ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anger*, -anger-

anger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anger (n.) ความโกรธ See also: ความเคือง Syn. rage, indignation, hot temper Ops. calm, mildness
anger (vt.) ทำให้โกรธ See also: ยั่วโมโห Syn. enrage, infuriate, madden, irritate Ops. calm, soothe, placate
English-Thai: HOPE Dictionary
anger(แอง' เกอะ) n. ความโกรธ,โทสะ,ความฉุนเฉียว, ความ เจ็บปวด. -vt. ทำให้โกรธ, ทำให้ฉุนเฉียว -vi. โกรธ (wrath, ire)
English-Thai: Nontri Dictionary
anger(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,โทสะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angerความโกรธ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีหน้ายักษ์ (v.) express anger on one´s face See also: make a sullen face Syn. ใส่หน้ายักษ์
ใส่หน้ายักษ์ (v.) express anger on one´s face See also: make a sullen face
กวนโทสะ (v.) anger See also: stir up anger, incite anger, instigate Syn. กวนโมโห, ยั่วยวนกวนประสาท
กวนโมโห (v.) anger See also: stir up anger, incite anger, instigate Syn. กวนโทสะ, ยั่วยวนกวนประสาท
ขัดแค้น (v.) anger See also: be angry, resent Syn. โกรธ, แค้นเคือง, ขัดเคือง, โกรธแค้น
ความขัดเคือง (n.) anger See also: dissatisfaction, discontentment, displeasure, indignation Syn. ความโกรธเคือง, ความขุ่นเคือง, ความแค้นเคือง
ความขุ่นเคือง (n.) anger See also: displeasure, dissatisfaction, resentment, indignation Syn. ความโกรธเคือง, ความโกรธ, ความเคือง
ความคับข้องใจ (n.) anger See also: resentment, indignation, wrath, fury, rage, outrage Syn. ความแค้นใจ
ความคับแค้นใจ (n.) anger See also: resentment, indignation, wrath, fury, rage, outrage Syn. ความแค้นใจ, ความคับข้องใจ
ความเคือง (n.) anger See also: displeasure, dissatisfaction, resentment, indignation Syn. ความโกรธเคือง, ความโกรธ
ความเดือดดาล (n.) anger See also: ire, fury, rage, indignation Syn. ความโกรธ
ความแค้นเคือง (n.) anger See also: dissatisfaction, discontentment, displeasure, indignation Syn. ความโกรธเคือง, ความขุ่นเคือง
ความโกรธ (n.) anger See also: wrath, rage, indignation, fury Syn. ความขุ่นเคือง, ความโกรธเคือง
ความโกรธเคือง (n.) anger See also: wrath, rage, indignation, fury Syn. ความโกรธ, ความขุ่นเคือง, ความขัดเคือง
ความโมโห (n.) anger See also: ire, fury, rage, indignation Syn. ความโกรธ, ความเดือดดาล
พิโรธ (n.) anger See also: rage, fury Syn. ความโกรธ, พิโรธน์, โมโห
พิโรธน์ (n.) anger See also: rage, fury Syn. ความโกรธ, พิโรธ, โมโห
ยั่วยวนกวนประสาท (v.) anger See also: stir up anger, incite anger, instigate Syn. กวนโทสะ, กวนโมโห
ยั่วโมโห (v.) anger See also: stir up anger, incite anger, instigate Syn. กวนโทสะ, กวนโมโห, ยั่วยวนกวนประสาท
วิโรธ (n.) anger See also: rage, fury Syn. ความโกรธ, พิโรธ, พิโรธน์, โมโห
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We both may be in dangerพวกเราทั้งสองอาจตกอยู่ในอันตราย
He is indeed a dangerous manเขาเป็นผู้ชายที่น่าอันตรายจริงๆ
