ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

phrase

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *phrase*, -phrase-

phrase ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
phrase (n.) วลี (ทางไวยากรณ์) See also: กลุ่มคำ
phrase (n.) ถ้อยคำ See also: การใช้ถ้อยคำ Syn. expression
phrase (n.) โวหาร See also: สำนวน, คำพังเพย, คำคม Syn. expression, idiom, saying
phrase (n.) เนื้อเพลง
phrase (vi.) ถ่ายทอดด้วยคำพูด See also: แสดงเป็นคำพูด, ใช้คำพูดหรือถ้อยคำแสดง Syn. formulate, word
phraseologist (n.) คนชอบใช้สำนวนโวหาร See also: เจ้าโวหาร
phraseology (n.) การใช้สำนวนโวหาร Syn. verbalism
English-Thai: HOPE Dictionary
phrase(เฟรส) n. วลี,กลุ่มคำศัพท์,ถ้อยคำ,โวหาร,คำพูด,คำคม,คำพังเพย,สำนวน,คำคุยโว,การใช้ถ้อยคำ vt. ใช้ถ้อยคำ,แสดงโวหาร,ประจบ, Syn. expressioin,catchword,word
phraseologist(เฟรสซีออล'โลจิสทฺ) n. ผู้ที่ชอบใช้สำนวนโวหาร,เจ้าโวหาร
phraseology(เฟรสซีออล'โลจี) n. สำนวน,โวหาร,ลักษณะการใช้ถ้อยคำหรือวลี,ภาษาเฉพาะ,ถ้อยคำ,การใช้ถ้อยคำ,ถ้อยคำทั้งหลายที่ใช้ประจำ., See also: phraseological adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
phrase(n) วลี,กลุ่มคำ,สำนวน,โวหาร,คำคม
phraseology(n) การใช้ถ้อยคำ,สำนวนโวหาร,ภาษาเฉพาะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลุ่มคำ (n.) phrase See also: group of words, remark, expression, saying Syn. ถ้อยคำ
วลี (n.) phrase See also: group of words, remark, expression, saying Syn. ถ้อยคำ, กลุ่มคำ
VP (abbr.) คำย่อของ verb phrase
กริยาวลี (n.) verb phrase
กริยาวิเศษณ์วลี (n.) adverbial phrase
ถอดความ (v.) paraphrase See also: translate, transform Syn. แปลความ, แปล
นามวลี (n.) noun phrase
บุพบทวลี (n.) prepositional phrase
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The phrase was used metaphorically. I don't think our Lord--นั่นมันแค่คำอุปมา ผมไม่คิดว่าพระเจ้าจะ
And, of course, the slightest misperceived phrase or gesture could upset everything we've achieved today.วลีหรือท่าทางที่ไม่เหมาะสม แม้เพียงเล็กน้อย อาจทำให้การเจรจาที่ทำมา ล้มเหลวทั้งหมด
Here I am, trying to impress these judges and I start with the oldest phrase in the history of showbiz....คณะกรรมการ... ...แต่ผมกลับใช้คำที่เก่าที่สุด ของวงการบันเทิง
The actual, historical family they invented the phrase about.ครอบครัวที่มาของคำพูดนี้
It's a phrase from "Jamon" 6, verse 4มันมาจาก "Jamon" 6 บทที่ 4
I found the phrase The death of birth.ผมอ่านเจอคำว่า "ความตายของการกำเนิด"
Unshackled... barbarous laws... 10 years ago, that exact same phrase was in a letter written by a guy named Winston, no.กฎหมายที่ป่าเถื่อน... 10 ปีที่แล้ว แน่นอนในจดหมายเป็นบทกวีอันเดียวกัน แต่งขึ้นโดยผู้่ชายที่ชื่อวินสตัน ไม่ใช่
That phrase about the marriage— Is that Tess's phrase or yours?ที่ว่าแต่งงานนั่น เทสสาหรือคุณเป็นคนพูด?
It's a phrase from the bible.มันเป็นข้อความในพระคัมภีร์ มันคือ...
I'm just saying that since you did the work, you shouldn't forget the phrase " walls has ears."ในเมื่อเธอก็ทำงาน ฉันแค่จะบอกว่า เธอไม่ควรลืมถ้อยคำที่ว่า "หน้าต่างมีหูประตูมีช่อง"
This phrase is meaningless.ข้อความนี้จะไม่มีความหมายเลยหรอ
Now I believe that phrase that you can see with eyes closed.ตอนนี้ ฉันเชื่อในถ้อยคำที่ว่า คุณสามารถเห็นสิ่งนั้นเมื่อยามหลับตา

