ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

term

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *term*, -term-

term ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
term (n.) ระยะเวลาที่กำหนด See also: ระยะเวลาหนึ่ง, เวลาที่กำหนด Syn. span, interval, cycle
term (n.) ภาคเรียน Syn. course, phase
term (n.) สมัย See also: คราว, ครั้ง, วาระ
term (n.) คำศัพท์ Syn. expression, phrase, word
term (vt.) ตั้งชื่อ See also: เรียกชื่อ
termagant (n.) หญิงที่ดุร้าย See also: หญิงที่อารมณ์ร้าย Syn. virago, vixen
termagent (n.) หญิงดุร้าย See also: หญิงที่มีอารมณ์ร้าย Syn. virago
termagent (adj.) รุนแรง See also: ปั่นป่วน, อารมณ์ร้าย, ดุร้าย
terminable (adj.) อาจสิ้นสุดลง See also: ยุติลงได้, มีระยะเวลากำหนด Syn. finite
terminal (adj.) ปลาย See also: สิ้นสุด, จบ, ท้าย, สุดท้าย Syn. concluding, final
terminal (adj.) ที่อยู่ในขั้นร้ายแรง See also: ที่อยู่ในระยะสุดท้าย, ที่อยู่ในขั้นที่ ไม่สามารถรักษาได้ Syn. fatal, mortal
terminal (adj.) ที่เกิดขึ้นเสมอในแต่ละช่วงเวลา
terminal (adj.) ที่เกี่ยวกับหรือเป็นสถานีปลายทาง
terminal (n.) ส่วนท้าย See also: ส่วนปลาย Syn. limit, extremity, terminus
terminal (n.) ขั้วปลายสายไฟ
terminal (n.) สถานีปลายทาง See also: ปลายทาง
terminal point (n.) ขีดจำกัด See also: วงจำกัด, ขีดกำหนด
terminate (vi.) สิ้นสุด See also: ยุติ, ลงเอย, ลงท้าย, จบลง Syn. eliminate, stop
terminate (vt.) ทำให้สิ้นสุด See also: ทำให้ยุติ Syn. eliminate, stop
termination (n.) การสิ้นสุด See also: การยุติ, การลงเอย Syn. end, finish, terminus
terminator (n.) ผู้ยุติ
terminology (n.) คำศัพท์เฉพาะทาง See also: Syn. nomenclature, specification
terminus (n.) ปลายทาง See also: สุดทาง, สถานีปลายทาง Syn. end, conclusion, limit
termite (n.) ปลวก
termless (adj.) ซึ่งไม่จำกัดเวลา See also: ซึ่งไม่มีเงื่อนไข Syn. eternal, endless, continual
terms (n.) ข้อตกลง See also: ข้อสัญญา Syn. agreement, conclusion, treaty, understanding
English-Thai: HOPE Dictionary
term(เทอม) n. เวลาที่กำหนด,คราว,ครั้ง,ระยะเวลา,ภาคเรียน,สมัย,วาระ,ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง,คำศัพท์,พจน์,จำนวนในคณิตศาสตร์,ภาคศาล,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,ข้อสรุป,ข้อสัญญา,เกณฑ์,ขอบเขต,ฐานะ,ความสัมพันธ์,เครื่องหมายเขตvt. ใช้คำ,ตั้งชื่อ, See also: terms n. เง
termagancy(เทอ'มะเกินซี) n. อารมณ์ร้ายของสตรี
termagant(เทอ'มะเกินทฺ) n. หญิงดุร้าย,หญิงที่มีอารมณ์ร้าย. adj. รุนแรง,ปั่นป่วน,อารมณ์ร้าย,ดุร้าย., Syn. virago
terminable(เทอ'มะนะเบิล) adj. อาจสิ้นสุดลง,ยุติลงได้,มีระยะเวลากำหนด., See also: terminability n. terminably adv.
terminal(เทอ'มะเนิล) adj. ปลาย,ท้าย,กำลังสิ้นสุด,สรุป,ลงเอย,มีกำหนดเวลา,เกี่ยวกับสถานีรถไฟ,เกี่ยวกับขอบเขต,สุดเขต,เกี่ยวกับเครื่องหมายของเขต,บั้นปลายชีวิต. n. ส่วนปลาย,ส่วนท้าย,ส่วนหาง,สุดเขต,ขั้วปลายสายไฟ,สถานีปลายทาง,สถานีชุมทาง,ปลายทาง,คำที่อยู่ท้ายคำ,ปัจจัย.
