ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

redundantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *redundantly*, -redundantly-

redundantly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
redundantly (adv.) อย่างใช้คำยืดยาว See also: อย่างใช้คำมากเกินไป Syn. verbosely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า redundantly
Back to top