ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reasonable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reasonable*, -reasonable-

reasonable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reasonable (adj.) มีเหตุผล Syn. rational, logical Ops. unreasonable
reasonable (adj.) พอสมควร See also: เหมาะสม, ไม่เกินไป Syn. moderate, proper
reasonable (adj.) (ราคา) สมเหตุสมผล See also: (ราคา) พอสมควร Syn. fair, inexpensive
reasonableness (n.) การใช้เหตุผล
English-Thai: HOPE Dictionary
reasonable(รี'เซินนะเบิล) adj. เหมาะสม,มีเหตุผล,พอสมควร,ไม่เกินไป,ไม่แพงไป,ราคาพอสมควร, See also: reasonableness n. reasonability n. reasonable adv., Syn. sensible,judicious,rational ###A. illogical
English-Thai: Nontri Dictionary
reasonable(adj) เหมาะสม,มีเหตุผล,พอสมควร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reasonableตามสมควร, สมควรแก่เหตุ, มีเหตุอันควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟังได้ (adj.) reasonable Syn. ูเข้าหู, รับได้
มีเหตุผล (adj.) reasonable See also: rational, logical, practical, plausible Syn. มีเหตุมีผล
มีเหตุผล (v.) reasonable See also: suitable, right Syn. มีเหตุมีผล
ูเข้าหู (adj.) reasonable Syn. รับได้
เป็นการสมควร (v.) reasonable See also: suitable, right Syn. เหมาะสม, พอสมควร, มีเหตุผล
ความเป็นเหตุผล (n.) reasonableness See also: reasoning, rationality Ops. ความไร้เหตุผล
ความเป็นเหตุเป็นผล (n.) reasonableness See also: reasoning, rationality Syn. ความเป็นเหตุผล Ops. ความไร้เหตุผล
ฟังขึ้น (v.) sound reasonable See also: be plausible, be believable, be tenable
ฟังไม่ขึ้น (v.) sound unreasonable See also: sound unbelievable Ops. ฟังขึ้น, ฟังดูมีเหตุผล
สมราคา (v.) be reasonable See also: be moderate, be inexpensive, be fair, be cheap
เข้าแง่ (v.) be reasonable See also: be rational, be sensible Syn. ตรง, ตรงจุด
เอาข้างเข้าถู (v.) be unreasonable Syn. เอาสีข้างเข้าถู
เอาสีข้างเข้าถู (v.) be unreasonable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused - a reasonable doubt-then you must bring me a verdict of not guilty.ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยในใจของคุณเป็นความผิดของผู้ถูกกล่าวหา - สงสัย-แล้วที่เหมาะสมที่คุณจะต้องนำคำตัดสินของฉันไม่ผิด
If there's no reasonable doubt, then you must, in good conscience, find the accused guilty.หากมีข้อสงสัยใด ๆ ที่เหมาะสมแล้วคุณจะต้องอยู่ในจิตสำนึกที่ดี พบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด
I don't have to defend my decision to you. There is a reasonable doubt in my mind.ฉันไม่ได้มีที่จะปกป้องการตัดสินใจของฉันกับคุณ มีเหตุอันควรสงสัยในใจของฉันคือ
But we have a reasonable doubt.But we have a reasonable doubt.
I was saying seven o'clock would be a reasonable time...I was saying seven o'clock would be a reasonable time...
He's supposed to be very good with a knife, but only in matters of business with reasonable complaint.เขาควรจะเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยมีด แต่ในเรื่องของธุรกิจที่มีการร้องเรียนที่มีเหตุผล
We are all reasonable men.We are all reasonable men.
He's a reasonable man open to negotiation.เขาเป็นคนมีเหตุผล ...ถึงได้เปิดเจรจา
That depends how reasonable we're all willing to be.นั่น.. ขึ้นอยู่กับความมีเหตุผลของเราว่าจะเป็น อย่างไร.