terminal userผู้ใช้เครื่องปลายทางหมายถึง ผู้ที่ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านเครื่องปลายทาง ซึ่งอาจเป็นทั้งผู้ป้อนข้อมูลเข้า และผู้รอรับผลลัพธ์จากการแสดงผลดู terminal ประกอบ
terminate(เทอ'มะเนท) vt. ทำให้สิ้นสุด vi. สิ้นสุด,ยุติ,ลงท้าย,เป็นผล., See also: terminative adj., Syn. end,stop
terminate-and-stay-resideterminate-and-stay-resident program โปรแกรมค้างในหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า TSR (อ่านว่า ทีเอสอาร์) หมายถึง โปรแกรมชนิดพิเศษที่จะอยู่ใน RAM เสมอ สามารถเรียกหาได้โดยการกดแป้นคำสั่งที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ การเรียกโปรแกรมประเภทนี้ จะเรียกได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะกำลังทำโปรแกรมอะไรอยู่ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เรามีระบบวินโดว์ ซึ่งทำให้เราเรียกโปรแกรมมาใช้พร้อม ๆ กันหลายโปรแกรมได้อยู่แล้ว โปรแกรมประเภท TSR จึงไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป
termination(เทอมะเน'เชิน) n. การสิ้นสุด,การยุติ,การลงเอย,การลงท้าย,การจบลง,จุดหมาย,ปลาย,สุดเขต,ขอบเขต,ส่วนท้าย,ส่วนปลาย,ข้อสรุป,ผล,คำลงท้าย,ปัจจัย., See also: terminational adj., Syn. discontinuation
terminator(เทอ'มะเนเทอะ) n. ผู้ยุติ,สิ่งที่อยู่ท้าย,สิ่งต่อท้าย,ผู้อยู่ตอนปลาย,เส้นแบ่งเขตความมืดและความสว่างของดาวนพเคราะห์
terminology(เทอ'มะนอล'โลจี) n. คำศัพท์,วิชาว่าด้วยคำศัพท์,ระบบคำศัพท์., See also: terminological adj.
terminus(เทอ'มะนัส) n. ปลายทาง,สุดทาง,สถานีปลายทาง,สุดเขต,ส่วนท้าย,จุดหมาย,จุดประสงค์,เครื่องหมายเขต,เสาเขต,ขอบเขต, See also: Terminus n. เทพเจ้าโรมันแห่งเขตแดน pl.termini,terminuses
termite(เทอ'ไมทฺ) n. ปลวก, See also: termitic adj., Syn. white ant
termless(เทอม'ลิส) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่จำกัด,ไม่มีเงื่อนไข,ไม่มีที่สิ้นสุด
English-Thai: Nontri Dictionary
term(n) ขอบเขต,ภาคเรียน,ข้อตกลง,กำหนดเวลา,ครั้ง,วาระ,สมัย
termagant(adj) ชอบดุด่า,รุนแรง,อารมณ์ร้าย,ชอบวิวาท,ปั่นป่วน
terminable(adj) สิ้นสุดลงได้,หมดอายุ,ยุติลงได้
terminal(adj) ตอนปลาย,ท้าย,สรุป,เกี่ยวกับขอบเขต
terminate(vi,vt) สุดสิ้นลง,จบลง,ลงท้าย,ลงเอย,ยุติ
termination(n) การสิ้นสุด,การลงเอย,จุดหมายปลายทาง,ขอบเขต,ปัจจัย
terminology(n) ศัพท์เฉพาะ,ระบบคำศัพท์
terminus(n) สถานีปลายทาง,ขอบเขต,เสาเขต,จุดประสงค์,ส่วนท้าย
termite(n) ปลวก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
term๑. พจน์๒. ศัพท์, คำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
terminalเครื่องปลายทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
terminal userผู้ใช้เครื่องปลายทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
terminate๑. สิ้นสุด๒. ทำให้สิ้นสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
terminate-and-stay-resident program (TSR program)โปรแกรมค้างในหน่วยความจำ (โปรแกรมทีเอสอาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
terminationการเลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
terminologyศัพทวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
terminusปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
terms of agreementข้อความในข้อตกลง, ข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