This is a danger you must not faceนี่คืออันตรายที่คุณต้องไม่เผชิญหน้ากับมัน
I have to warn you, it’s very dangerousฉันต้องเตือนคุณว่ามันอันตรายมาก
I should have told them about the dangerฉันควรจะบอกพวกเขาถึงอันตรายนั่น
A cry from above warned me of the dangerเสียงร้องจากข้างบนเตือนฉันถึงอันตราย
I'm no longer a danger to societyฉันไม่ได้เป็นอันตรายต่อสังคมอีกต่อไป
Everyone here is a total strangerทุกคนในที่นี้ล้วนแต่เป็นคนแปลกหน้าทั้งสิ้น
Everyone here is a total strangerทุกคนที่นี่เป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง
We're still not out of danger yet, it seemsดูเหมือนพวกเราจะยังไม่พ้นอันตรายนะ
I've dedicated my life for helping strangers I've never metฉันได้อุทิศชีวิตช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gentlemen, let us not allow anger to rule the day.วันนี้อย่าโมโหโทโสไปเลย
Well, expert opinion has it that this notebook was written very quickly, or very slowly, by a man or a woman, in anger or in jest.ดีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ว่าบันทึกนี้ถูกเขียนขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือช้ามากโดยชายหรือหญิงในความโกรธหรือในความตลกขบขัน
The only change that's going to come from that is more heartache and anger and bigger and deeper canyons between the white folks and the black folks.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก การกระทำแบบนั้น คือความเศร้าใจและความโกรธ เหมือนหุบเขาที่ใหญ่ขึ้น และลึกขึ้น ระหว่างคนขาวและคนดำ
Right now, your anger is consuming you here.ตอนนี้ ความโกรธแค้น/กำลังกลืนกินตัวเธอ
Your anger is shutting down the brain God gave you.หยุดใช้อารมณ์/แล้วใช้สมอง ที่พระเจ้าให้มา
Put your anger into your work, my boy.ระบายความโกรธลงในงานซะเจ้าหนู
I said, "Eddie, you will never let anger build up to the point...ผมว่า "Eddie แกต้องไม่ให้ อารมณ์โกรธทำลายทุกสิ่ง...
It was neither anger nor sadness.มันไม่ใช่ทั้งความโกรธหรือความเศร้า.
Does that excite you, or anger you, or what?มันทำให้เธอตื่นเต้น หรือโกรธ หรือยังไง
Look at the anger in his eyes. Look at that.มองไปที่ความโกรธในดวงตาของเขา มองไปที่ว่า
I mean, I got a lot of anger inside me too.ฉันหมายความว่าฉันมีจำนวนมากของความโกรธในตัวฉันเกินไป
When you plant seed into your own kin, you anger God.เมื่อคุณปลูกเมล็ดพันธุ์ที่เป็นญาติของคุณเองคุณโกรธพระเจ้า

anger ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
面红耳赤[miàn hóng ěr chì, ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄥˊ ㄦˇ ㄔˋ, 面红耳赤 / 面紅耳赤] flushed with anger (or excitement)
令人发指[lìng rén fà zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄈㄚˋ ㄓˇ, 令人发指 / 令人髮指] to make one's hair stand up in anger (成语 saw); to raise people's hackles
怒发冲冠[nù fā chōng guān, ㄋㄨˋ ㄈㄚ ㄔㄨㄥ ㄍㄨㄢ, 怒发冲冠 / 怒髮衝冠] hair stands up in anger and tips off one's hat (成语 saw); seething in anger; rising hackles
毒气[dú qì, ㄉㄨˊ ㄑㄧˋ, 毒气 / 毒氣] poison gas; toxic gas; manifestation of passion, anger etc (Buddh.)