The only reasonable explanation is a germ, a bacteria or a virus, that has a mind-altering effect.'คำอธิบายเดียวที่สมเหตุสมผล คือเชื้อโรค แบคทีเรีย หรือไวรัส' 'ที่มีผลต่อจิตใจ'
I know she'll be reasonable now. - Come on.ตอนนี้พูดกันรู้เรื่องแล้วล่ะ
You know Morizio is a reasonable guy.นายก็รู้ว่าโมริซิโอเป็นคนที่มีเหตุผล

reasonable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
离谱[lí pǔ, ㄌㄧˊ ㄆㄨˇ, 离谱 / 離譜] excessive; beyond reasonable limits; irregular
按理说[àn lǐ shuō, ㄢˋ ㄌㄧˇ ㄕㄨㄛ, 按理说 / 按理說] it is reasonable to say that...
合情合理[hé qíng hé lǐ, ㄏㄜˊ ㄑㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, 合情合理] reasonable and fair
正当防卫[zhèng dāng fáng wèi, ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄈㄤˊ ㄨㄟˋ, 正当防卫 / 正當防衛] reasonable self-defense; legitimate defense
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 戏说 / 戲說] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest
正当[zhèng dāng, ㄓㄥˋ ㄉㄤ, 正当 / 正當] honest; reasonable; fair; sensible; timely; just (when needed)
无理[wú lǐ, ˊ ㄌㄧˇ, 无理 / 無理] irrational; unreasonable
合理[hé lǐ, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, 合理] rational; reasonable; fair
合理性[hé lǐ xìng, ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄥˋ, 合理性] reason; rationality; rationale; reasonableness
蛮横[mán hèng, ㄇㄢˊ ㄏㄥˋ, 蛮横 / 蠻橫] rude and unreasonable
不像话[bù xiàng huà, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˋ, 不像话 / 不像話] unreasonable; shocking; outrageous
不合理[bù hé lǐ, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, 不合理] unreasonable
[lì, ㄌㄧˋ, 盭] unreasonable; violent
违言[wéi yán, ㄨㄟˊ ㄧㄢˊ, 违言 / 違言] unreasonable words; wounding complaints

reasonable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つかず離れず;付かず離れず;即かず離れず[つかずはなれず, tsukazuhanarezu] (exp,adv) maintaining a reasonable distance; neutral position; indecision
リーズナブル[, ri-zunaburu] (adj-na) reasonable (only if applied to price, fee, fare, rate, etc.); inexpensive; (P)
合理的疑いを越えて[ごうりてきうたがいをこえて, gouritekiutagaiwokoete] (exp) beyond reasonable doubt
話のわかる;話の分かる[はなしのわかる, hanashinowakaru] (exp,adj-f) (See 話がわかる) down to earth; reasonable
あたぼう[, atabou] (adj-na) (sl) (from 当り前、べらぼうめ) (See 当り前・1,べらぼうめ) natural; reasonable; obvious
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
できない相談;出来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order
不合理[ふごうり, fugouri] (adj-na,n) unreasonable; irrational; absurd; inconsistent; (P)
不当[ふとう, futou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P)
不理[ふり, furi] (n) (dubious) unreasonable; irrational
不道理[ふどうり, fudouri] (n) unreasonableness; absurdity; irrationality
以ての外;もっての外[もってのほか, mottenohoka] (adj-na,n) absurd; unreasonable
吹きかける;吹き掛ける;吹掛ける[ふきかける, fukikakeru] (v1,vt) (1) to blow upon; to breathe on; to spray; (2) to pick (a fight); to force (unreasonable terms); (3) to exaggerate; to overcharge
失当[しっとう, shittou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness
強迫観念[きょうはくかんねん, kyouhakukannen] (n,adj-no) obsession; unreasonable but compulsive idea
応分[おうぶん, oubun] (adj-na,n,adj-no) according to one's abilities; appropriate; reasonable; (P)