term (of polynomial)พจน์ (ของพหุนาม), จำนวนแต่ละจำนวนในพหุนาม เช่น 5x2,  4x และ 1 เป็นพจน์ของพหุนาม 5x2 + 4X - 1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Term paperภาคนิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Terminalเทอร์มินัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Termination of Consular Officeการยุติลงของการหน้าที่ทางการกงสุล
Terminologyศัพท์บัญญัติ [TU Subject Heading]
Termitesปลวก [TU Subject Heading]
terms and conditionsข้อกำหนดและเงื่อนไข [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทอม (clas.) term
เทอม (n.) term
เทอม (n.) term See also: semester Syn. ภาคเรียน
เปิดภาคเรียน (v.) term begins See also: begin the term, school begins Syn. เปิดเทอม
เปิดเทอม (v.) term begins See also: begin the term, school begins
เงื่อนไขการจ่ายเงิน (n.) term of payment
เงื่อนไขการชำระเงิน (n.) term of payment Syn. เงื่อนไขการจ่ายเงิน
ภาคนิพนธ์ (n.) term paper See also: term report
สถานีปลายทาง (n.) terminal Ops. สถานีต้นทาง
สถานีปลายทาง (n.) terminal Ops. สถานีต้นทาง
ขาดสะบั้น (v.) terminate See also: be cut off, be separated
สิ้นสุดลง (v.) terminate See also: end, stop, cease, expire, discontinue Ops. เริ่มต้นขึ้น
หมดวาระ (v.) terminate See also: expire, be over Syn. ครบวาระ, ครบกำหนด
เลิกกัน (v.) terminate (the relationship) See also: abandon/desert (one´s wife or husband) Syn. เลิก, เลิกร้าง Ops. คบกัน
หมดสัญญา (v.) terminate one´s contract See also: end one´s contract Ops. ทำสัญญา
ตัดสวาท (v.) terminate sexual relations See also: jilt Syn. เลิกรา, ตัดสัมพันธ์, สิ้นสุดสัมพันธ์
สิ้นสุดสัมพันธ์ (v.) terminate sexual relations See also: jilt Syn. เลิกรา, ตัดสัมพันธ์
เลิกรา (v.) terminate sexual relations See also: jilt Syn. ตัดสัมพันธ์, สิ้นสุดสัมพันธ์
ปิดสำนวน (v.) terminate the investigation
ศัพท์บัญญัติ (n.) terminology
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It is up to you to determine your futureมันขึ้นอยู่กับคุณที่จะกำหนดอนาคตของตนเอง
You failed this mid-term test quite badlyเธอสอบกลางภาคไม่ผ่านอย่างย่ำแย่เต็มทน
It's time to terminate the missionถึงเวลายุติภารกิจนี้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery.เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เมื่อพ่อของเขาได้รับการให้บริการจำคุกสำหรับการปลอมแปลงเอกสาร
Pardon. Maybe you don't fully understand the term "reasonable doubt".การให้อภัย บางทีคุณอาจจะไม่เข้าใจคำว่า "ข้อสงสัย"
The correct term would be a coven of witches.คำที่ถูกน่าจะเรียกว่า รังแม่มด.
If, however, His Majesty's government should, at some later date see fit to reduce the term no one will be better pleased than I.อย่างไรก็ตาม ถ้าในอนาคตรัฐบาลจะ พิจารณาลดโทษให้ จะไม่มีใครยินดีไปกว่าผม
The technical term is an H. Mobius loop, which can happen in advanced computers with autonomous goal-seeking programs.ระยะทางเทคนิคเป็นห่วง แอช- ระบำ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ใน คอมพิวเตอร์ขั้นสูง กับโปรแกรมเป้าหมายที่กำลัง มองหาอิสระ
I'd like to tell you that to him the term "simultaneous orgasm" means:...สำหรับเขาคำว่า "เสร็จพร้อมกัน" หมายถึง...
