ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

counsel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *counsel*, -counsel-

counsel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
counsel (n.) ข้อเสนอแนะ Syn. advice
counsel (n.) ทนายความ Syn. lawyer, attorney
counsel (n.) ที่ปรึกษา Syn. guidance, advice
counseler (n.) ทนายความ See also: ทนาย, นิติกร, นักกฎหมาย Syn. barrister
counselling (n.) การแนะแนว Syn. conduct
counsellor (n.) ทนายความ Syn. attorney, counselor
counsellor (n.) ผู้ให้คำปรึกษา Syn. counselor
counselor (n.) ทนายความ Syn. attorney, counsellor
counselor (n.) ผู้ให้คำปรึกษา Syn. counsellor
English-Thai: HOPE Dictionary
counsel(เคา'เซิล) {counselled,counselling,counsels} n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,คำตักเตือน,วัตถุประสงค์,แผนการ,ข้อคิดเห็น,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา,แนะนำ., See also: counselable,counsellable adj., Syn. suggesti
counsellor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,อุปทูต,ตำแหน่งอุปทูต,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel
counselor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,อุปทูต,ตำแหน่งอุปทูต,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel
English-Thai: Nontri Dictionary
counsel(n) คำแนะนำ,คำปรึกษา,การปรึกษาหารือ,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counsellor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
counselor(n) ผู้แนะนำ,สมาชิกสภา,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
counselทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counsellor of embassyที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counselingแนะแนว,การปรึกษา,การให้คำปรึกษา [การแพทย์]
Counselorsผู้ให้คำปรึกษา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ปรึกษาราชการ (n.) counselor See also: adviser, high government official Syn. ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ผู้แนะนำ (n.) counselor See also: adviser, high government official Syn. ที่ปรึกษา, ผู้ปรึกษาราชการ, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
มนตรี (n.) counselor See also: adviser, high government official Syn. ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, ผู้ปรึกษาราชการ, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
มุขมนตรี (n.) king´s counselor See also: prime minister, premier, chief councilor, adviser of senior government officials
ให้คำปรึกษา (v.) give counsel See also: give advice, suggest/recommend (a course of action), advise Ops. ขอคำปรึกษา
ให้คำปรึกษา (v.) give counsel See also: give advice, suggest/recommend (a course of action), advise Ops. ขอคำปรึกษา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of all the people here at Prince and Company, you've chosen counsel from the Gangster of Love.ในบรรดาทุกคนที่ปริ๊นซ์เนี่ย คุณถูกเลือกให้เป็นที่ปรึกษา ในหมู่พวกคนมีความรักเชียวนะ
Do you still, uh- Do you still counsel veterans?คุณยังเป็นที่ปรึกษาทหารผ่านศึกอยู่หรือเปล่า
You shall not provide counsel beyond your own subject for any student at any time.ห้ามให้คำปรึกษานอกเหนือวิชาที่สอน... แก่นักเรียนคนใด ไม่ว่าเวลาใด
I would ask counsel to refrain from interrupting me.ศาลขอสั่งให้คุณทนายหยุดพูดแทรกเสียที
And now his lead counsel is classified as missing.และตอนนี้ที่ปรึกษาหลักของเค้าถูกพบว่าหายตัวไป
So has King asked for legal counsel yet?แล้วคิงถามหาทนายรึยัง?
Your counsel is invaluable, as is your friendship and your love.คำปรึกษาของเจ้าหาค่าไม่ได้ เช่นเดียวกับมิตรภาพ และความรักของเจ้า
So your concern has just cause but keep your counsel for now.เจ้าจะต้องจับตาดูไว้
I mean, can you counsel me on this?ฉันปรึกษาหมอได้มั้ยคะ
Bob Justman's been associate counsel for the past three years.บ๊อบ จัสท์แมน ได้ร่วมคณะที่ปรึกษา เป็นเวลาสามปีมาแล้ว
She's head counsel of the world's third largest energy provider.เธอเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาของผู้จัดหาพลังงาน ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก
She's head counsel of the world's third largest energy provider.เธอเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาของผู้จัดสรรพลังงาน ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3

