ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

furor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *furor*, -furor-

furor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
furor (n.) ความเกรี้ยวกราด See also: ความโกรธเกรี้ยว Syn. fury, madness, rage
English-Thai: HOPE Dictionary
furor(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
furore(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ziqi can feel the furor of the ocean wavesซื่อฉี จะสัมผัสได้ถึงความเกรียวกราวของคลื่นมหาสมุทร
We are so having it out right now. Furor divina virtute in infernum eam detrude!เราต้องเอาออกไปด้วย ตอนนี้เลย (บริกรรมคาถา)

furor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フローリスト;フロリスト[, furo-risuto ; furorisuto] (n) florist
フロラ[, furora] (n) flora
フロラシオン[, furorashion] (exp) floral style (wasei
フロリーゲン[, furori-gen] (n) florigen
フロリゲン[, furorigen] (n) florigen
フロリダ[, furorida] (n,adj-no) Florida; (P)
フロリダバス;フロリダ・バス[, furoridabasu ; furorida . basu] (n) Florida black bass (Micropterus salmoides)
フロリダパンサー;フロリダ・パンサー[, furoridapansa-; furorida . pansa-] (n) Florida panther (Puma concolor coryi)
フロリング[, furoringu] (n) flooring

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า furor
Back to top