This is your appointment schedule, and these term papers still haven't been graded.นี่คือตารางนัดหมายของคุณ และรายงานของเทอร์มนี้ ยังไม่ได้ให้คะแนน
However, after the trial you experienced what we might term an emotional meltdown:ยังไงก็ตาม หลังจากการประชาทัณฑ์... ...คุณได้ประสบกับสิ่งที่อาจถูกเรียกว่า การละลายความรู้สึก
And by the way, add a life term to my sentence"?และโดยวิธีการเพิ่มระยะชีวิตประโยคของฉัน "?
This sound like a long term case to me, the way you described it.ดูท่าจะยืดยาวตามที่คุณอธิบาย
If you are willing to serve her term and yours your friend is pardoned.ถ้าคุณพร้อมที่จะรับกรรมของเพื่อนและตัวคุณเอง... ...เพื่อนคุณก็ได้รับการอภัยโทษ
When I was in college, we had to write a term paper.ตอนอยู่มหาลัย เราต้องทำหนังสือกัน

term ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yà, ㄧㄚˋ, 娅 / 婭] address term between sons-in-law
津液[jīn yè, ㄐㄧㄣ ㄧㄝˋ, 津液] bodily fluids (general term in Chinese medicine)
连任[lián rèn, ㄌㄧㄢˊ ㄖㄣˋ, 连任 / 連任] continue in (a political) office; serve for another term of office
鬼子[guǐ zi, ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, 鬼子] devils; refers to 日本鬼子, wartime term insult for Japanese
续航[xù háng, ㄒㄩˋ ㄏㄤˊ, 续航 / 續航] endurance; long term continuous travel or use
欧洲共同市场[Ōu zhōu gòng tóng shì chǎng, ㄡ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄤˇ, 欧洲共同市场 / 歐洲共同市場] European common market (old term for EU, European Union)
欧洲共同体[Ōu zhōu Gòng tóng tǐ, ㄡ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄧˇ, 欧洲共同体 / 歐洲共同體] European Community (old term for the EU, European Union)
各位[gè wèi, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ, 各位] everybody (a term of address)
伯父[bó fù, ㄅㄛˊ ㄈㄨˋ, 伯父] father's elder brother; term of respect for older man
大妈[dà mā, ㄉㄚˋ ㄇㄚ, 大妈 / 大媽] father's elder brother's wife; aunt (affectionate term for an elderly woman)
圣神[Shèng shén, ㄕㄥˋ ㄕㄣˊ, 圣神 / 聖神] feudal term of praise for ruler, king or emperor; general term for saint in former times; term for God during the Taiping Heavenly Kingdom 太平天國|太平天国; Holy Spirit (in Christian Trinity)
杏林[xìng lín, ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄣˊ, 杏林] forest of apricot trees; fig. honorific term for fine doctor (cf Dr Dong Feng 董奉, 3rd century AD, asked his patients to plant apricot trees instead of paying fees); Xinglin district of Xiamen city (renamed Haicang 海沧区 in 2003)
谦辞[qiān cí, ㄑㄧㄢ ㄘˊ, 谦辞 / 謙辭] humble word; term of humility; modesty language in Chinese grammar, intended to honor one's interlocutor
印支半岛[Yìn zhī bàn dǎo, ˋ ㄓ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, 印支半岛 / 印支半島] Indo-China peninsula (abbr. for colonial term 印度支那半島|印度支那半岛); now written 中南半島|中南半岛
[ā, ㄚ, 阿] initial particle; prefix to a name or a term of address
蛮子[mán zi, ㄇㄢˊ ㄗ˙, 蛮子 / 蠻子] insulting term for south Chinese; southern barbarian; chap
[sào, ㄙㄠˋ, 瘙] itch; old term for scabies
真腊[Zhēn là, ㄓㄣ ㄌㄚˋ, 真腊 / 真臘] Khmer kingdom of Kampuchea or Cambodia; Chinese term for Cambodia from 7th to 15th century
朝鲜[Cháo xiǎn, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ, 朝鲜 / 朝鮮] Korea; North Korea; geographic term for Korea
