ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flammable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flammable*, -flammable-

flammable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flammable (adj.) ซึ่งไวไฟ See also: ซึ่งลุกเป็นไฟได้ง่าย Syn. inflammable Ops. non-flammable
English-Thai: HOPE Dictionary
flammable(เฟลม'มะเบิล) adj. ติดไฟได้ง่าย, See also: flammabiltiy n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flammable ติดไฟได้ ของแข็ง ของเหลว ไอ หรือ แก๊ส ซึ่งติดไฟได้โดยง่าย และสามารถเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็ว [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เชื้อ (n.) inflammable material
ไวไฟ (adj.) inflammable
ไวไฟ (v.) be inflammable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You still get shit for faking the flammable pajama story.คุณยังได้รับอึสำหรับแกล้งเรื่องชุดนอนไวไฟ
By the way, that's flammable substance smeared on your body.และอย่าลืมว่า/Nมีสารไวไฟละเลงอยู่ทั่วตัวของคุณ
This morning the chemistry department reported several bottles of highly flammable chemicals missing.เช้าวันนี้ สาขาเคมี/Nได้แจ้งว่า มีวัตถุเคมีไวไฟ/Nหายไปเป็นจำนวนมาก
NO FIREBUG FIREFIGHTER, NO FLAMMABLE JUVEY RECORDS, HOWEVER, OF THE 128 REPORTED INSTANCESอย่างไรก็ตาม มีรายงานการขโมยของเล็ก ๆ น้อย ๆ รวมทั้งการทำลายทรัพย์สิน 128 กรณีเมื่อปีที่แล้ว
An odorless, tasteless flammable liquid yet it burned with an unusual pink tissue.ของเหลวไร้กลิ่นไร้รส ติดไฟได้ง่าย แต่ทิ้งรอยไหม้ไว้เป็น สีชมพูดูประหลาด
But still highly flammable so no candles.แต่ยังคงติดไฟง่าย ฉะนั้นห้ามจุดเทียน
There's loads of flammable solvents used in construction.มันมีสารไวไฟ เป็นตัวที่อยู่ในโตรงสร้าง
This is an extremely flammable poison that contains both sodium silicate and glycolic acid, which is basically degraded ethylene glycol.สารพิษที่ติดไฟง่ายสุดๆ ที่มีทั้งโซเดียมซิลลิเกจ และกรดไกรโคลิค ซึ่งเท่ากับเอธิลีนไกรคอลที่เสื่อมแล้ว สารกันเยือกแข็ง
It's a highly flammable solvent used by architects when building polystyrene models.มันเป็นสารที่เผาไหม้ได้ดี ถูกใช้โดยพวกสถาปนิก เวลาสร้างพวกแบบจำลอง
Drill a hole in the side, fill it with gasoline or whatever's good and flammable.เจาะรูตรงข้าง ๆ แล้วใส่น้ำมันเชื้อเพลิง/Nหรืออะไรก็ได้ที่ติดไฟง่าย
I bought this for the baby. Wow. Expensive, fragile, pointy... if only it were flammable.ฉันเอานี่มาให้เด็ก แพง เปราะหักง่าย แหลมคม
Do you have anything slightly less flammable, seriously?- ต้องเป็นพรหมลิขิตแน่

flammable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可燃性[kě rán xìng, ㄎㄜˇ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 可燃性] flammable; flammability
可燃[kě rán, ㄎㄜˇ ㄖㄢˊ, 可燃] inflammable

flammable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不燃物[ふねんぶつ, funenbutsu] (n) non-inflammables; incombustible (usu. waste); (P)
可燃[かねん, kanen] (adj-no,n) inflammable; flammable; combustible; burnable
可燃物[かねんぶつ, kanenbutsu] (n) combustibles; inflammables; flammables; burnables; (P)
引火性液体[いんかせいえきたい, inkaseiekitai] (n) inflammable liquid; inflammable fluid

flammable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไวไฟ[adj.] (waifai) EN: flammable ; inflammable FR: inflammable
วัตถุไวไฟ[n. exp.] (watthu waif) EN: flammable substance FR: matière inflammable [f]
สารไวไฟสูง[n. exp.] (sān waifai ) EN: FR: matière hautement inflammable [f]

flammable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zündstoff {m}inflammable matter; dynamite
entzündbar; entzündlich {adj} | entzündbarer | am entzündbarsteninflammable | more inflammable | most inflammable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flammable
Back to top