ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remark

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remark*, -remark-

remark ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remark (n.) ความเห็น See also: ข้อคิดเห็น, ข้อสังเกต Syn. comment, statement
remark (n.) การให้ข้อคิดเห็น See also: คำติชม, การวิพากษ์วิจารณ์
remark (vt.) ให้ความเห็น See also: ให้ข้อคิดเห็น, ตั้งข้อสังเกต Syn. comment, mention, say
remark (vt.) สังเกต Syn. notice, observe, perceive
remarkable (adj.) น่าสังเกต See also: น่าคิด Syn. noticeable
remarkable (adj.) ไม่ธรรมดา See also: ประหลาด Syn. surprising, unusual
remarkableness (n.) ความโดดเด่น See also: ความไม่ธรรมดา
remarkably (adv.) อย่างไม่ธรรมดา See also: อย่างพิเศษ, อย่างประหลาด Syn. wonderfully
English-Thai: HOPE Dictionary
remark(รีมาร์ค') vt. เอ่ย,พูด,กล่าว,สังเกตเห็น,ให้ข้อคิดเห็น vi. สังเกตเห็น,ให้ข้อคิดเห็น n. การเอ่ย,การพูด,การให้ข้อคิดเห็น,ข้อคิดเห็น,ความเห็น,=remarque (ดู), See also: remarker n., Syn. perceive,observe,heed
remarkable(รีมาร์ค'คะเบิล) adj. พิเศษ,น่าทึ่ง,ยอดเยี่ยม,น่าสังเกต, See also: remarkability n. remarkableness n. remarkably adv., Syn. noteworthy,striking,unusual
English-Thai: Nontri Dictionary
remark(n) คำกล่าว,คำพูด,ข้อสังเกต,ข้อคิดเห็น
remarkable(adj) น่าทึ่ง,น่าสังเกต,ประหลาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นหน้าเป็นตา (adj.) remarkable See also: outstanding, notable Syn. เด่น, โดดเด่น
ปากเปราะ (adj.) foot-in-mouth (e.g. remark) See also: say the wrong thing a the wrong time
ปากเปราะ (adj.) foot-in-mouth (e.g. remark) See also: say the wrong thing a the wrong time
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He made his first remarks in the publicเขาให้ข้อคิดเห็นเป็นครั้งแรกในที่สาธารณะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's one remark away from kickin' our asses out the door.เขาเป็นหนึ่งในคำพูดออกจาก kickin 'ลาออกจากประตูของเรา
The silver spoon remark might rub some people the wrong way, but I think I know...เรื่องกองเงินกองทอง อาจทำให้คนเข้าใจผิด - แต่ฉัน...
Sometimes the smartest remark is silence.บางครั้งคำพูดที่ดีที่สุดคือไม่พูดเลย
Now you ought to remark on the size of the room or the number of couples.ถึงตาคุณที่จะต้องพูดถึงขนาดของห้อง หรือจำนวนคู่เต้น
So... think of it as a passing remark and deliver it to him.ดังนั้น คิดเหมือนว่าได้ยินมันมา แล้วส่งผ่านมันไปให้เค้า
What's this snotty remark supposed to mean?พูดอย่างงี้หมายความว่าอะไร?