楞迦[Léng jiā, ㄌㄥˊ ㄐㄧㄚ, 楞迦] Lanka (old term for Sri Lanka, Ceylon)
楞迦岛[Léng jiā dǎo, ㄌㄥˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄠˇ, 楞迦岛 / 楞迦島] Lanka (old term for Sri Lanka, Ceylon)
平仄[píng zè, ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˋ, 平仄] level and oblique tones (technical term for classical Chinese rhythmic poetry)
有期徒刑[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 有期徒刑] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment)
雏儿[chú ér, ㄔㄨˊ ㄦˊ, 雏儿 / 雛兒] newly hatched bird; fig. inexperienced person; fig. chick (slighting term for young woman); bimbo
昵称[nì chēng, ㄋㄧˋ ㄔㄥ, 昵称] nickname; diminutive; term of endearment
老人家[lǎo rén jiā, ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ, 老人家] polite term for old woman or man
贫僧[pín sēng, ㄆㄧㄣˊ ㄙㄥ, 贫僧 / 貧僧] poor monk (humble term used by monk of himself)
总统任期[zǒng tǒng rèn qī, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄖㄣˋ ㄑㄧ, 总统任期 / 總統任期] presidency; term of office
赛车女郎[sài chē nǚ láng, ㄙㄞˋ ㄔㄜ ㄋㄩˇ ㄌㄤˊ, 赛车女郎 / 賽車女郎] race queen (Japanese term for glamor model in bikini); pin-up; pit babe
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, 业障 / 業障] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation
吸着[xī zhuó, ㄒㄧ ㄓㄨㄛˊ, 吸着 / 吸著] sorption (generic term for absorption, adsorption, diffusion, precipitation etc)
南朝[nán cháo, ㄋㄢˊ ㄔㄠˊ, 南朝] southern dynasty; the six southern dynasties (317-589), namely Wu 吳|吴, Eastern Jin 東晉|东晋, Song 宋|宋, Qi 齊|齐, Liang 梁, Chen 陳|陈; common term for Southern Song, Qi, Liang and Chen dynasties of 5th and 6th century
臭老九[chòu lǎo jiǔ, ㄔㄡˋ ㄌㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, 臭老九] stinking intellectual (contemptuous term for educated people during the Cultural Revolution)
鞑虏[Dá lǔ, ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ, 鞑虏 / 韃虜] Tartar, insulting term for Manchus used around 1900
任期[rèn qī, ㄖㄣˋ ㄑㄧ, 任期] term of office
師母[shī mǔ, ㄕ ㄇㄨˇ, 師母] term of respect for your teacher's wife
爱称[ài chēng, ㄞˋ ㄔㄥ, 爱称 / 愛稱] term of endearment; pet name; diminutive
称稱[jìng chēng, ㄐㄧㄥˋ ㄔㄥ, 称稱 / 敬稱] term of respect; honorific
敬辞[jìng cí, ㄐㄧㄥˋ ㄘˊ, 敬辞 / 敬辭] term of respect; honorific title; honorific (in grammar)
五毛[wǔ máo, ˇ ㄇㄠˊ, 五毛] five cents; term used to belittle sb

term ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
おっさん[, ossan] (n) (1) (abbr) rude term for middle-aged man; (2) Buddhist priest; (P)
オレゴンパイン[, oregonpain] (n) (See 米松) Oregon pine (another term for the common Douglas fir, Pseudotsuga menziesii)
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P)
じゃぱゆき[, japayuki] (n) derog. term for Asian women working in Japan
チョン[, chon] (n) (1) (vulg) (sl) abusive term used to refer to Koreans; (2) (original meaning) idiot; (3) Korean currency unit (1-100 of a won)
チョンカス[, chonkasu] (n) (vulg) (sl) (obsc) (blend of チョン and チンカス) gook (pejorative term for Koreans)
パイイツ[, paiitsu] (n) full cup (slang term from "ippai" reversed)
パツキン[, patsukin] (n) blond hair (slang term from "kinpatsu" reversed)
へちゃむくれ;へちむくれ;へしむくれ;へちゃもくれ[, hechamukure ; hechimukure ; heshimukure ; hechamokure] (exp) term of abuse about someone's looks, etc.