phrase ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对歌[duì gē, ㄉㄨㄟˋ ㄍㄜ, 对歌 / 對歌] answering phrase of duet; to sing antiphonal answer
失陪[shī péi, ㄕ ㄆㄟˊ, 失陪] Excuse me, I really must go.; (modest set phrase on taking leave)
顺口溜[shùn kǒu liū, ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄌㄧㄡ, 顺口溜 / 順口溜] popular piece of doggerel; common phrase repeated as a jingle
逐字逐句[zhú zì zhú jù, ㄓㄨˊ ㄗˋ ㄓㄨˊ ㄐㄩˋ, 逐字逐句] literal; word by word and phrase by phrase
断章取义[duàn zhāng qǔ yì, ㄉㄨㄢˋ ㄓㄤ ㄑㄩˇ ㄧˋ, 断章取义 / 斷章取義] lit. to take meaning from cut segment (成语 saw); to interpret out of context; to focus attention on one phrase without regard to the meaning of the whole piece
词组[cí zǔ, ㄘˊ ㄗㄨˇ, 词组 / 詞組] phrase (grammar)
[de, ㄉㄜ˙, 得] structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc
用词[yòng cí, ㄩㄥˋ ㄘˊ, 用词 / 用詞] usage; word or phrase used by sb
三不[sān bù, ㄙㄢ ㄅㄨˋ, 三不] "the three no's" (an example of an abbreviated slogan or catchphrase)
口号[kǒu hào, ㄎㄡˇ ㄏㄠˋ, 口号 / 口號] slogan; catchphrase
口头禅[kǒu tóu chán, ㄎㄡˇ ㄊㄡˊ ㄔㄢˊ, 口头禅 / 口頭禪] lit. Zen saying repeated as cant; fig. popular saying; catchphrase; cliché
惯用语[guàn yòng yǔ, ㄍㄨㄢˋ ㄩㄥˋ ㄩˇ, 惯用语 / 慣用語] commonly used phrase; idiom; colloqial usage
复句[fù jù, ㄈㄨˋ ㄐㄩˋ, 复句 / 複句] compound phrase
对偶[duì ǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄡˇ, 对偶 / 對偶] dual; duality; antithesis; coupled phrases (as rhetorical device); spouse
感叹句[gǎn tàn jù, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄐㄩˋ, 感叹句 / 感嘆句] exclamation; exclamatory phrase
名句[míng jù, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, 名句] famous saying; celebrated phrase
地久天长[dì jiǔ tiān cháng, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ ㄔㄤˊ, 地久天长 / 地久天長] forever (set phrase); as long as the world shall last; eternally
字词[zì cí, ㄗˋ ㄘˊ, 字词 / 字詞] letters or words; words or phrase
含义[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, 含义 / 含義] meaning (implicit in a phrase); implied meaning; hidden meaning; hint; connotation
意译[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, 意译 / 意譯] meaning (of foreign expression); translation of the meaning (as opposed to literal translation 直譯|直译); paraphrase; free translation
心领[xīn lǐng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ, 心领 / 心領] to understand tacitly; (polite set phrase) to understand the meaning behind sb's words; to know intuitively; I appreciate your kindness
满口之乎者也[mǎn kǒu zhī hū zhě yě, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, 满口之乎者也 / 滿口之乎者也] mouth full of literary phrases; to spout the classics
堆砌[duī qì, ㄉㄨㄟ ㄑㄧˋ, 堆砌] lit. to pile up (bricks); to pack; fig. to pad out (writing with fancy phrases); ornate rhetoric
互文[hù wén, ㄏㄨˋ ㄨㄣˊ, 互文] paired phrases (poetic device)
片语[piàn yǔ, ㄆㄧㄢˋ ㄩˇ, 片语 / 片語] phrase
套语[tào yǔ, ㄊㄠˋ ㄩˇ, 套语 / 套語] polite set phrases
句读[jù dòu, ㄐㄩˋ ㄉㄡˋ, 句读 / 句讀] punctuation of a sentence (in former times, before punctuation marks were used); period 句號|句号 and comma 逗號|逗号; sentences and phrases
句逗[jù dòu, ㄐㄩˋ ㄉㄡˋ, 句逗] punctuation of a sentence (in former times, before punctuation marks were used); period 句號|句号 and comma 逗號|逗号; sentences and phrases
[jù, ㄐㄩˋ, 句] sentence; clause; phrase; classifier for phrases or lines of verse
后顾之忧[hòu gù zhī yōu, ㄏㄡˋ ㄍㄨˋ ㄓ ㄧㄡ, 后顾之忧 / 後顧之憂] (set phrase) disturbance in the rear, trouble back home, family worries
安然无恙[ān rán wú yàng, ㄢ ㄖㄢˊ ˊ ㄧㄤˋ, 安然无恙 / 安然無恙] unaffected (by a disease); safe and sound (set phrase)
千辛万苦[qiān xīn wàn kǔ, ㄑㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˋ ㄎㄨˇ, 千辛万苦 / 千辛萬苦] untold hardships (set phrase)
一如既往[yī rú jì wǎng, ㄧ ㄖㄨˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, 一如既往] (set phrase) just as in the past; as before; continuing as always

