ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

phraseology

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *phraseology*, -phraseology-

phraseology ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
phraseology (n.) การใช้สำนวนโวหาร Syn. verbalism
English-Thai: HOPE Dictionary
phraseology(เฟรสซีออล'โลจี) n. สำนวน,โวหาร,ลักษณะการใช้ถ้อยคำหรือวลี,ภาษาเฉพาะ,ถ้อยคำ,การใช้ถ้อยคำ,ถ้อยคำทั้งหลายที่ใช้ประจำ., See also: phraseological adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
phraseology(n) การใช้ถ้อยคำ,สำนวนโวหาร,ภาษาเฉพาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was a lot of business phraseology being tossed around.มีหลายเรื่อง พูดเกี่ยวกับธุรกิจ เริ่มแย่ลง
Look at the phraseology. There should be a pattern.ดูที่การใช้สำนวน มันจะต้องมีรูปแบบ

phraseology ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口回し[くちまわし, kuchimawashi] (n) an expression; phraseology
句法[くほう, kuhou] (n) (1) (See 句形・1) conventions to be followed in composing Japanese poetry; phraseology; diction; (2) (See 句形・2) rules of grammar and syntax when reading kanbun in Japanese
措辞[そじ, soji] (n) wording; phraseology; diction
用語[ようご, yougo] (n) (1) term; terminology; (2) wording; choice of words; phraseology; (P)
言い回し(P);言回し[いいまわし, iimawashi] (n) expression; phraseology; (P)
辞令[じれい, jirei] (n) (1) notice of personnel change (appointment, dismissal, etc.); (2) wording; choice of language; phraseology; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า phraseology
Back to top