怒气冲冲[nù qì chōng chōng, ㄋㄨˋ ㄑㄧˋ ㄔㄨㄥ ㄔㄨㄥ, 怒气冲冲 / 怒氣沖沖] spitting anger (成语 saw); in a rage
积愤[jī fèn, ㄐㄧ ㄈㄣˋ, 积愤 / 積憤] accumulated anger; pent-up fury
[bì, ㄅㄧˋ, 奰] anger
怒气[nù qì, ㄋㄨˋ ㄑㄧˋ, 怒气 / 怒氣] anger
[fèi, ㄈㄟˋ, 怫] anger
[kài, ㄎㄞˋ, 忾 / 愾] anger
拍案[pāi àn, ㄆㄞ ㄢˋ, 拍案] lit. to slap the table (in amazement, praise, anger, resentment etc); fig. astonishing!, wonderful!, dreadful! etc
圆珠形离子交换剂[yuán zhū xíng lí zǐ jiāo huàn jì, ㄩㄢˊ ㄓㄨ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧˋ, 圆珠形离子交换剂 / 圓珠形離子交換劑] bead-type ion exchanger
险情[xiǎn qíng, ㄒㄧㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 险情 / 險情] peril; dangerous circumstance
不服水土[bù fú shuǐ tǔ, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ, 不服水土] (of a stranger) not accustomed to the climate of a new place; not acclimatized
濒危野生动植物种国际贸易公约[Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄧㄝˇ ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 濒危野生动植物种国际贸易公约 / 瀕危野生動植物種國際貿易公約] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
不避艰险[bù bì jiān xiǎn, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, 不避艰险 / 不避艱險] shrink or flinch from no difficulty or danger; make light of difficulties and dangers
凶险[xiōng xiǎn, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄢˇ, 凶险 / 兇險] dangerous; ruthless; treacherous
[wēi, ㄨㄟ, 危] danger; to endanger; surname Wei; Taiwan pr. wei2
危境[wēi jìng, ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, 危境] dangerous situation; venerable old age
危楼[wēi lóu, ㄨㄟ ㄌㄡˊ, 危楼 / 危樓] dangerous housing; building that is about to collapse
危途[wēi tú, ㄨㄟ ㄊㄨˊ, 危途] dangerous road
危险[wēi xiǎn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ, 危险 / 危險] danger; dangerous
[dài, ㄉㄞˋ, 殆] dangerous; perilous; endanger; almost; probably; only
[kàn, ㄎㄢˋ, 磡] dangerous sea-cliff
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 阽] dangerous
[yán, ㄧㄢˊ, 阽] dangerous
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 陧 / 隉] dangerous
险恶[xiǎn è, ㄒㄧㄢˇ ㄜˋ, 险恶 / 險惡] dangerous; sinister; vicious
交浅言深[jiāo qiǎn yán shēn, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˇ ㄧㄢˊ ㄕㄣ, 交浅言深 / 交淺言深] deep in conversation with a comparative stranger
艰险[jiān xiǎn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, 艰险 / 艱險] difficult and dangerous; hardships and perils
不避斧钺[bù bì fǔ yuè, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, 不避斧钺 / 不避斧鉞] don't avoid the battle-ax (成语 saw); soldier must face danger bravely
[duō, ㄉㄨㄛ, 咄] noise of rage; to cry out in anger; Taiwan pr. duo4
濒危[bīn wēi, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ, 濒危 / 瀕危] endangered (species); in imminent danger; critically ill
濒危物种[bīn wēi wù zhǒng, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ˋ ㄓㄨㄥˇ, 濒危物种 / 瀕危物種] endangered species
频危物种[pín wēi wù zhǒng, ㄆㄧㄣˊ ㄨㄟ ˋ ㄓㄨㄥˇ, 频危物种 / 頻危物種] endangered species
临死不怯[lín sǐ bù qiè, ㄌㄧㄣˊ ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄝˋ, 临死不怯 / 臨死不怯] equanimity in the face of death; to face dangers with assurance
蒙难[méng nàn, ㄇㄥˊ ㄋㄢˋ, 蒙难 / 蒙難] to meet with disaster; killed; in the clutches of the enemy; to fall foul of; in danger
怕生[pà shēng, ㄆㄚˋ ㄕㄥ, 怕生] fear of strangers; to be afraid of strangers (of small children)
