ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rumor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rumor*, -rumor-

rumor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rumor (n.) ข่าวลือ See also: ข่าวโจษจัน Syn. bruit, gossip, calumny
rumor (vt.) ลือ See also: เล่าลือ Syn. bruit, disclose
rumormonger (n.) คนปากสว่าง See also: คนปากพล่อย Syn. gossipmonger, tattler
rumormonger (n.) คนชอบปล่อยข่าวลือ See also: คนชอบซุบซิบนินทา Syn. busybody
rumormonger (n.) คนช่างนินทา See also: คนชอบซุบซิบนินทา Syn. gossiper
English-Thai: HOPE Dictionary
rumor(รู'เมอะ) n. ข่าวลือ,ข่าวเล่าลือ,เรื่องโจษจัน,vt. ปล่อยข่าวลือ,เล่าลือ,ซุบซิบ, Syn. report,tale,gossip
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rumorข่าวลือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข่าวซุบซิบ (n.) rumor Syn. ข่าวโคมลอย
ข่าวลือ (n.) rumor Syn. ข่าวซุบซิบ, ข่าวโคมลอย
คำครหา (n.) rumor See also: hearsay, gossip Syn. คำติเตียน, ข้อครหา, เสียงครหา
คำเล่าลือ (n.) rumor See also: hearsay, report
นินทา (v.) rumor See also: rumour, spread, say, be hearsay Syn. ลือ, เล่าลือ
ร่ำลือ (v.) rumor See also: be rumored, be widely spoken Syn. ลือ, เลื่องลือ
เล่าลือ (v.) rumor See also: be rumored, be widely spoken Syn. ลือ, เลื่องลือ, ร่ำลือ
เลื่อง (v.) rumor See also: spread, be rumored, be widely spoken, go around Syn. ลือ, เลื่องลือ, โจษจัน, เล่าลือ
เลื่องลือ (v.) rumor See also: be rumored, be widely spoken Syn. ลือ, ร่ำลือ
เลื่องลือ (v.) rumor See also: spread, be rumored, be widely spoken, go around Syn. ลือ, โจษจัน, เล่าลือ
เลื่องลือ (v.) rumor See also: be rumoured, be spread around Syn. โจษจัน, ลือ
เสียงครหา (n.) rumor See also: hearsay, gossip Syn. คำติเตียน, ข้อครหา
โจษ (v.) rumor See also: be rumoured, be spread around Syn. โจษจัน, ลือ, เลื่องลือ
โจษจัน (v.) rumor See also: rumour, spread, say, be hearsay Syn. ลือ, เล่าลือ, นินทา
ลือกระฉ่อน (v.) be rumored See also: spread, circulate, get about, go around Syn. ลือ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง
เลื่องลือ (v.) be rumored See also: spread, circulate, get about, go around Syn. ลือ, ลือเลื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The rumor is full of slanderข่าวลือนั่นเต็มไปด้วยเรื่องใส่ร้ายป้ายสี
The rumor had no basisข่าวลือไม่มีมูล
It seems like the rumor I heard was trueดูเหมือนว่าข่าวลือที่ฉันได้ยินนั้นเป็นความจริง
Do you believe the rumors?คุณเชื่อข่าวลือไหม?
I thought it was just a rumor!ฉันคิดว่ามันเป็นเพียงข่าวลือน่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll get it right one of these days. There's a rumor you've been going around miscalibrating the machines.เขาปิดร.ง.ส่งเรากลับเอาซวิดซ์ได้
But there is a rumor that you are supposed to be a psychiatrist.แต่มีข่าวลือ ว่าคุณเป็นจิตแพทย์
The rumor is that the Communists have taken over... the whole of North and Central China.มีข่าวลือว่าคอมมิวนิสต์ เข้ายึดครอง จีนตอนเหนือและตอนกลางไว้หมดแล้ว
I'm not quite sure how that rumor got started.ฉันไม่แน่ใจว่ามีข่าวลือได้ยังไง
Whatever people feel anxious about becomes rumor and starts to spread.ไม่ว่าอะไรที่ผู้คนเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับมัน จะกลายเป็นข่าวลือและเริ่มกระจายออกไป.
You were the one who spread a rumor about Shizuko's abilities, weren't you?คุณเป็นคนที่ปล่อยข่าวลือ เกี่ยวกับความสามารถของ ชิซูโกะ ใช่มั้ย ?
Bogey Lowenstein started a rumor that I- that I buy my Izods at an outlet mall.ไอ้ โบกี้ โลเวนสตีน \ ปล่อยข่าวว่าฉัน ซื้อเครื่อง izods มาจากร้านเอาต์เล็ต
There was a rumor that she was dead. It worried her fans.มีข่าวลือว่า รูอิได้เสียชีวิตแล้ว แฟนๆก็ช็อกกันใหญ่เลย
The rumor is spreading in town.ข่าวลือไปทั่วเมืองแล้ว
Your rumor grew so out of proportion that Soo ah being pregnant became a rumorข่าวลือของนายขยายไปได้เร็ว ว่า Soo ah ตั้งท้อง
My sister got sucked into that rumor and began believing itน้องสาวชั้นติดกับข่าวลือ และก็เริ่มเชื่อมัน
A talent, rumor has it, he passed on to you.Talent... Talent... the rumor has it, he passed on to you

