ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arrival

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arrival*, -arrival-

arrival ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arrival (n.) การมาถึง Syn. entrance, advent, coming Ops. leaving, leavetaking
arrival (n.) ผู้ที่มาใหม่ See also: ผู้ที่มาถึง Syn. passenger, visitor
English-Thai: HOPE Dictionary
arrival(อะไร'เวิล) n. การมาถึง,ผู้ที่มาถึง,สิ่งที่ปรากฎ,การได้บรรลุถึง, Syn. attainment, entrance ,entrant ###A. departure,parting)
English-Thai: Nontri Dictionary
arrival(n) การมาถึง,ผู้มาถึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arrivalการมาถึง, การเข้ามา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrival Ceremonyพิธีการต้อนรับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การถึง (n.) arrival See also: attaining Syn. การไป
การไป (n.) arrival See also: attaining Syn. การถึง
คมนาการ (n.) arrival See also: attaining Syn. การไป, การถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Its second is made on arrival in the night and fog.และไปพบกันอีกที ก็ที่ปลายทาง แห่งความมืด และเมฆหมอก
Who among us keeps watch from this strange watchtower to warn of the arrival of our new executioners?แล้วต่อไปนี้ ใครจะดูแลเรา? และเตือนผู้มาเยือนถึงนักฆ่าพวกใหม่
They confirm estimated arrival at the strike site by 6 p. m.พวกเขายืนยัน จะไปถึงเป้าหมาย - พรุ่งนี้ 18:
But for now, almost 2 full weeks after the message's arrival scientists here at the VLA still have no answers only more questions.แต่ตอนนี้เกือบ 2 สัปดาห์เต็ม หลังจากการมาถึงของข้อความ นักวิทยาศาสตร์ที่นี่ที่ วีเอลแอ ยังคงมีคำตอบไม่มี
The monsoon winds had whispered her arrival like a coming storm.ลมลมมรสุมกำลังกระซิบบอกว่าการมาถึง ของเธอช่างราวกับพายุ
Varig announces the arrival of flight number 732 from Rio de Janeiro.เที่ยวบินที่ 732 จากริโอ เดอ จาเนโร กำลังจะลงจอดแล้ว
They're from the Americas, and were found here long before the arrival of Columbus.พื้นเพมาจากอเมริกา รู้จักกันก่อนโคลัมบัสจะมาถึงเสียอีก
My mother's awaiting the arrival of the newest inspector Dorwell book.แม่ผมแทบจะรอหนังสือ เรื่องนักสืบดอร์เวลเล่มใหม่ ของคุณไม่ไหวแล้ว
1 year 16 days 12 hours until arrival of mail.ข้อความถึงปลายทางที่เวลา 1 ปี 16 วัน 12 ชั่วโมง
Flight attendants, secure the cabin for arrival in Miami.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมในการลงจอดด้วย
The early arrival of the monsoon... will most likely continue for a month.การมาถึงก่อนของ มอนซูน... . จะต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลาหนึ่งเดือน
Yuuta's arrival was good timing.เมื่อยูตะมาถึงเป็นเวลาเหมาะเหม็งพอดี

arrival ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
到达大厅[dào dá dà tīng, ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, 到达大厅 / 到達大廳] arrival hall
到来[dào lái, ㄉㄠˋ ㄌㄞˊ, 到来 / 到來] arrival; advent
先来后到[xiān lái hòu dào, ㄒㄧㄢ ㄌㄞˊ ㄏㄡˋ ㄉㄠˋ, 先来后到 / 先來後到] in order of arrival; first come, first served