[qì, ㄑㄧˋ, 气 / 氣] gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged
变速器[biàn sù qì, ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 变速器 / 變速器] gearbox; speed changer; gear

anger ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けんつくを食わす;剣突を食わす[けんつくをくわす, kentsukuwokuwasu] (exp,v5s) (obsc) to burst out in anger
ちゃぶ台返し;チャブ台返し;卓袱台返し[ちゃぶだいがえし(ちゃぶ台返し;卓袱台返し);チャブだいがえし(チャブ台返し), chabudaigaeshi ( chabu dai kaeshi ; chabudai kaeshi ); chabu daigaeshi ( chabu dai ] (n) (See ちゃぶ台) flipping a table over in anger; overturning a table in anger
ぶすっと[, busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt
一荒れ[ひとあれ, hitoare] (n,vs) squall; burst of anger
中っ腹[ちゅうっぱら;ちゅっぱら, chuuppara ; chuppara] (n) anger (held in check); irritation; rage
切歯扼腕[せっしやくわん, sesshiyakuwan] (n,vs) being enraged (indignant, impatient); gnashing the teeth and clenching the arms on the breast (in anger or regret)
己(P);己れ[おのれ, onore] (pn,adj-no) (1) (arch) oneself (itself, etc.); (2) (hum) I (or me); (3) (derog) you; (adv) (4) by oneself (itself, etc.); (int) (5) interjection expressing anger or chagrin; (P)
怒らせる[おこらせる(P);いからせる, okoraseru (P); ikaraseru] (v1) (1) to anger someone; to provoke; to offend someone; to make somebody's hackles rise; (2) (いからせる only) to square one's shoulders; (P)
怒りを遷す[いかりをうつす, ikariwoutsusu] (exp,v5s) to be so angry that one lashes out at unrelated things; to have an outburst of anger
怒筋[どすじ, dosuji] (n) (m-sl) (obsc) anger veins (stylised X mark typically shown on forehead)
欝憤;鬱憤[うっぷん, uppun] (n) resentment; grudge; anger
歯軋り;歯ぎしり[はぎしり, hagishiri] (n,vs) (1) involuntary nocturnal tooth grinding; bruxism; (2) grinding one's teeth out of anger or vexation
気色ばむ[けしきばむ, keshikibamu] (v5m,vi) to grow angry; to display one's anger
目に角を立てる[めにかどをたてる, menikadowotateru] (exp,v1) to look angrily at; to look with anger in one's eyes
目角を立てる[めかどをたてる, mekadowotateru] (exp,v1) to look angrily at; to look with anger in one's eyes
瞋恚;嗔恚[しんい;しんに;しんね, shin'i ; shinni ; shinne] (n) (1) {Buddh} dosa (ill will, antipathy); (2) irateness; anger
逆鱗に触れる[げきりんにふれる, gekirinnifureru] (exp,v1) (1) to infuriate your superior; to incur the anger of one's boss; to bring (a superior's) wrath down upon (one); (2) (original meaning) to provoke the Emperor's displeasure
頭を冷やす[あたまをひやす, atamawohiyasu] (exp,v5s) to cool down one's anger
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
アレンジャー[, arenja-] (n) arranger
アンゼリカ;アンジェリカ;アンゲリカ[, anzerika ; anjierika ; angerika] (n) angelica (any herb of the genus Angelica, esp. garden angelica, Angelica archangelica)
エトランゼ[, etoranze] (n) stranger (fre
オートチェンジャー[, o-tochienja-] (n) auto-changer (tape recorder)
オスメス変換器[オスメスへんかんき, osumesu henkanki] (n) {comp} gender changer; sex changer
かんかん[, kankan] (n,adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise
シークワーシャー;シクワーシャー;シークヮーサー[, shi-kuwa-sha-; shikuwa-sha-; shi-kuwa-sa-] (n) (See ヒラミレモン) flat lemon (Citrus depressa Hayata); Hirami lemon; thin-skinned flat lemon; shekwasha; Taiwan tangerine
シャバい;しゃばい[, shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring
ストレンジャー[, sutorenja-] (n) stranger
チェンジャー[, chienja-] (n) changer; (P)
デンジャラス[, denjarasu] (adj-na) dangerous