I would've found a remark like that highly offensive.ฉันคงไม่ได้เจอร่องรอยอะไร ที่ทำให้ขุ่นเคืองใจมากขนาดนี้
Another remark like that, and you'll be looking for a job.พูดอย่างนั้นอีก นายต้องไปหางานอื่นทำแน่
Now, if any single remark or question shuts her down, we get nothing.เราไม่ต้องการคำถามใดๆก็ตาม ที่จะทำให้เธอหยุดพูด
Made one damn remark too many.โทษฐานที่ตอกย้ำเรื่องเดิมอยู่นั่น
Some anti-Semitic remark set you off.เรื่องต่อต้านยิวทำให้เธอโมโหสินะ
I would say that people sometimes remark that she resembled Anne Frank.ผมบอกได้ว่าบางครั้งคน ก็ทักว่าเธอดูคล้ายแอนน์ แฟรงค์

remark ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
评注[píng zhù, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨˋ, 评注 / 評註] annotate; annotation; commentary; remark
唾余[tuò yú, ㄊㄨㄛˋ ㄩˊ, 唾余 / 唾餘] crumbs from the table of one's master; castoffs; bits of rubbish; idle talk; casual remarks
高论[gāo lùn, ㄍㄠ ㄌㄨㄣˋ, 高论 / 高論] enlightening remarks (honorific); brilliant views
瑰宝[guī bǎo, ㄍㄨㄟ ㄅㄠˇ, 瑰宝 / 瑰寶] gem; treasure; fig. person of remarkable ability; genius
惟妙惟肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, 惟妙惟肖] imitate to perfection; be remarkably true to life
维妙维肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, 维妙维肖 / 維妙維肖] imitate to perfection; be remarkably true to life
语失[yǔ shī, ㄩˇ ㄕ, 语失 / 語失] indiscreet remark; indiscretion; slip of the tongue
例言[lì yán, ㄌㄧˋ ㄧㄢˊ, 例言] introductory remarks
反话[fǎn huà, ㄈㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 反话 / 反話] irony; ironic remark
不平常[bù píng cháng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤˊ, 不平常] remarkable; remarkably; unusual
备中[bèi zhōng, ㄅㄟˋ ㄓㄨㄥ, 备中 / 備中] remarks
备注[bèi zhù, ㄅㄟˋ ㄓㄨˋ, 备注 / 備註] remarks
出色[chū sè, ㄔㄨ ㄙㄜˋ, 出色] remarkable; outstanding
怪话[guài huà, ㄍㄨㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, 怪话 / 怪話] ridiculous talk; preposterous remark
不起眼[bù qǐ yǎn, ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ, 不起眼] seemingly unimportant; inconspicuous; unremarkable; nothing to write home about
挖苦[wā ku, ㄨㄚ ㄎㄨ˙, 挖苦] speak sarcastically; make ironical remarks
倒粪[dào fèn, ㄉㄠˋ ㄈㄣˋ, 倒粪 / 倒糞] to turn over manure; fig. to offend others by endlessly repeating unpleasant remarks

remark ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark
差し出口[さしでぐち, sashideguchi] (n) uncalled-for or impertinent remark
当て付け;当てつけ;当付(io)[あてつけ, atetsuke] (n) insinuation; innuendo; spiteful remark
ぐんと[, gunto] (adv) (on-mim) remarkably; noticeably
ご挨拶;御挨拶[ごあいさつ, goaisatsu] (n) (1) (pol) (See 挨拶) greeting; (2) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark)
一際;一きわ[ひときわ, hitokiwa] (adv) conspicuously; noticeably; remarkably; still more; especially
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P)
傑物[けつぶつ, ketsubutsu] (n) great man; heroic figure; remarkable character
凄腕;すご腕[すごうで, sugoude] (n,adj-no) (1) go-getter; live wire; resourceful person; wizard; virtuoso; (n) (2) remarkable ability; mastery; brilliant technique
凡例[はんれい, hanrei] (n) (1) introductory remarks; explanatory notes; (2) (See キャプション) legend (on maps, drawings, etc.)
前口上[まえこうじょう, maekoujou] (n) introductory remarks
口切り[くちきり, kuchikiri] (n) (1) start broaching (a subject); opening remark; start; commencement; beginning; (2) event at the start of the tenth month of the lunar calendar; (3) opening a sealed jar or container
台詞;科白[せりふ;かはく(科白);セリフ, serifu ; kahaku ( serifu ); serifu] (n) speech; words; one's lines; remarks
名文句[めいもんく, meimonku] (n) witty (happy, apt) remark; well-worded saying; epigram; aphorism
妄言多謝[もうげんたしゃ;ぼうげんたしゃ, mougentasha ; bougentasha] (exp) Kindly excuse my reckless remarks; Please excuse my thoughtless words. (used deferentially, in a letter, etc.)
