ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advise*, -advise-

advise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advise (vt.) แจ้ง See also: แจ้งให้ทราบ, แจ้งข่าว Syn. inform, notify
advise (vi.) แนะนำ See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ Syn. recommend
advise (vt.) แนะนำ See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ Syn. recommend
advise about (phrv.) แนะนำ (บางคน) ให้ทำบางสิ่ง See also: แนะให้ปฏิบัติ Syn. advise on
advise of (phrv.) แจ้งให้ทราบ See also: ให้ข้อมูล Syn. inform, fill in, notify, tell, tip off
advise on (phrv.) แนะนำ (บางคน) ให้ทำบางสิ่ง See also: แนะให้ปฏิบัติ, ให้ความเห็น Syn. advise about
advise with (phrv.) ปรึกษาหารือ See also: ปรึกษา Syn. consult with
advised (adj.) ซึ่งพิจารณามาแล้ว Syn. thought out, considered, well-considered
advisedly (adv.) อย่างพิจารณาแล้ว Syn. thoughtfully, consciously, intentionally
advisement (n.) การพิจารณาอย่างละเอียด See also: การคิดอย่างรอบคอบ
adviser (n.) ที่ปรึกษา See also: ผู้ให้คำปรึกษา Syn. advisor
English-Thai: HOPE Dictionary
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct)
advised(แอดไวซดฺ') adj. ซึ่งพิจารณามาแล้ว, ทราบแล้ว. -advisedness n., Syn. considered)
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว,ตั้งใจ, Syn. deliberately)
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
advisement(แอดไวซ' เมินทฺ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา
adviser(แอดไว' เซอะ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา. -advisership n.
English-Thai: Nontri Dictionary
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advised(adj) ซึ่งพิจารณามาแล้ว
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
advisementการประชุมปรึกษาคดีของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adviserที่ปรึกษา [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชี้ช่อง (v.) advise See also: direct, guide, suggest Syn. แนะลู่ทาง, แนะนำ, ชี้ช่องทาง, บอกช่องทาง
ชี้ช่องทาง (v.) advise See also: direct, guide, suggest Syn. แนะลู่ทาง, แนะนำ, บอกช่องทาง
บอก (v.) advise See also: suggest, recommend, teach Syn. แนะนำ, สอน
บอกช่องทาง (v.) advise See also: direct, guide, suggest Syn. แนะลู่ทาง, แนะนำ, ชี้ช่องทาง
แนะลู่ทาง (v.) advise See also: direct, guide, suggest Syn. แนะนำ, ชี้ช่องทาง, บอกช่องทาง
คนแนะนำ (n.) adviser See also: suggester Syn. ผู้แนะนำ
ที่ปรึกษา (n.) adviser See also: consultant, counselor, counselor, advisor
ผู้ชี้แนะ (n.) adviser See also: consultant, counselor, mentor Syn. ผู้แนะนำ, ผู้ชี้นำ
ผู้แนะนำ (n.) adviser See also: consultant, counselor, mentor Syn. ผู้ชี้นำ
ผู้แนะนำ (n.) adviser See also: suggester
อาจารย์ที่ปรึกษา (n.) adviser See also: counsellor
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can you advise me on what to do?คุณช่วยแนะนำฉันหน่อยได้ไหมว่าควรทำอะไร?
I advise you to control yourselfฉันแนะนำให้คุณควบคุมตัวเอง
We'll advise people not to panicพวกเราจะชี้แนะผู้คนอย่าตื่นตกใจ
All foreign nationals are being advised to leave the countryชาวต่างชาติทุกคนได้รับคำแนะนำให้ออกนอกประเทศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd advise saving some of that till tomorrow.ฉันแนะนำให้เก็บไว้กินพรุ่งนี้บ้าง
But I would advise you, in your present state... not to make any decision that could affect your... future.แต่ฉันจะแนะนำให้คุณอยู่ ในสภาพปัจจุบันของคุณ ... ที่จะไม่ทำให้การตัดสินใจที่อาจ ส่งผลกระทบใด ๆ ของคุณ ... อนาคต
What I was doing, let me advise you was fixing to shoot some motherfuckers in that hospital.ตอนนั้นคิดยังไงรู้มั้ย จะบอกตรงๆ เลย อยากยิงใครสักคนที่โรงพยาบาลนั่น
Sire, I must advise against this- -Oh, button up, Jafar.โอ้ ช่างเถอะน่า จาฟา เรียนรู้ที่จะมีความสุข สนุกบ้างสิ
I strongly advise you not to contemplate having--ผมต้องเตือนคุณว่า อย่าคิดที่จะ
I advise you to do the same.ผมแนะนำให้คุณทำเช่นเดียวกัน
But let me advise you to think the better of it. I know your disposition, Lizzy.แต่ขอให้พ่อแนะนำลูกว่าให้คิดเกี่ยวกับมันให้ดีกว่านี้ พ่อรู้เรื่องราวของลูกดีลิซซี่
At this point, I must advise you to consult with an attorney.ณ จุดนี้ ผมต้องแนะให้คุณปรึกษากับทนาย
You want me to deprioritise my reports until you advise of a status upgrade?เผลองีบไปแล้วตื่นขึ้นมา อยู่ที่ไหนไม่รู้ แล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมไปอยู่ที่นั่นได้ยังไง
I wouldn't advise this. Disabling me will result in loss of primary power.ฉันไม่อยากจะแนะนำให้ทำแบบนี้ มันกำลังทำให้ฉันเสียหาย จะก่อให้เกิดการสูญเสียในระบบรักรักษาความปลอดภัย
But might I advise a level of discretion concerning specific details.แต่ผมจะขออนุญาตกำหนดรายละเอียดในการชี้แจง
Find a venue, over-order on the drinks, bulk buy the guacamole and advise the girls to avoid Kevin if they want their breasts unfondled.ช่วยหาสถานที่ แล้วก็สั่งเครื่องดื่ม แล้วก็แนะนำพวกสาวๆ ให้ห่างๆเควินเอาไว้