ハンガー[, hanga-] (n) (1) (aircraft) hangar; (2) (coat) hanger; (3) hunger; (P)
ハンガーディスプレ[, hanga-deisupure] (n) hanger display
ハンガープラント[, hanga-puranto] (n) hanger plant
プリプリ;ぷりぷり;ぶりぶり[, puripuri ; puripuri ; buriburi] (adv,n,vs) (1) (on-mim) angrily; in a huff; in anger; (2) high on marijuana; (3) (プリプリ, ぷりぷり only) tender (to chew)
ぷりぷりして[, puripurishite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff
ぷんぷんして[, punpunshite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff
ポン柑[ポンかん;ポンカン, pon kan ; ponkan] (n) (uk) ponkan orange (Citrus reticulata); tangerine
むかっ腹;向かっ腹;向っ腹[むかっぱら, mukappara] (n) anger; passion
むかむか[, mukamuka] (adv,n,vs) (on-mim) nausea; queasy; surge of anger; (P)
メタボゾーン[, metabozo-n] (n) danger zone for developing metabolic syndrome (wasei

anger ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชกหัว[v. exp.] (chok hūa) EN: hit oneself with anger ; vent ; repress FR:
เดือด[v.] (deūat) EN: be angry ; rage at/against ; be furious ; be wrathful ; boil with anger ; be in a rage FR: être furieux ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath ; be boiling mad ; be infuriated FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
ขัดแค้น[v.] (khatkhaēn) EN: anger FR:
ขึ้งเคียด[v.] (kheungkhīet) EN: rage ; anger ; be wrathful ; be furious ; frenzy ; be irate FR:
ขึ้งโกรธ[v.] (kheungkrōt) EN: rage ; anger ; be vexed ; be furious FR:
ขี้โกรธ[adj.] (khī krōt) EN: apt to anger ; choleric FR: irascible
ขี้โมโห[adj.] (khī mōhō) EN: apt to anger ; choleric ; bad-tempered FR: coléreux ; colérique ; irascible ; soupe au lait
คุกรุ่น[v.] (khukrun) EN: smolder ; be wild with anger ; be pent-up FR:
ขุ่น[adj.] (khun) EN: clouded by anger ; angry ; disturbed ; distressed; vexed ; gloomy FR:
ความฉุนเฉียว[n.] (khwām chun ) EN: anger FR: colère [f]
ความเดือดดาล[n.] (khwām deūat) EN: anger ; fury FR: colère [f]
ความคับข้องใจ[n.] (khwām khap ) EN: frustration ; anger ; grudge FR: frustration [f]
ความขัดเคือง[n.] (khwām khatk) EN: anger FR:
ความเคือง[n.] (khwām kheūa) EN: anger FR:
ความโกรธ[n.] (khwām krōt) EN: anger ; wrath ; rage ; indignation ; fury FR: colère [f] ; courroux [m] ; furie [f] ; rage [f] ; énervement [m] ; irritation [f] ; exaspération [f] ; agacement [m]
ความโมโห[n.] (khwām mōhō) EN: anger ; ire ; fury ; rage ; indignation ; ire [f] (vx) FR: fureur [f[ ; furie [f] ; rage [f] ; ire [f]
กลั้นโทสะ[v. exp.] (klankrøng t) EN: suppress (one's) anger FR:
โกรธจนหน้าเขียว[v. exp.] (krōt jon nā) EN: turn red with anger FR: être rouge de colère
โกรธจนตัวสั่น[v. exp.] (krōt jon tū) EN: be in a rage ; shake with anger FR: trembler de colère
กวนโมโห[v. exp.] (kūan mōhō) EN: anger FR:
กวนโทสะ ; กวนโทโส[v. exp.] (kūan thōsa ) EN: irritate ; infuriate ; anger FR: exaspérer ; exacerber ; horripiler
เลือดเดือด[X] (leūat deūat) EN: boiling mad ; seething with anger FR:
หน้าเขียว[v. exp.] (nā khīo) EN: be pale with anger ; be blue in the face ; look green FR:
เง้า ๆ งอด ๆ[v. exp.] (ngao-ngao n) EN: be distorted by anger ; be displeased ; be angry ; be annoyed ; be irritated FR:
พิโรธน์[n.] (phirōt) EN: anger FR:
โรษณะ[n.] (rōtsana) EN: anger ; wrath FR:
โทสะ ; โทโส[n.] (thōsa ; thō) EN: anger ; bad temper ; wrath ; rage ; fury ; hate ; animosity ; hatred ; ill will FR: colère [f] ; mauvaise humeur [f] ; courroux [m] ; fureur [f]
โทส-[pref.] (thōsa-) EN: anger FR: colère [f]
โทสาคติ[n.] (thōsākhati) EN: partiality due to anger ; wrong way of behaviour consisting in hatred ; prejudice caused by hatred FR:
โทโส ; โทสะ[n.] (thōsō ; thō) EN: anger ; bad temper ; wrath ; rage ; fury ; hate ; animosity ; hatred ; ill will FR: colère [f] ; mauvaise humeur [f] ; courroux [m] ; fureur [f]
ตีหน้ายักษ์[v.] (tīnāyak) EN: give a black look ; express anger on one' s face ; glare (at) FR:
ยั่วโทสะ[v. exp.] (yūa thōsa) EN: irritate ; rile ; anger ; make s.o. mad ; provoke FR: exaspérer ; horripiler ; exciter la colère
อักโกธะ[n.] (akkōtha) EN: angerlessness ; non-anger FR:
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm ; threat FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m] ; menace [f]
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize FR: mettre en péril
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; harmful ; perilous ; venturesome FR: dangereux ; risqué ; périlleux
อันตรายต่อ...[X] (antarāi tø ) EN: FR: dangereux pour …
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม[X] (antarāi tø ) EN: FR: dangereux pour l'environnement
อันตรายต่อสุขภาพ[X] (antarāi tø ) EN: FR: dangereux pour la santé

anger ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wutanfall {m}flush of anger
Abtreibung {f}; Schwangerschaftsabbruch
Anhänger {m}; Anhängerin
vor {prp; +Dativ} | vor kurzem | vor langer Zeit | vor einem Jahrago | a short while ago | a long time ago | a year ago
Alarmsignal {n}alarm signal; danger signal
Anfänger {m}; Anfängerin
Angerufene {m,f}; Angerufenertelephonee
Wanderlaubsänger {m}; Nordischer Laubsänger
Artenschutzabkommen {n}Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Bearbeiter {m}arranger
Blindgänger {m} | Blindgänger
Kostgänger {m} | Kostgänger
Folge {f} (eines Romans, Films), die in der spannendsten Szene abbrichtcliffhanger
Fliegenfänger {m} | Fliegenfänger
Staubfänger {m} | Staubfänger
Bügel {m}coat hanger
Geldwechsler {m} (Automat)coin changer; change machine
Einsturzgefahr {f}danger of collapse
Feuersgefahr {f}danger of fire
Gefahrenentlüftungstaster {m}danger vent key
Gefahrenklasse {f}danger class
Todesgefahr {f}danger of death
Unfallgefahr {f}danger of accident
Verwechslungsgefahr {f}danger of confusion
Altlast {f}dangerous waste
gefährlich; gefahrbringend; unsicher {adj} | gefährlicher | am gefährlichstendangerous | more dangerous | most dangerous
gemeingefährlich {adj}dangerous to public safety
Anhänger {m} | Anhänger
Dehnung {f}; Verlängerung
Geviertstrich {m}; langer Gedankenstrichem dash
Verlängerung {f} | biegsame Verlängerung
Spielverlängerung {f}; Verlängerung
lebensgefährlich {adj}extremely dangerous
Festrohrbündelwärmetauscher {m} [techn.]fixed tube exchanger
Schwimmkopfwärmetauscher {m} [techn.]floating head exchanger
Anhängerin {f}; Anhänger
Fußgängerbrücke {f} | Fußgängerbrücken
Straßenüberführung {f} (für Fußgänger)footbridge (for pedestrians)
Vogelfänger {m} | Vogelfänger
Schwangerschaft {f} | Schwangerschaften

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anger
Back to top