上方才六[かみがたざいろく, kamigatazairoku] (n) (arch) Edo term used to debase people from Kansai
下種女[げすおんな, gesuonna] (n) woman of low rank; term of degradation for a woman
中期国債ファンド[ちゅうきこくさいファンド, chuukikokusai fando] (n) medium-term government securities fund; middle term national bond fund
中気[ちゅうき, chuuki] (n) (1) palsy; paralysis; (2) (See 二十四節気) every second solar term (occurring in the latter half of each month)
九竅[きゅうきょう, kyuukyou] (n) general term for the nine holes in the body of humans and other mammals
乞食坊主[こじきぼうず;こつじきぼうず, kojikibouzu ; kotsujikibouzu] (n) (a derogatory term for) Buddhist monk
仁兄[じんけい, jinkei] (pn,adj-no) term of address for a friend
仮借[かしゃく, kashaku] (n,vs) (1) borrowing; pardon; extenuation; (2) borrowing a kanji with the same pronunciation to convey a certain term
任期満了[にんきまんりょう, ninkimanryou] (n) expiration of term of office
保証期間[ほしょうきかん, hoshoukikan] (n) term of guarantee; warranty period
優先使用語[ゆうせんしようご, yuusenshiyougo] (n) {comp} preferred term
優先語[ゆうせんご, yuusengo] (n) {comp} preferred term
処暑[しょしょ, shosho] (n) (See 二十四節気) "limit of heat" solar term (approx. Aug. 23, when the weather is said to start cooling down)
啓蟄[けいちつ, keichitsu] (n) "awakening of insects" solar term (approx. Mar. 6, the day on which hibernating insects are said to come out of the ground)
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n,adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P)
大暑[たいしょ, taisho] (n) (1) blistering heat; (2) (See 二十四節気) "major heat" solar term (approx. July 23)
夫子[ふうし, fuushi] (n) term of address for a teacher; Confucius
寒露[かんろ, kanro] (n) (1) late-autumn or early-winter dew; (2) (See 二十四節気) "cold dew" solar term (approx. Oct. 8)
対自[たいじ, taiji] (n) being-for-others (philosophical term used by Hegel and Sartre (etre-en-soi))
小母[おば, oba] (n) (uk) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older woman; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult female
小満[しょうまん, shouman] (n) (See 二十四節気) "grain full" solar term (approx. May 21)
小父[おじ, oji] (n) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older man; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult male
年明け[ねんあけ(P);としあけ, nen'ake (P); toshiake] (n) (1) beginning of the year; early in the New Year; (2) (ねんあけ only) expiration of a term of service; (P)
年期明け[ねんきあけ, nenkiake] (n) expiration of a term of service
当期純利益[とうきじゅんりえき, toukijunrieki] (n) current net income; net income for the year; current net earnings; current net profit; current term net income; current term net profit; net profit for the year
御上;お上[おかみ, okami] (n) (1) (hon) Emperor; (2) (hon) authorities; government; (3) (also 女将) term used to refer to a woman running a restaurant, inn, etc.; landlady; (4) (hon) your wife; his wife; madam
御心[みこころ, mikokoro] (n) (1) respectful term for another's spirit; (2) God's heart or spirit (in Christianity); Lord's will
御足労[ごそくろう, gosokurou] (n) (polite term for) inviting another to one's home
Japanese-English: COMDICT Dictionary
上位概念[じょういがいねん, jouigainen] high level concept, broader term
上位語[じょういご, jouigo] broader term
下位語[かいご, kaigo] narrower term
優先使用語[ゆうせんしようご, yuusenshiyougo] preferred term
優先語[ゆうせんご, yuusengo] preferred term
全体語[ぜんたいご, zentaigo] collective term
種の用語[しゅのようご, shunoyougo] specific term
等価語[とうかご, toukago] equivalent term
索引語[さくいんご, sakuingo] indexing term
自己規定項目[じこきていこうもく, jikokiteikoumoku] self defining term
複合語[ふくごうご, fukugougo] compound term
部分語[ぶぶんご, bubungo] partitive term
関連語[かんれんご, kanrengo] related term
非優先語[ひゆうせんご, hiyuusengo] non-preferred term
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal
アサターム[あさたーむ, asata-mu] ASATERM
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.)