phrase ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップトーク[, apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you)
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles
すまじきものは宮仕え[すまじきものはみやづかえ, sumajikimonohamiyadukae] (exp) phrase indicating that it is better to work for oneself than to work for someone else
てな[, tena] (prt) a sort of thing like; used after a phrase to modify the following noun
となく[, tonaku] (suf,exp) (See それと無く,何となく,幾度となく) adds vagueness and indirectness to the word or phrase it is used with
とは[, toha] (prt) indicates word or phrase being defined; (P)
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position)
なんたらかんたら[, nantarakantara] (exp) something or other (often used in place of a word or phrase that has been forgotten)
はっけよい[, hakkeyoi] (int) phrase shouted by a sumo referee when both rikishi have stopped moving
一句[いっく, ikku] (n) (1) phrase (verse, line); (2) one haiku-poem
一字一句[いちじいっく, ichijiikku] (n) word for word; verbatim; a single word and a single phrase
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P)
副詞句[ふくしく, fukushiku] (n) {ling} adverbial (adverb) phrase
同族目的語動詞句[どうぞくもくてきごどうしく, douzokumokutekigodoushiku] (n) {ling} cognate object verb phrase
[き, ki] (n) (1) season; (2) seasonal word or phrase (in haiku); (3) (See 一季・2,半季・1) year
常套句[じょうとうく, joutouku] (n) (1) cliche; (2) frequently used musical (guitar) phrase
形容詞句[けいようしく, keiyoushiku] (n) {ling} adjective phrase; adjectival phrase
御多忙中;ご多忙中[ごたぼうちゅう, gotabouchuu] (exp) (See 多忙中) in the midst of your work (often used as a formal phrase in business letters, etc.)
決まり文句;決り文句;きまり文句[きまりもんく, kimarimonku] (n) cliche; platitude; formula; set phrase
流行言葉;流行り言葉[はやりことば, hayarikotoba] (n) buzzword; popular expression; vogue word or phrase
準体助詞[じゅんたいじょし, juntaijoshi] (n) (e.g. the の of のです) (See のです) particle that attaches to a phrase and acts on the whole phrase
準体言[じゅんたいげん, juntaigen] (n) {ling} secondary substantive (inflectable word or phrase that acts as an uninflectable within a sentence)
盗人猛々しい[ぬすっとたけだけしい;ぬすびとたけだけしい, nusuttotakedakeshii ; nusubitotakedakeshii] (exp) phrase used to berate someone for arguing back when caught out in wrongdoing; (lit
秀句[しゅうく, shuuku] (n) splendid haiku; well-turned phrase
言い得て妙[いいえてみょう, iietemyou] (exp) perfectly fitting phrase
訓戒(P);訓誡[くんかい, kunkai] (n,vs) warning; admonition; lesson or a phrase that teaches you not to do something; (P)
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence)
うんちゃらかんちゃら[, uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase)
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home)
かどうか[, kadouka] (exp) whether or not (in phrases like "I don't know whether or not I can come"); (P)
キーワード[, ki-wa-do] (n) keyword; buzzword; catch-phrase; (P)
キャッチフレーズ[, kyacchifure-zu] (n) catchphrase; (P)
[, shi] (prt,conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P)
つまらない物ですが;詰まらない物ですが;詰らない物ですが[つまらないものですが, tsumaranaimonodesuga] (exp) (uk) "It's not much, but..." (phrase often used when giving gifts)
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P)
パラフレーズ[, parafure-zu] (n,vs) paraphrase
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パスフレーズ[ぱすふれーず, pasufure-zu] pass phrase
[く, ku] clause, phrase
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase
暗証フレーズ[あんしょうフレーズ, anshou fure-zu] pass phrase
条件指定[じょうけんしてい, joukenshitei] condition entry, conditional phrase