rumor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三人成虎[sān rén chéng hǔ, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄔㄥˊ ㄏㄨˇ, 三人成虎] three men talking makes a tiger (成语 saw); repeated rumor becomes a fact
逸闻[yì wén, ㄧˋ ㄨㄣˊ, 逸闻 / 逸聞] anecdote; rumor; canard
流言蜚语[liú yán fēi yǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ ㄈㄟ ㄩˇ, 流言蜚语 / 流言蜚語] gossip; rumors and slanders
道听途说[dào tīng tú shuō, ㄉㄠˋ ㄊㄧㄥ ㄊㄨˊ ㄕㄨㄛ, 道听途说 / 道聽途說] gossip; hearsay; rumor
闲言碎语[xián yán suì yǔ, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˋ ㄩˇ, 闲言碎语 / 閑言碎語] idle gossip; irrelevant nonsense; slanderous rumor
传闻[chuán wén, ㄔㄨㄢˊ ㄨㄣˊ, 传闻 / 傳聞] rumor
传言[chuán yán, ㄔㄨㄢˊ ㄧㄢˊ, 传言 / 傳言] rumor; hearsay
流言[liú yán, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ, 流言] rumor; gossip; to spread rumors
谣传[yáo chuán, ㄧㄠˊ ㄔㄨㄢˊ, 谣传 / 謠傳] rumor
谣言[yáo yán, ㄧㄠˊ ㄧㄢˊ, 谣言 / 謠言] rumor
风声[fēng shēng, ㄈㄥ ㄕㄥ, 风声 / 風聲] rumor; talk; news; information; sound of the wind; teaching
多嘴[duō zuǐ, ㄉㄨㄛ ㄗㄨㄟˇ, 多嘴] talkative; to speak out of turn; to blab; to shoot one's mouth off; rumors fly
盛传[shèng chuán, ㄕㄥˋ ㄔㄨㄢˊ, 盛传 / 盛傳] widely spread; widely rumored; stories abound; (sb's exploits are) widely circulated

