีที่สุด ฉันจะให้คุณ
I bear you no ill-will for being justified in your advice to me in May, which, considering the event, shows some greatness of mind, I think.พ่อต้องทนกับความไม่เต็มใจของลูกที่ถูกแสดงออกมา สำหรับคำแนะนำที่มีให้พ่อในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเมื่อพิจารณาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พ่อคิดว่ามันได้แสดงถึงความประเสริฐของจิตใจบางอย่าง
Now if you want my advice got out, treat yourself to a decent mealแนะนำอะไรให้อย่างนะ ออกไป หาอาหารดีๆกินซะ
But here's my advice to the rest of you:นี่เป็นคำแนะนำสำหรับคนอื่น
Any advice to other maids looking to trade up?Any advice to other maids looking to trade up?
2000 and my advice is to take it.แค่ 2,000 ผมขอแนะนำให้คุณขาย

advice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忠言逆耳[zhōng yán nì ěr, ㄓㄨㄥ ㄧㄢˊ ㄋㄧˋ ㄦˇ, 忠言逆耳] loyal advice jars on the ears (成语 saw)
从善如流[cóng shàn rú liú, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄢˋ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 从善如流 / 從善如流] readily following good advice (成语 saw); willing to accept other people's views
临别赠言[lín bié zèng yán, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄧㄝˊ ㄗㄥˋ ㄧㄢˊ, 临别赠言 / 臨別贈言] words of advice on parting
忠告[zhōng gào, ㄓㄨㄥ ㄍㄠˋ, 忠告] advice; advise
谏言[jiàn yán, ㄐㄧㄢˋ ㄧㄢˊ, 谏言 / 諫言] advice; to advise
[dǎng, ㄉㄤˇ, 谠 / 讜] advice; counsels
忠言[zhōng yán, ㄓㄨㄥ ㄧㄢˊ, 忠言] loyal advice; sincere advice
[zhūn, ㄓㄨㄣ, 谆 / 諄] repeatedly (in giving advice)
参谋[cān móu, ㄘㄢ ㄇㄡˊ, 参谋 / 參謀] staff officer; give advice
切嘱[qiè zhǔ, ㄑㄧㄝˋ ㄓㄨˇ, 切嘱] urgent advice; to exhort

advice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something)
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something)
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something)
勧告状[かんこくじょう, kankokujou] (n) letter of advice
忠告に従う[ちゅうこくにしたがう, chuukokunishitagau] (exp,v5u) to follow advice; to act upon advice
忠言逆耳[ちゅうげんぎゃくじ, chuugengyakuji] (exp) good advice is harsh to the ears; honest advice is often unpleasant to the ears
良薬は口に苦し[りょうやくはくちににがし, ryouyakuhakuchininigashi] (exp) good medicine tastes bitter; the most helpful advice may be difficult to listen to
アドバイス(P);アドヴァイス[, adobaisu (P); adovaisu] (n,vs) advice; (P)
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n,vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P)
勧告[かんこく, kankoku] (n,vs,adj-no) advice; counsel; remonstrance; recommendation; (P)
慫慂[しょうよう, shouyou] (n,vs) (uk) advice; recommendation; suggestion; inducement; persuasion
苦言[くげん, kugen] (n,adj-no) candid (frank) advice; exhortation; (P)
言うことを聞く;言う事を聞く[いうことをきく, iukotowokiku] (exp,v5k) (See 言うことを聞かない) to do what one is told to; to take someone's advice; to listen to what someone says
諫め;諌め;禁め[いさめ, isame] (n) remonstrance; remonstration; admonition; protest; reproof; expostulation; advice; counsel
Japanese-English: COMDICT Dictionary
通知付き局留め[つうちつききょくどめ, tsuuchitsukikyokudome] counter collection with advice, PD PR

advice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบแจ้ง[n. exp.] (bai jaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note FR: bordereau [m]
ได้รับคำแนะนำ[v. exp.] (dāi rap kha) EN: get advice FR: prendre conseil
การแนะนำ[n.] (kān naenam) EN: guidance ; advice ; recommendation FR: conseil [m] ; recommandation [f]
การตักเตือน[n.] (kān takteūo) EN: warning ; caution ; admonition ; counseling ; advice FR:
คำแนะนำ[n. exp.] (kham naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip ; recommendation ; idea FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; idée [f] ; truc [m] (fam.)
คำปรึกษา[n.] (khampreuksā) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel FR: conseil [m] ; suggestion [f]
ข้อแนะนำ[n. exp.] (khø naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
แนะนำ[v.] (naenam) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; donner des conseils ; proposer
โอวาท[n.] (ōwāt) EN: admonition ; instructions ; advice FR: conseil [m] ; instruction [f]
ปรึกษา[v.] (preuksā) EN: consult ; confer with ; take advice ; seek advice ; discuss ; take counsel with ; exchange views ; talk over FR: consulter ; s'entretenir ; prendre conseil (auprès de ) ; discuter
ปรึกษาหารือ[v. exp.] (preuksā hār) EN: consult ; confer with ; take/seek advice ; discuss ; take counsel with FR:
เรียนปฏิบัติ[v. exp.] (rīen patiba) EN: seek advice ; obtain the benefice of counsel FR:

advice ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Anlageanweisung {f}asset advice
Gutschrift {f}credit advice
Ausführungsanzeige {f}advice of deal
Inkassoanzeige {f} [fin.]advice of collection
Rückschein {m}advice of receipt
Versandanzeige {f}advice of dispatch
Belastungsanzeige {f}debit advice; debit note

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advice
Back to top