ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mitigate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mitigate*, -mitigate-

mitigate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mitigate (vt.) ทำให้ลดน้อยลง See also: ทำให้ทุเลาลง, แบ่งเบา, บรรเทา Syn. alleviate, lessen, moderate
mitigate (vi.) บรรเทา See also: ลดลง, อ่อนลง Syn. relieve
mitigate (vi.) ทำให้อ่อนโยนขึ้น Syn. extenuate, palliate Ops. exacerbate
mitigate against (phrv.) ทำให้ยุ่งยาก
English-Thai: HOPE Dictionary
mitigate(มิท'ทะเกท) v. ทำให้เบาบาง,ทำให้ลดน้อยลง,แบ่งเบา, See also: mitigable adj. mitigatedly adv. mitigation n. mitigator n. mitigative adj mitigatory adj., Syn. abate ###A. intensify
English-Thai: Nontri Dictionary
mitigate(vt) ทำให้เบาบางลง,บรรเทา,แบ่งเบา,ทุเลา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลดโทษ (v.) mitigate See also: be commuted Ops. เพิ่มโทษ
ดักดาน (adj.) unmitigated
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had no idea how to make her happy, no idea how to mitigate my losses.ข้าไม่รู้ต้องทำอย่างไร นางจึงจะมีความสุข ไม่รู้จะทำอย่างไร ความเสียหายจึงจะลดลง
We keep the P.R. machine running overtime to mitigate the damage they've already caused.เราให้พวกประชาสัมพันธ์ทำงาน ลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
This is a killer that left a distinct signature and then attempted to hide or mitigate it.นี่เป็นฆาตกรที่ทิ้งลายเซ็นต์เอาไว้ แล้วจากนั้นก็พยายามปิดบัง หรือกลบเกลื่อนมัน
But I've got a plan that should help mitigate the sting. Mm.แต่ฉันหาแผนการณ์มาที่ควร ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด
With the technology of a thousand years from now, we might even be able to mitigate the deadly effects of a nearby supernova on Earth's atmosphere.ด้วยเทคโนโลยีของ พันกว่าปีต่อจากนี้ เรายังอาจจะสามารถที่จะ บรรเทาผลกระทบที่ร้ายแรง ของซูเปอร์โนวาในบริเวณใกล้ เคียงชั้นบรรยากาศของโลก
While there are patterns we can study to mitigate the amplitude of the extreme highs and lows that characterize any entrepreneurial journey, they'll come anyway.แม้จะมีรูปแบบที่เราสามารถศึกษา.. เพื่อลดความรุนแรง ของการเพิ่มขึ้น และการตกต่ำอย่างรุนแรง ที่กำหนดเส้นทางของธุรกิจ ซึ่งยังไงก็เกิดขึ้นอยู่ดี
First, I must tell you I've been the most unmitigated and comprehensive ass.ก่อนอื่นผมต้องบอกคุณก่อนว่า ผมเป็นไอ้โง่
Thankfully, my shock was somewhat mitigated by the fact that I haven't had intercourse with him in eight years.ยังดีที่อาการช็อคของฉันสู้ความจริง ที่ไม่ได้มีอะไรกับเขามา 8 ปีแล้วไม่ได้
Normal sentence is one week but because you have the nerve, the unmitigated gall, to actually call yourself the "Tooth Fairy"ซึ่งปกติจะควรตัดสินให้ทำหนึ่งสัปดาห์ แต่ว่า... เพราะเจ้ายังไม่รู้สึกสำนึกผิด โดยกระทำล้อเลียน กล้าออกปากเรียกตัวเองว่า "นางฟ้า ฟ.ฟัน"
I will not be mitigated.เอามานี่เลย พวกคุณจะมาหยามผมไม่ได้
This is an unmitigated disaster.นี่ช่างเป็นหายนะเเห่งความดักดาน
I wouldn't say he succeeded in making her happy but my losses were definitely mitigated.ข้าจะไม่บอกว่าเขาทำให้ นางมีความสุขได้สำเร็จ แต่ความเสียหายของข้า ลดลงแน่ๆ

mitigate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
和らぐ[やわらぐ, yawaragu] (v5g,vi) to soften; to calm down; to be mitigated; (P)

mitigate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรเทาทุกข์[v. exp.] (banthao thu) EN: rescue ; provide relief ; alleviate relief ; alleviate distress ; mitigate suffering FR: soulager la peine
ค่อยยังชั่ว[v.] (khǿiyangchū) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage ; get better ; be better ; it's better ; that's more like it ; that's a relief FR: aller mieux ; se sentir mieux ; se remettre
ลดโทษ[v. exp.] (lot thōt) EN: mitigate FR:
ผ่อนหนักเป็นเบา[v.] (phǿnnakpenb) EN: mitigate a sentence FR:
ทำให้ทุเลาลง[v. exp.] (thamhai thu) EN: mitigate FR: calmer
ทุเลา[v.] (thulao) EN: abate ; diminish ; decrease ; reduce ; lighten ; relieve ; alleviate ; ease ; mitigate FR:
ทุเลา[v.] (thulao) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mitigate
Back to top