ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

provocative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *provocative*, -provocative-

provocative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
provocative (adj.) กวนโทสะ Syn. arousing, alluring
provocative (n.) สิ่งที่ยั่วยุอารมณ์
provocativeness (n.) การยั่วยุอารมณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
provocative(พระวอค'คะทิฟว) adj. ซึ่งแหย่,ซึ่งปลุกปั่น,ซึ่งประตุ้น,ซึ่งปลุกปั่น,ซึ่งยั่ว,ซึ่งก้าวร้าว, See also: provocativeness n., Syn. stimulating
English-Thai: Nontri Dictionary
provocative(adj) เร้าใจ,ยั่ว,ซึ่งยุแหย่,ซึ่งปลุกปั่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
provocative-ยั่ว, -เร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเย้ายวน (n.) provocativeness See also: arousal, excitement Syn. ความเย้ายวนใจ, ความเร้าใจ
ความเย้ายวนใจ (n.) provocativeness See also: arousal, excitement Syn. ความเย้ายวน, ความเร้าใจ
ความเร้าอารมณ์ (n.) provocativeness See also: arousal, excitement Syn. ความเย้ายวนใจ, ความเย้ายวน, ความเร้าใจ
ยวน (v.) be provocative See also: be belligerent, seek a quarrel, provoke Syn. ยียวน
ยียวน (v.) be provocative See also: be belligerent, seek a quarrel, provoke Syn. ยวน
รวน (v.) be provocative See also: be belligerent, seek a quarrel, provoke Syn. ยวน, ยียวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some lived provocative and sexually active lives.คนบางคนน่ะ มีชีวิตอยู่กับความตื่นเต้น แล้วก็เซ็กส์นะ
Not my best line, but it was provocative enough to land me in the principal's office.ไม่ใช่ประโยคเด็ดของฉัน แต่มันก็ปลุกปั่นได้มากพอ... ... ที่จะพาฉันเข้าไปในห้องครูใหญ่
You're more provocative than I thought.เธอช่างเปิดเผยหรือเปล่า กิลราอิม? ใช่...
Well, if those pointers include wearing provocative beachwear for money,ถ้าจะให้ฉันใส่บิกินี่ ยั่วผู้ชาย แลกกับเงินล่ะก็...
All I'm saying is all we have to do is find a way to sneak in the sex education lesson in a less provocative way.ที่ฉันพูดไปทั้งหมดคือ ที่เราต้องทำทั้งหมดก็แค่ หาทางสอนเรื่องเพศศึกษา อย่างแนบเนียน ในทางที่เบาลง
HILLARY CLINTON: North Korea continues to act in a provocative and belligerent manner.เกาหลีเหนือยังไม่เลิกการยั่วยุ และก้าวร้าว
Sometimes you have to be a little provocative if you want to get teenagers' attention.บางครั้งต้องทำให้ดูเร้าใจบ้าง หากคุณต้องการให้พวกเด็กๆสนใจ
This isn't fashion forward or provocative or couture.นี่มันไม่ใช่แฟชั่นใหม่ หรือแนวยั่วยวน หรือแฟชั่นชั้นสูง
The sexy star Kimberly Ashford, reveals provocative pregnancy photos.ดาวเซ็กซี่ Kimberly ashford เผยแพร่ภาพที่เร้าใจ - ของการตั้งครรภ์ ของเธอ
And I think our resistance must be active and provocative.และการต่อต้านของเรา ต้องแข็งขันและยั่วยุ
He'd make me dress provocatively.เขาจะให้ฉันแต่งตัวยั่วยวน
Our Ra Im is surprisingly provocative.ราอิมของเราดูเหมือนจะเป็นคนที่เร้าใจ

provocative ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 艾哈迈迪内贾德 / 艾哈邁迪內賈德] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches
内贾德[Nèi jiǎ dé, ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 内贾德 / 內賈德] Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches; abbr. for 艾哈邁迪內賈德|艾哈迈迪内贾德
刺激性[cì jī xìng, ㄘˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ, 刺激性] thrilling; exciting; stimulating; irritating; provocative; pungent; spicy
挑逗性[tiǎo dòu xìng, ㄊㄧㄠˇ ㄉㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, 挑逗性] provocative; tantalizing; titillating
煽动性[shān dòng xìng, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 煽动性 / 煽動性] provocative

provocative ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
挑戦的[ちょうせんてき, chousenteki] (adj-na) challenging; defiant; provocative; aggressive
挑発的[ちょうはつてき, chouhatsuteki] (adj-na) provocative; suggestive; lascivious; (P)

provocative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รวน[v.] (rūan) EN: make trouble ; seek a quarrel ; pick a quarrel ; provoke ; be provocative ; be belligerent ; press FR: provoquer ; exciter
ถามหาเรื่อง[v. exp.] (thām hā reū) EN: put a provocative question ; question provocatively ; provoke FR:
โย[v.] (yō) EN: provoke ; be provocative FR: provoquer
โย[adj.] (yō) EN: provocative ; instigating FR:
โยเย[adj.] (yōyē) EN: provocative ; annoying FR:
ยัวะ[adj.] (yua) EN: provocative FR:
ยั่วอารมณ์[adj.] (yūa ārom) EN: provocative FR:
ยั่วกิเลส[adj.] (yūa kilēt) EN: provocative ; seductive FR:
ยวน[v.] (yūan) EN: tempt ; allure : entice ; stimulate ; provoke ; lure ; be provocative ; charm ; invite FR: stimuler
ยวนยี[adj.] (yūanyī) EN: provocative ; exciting FR: provocant
ยั่วยุ[adj.] (yūayu) EN: provocative FR:
ยั่วยวน[adj.] (yūayūan) EN: enticing ; provocative ; sexy ; seductive ; voluptuous FR: voluptueuse
ยั่วยุทางเพศ[adv.] (yūayu thāng) EN: sexually provocative ; seductively FR:

provocative ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
provokativ; reizend; aufreizend {adj} | provokativer | am provokativstenprovocative | more provocative | most provocative
provokatorisch {adv}provocatively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า provocative
Back to top