phrase ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุพบทวลี[n. exp.] (bupphabot w) EN: prepositional phrase FR:
เอกรรถประโยค[n. exp.] (ēkatthapray) EN: simple sentence FR: phrase simple [f]
กรรม[n.] (kam) EN: object ; gerund phrase FR:
คะ[adv.] (kha) EN: yes ; do ; would ; [particle used by a woman after a vocative or at the end of a question] FR: oui ; [formule de politesse en fin de vocatif ou de phrase interrogative]
คำพูดติดปาก[n. exp.] (kham phūt t) EN: catchword ; catch phrase FR:
โครงสร้างประโยค[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: syntax ; sentence structure FR: structure de la phrase [f]
กลุ่มคำ[n. exp.] (klum kham) EN: phrase FR:
กริยาวลี[n. exp.] (kriyā walī ) EN: verb phrase FR:
กริยาวิเศษณวลี[n. exp.] (kriyāwisētw) EN: adverbial phrase FR: phrase adverbiale [f]
นามวลี[n. exp.] (nām walī) EN: noun phrase FR:
ประโยค[n.] (prayōk) EN: sentence ; clause FR: phrase [f]
ประโยคคำสั่ง[n. exp.] (prayōk kham) EN: command sentence FR: phrase impérative [f]
ตัวอย่างประโยค[n. exp.] (tūayāng pra) EN: FR: exemple de phrase [m]
วะ[part.] (wa) EN: [informal and impolite particle placed at the end of a phrase or sentence, usually a question, to indicate familiarity] FR:
วรรคทอง[n. exp.] (wak thøng) EN: golden words ; memorable phrase FR:
วลี[n.] (walī) EN: phrase ; group of words ; portion of a sentence ; remark ; expression ; saying FR: phrase [f] ; expression [f] ; formule [f]
วลีสุภาพ[n. exp.] (walī suphāp) EN: polite phrase FR: formule de politesse [f]
จร้า = จ้า[X] (jā) EN: [politeness marker ] FR: oui ; [formule de politesse en fin de phrase]
การ-[pref.] (kān- ; kan ) EN: [prefix used to nominalize verbs or verbal phrases] FR: [préfixe indiquant l'action de …, le fait de …]
ขร๊ะ[adv.] (kha) EN: [particle used by a woman after a vocative] FR: oui; [formule de politesse en fin de phrase]
คร่ะ[X] (khra [= kha) EN: [politeness marker ] FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ครับ[adv.] (khrap [= kh) EN: [politeness marker] FR: [formule de politesse en fin de phrase]
คู่มือสนทนา[n. exp.] (khūmeū sont) EN: phrasebook FR: manuel de conversation [m] ; guide de conversation [m]
หน้าประโยค[X] (nā prayōk) EN: FR: en début de phrase
ตั้งคำถามใหม่[v. exp.] (tang khamth) EN: rephrase a question FR: reformuler une question
ท้ายประโยค[X] (thāi prayōk) EN: FR: en fin de phrase
ถอดความ[v.] (thøtkhwām) EN: paraphrase ; summarize FR:
ติดสำนวน[v.] (titsamnūan) EN: use flowery language ; use evasive phrases FR:

phrase ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höflichkeitsfloskel {f}phrase of civility
Phrasendrescher {m}phrase monger; phrasemonger
Sammlung {f} von Redewendungenphrase book
Sprachführer {m}phrase book
phraseologisch {adj}phraseological

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า phrase
Back to top