rumor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デマ[, dema] (n,adj-no) (false) rumor (rumour) (abbr. from demagogy); (P)
流言飛語;流言蜚語[りゅうげんひご, ryuugenhigo] (n) false (wild, groundless) rumor (rumour); canard
空説[くうせつ, kuusetsu] (n) groundless rumor or story (rumour)
艶種[つやだね, tsuyadane] (n) love affair; love rumour; love rumor
解散説[かいさんせつ, kaisansetsu] (n) rumor of dissolution (rumour)
言い囃す;言囃す[いいはやす, iihayasu] (v5s,vt) to praise; to spread or circulate a rumor (rumour)
言伝;言伝て[ことづて, kotodute] (n) (oral) message; declaration; hearsay; rumour; rumor
アクリロイルモルホリン[, akuriroirumoruhorin] (n) acryloyl morpholine
デマメール[, demame-ru] (n) {comp} email spreading rumors and false stories (rumours)
下馬評[げばひょう, gebahyou] (n) rumor; rumour; gossip; speculation; irresponsible criticism; hearsay
京の水[きょうのみず, kyounomizu] (n) (1) (arch) water from the capital (Kyoto), rumored to have a whitening effect; (2) (arch) (See 化粧水) type of washing lotion from the end of the Edo period
吹き散らす;吹散らす;吹き散す(io)[ふきちらす, fukichirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to blow about; (2) (arch) to spread a rumor; to talk around
[うわさ, uwasa] (n,vs,adj-no) rumour; rumor; report; hearsay; gossip; common talk; (P)
噂を聞く;うわさを聞く[うわさをきく, uwasawokiku] (exp,v5k) to hear a rumor; to get wind of
尾ひれをつける;尾鰭を付ける;尾ひれを付ける[おひれをつける, ohirewotsukeru] (exp,v1) to exaggerate; to embellish (a story, rumor, etc.)
尾鰭;尾ひれ[おひれ, ohire] (n) (1) tail and fins; (2) embellishment (of a story, rumor, etc.); exaggeration
怪聞[かいぶん, kaibun] (n) strange rumor; strange rumour; scandal
悪い評判[わるいひょうばん, waruihyouban] (n) unsavory rumor; unsavoury rumour
根も葉もない[ねもはもない, nemohamonai] (exp) unfounded rumor; unfounded rumour; completely untrue
根も葉も無い噂[ねもはもないうわさ, nemohamonaiuwasa] (n) groundless rumor; groundless rumour
虚説[きょせつ, kyosetsu] (n) groundless rumor; groundless rumour
街談巷語[がいだんこうご, gaidankougo] (n) street gossips and idle rumors; hearsay
諸説紛々;諸説紛紛[しょせつふんぷん, shosetsufunpun] (adj-no,adj-t,adv-to) divergent opinions abound; opinion is divided; there are many rumors afloat
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s,vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P)
飛語;蜚語[ひご, higo] (n) baseless rumor; baseless rumour; gossip; false report

rumor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จรรโจษ[v.] (janjōt) EN: rumour ; rumor (Am.) FR:
จันโจษ[v.] (janjōt) EN: rumour ; rumor (Am.) FR:
โจษ[v.] (jōt) EN: rumour ; rumor (am.) ; spread by word of mouth FR: répandre une rumeur
โจษแจ[v.] (jōtjaē) EN: spread a rumour ; spread a rumor (am.) ; talk about widely ; spread by word of mouth ; be talked about by everyone ; be spread around (that) ; rumour ; rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
โจษจัน[v.] (jōtjan) EN: spread a rumour ; spread a rumor (am.) ; talk about widely ; spread by word of mouth ; be talked about by everyone ; be spread around (that) ; rumour ; rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
โจษจน[v.] (jōtjon) EN: spread a rumour ; spread a rumor (Am.) FR: répandre une rumeur
คำบอกเล่า[n.] (khambøklao) EN: saying ; hearsay ; report ; rumor ; account FR:
คำเล่าลือ[n. exp.] (kham laoleū) EN: rumor FR: rumeur [f]
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmlø) EN: rumour ; rumor (Am.) ; unfounded rumour ; dirt ; unfounded news ; unsubstantial news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.) ; racontar [m] ; rumeur infondée [f]
ข่าวเล่าลือ[n. exp.] (khāo laoleū) EN: rumour ; rumor (Am.) ; hearsay FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; ouï-dire [m] ; on-dit [m]
ข่าวลือ[n.] (khāoleū) EN: rumour ; rumor (Am.) ; hearsay FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; ouï-dire [m] ; on-dit [m]
ข่าวยกเมฆ[n.] (khāoyokmēk) EN: unfounded news ; groundless news ; rumour = rumor (Am.) FR: information non fondée [f] ; rumeur [f]
ขี้ปาก[n.] (khīpāk) EN: gossip ; idle talk ; rumour ; rumor (Am.) FR: commérages [mpl] ; rumeur [f]
กิตติศัพท์[n.] (kittisap) EN: rumour ; rumor (Am.) ; report FR: rumeur [bruit] ; bruit [m]
เล่าลือ[v.] (laoleū) EN: rumour ; rumor (Am.) ; be rumored ; be widely spoken FR:
โจษ[adj.] (jōt) EN: rumoured ; rumored (am.) ; reported FR: rapporté
เขาลือกันว่า[xp] (khaoleū kan) EN: they say (that) ; it's rumored that FR: on dit que ...
กิระ[adj.] (kira) EN: rumoured ; rumored (Am.) FR:
ลือกระฉ่อน[v. exp.] (leū krachǿn) EN: be rumored ; spread ; circulate ; get about ; go around FR: colporter
ลือกระฉ่อน[adj.] (leū krachǿn) EN: widely rumored FR:

rumor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sage {f}rumor [Am.]; rumour [Br.]; myth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rumor
Back to top