寸言[すんげん, sungen] (n) pithy or short and witty remark; wisecrack
差別発言[さべつはつげん, sabetsuhatsugen] (n) discriminatory remark; hate speech
当て擦り;当てこすり[あてこすり, atekosuri] (n) snide remark; insinuation
怪腕;快腕(iK)[かいわん, kaiwan] (n) remarkable ability; amazing ability
悪言[あくげん, akugen] (n) uncomplimentary remarks; slander
戯評[ぎひょう, gihyou] (n) humorous comments; humourous comments; sarcastic remarks; cartoon; caricature; satire
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P)
捨て台詞;捨てゼリフ[すてぜりふ(捨て台詞);すてゼリフ(捨てゼリフ), sutezerifu ( sute serifu ); sute zerifu ( sute zerifu )] (n) sharp parting remark; parting threat
格段[かくだん, kakudan] (adj-na,adv,n) special; exceptional; remarkable; (P)
概論[がいろん, gairon] (n,vs) introduction; outline; general remarks; (P)
漫言放語[まんげんほうご, mangenhougo] (n,vs) saying whatever one feels; speaking at random; making careless remarks; rambling talk
痛言[つうげん, tsuugen] (n,vs) cutting remark; biting (scathing, bitter) criticism; harsh words
著しい[いちじるしい, ichijirushii] (adj-i) striking; remarkable; considerable (used for good, bad, and neutral observations); (P)
著しく[いちじるしく, ichijirushiku] (adv) considerably; remarkably; strikingly
言説[げんせつ, gensetsu] (n,vs) remark; statement; discourse
警句を吐く[けいくをはく, keikuwohaku] (exp,v5k) to make a witty remark; to come out with a bon mot
[じ, ji] (n) (1) address (e.g. opening or closing remarks); speech; words; (2) ci (Chinese literary form); (3) (See 詞・3) ancillary word
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
注釈[ちゅうしゃく, chuushaku] comment, remark, annotation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
備考[びこう, bikou] Thai: เชิงอรรถ English: remarks

remark ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชือดเฉือน[v. exp.] (cheūat cheū) EN: cut to the heart of ; make a cutting remark FR:
ดำรัส[n.] (damrat) EN: royal words ; royal remark ; royal observation ; royal speech FR:
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibā) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark FR: explication [f] ; signification [f] ; descriptif [m] ; éclaircissement [m] ; légende [f]
คำพูด[n. exp.] (kham phūt) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance FR: parole [f] ; mot [m] ; propos [m] ; remarque [f]
ค่อนว่า[v. exp.] (khǿn wā) EN: chide ; make a biting remark FR: faire une remarque désobligeante
ข้อสังเกต[n.] (khøsangkēt) EN: notice ; remark ; observation ; note ; explanatory remark ; comment FR: observation [f] ; remarque [f] ; commentaire [m]
ขอดค่อน[v.] (khøtkhøn) EN: be sarcastic ; slur ; disparage ; make a slighting remark ; taunt ; gibe (at) ; ridicule FR:
กล่าว[n.] (klāo) EN: say ; speak ; talk ; deliver a speech ; remark ; utter ; pronounce ; state ; express ; mention ; declare FR: dire ; prononcer ; parler ; déclarer ; proférer ; faire une déclaration ; énoncer ; exprimer
หมายเหตุ[n.] (māihēt) EN: note ; comment ; remark ; footnote ; commentary ; annotation ; NB = N.B. FR: remarque [f] ; annotation [f] ; commentaire [m] ; note [f] ; observation [f] ; N.B. [m] (abrév.)