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal
コンピュータ端末[コンピュータたんまつ, konpyu-ta tanmatsu] computer terminal
ソフト行末[そふとぎょうまつ, sofutogyoumatsu] soft line terminator
ターミナルアダプター[たーみなるあだぷたー, ta-minaruadaputa-] terminal adapter
ターミネータ[たーみねーた, ta-mine-ta] terminator
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.)
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] data terminal equipment, DTE (abbr.)
トランザクション終了フェーズ[とらんざくしょんしゅうりょうフェーズ, toranzakushonshuuryou fe-zu] termination phase of a transaction
ノンターミナル[のんたーみなる, nonta-minaru] non-terminal
ハード行末[ハードぎょうまつ, ha-do gyoumatsu] hard line terminator
パケット形態端末[ぱけっとけいたいたんまつ, pakettokeitaitanmatsu] packet mode terminal
ユニターム[ゆにたーむ, yunita-mu] uniterm
リモート端末[リモートたんまつ, rimo-to tanmatsu] remote terminal
リングターミナル[りんぐたーみなる, ringuta-minaru] ring terminal (connector)
中軌道[ちゅうきどう, chuukidou] ICO, Intermediate Circular Orbit
中間ノード[ちゅうかんノード, chuukan no-do] intermediate node
中間バイト[ちゅうかんバイト, chuukan baito] intermediate byte
中間文字[ちゅうかんもじ, chuukanmoji] intermediate character
中間節点[ちゅうかんせってん, chuukansetten] intermediate node
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
期間[きかん, kikan] Thai: ระยะเวลา English: term
画面[がめん, gamen] Thai: จอภาพ (ทีวี หรือ ภาพยนตร์) English: terminal screen

term ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุสัญญา[n. exp.] (āyu sanyā) EN: contract term FR:
กำหนดชำระเงิน[n. exp.] (kamnot cham) EN: term of payment FR:
การฝากเงินโดยมีกำหนดระยะเวลา[n. exp.] (kān fāk ngo) EN: term deposit FR:
คำอรรถ[n. exp.] (kham at) EN: special term FR:
คำเฉพาะ[n. exp.] (kham chaphǿ) EN: specific word ; term FR: terme spécifique [m]
คำสำคัญ[n. exp.] (kham samkha) EN: key term FR:
ในระยะยาว[adv.] (nai raya yā) EN: in the long term ; long-range ; long-term ; over the long run FR: à long terme ; sur le long terme
หน้าลาบ[n. exp.] (nā lāp) EN: [a derogatory term for Isaan natives] FR:
เงื่อนไข[n.] (ngeūoenkhai) EN: condition ; agreement ; restriction ; term ; stipulation ; proviso FR: condition [f] ; exigence [f]
เงื่อนไขการชำระเงิน[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: term of payment FR:
เงื่อนปม[n.] (ngeūoen-pom) EN: condition ; agreement ; restriction ; term FR:
ภาค[n.] (phāk) EN: time ; session ; term ; period FR: terme [m] ; période [f]
ภาค[n.] (phāk) EN: academic term ; semester FR: semestre [m]
ภาคนิพนธ์[n.] (phākniphon ) EN: term paper FR:
ภาคเรียน[n.] (phākrīen) EN: semester ; session ; school term ; term FR: semestre [m] ; session [f]
พี่[n.] (phī) EN: friend (for s.o. older) ; [general term for s.o. older] ; you ( to s.o. older – inf.) FR: aîné [m] ; aînée [f] ; ami (plus âgé) [m] ; amie (plus âgée) [f] ; [terme général pourr désigner qqn de plus âgé] ; tu (pour s'adresser à qqn de plus âgé – inf.)
