ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impatience

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impatience*, -impatience-

impatience ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impatience (n.) ความไม่อดทน See also: ความใจร้อน Syn. irritability Ops. patience, toleration
English-Thai: HOPE Dictionary
impatience(อิมเพ'เชินซฺ) n. การขาดความอดทน,ความกระสับกระส่าย,ความใจร้อน, Syn. restiveness,
English-Thai: Nontri Dictionary
impatience(n) ความกระวนกระวาย,ความไม่อดทน,ความใจร้อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกระวนกระวาย (n.) impatience See also: anxiety, agitation, restlessness Syn. ความรุ่มร้อน, ความร้อนรุ่ม
ความท้อถอย (n.) impatience See also: depression, discouragement, disheartenment Syn. ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง, ความท้อใจ
ความท้อใจ (n.) impatience See also: depression, discouragement, disheartenment Syn. ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง
ความร้อนรน (n.) impatience See also: anxiety, agitation, restlessness Syn. ความรุ่มร้อน, ความกระวนกระวาย, ความร้อนรุ่ม
ความร้อนรุ่ม (n.) impatience See also: anxiety, agitation, restlessness Syn. ความรุ่มร้อน, ความกระวนกระวาย
ความร้อนรุ่ม (n.) impatience Syn. ความรุ่มร้อน
ความรุ่มร้อน (n.) impatience See also: anxiety, agitation, restlessness Syn. ความกระวนกระวาย, ความร้อนรุ่ม
ความรุ่มร้อน (n.) impatience Syn. ความร้อนรุ่ม
ความเร่าร้อน (n.) impatience Syn. ความรุ่มร้อน, ความร้อนรุ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can feel your impatience all over my backside, and rushing me is never a good idea.ฉันรู้สึกถึงความไม่อดทน ของคุณที่ด้านหลังนะ และเร่งฉัน ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลย
And his impatience can go too far and he might lose the game for us.แต่บางทีเขาก็ใจร้อนเกินไป และเขาจะแพ้เกมให้กับเรา
So, Dendi, his impatience is thatนั่นล่ะ Dendi เขาก็ใจร้อนแบบนี้แหละ
I've learned in a very personal way, Mr. Tyler, that I can't preach the American heritage... and expect to be believed if I act out of impatience... or sacrifice my principles for expediency.{\cHFFFFFF}I've learned in a very personal way, Mr. Tyler, {\cHFFFFFF}that I can't preach the American heritage... {\cHFFFFFF}and expect to be believed if I act out of impatience...

impatience ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不耐烦[bù nài fán, ㄅㄨˋ ㄋㄞˋ ㄈㄢˊ, 不耐烦 / 不耐煩] impatience; impatient

impatience ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
焦躁[しょうそう, shousou] (n,vs) fretfulness; impatience
地団駄を踏む;じだんだを踏む[じだんだをふむ, jidandawofumu] (exp,v5m) to stamp one's feet (in frustration, impatience, etc.)
地団駄踏む[じだんだふむ, jidandafumu] (exp,v5m) to stamp one's feet (in frustration, impatience, etc.)
焦燥[しょうそう, shousou] (n,vs) impatience; uneasiness; irritation; (P)
逸り気[はやりぎ, hayarigi] (n) (arch) impatience; eagerness

impatience ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่อดทน[n. exp.] (khwām mai o) EN: FR: impatience [f]
ตั้งตาคอย[v.] (tangtākhøi) EN: look forward to ; expect ; await ; anticipate FR: attendre avec impatience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impatience
Back to top