手ごろ(P);手頃[てごろ, tegoro] (adj-na,n) moderate; handy; convenient; reasonable; (P)
横様[よこざま;よこさま, yokozama ; yokosama] (adj-na,n) wickedness; sideways; unreasonable
横車[よこぐるま, yokoguruma] (exp,n) (1) (See 横車を押す) perverseness; obstinacy; something unreasonable (like pushing a cart from the side (instead of from behind)); (n) (2) side wheel throw (judo)
横車を押す[よこぐるまをおす, yokogurumawoosu] (exp,v5s) to have one's own way (against all reason); to push through an unreasonable idea
正当[せいとう, seitou] (adj-na,n) just; justifiable; right; due; proper; equitable; reasonable; legitimate; legal; lawful; (P)
正当性[せいとうせい, seitousei] (n,adj-no) lawfulness; propriety; reasonableness; appropriateness; legality; legitimacy
無体;無代;無台[むたい, mutai] (adj-na,n,adj-no) (1) intangible; incorporeal; (2) (See 無理) by force; outrageous; cruel; unreasonable; (3) making light of; making fun of
無法[むほう, muhou] (n) (1) lawlessness; injustice; wrong; outrage; (adj-na,adj-no) (2) outrageous; lawless; disorderly; unjust; unreasonable; (P)
無理非道[むりひどう, murihidou] (n,adj-na) unreasonable and unjust; unconscionable
目茶目茶(P);滅茶滅茶[めちゃめちゃ, mechamecha] (adj-na,n) (1) disorderly; messy; ruined; (2) absurd; unreasonable; excessive; rash; (P)
目茶苦茶(P);滅茶苦茶[めちゃくちゃ, mechakucha] (adj-na,n) (1) (uk) absurd; unreasonable; nonsensical; preposterous; incoherent; (2) extreme; senseless; reckless; wanton; (3) (See 乱す) disorder; confusion; mess; wreck; (P)
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P)
話がわかる;話が分かる[はなしがわかる, hanashigawakaru] (exp,v5r) (See 話の分かる) down to earth; reasonable; able to deal with
逆しま(P);倒[さかしま, sakashima] (n,adj-na) (1) reverse; inversion; upside down; (2) unreasonable; absurd; wrong; (P)
途轍も無い;途轍もない[とてつもない, totetsumonai] (adj-i) (uk) extravagant; absurd; unbelievable; preposterous; unreasonable
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)
過大[かだい, kadai] (adj-na,n,adj-no) excessive; too much; unreasonable; (P)
非常識[ひじょうしき, hijoushiki] (n) (1) lack of common sense; thoughtlessness; senselessness; irrationality; absurdity; (adj-na) (2) thoughtless; senseless; unreasonable; absurd; preposterous; aberrant; (P)
順当[じゅんとう, juntou] (adj-na,n) proper; right; reasonable; (P)
駄駄を捏ねる;駄々を捏ねる;駄駄をこねる;駄々をこねる[だだをこねる, dadawokoneru] (exp,v1) to be unreasonable; to whine; to throw a tantrum
Japanese-English: COMDICT Dictionary
合理性検査[ごうりせいけんさ, gouriseikensa] reasonableness check

reasonable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันสมควร[X] (an somkhūan) EN: reasonable ; right FR:
ฟังได้[adj.] (fangdāi = f) EN: reasonable FR:
ฟังขึ้น[v. exp.] (fangkheun) EN: sound reasonable FR:
เหตุอันสมควร[n. exp.] (hēt an somk) EN: appropriate reason ; reasonable ground FR:
เข้าเค้า[v.] (khaokhao) EN: fit ; make sense ; tally with the facts ; suitable to the cause ; be reasonable FR:
เข้าเค้า[adj.] (khaokhao) EN: right ; reasonable FR:
เข้ารอย[v.] (khaorøi) EN: make sense ; sound reasonable ; fall into place ; move in the right direction ; act in the right way FR:
เข้าท่า[v.] (khaothā) EN: appropriate ; be proper ; be decent ; be suitable ; sound likely ; sound reasonable ; make sense FR: convenir ; être approprié