พจน์[n.] (phot) EN: word ; speech ; saying ; diction ; term FR: mot [m] ; parole [f] ; terme [m]
พจน์[n.] (phot) EN: term of a polynomial ; term of a sequence ; term FR: terme d'un polynôme [m] ; terme [m]
พจน์เด่นชัด[n. exp.] (phot dencha) EN: dominant term FR: terme dominant [m]
พจน-[pref.] (photjana-) EN: word ; saying ; term FR: mot [m] ; terme [m]
พจน์ของลำดับ[n. exp.] (phot khøng ) EN: term of a sequence FR:
ปิดเทอม[n.] (pit thoēm) EN: end of semester ; term ending ; school holidays ; school vacation ; school break FR: fin de semestre [f] ; vacances scolaires [fpl]
ระยะ[n.] (raya) EN: interval ; period ; stage ; phase ; term ; bar FR: intervalle [m] ; phase [f] ; période [f] ; stade [m]
ระยะเวลาชำระเงิน[n. exp.] (raya wēlā c) EN: term of payment FR:
ศัพท์เฉพาะ[n. exp.] (sap chaphǿ) EN: terminology ; technical term FR: terme technique [m] ; terminologie [f]
ศัพท์วิทยาศาสตร์[n. exp.] (sap witthay) EN: scientific term FR: terme scientifique [m]
สินเชื่อระยะปานกลาง[n. exp.] (sincheūa ra) EN: intermediate-term credit ; intermediate term credit FR:
เทอม[n.] (thoēm) EN: school term ; semester FR: semestre scolaire [m]
วาระ[n.] (wāra) EN: time ; occasion ; period ; day ; time ; round ; term FR: fois [f] ; occasion [f] ; période [f] ; temps [m] ; terme [m]
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive FR:
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house ; plant ; terminal FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; building [m] (anglic.) ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; terminal [m] ; salle [f]
อาคารผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān phūdō) EN: terminal FR: terminal [m]
อาคารผู้โดยสารขาเข้า[n. exp.] (ākhān phūdō) EN: arrival terminal FR: terminal d'arrivée [m]
อาคารผู้โดยสารขาออก[n. exp.] (ākhān phūdō) EN: departure terminal FR: terminal de départ [m]
อาคารที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān thīph) EN: passenger terminal FR:
อนิยาม[adj.] (aniyām) EN: undefined ; undefined term) FR:
อนิยตศัพท์[n. exp.] (aniyotsap) EN: undefined terms FR:
อันต-[pref.] (anta-) EN: limit ; terminus ; end ; finality FR:
อภิธานศัพท์เคมี[n. exp.] (aphithān sa) EN: FR: glossaire de termes chimiques [m]
อภิธานศัพท์ประมง[n. exp.] (aphithān sa) EN: glossary of fishery terms FR:

term ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuordnungsbegriff {m}association number term
Klammerausdruck {m}bracket term
Fristablauf {m}expiry of the term
Grundbegriff {m}fundamental term
Oberbegriff {m}generic name; generic term
Kassenobligation {f}medium term bond
Fristversäumnis {f}missing of a term
Semesterende {n}end of term
Kosewort {n}term of endearment; term of affection
Fangeinrichtung {f} [electr.]air terminal
freundschaftlich; freundlich; friedlich {adj} | sich friedlich trennenamicable | to part on amicable terms
Verabredung {f}; Termin
Konditionengestaltung {f}arrangement of terms
Kassenterminal {n}point-of-sale terminal
attraktive Ausstattung {f}attractive terms
Begleitmusik {f}; Musikuntermalung
Musikuntermalung {f}; Untermalung
Batterieklemme {f}battery terminal
Beendigung {f}determining
Beendigung {f}; Terminierung
Bestattung {f}burial; interment
Flachstecker {m}blade terminal
Blinkfeuer {n}intermittent light
Buchungsplatz {m}booking terminal
Kabelschirmanschluss {m}braid termination
Busabschluss {m} [comp.]bus termination
Buttermilch {f}buttermilk
Kabelanschlusskasten {m}cable terminal box
Kabelanschlussraum {m}cable terminal compartment
Bildschirmstation {f}display terminal
Farbbildschirm {m}chromatic terminal
Abschlusszyklus {m}termination cycle
Farbbildschirm {m}colour terminal [Br.]; color terminal [Am.]
Warenterminbörse {f}; Warentermingeschäfte
Schneidklemmanschluss {m}compliant termination
Anschlussart {f} [electr.]contact termination
gleichbedeutend {adv}conterminously
Abstimmung {f} (von Terminen)coordination (of dates)
Entermesser {n} | Entermesser
Anreisetermin {m} | Anreisetermine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า term
Back to top