พลั้ง[v.] (phlang) EN: make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark ; blunder ; make a mistake ; err FR: se tromper ; commettre un impair ; faire une erreur ; se méprendre ; se blouser (vx)
พลั้งปาก[v.] (phlangpāk) EN: make a slip ; make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark ; bunder FR: commettre un lapsus ; faire un lapsus
พูด[v.] (phūt) EN: talk ; speak ; say ; remark ; mention ; express ; utter ; discuss ; chatter FR: parler ; dire ; s'exprimer ; prendre la parole ; mentionner ; exprimer ; raconter ; déclarer
พูดเปรย ๆ = พูดเปรยๆ[v. exp.] (phūt proēi-) EN: remark ; say out of the blue ; make a casual remark FR:
เปล่งวาจา[v. exp.] (pleng wājā) EN: open one's mouth ; say ; remark ; voice FR:
ปรารภ[v.] (prārop) EN: mention ; say ; remark ; express concern FR: mentionner
เปรย[v.] (proēi) EN: think aloud ; hint ; insinuate ; remark FR: soliloquer ; monologuer
เปรย ๆ = เปรยๆ[v. exp.] (proēi-proēi) EN: think aloud ; hint ; insinuate ; remark FR: soliloquer ; monologuer
สังเกต[v.] (sangkēt) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor ; pick up on FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
ว่า[v.] (wā) EN: say ; speak ; talk ; tell ; remark ; state FR: dire ; parler ; remarquer que
วาจา[n.] (wājā) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance ; statement ; comment FR: mot [m] ; parole [f] ; discours [m]
วลี[n.] (walī) EN: phrase ; group of words ; portion of a sentence ; remark ; expression ; saying FR: phrase [f] ; expression [f] ; formule [f]
เอาการ[adv.] (aokān) EN: remarkably ; diligently ; fairly FR:
อัจฉริยภาพ[n.] (atchariyaph) EN: genius ; remarkable talent FR: génie [m]
บทสรุป[n. exp.] (bot sarup) EN: conclusion ; concluding remarks ; summary FR: conclusion [f]
คำ-[pref.] (kham-) EN: words ; remarks : statements) FR: actions orales ou écrites ; commentaires
คำกล่าว[n.] (khamklāo) EN: saying ; hearsay ; speaking ; speech ; remarks ; words ; utterance ; quotation FR: paroles [fpl] ; dires [mpl] ; mots [mpl]
คำกล่าวเปิดการประชุม[n. exp.] (khamklāo po) EN: opening remarks FR:
กล่าวปิดประชุม[v. exp.] (klāo pit pr) EN: make closing remarks FR:
กระแสรับสั่ง[n.] (krasaērapsa) EN: order of king ; remarks of a king ; royal command; instruction of king FR:
ลักษณะเด่น[n. exp.] (laksana den) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature FR: trait dominant [m] ; caractéristique distinctive ]f]
ไม่ธรรมดา[adj.] (mai thammad) EN: uncommon ; strange ; unusual ; odd ; peculiar ; remarkable ; abnormal FR: inhabituel ; remarquable ; anormal
น่าชม[v.] (nā chom) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at FR: être admirable ; être remarquable
น่าทึ่ง[adj.] (nā theung) EN: interesting ; striking ; fascinating ; impressive ; amazing ; remarkable FR: fascinant ; incroyable ; étonnant
ผิดหูผิดตา[adv.] (phit hū phi) EN: noticeably ; markedly ; remarkably FR:
ผิดสังเกต[adv.] (phitsangkēt) EN: noticeably ; remarkably ; unusually FR:
พูดกำกวม[v. exp.] (phūt kamkūa) EN: make ambiguous remarks ; talk in vague terms FR: parler en termes vagues ; s'exprimer de manière ambigüe
พูดกระทบ[v. exp.] (phūt kratho) EN: make disparaging remarks ; cast aspersions (on) ; have a sharp tongue FR:
พูดกระทบกระทั่ง[v. exp.] (phūt kratho) EN: make hurtful remarks ; make stinging remarks FR:
พูดกระทบกระเทียบ[v. exp.] (phūt kratho) EN: make hurtful remarks ; make stinging remarks FR:
พูดพล่าม[v. exp.] (phūt-phlām) EN: ramble ; make unfounded statements ; make irresponsible remarks FR: parler pour ne rien dire ; parler en l'air

remark ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorbemerkung {f}preliminary remark
beachtenswert; beachtlich {adj} | beachtenswerter | am beachtenswertestenremarkable | more remarkable | most remarkable
Merkwürdigkeit {f}remarkableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remark
Back to top