ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impressionable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impressionable*, -impressionable-

impressionable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impressionable (adj.) พร้อมยอมรับความคิด ประสบการณ์หรือบุคลิกลักษณะของผู้อื่น See also: ซึ่งประทับใจผู้อื่นง่าย Syn. impressible, receptive, susceptible
English-Thai: HOPE Dictionary
impressionable(อิมเพรช' เชินนะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจง่าย., See also: impressionably adv. impressionability,
English-Thai: Nontri Dictionary
impressionable(adj) รู้สึกได้ง่าย,ใจอ่อน,ไวต่อสิ่งกระตุ้น,โน้มน้าวใจง่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And should you think this is just a shaggy-dog story told by a senile man to his young, impressionable grandson I'd ask you to come to South Wales to the village where I was born.หรือคุณคิดว่านี่เป็นเพียงเรื่องเล่าสนุก ที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ไปสู่หลานชายเขาเท่านั้น
Essentially, he used Derek to recruit... a slew of insecure, frustrated, and impressionable kids.ที่สำคัญ เขาใช้เดเร็คไปชักชวน... เด็กที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง อัดอั้น และเชื่อคนง่ายจำนวนมาก มาเข้าร่วม
Two impressionable teenagers... vulnerable, open to suggestion...สองวัยรุ่นที่ใจอ่อน... เสี่ยงที่จะให้คำแนะนำ
Probably telling us not to bring those magazines on a 13-hour plane ride... with an impressionable woman.เธอคงบอกว่าอย่าเอา หนังสือกอสซิปขึ้นเที่ยวบิน 13 ชม. - ... ให้ผู้หญิงที่กำลังนอยด์อ่าน
Well, he's at an impressionable age.เพราะวัยเขาติดคนง่าย
College students are impressionable kids eager to fit in and find their place in the world.นักศึกษาเป็นเด็กที่ประทับใจง่าย กระตือรือล้นที่จะเข้าพวกและ หาที่ที่ของตัวเองในโลก
We believe that whoever's responsible for these crimes is impressionable and may be responding to the vitriol.เราเชื่อว่า ไม่ว่าใครก็ตาม ที่ทำการฆาตกรรมเหล่านี้ ถูกโน้มน้าวจิตใจได้ง่าย และอาจจะตอบสนองกับคำพูดที่รุนแรง
How do you know it's not some other impressionable young girl...คุณรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ได้เป็นแค่รักกันเฉยๆ
These girls are so young and impressionable.เด็กคนนี้ช่างเด็ก และพร้อมยอมรับความคิด ประสบการณ์หรือบุคลิกลักษณะของผู้อื่น
AND BECAUSE OF THIS, WE THINK HE'S YOUNG AND IMPRESSIONABLE,เราจึงคิดว่า เขายังเด็กและเปิดกว้าง
She was beautiful, impressionable, no doubt flattered by your attentions.เธอสวยแล้วก็น่าประทับใจ ไม่น่าแปลกใจ ที่คุณชอบเธอ
I was impressionable.ประทับใจฉันโคดเลยว่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impressionable
Back to top