ข้อสงสัยอันมีเหตุผล[n. exp.] (khøsongsai ) EN: reasonable doubt FR:
มีเหตุผล[adj.] (mī hētphon) EN: reasonable ; rational ; logical ; practical ; plausible FR: raisonnable ; rationnel ; pratique ; logique
เป็นเหตุเป็นผล[adj.] (pen hēt pen) EN: reasonable ; logical FR:
เป็นการสมควร[adj.] (pen kān som) EN: reasonable ; suitable ; right FR:
พอใช้[adj.] (phøchai) EN: fair ; reasonable FR: acceptable ; passable ; raisonnable
พอดู[adj.] (phødū) EN: reasonable FR: appréciable ; notable
พอฟังได้[adj.] (phø fangdāi) EN: reasonable ; understandable FR:
พอควร[adj.] (phøkhūan) EN: reasonable ; fair FR: modéré ; raisonnable ; passable
พอประมาณ[adj.] (phøpramān) EN: reasonable ; moderate FR: modéré ; raisonable
พอสมควร[adj.] (phøsomkhūan) EN: reasonable ; moderate FR: raisonnable
พอสมควร[adv.] (phøsomkhūan) EN: impressively ; quite ; a good amount ; a reasonable amount ; fairly ; moderately ; to some extent FR:
ราคาสมเหตุสมผล[n. exp.] (rākhā somhē) EN: reasonable price FR: prix raisonnable [m]
รับฟังได้[adj.] (rap fang dā) EN: acceptable ; reasonable ; credible ; plausible FR: acceptable
สม[adj.] (som) EN: appropriate ; suitable ; right ; fitting ; becoming ; reasonable FR: approprié ; adéquat ; convenable ; adapté
สมเหตุสมผล[adj.] (somhētsomph) EN: reasonable ; rational ; reasoned ; valid FR: raisonnable ; rationnel
สมควรแก่เหตุ[adj.] (somkhūan ka) EN: reasonable FR:
วิญญูชน[n.] (winyūchon) EN: reasonable man ; person with common sense FR:
ฟังไม่ขึ้น [v. exp.] (fang mai kh) EN: sound unreasonable FR: ça ne tient pas debout
ความเป็นเหตุเป็นผล[n. exp.] (khwām pen h) EN: reasonableness ; reasoning ; rationality FR:
ความสมเหตุสมผล[n.] (khwām somhē) EN: reasonableness ; validity FR:
ลิบลิ่ว[adj.] (lipliu) EN: exorbitant ; excessive ; unreasonable ; immoderate FR: exorbitant ; excessif ; immodéré ; déraisonnable
ไม่มีเหตุผล[v. exp.] (mai mī hētp) EN: have no reason; be unreasonable FR: il n'y a pas de raison
ไม่สมเหตุสมผล[adj.] (mai somhēts) EN: unreasonable ; invalid FR: déraisonnable ; irrationnel ; illogique
ไม่สมควรแก่เหตุ[adj.] (mai somkhūa) EN: unreasonable FR:
ไม่ยอมฟังเหตุผล[adj.] (mai yøm fan) EN: unreasonable FR:
พฤติกรรมไม่สมเหตุสมผล[n. exp.] (phreuttikam) EN: unreasonable behavior FR: conduite déraisonnable [f] ; conduite irrationnelle [f]

reasonable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schuldig; schuldbewusst {adj} | schuldiger | am schuldigsten | hinreichend schuldig [jur.]guilty | guiltier | guiltiest | guilty beyond (all) reasonable doubt
angemessen; akzeptabel; vernünftig {adj} | angemessener; akzeptabler; vernünftiger | am angemessensten; am akzeptabelsten; am angemessenstenreasonable | more reasonable | most reasonable
vernünftig; mäßig; angemessen {adj} | vernünftiger | am vernünftigstenreasonable | more reasonable | most reasonable
verständig {adj}reasonable; sensible; understanding
unvernünftig {adj} | unvernünftiger | am unvernünftigstenunreasonable | more unreasonable | most unreasonable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reasonable
Back to top