arrival ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アライバル[, araibaru] (n) arrival
ウエルカムドリンク[, uerukamudorinku] (n) free drink served to hotel guests upon arrival (from welcome drink)
先回り[さきまわり, sakimawari] (n,vs) going on ahead; forestalling; anticipating; arrival before another
入国カード[にゅうこくカード, nyuukoku ka-do] (n) (See 入国申告書) disembarkation card; entry card; arrival card; immigration card; landing card; incoming passenger card
入来[にゅうらい, nyuurai] (n,vs) august visit; arrival
安着[あんちゃく, anchaku] (n,vs) safe arrival
延着[えんちゃく, enchaku] (n,vs) delayed arrival
現地着[げんちちゃく, genchichaku] (n) (abbr) (See 現地到着) arrival on location
現場到着[げんばとうちゃく, genbatouchaku] (n,vs) arrival on scene; arrival on location
現場着[げんばちゃく, genbachaku] (n) (abbr) (See 現場到着) arrival on scene; arrival on location
着もじ[ちゃくもじ, chakumoji] (n) text message or symbol on a busy mobile phone indicating a call arrival (DoCoMo feature)
秋涼し[あきすずし, akisuzushi] (adj-f) (arch) (しく adjective) (See 秋涼・しゅうりょう・1) pleasantly cool (as in the arrival of autumn)
セル間の到着時間[セルかんのとうちゃくじかん, seru kannotouchakujikan] (n) {comp} cell inter-arrival time
デッドオンアライバル[, deddoon'araibaru] (n) dead-on-arrival
一着[いっちゃく, icchaku] (n-t) (1) first arrival; first in race; (n) (2) (See 着・1) suit of clothes; (P)
取り次ぐ(P);取次ぐ[とりつぐ, toritsugu] (v5g,vt) (1) to act as an agent for; to intermediate; (2) to announce (someone's arrival); to answer (the door, the phone); to receive (a guest at reception); to usher in (a guest); (3) to convey (a message); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
到着プロセス[とうちゃくプロセス, touchaku purosesu] arrival process
セル間の到着時間[セルあいだのとうちゃくじかん, seru aidanotouchakujikan] cell inter-arrival time
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
到着[とうちゃく, touchaku] Thai: การเดินทางมาถึง English: arrival (vs)

arrival ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารผู้โดยสารขาเข้า[n. exp.] (ākhān phūdō) EN: arrival terminal FR: terminal d'arrivée [m]
อายน (-อายน)[suff. (n.)] (-āyon) EN: arrival FR: arrivée [f]
บัตรขาเข้า[n. exp.] (bat khākhao) EN: arrival card ; immigration arrival card FR: carte d'arrivée [f] ; volet arrivée de la carte d'immigration [m]
เอกสารเข้าเมืองไทย[n. exp.] (ēkkasān kha) EN: Thai immigration arrival card FR: carte d'immigration pour l'entrée en thaïlande [f]
กำหนดเวลาขบวนรถเข้า[n. exp.] (kamnot wēlā) EN: arrival time FR:
การมาถึง[n. exp.] (kān mā theu) EN: arrival ; advent FR: arrivée [f]
การถึง[n.] (kān theung) EN: arrival FR:
คมนะ[n.] (khamana = k) EN: departure ; arrival FR:
คมนาการ[n.] (khamanākān ) EN: arrival FR:
คมนะ[n.] (khommana = ) EN: departure ; arrival FR:
คมนาการ[n.] (khommanākān) EN: arrival FR:
ประมาณเวลาถึงปลายทาง[n. exp.] (pramān wēlā) EN: estimated time of arrival (ETA, ETOA) FR: heure d'arrivée prévue [f]
สถิตินักท่องเที่ยว[n. exp.] (sathiti nak) EN: tourist arrival statistics FR: statistiques du tourisme [fpl]
เวลาถึง[n. exp.] (wēlā theung) EN: arrival time FR: heure d'arrivée [f]
เวลาถึงปลายทาง[n. exp.] (wēlā theung) EN: arrival time ; time of arrival FR: heure d'arrivée [f]
ขาเข้า[n.] (khākhao) EN: imports ; arrivals FR:
ผู้โดยสารขาเข้า[n. exp.] (phūdōisān k) EN: arrivals FR: arrivées [fpl]

arrival ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anreisetag {m}arrival day; day of arrival
Ankunftstag {m}day of arrival; arrival day
Ankunftsort {m}place of arrival
Ankunftsfahrplan {m}arrival schedule
Ankunftstafel {f}arrival board
Ankunftszeit {f}arrival time
Zielpunkt {m}arrival point
Einreise {f} (in; nach) | bei der Einreise | jdm. die Einreise verweigernentry (into) | on arrival; when entering | to refuse someone entry (admission)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arrival
Back to top