advise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忠告[zhōng gào, ㄓㄨㄥ ㄍㄠˋ, 忠告] advice; advise
谏言[jiàn yán, ㄐㄧㄢˋ ㄧㄢˊ, 谏言 / 諫言] advice; to advise
奉劝[fèng quàn, ㄈㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, 奉劝 / 奉勸] advise; advised
指导教授[zhǐ dǎo jiào shòu, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, 指导教授 / 指導教授] adviser; advising professor
顾问[gù wèn, ㄍㄨˋ ㄨㄣˋ, 顾问 / 顧問] adviser; consultant
琅威理[Láng Wēi lǐ, ㄌㄤˊ ㄨㄟ ㄌㄧˇ, 琅威理] Captain William M Lang (1843-), British adviser to the Qing north China navy 北洋水師|北洋水师 during the 1880s
姜太公[Jiāng tài gōng, ㄐㄧㄤ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 姜太公 / 薑太公] Jiang Ziya 薑子牙|姜子牙 (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
姜子牙[Jiāng Zǐ yá, ㄐㄧㄤ ㄗˇ ㄧㄚˊ, 姜子牙 / 薑子牙] Jiang Ziya (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
劝说[quàn shuō, ㄑㄩㄢˋ ㄕㄨㄛ, 劝说 / 勸說] persuade; persuasion; advise
谋士[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, 谋士 / 謀士] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser

advise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しろと言う[しろという, shirotoiu] (exp,v5u) (uk) to advise strongly; to insist (on something)
せよと言う[せよという, seyotoiu] (exp,v5u) (uk) (See しろと言う) to advise strongly; to insist (on something)
アドバイザー(P);アドヴァイザー[, adobaiza-(P); adovaiza-] (n) adviser; advisor; (P)
インテリアアドバイサー[, interiaadobaisa-] (n) interior adviser; interior advisor
キーアドバイザー[, ki-adobaiza-] (n) key advisor; key adviser
ビューティーアドバイザー[, byu-tei-adobaiza-] (n) beauty adviser; beauty advisor
元老[げんろう, genrou] (n) (1) elder statesman; doyen; old-timer; authority; (2) Genro (member of a pre-WWII body that informally advised the emperor); (P)
助言者[じょげんしゃ;じょごんしゃ, jogensha ; jogonsha] (n) adviser; advisor; counsellor; counselor
勧める(P);薦める(P);奨める[すすめる, susumeru] (v1,vt) to recommend; to advise; to encourage; to offer (wine); (P)
勧告者[かんこくしゃ, kankokusha] (n) adviser; advisor; counselor; counsellor
参与[さんよ, sanyo] (n,vs,adj-no) (1) participation; taking part; (n) (2) consultant; councillor; adviser; (P)
喉元思案[のどもとじあん, nodomotojian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea
思慮分別[しりょふんべつ, shiryofunbetsu] (n) discrete and well-advised judgment; wise and mature judgment; making judgment with prudence
指導員[しどういん, shidouin] (n) instructor; advisor; adviser
相談役[そうだんやく, soudanyaku] (n) counselor; counsellor; adviser; advisor; (P)
相談相手[そうだんあいて, soudan'aite] (n) adviser; someone to consult with; someone to turn to about one's concerns; confidant
補佐(P);輔佐[ほさ, hosa] (n,vs,adj-no) aid; help; assistance; assistant; counselor; counsellor; adviser; advisor; (P)
軍事顧問[ぐんじこもん, gunjikomon] (n) military adviser; military advisor
関白[かんぱく, kanpaku] (n) chief advisor to the Emperor (adviser)
顧問[こもん, komon] (n,adj-no) adviser; advisor; consultant; (P)
顧問弁護士[こもんべんごし, komonbengoshi] (n) legal adviser; legal advisor; corporation lawyer; family lawyer
鼻元思案[はなもとじあん;はなもとしあん, hanamotojian ; hanamotoshian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea
鼻先分別[はなさきふんべつ, hanasakifunbetsu] (n) (See 鼻先思案) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea
鼻先思案[はなさきじあん;はなさきしあん, hanasakijian ; hanasakishian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea

advise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
ชี้ช่อง[v.] (chīchǿng) EN: tip off ; advise ; indicate the opportunity FR:
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel FR: guider ; éclairer ; conseiller
ชวน[v.] (chūan) EN: advise ; urge ; try to persuade ; persuade ; induce ; invite ; ask FR: persuader ; influencer ; décider ; inviter
ให้คำแนะนำ[v. exp.] (hai khamnae) EN: advise FR: donner un conseil
ให้คำปรึกษา[v. exp.] (hai khampre) EN: counsel ; give advise FR: conseiller ; donner des conseils
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate ; declare FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
จูง[v.] (jūng) EN: induce ; persuade ; influence ; advise FR: inciter
แนะนำ[v.] (naenam) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; donner des conseils ; proposer
เหนี่ยวรั้ง[v.] (nīorang) EN: dissuade someone from doing something ; deter ; discourage ; advise someone not to do something FR: retenir ; retarder ; dissuader
ปราม[v.] (prām) EN: dissuade ; advise not to FR: dissuader ; mettre en garde
เสนอแนะ[v.] (sanōenae) EN: recommend ; suggest ; advise FR: conseiller ; recommander
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach FR: prévenir ; mettre en garde ; avertir ; conseiller ; recommander ; rappeler ; exhorter
เตือน[v.] (teūoen) EN: advise ; counsel FR: conseiller
ทักท้วง[v.] (thakthūang) EN: protest ; protest ; remonstrate with ; advise against ; object to ; oppose ; admonish FR: protester ; objecter ; réagir
ทัดทาน[v.] (thatthān) EN: prohibit ; advise against ; oppose ; object to ; resist FR:
ท้วงติง[v.] (thūangting) EN: advise against ; dissuade ; warn against FR: mettre en garde
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpre) EN: adviser ; counsellor FR: conseiller [m]
ครูที่ปรึกษา[n. exp.] (khrū thīpre) EN: teacher adviser FR:
กุนซือ[n.] (kunseū) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach FR: conseiller [m] ; manageur [m] ; manager [m] ; coach [m] (anglic.) ; mentor [m] ; stratège [m] ; éminence grise [f] ; entraîneur [m]
มนตรี[n.] (montrī) EN: counselor ; adviser ; high government official ; senior government official FR: conseiller [m] ; dignitaire de l'État [m]
ผู้ให้คำปรึกษา[n. exp.] (phū hai kha) EN: consultant ; adviser ; mentor ; counselor FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
ผู้แนะแนวอาชีพ[n. exp.] (phū naenaēo) EN: careers adviser FR: conseiller en carrière [m]
ทนายความที่ปรึกษา[n. exp.] (thanāikhwām) EN: legal adviser FR:
ที่ปรึกษา[n.] (thīpreuksā) EN: adviser ; advisor ; consultant ; counselor FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
ที่ปรึกษากฎหมาย ; ที่ปรึกษาทางกฎหมาย[n. exp.] (thīpreuksā ) EN: legal adviser ; & FR: conseiller juridique [m]
ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (thīpreuksā ) EN: economic adviser FR: conseiller économique [m]

advise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dramaturg {m}dramatic adviser
Fachberater {m}technical adviser; consultant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advise
Back to top