counsel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎng, ㄉㄤˇ, 谠 / 讜] advice; counsels
指导者[zhǐ dǎo zhě, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄓㄜˇ, 指导者 / 指導者] coach; mentor; counselor; instructor; director; guide; conductor
家臣[jiā chén, ㄐㄧㄚ ㄔㄣˊ, 家臣] counselor of king or feudal warlord; henchman
辩护人[biàn hù rén, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, 辩护人 / 辯護人] defender; defending counsel
教育相谈[jiào yù xiāng tán, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄢˊ, 教育相谈 / 教育相談] education counselor
[cān, ㄘㄢ, 参 / 參] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House
受命[shòu mìng, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 受命] ordained or appointed to a post; to benefit from counsel

counsel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
諫め;諌め;禁め[いさめ, isame] (n) remonstrance; remonstration; admonition; protest; reproof; expostulation; advice; counsel
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service
インベステメントカウンセラー[, inbesutementokaunsera-] (n) investment counselor; investment counsellor
カウンセラー[, kaunsera-] (n) counselor; counsellor; (P)
カウンセリング[, kaunseringu] (n) counseling; (P)
スクールカウンセラー[, suku-rukaunsera-] (n) school counsellor
マリッジカウンセラー[, marijjikaunsera-] (n) marriage counselor; marriage counsellor
助言者[じょげんしゃ;じょごんしゃ, jogensha ; jogonsha] (n) adviser; advisor; counsellor; counselor
勧告[かんこく, kankoku] (n,vs,adj-no) advice; counsel; remonstrance; recommendation; (P)
勧告者[かんこくしゃ, kankokusha] (n) adviser; advisor; counselor; counsellor
商議員[しょうぎいん, shougiin] (n) counselor; counsellor; trustee
弁護団[べんごだん, bengodan] (n) defense counsel; defence lawyer
心理カウンセラー[しんりカウンセラー, shinri kaunsera-] (n) psychology counselor; psychological counselor
教誨;教戒;教誡[きょうかい, kyoukai] (n,vs) (1) (教誨, 教戒 only) counselling (often of imprisoned criminals by a chaplain, etc.); giving guidance; (2) (教戒, 教誡 only) admonishment; scolding; exhortation
相談役[そうだんやく, soudanyaku] (n) counselor; counsellor; adviser; advisor; (P)
税理士[ぜいりし, zeirishi] (n) tax counsellor; tax counselor; licensed tax accountant; (P)
結婚相談[けっこんそうだん, kekkonsoudan] (n) marriage counseling; marital counseling
補佐(P);輔佐[ほさ, hosa] (n,vs,adj-no) aid; help; assistance; assistant; counselor; counsellor; adviser; advisor; (P)
遺伝相談[いでんそうだん, idensoudan] (n) genetic counseling; genetic counselling

counsel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel FR: guider ; éclairer ; conseiller
ให้คำปรึกษา[v. exp.] (hai khampre) EN: counsel ; give advise FR: conseiller ; donner des conseils
หารือ[v.] (hāreū) EN: consult ; counsel ; confer FR: consulter ; discuter
คำแนะนำ[n. exp.] (kham naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip ; recommendation ; idea FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; idée [f] ; truc [m] (fam.)
คำปรึกษา[n.] (khampreuksā) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel FR: conseil [m] ; suggestion [f]
ข้อแนะนำ[n. exp.] (khø naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
ข้อเสนอแนะ[n.] (khøsanōenae) EN: suggestion ; counsel ; recommandation FR: suggestion [f] ; conseil [m] ; recommandation [f]
ไม่ปรึกษาใคร[v. exp.] (mai preuksā) EN: keep one's own counsel FR:
แนะนำ[v.] (naenam) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; donner des conseils ; proposer
ปรึกษา[v.] (preuksā) EN: consult ; confer with ; take advice ; seek advice ; discuss ; take counsel with ; exchange views ; talk over FR: consulter ; s'entretenir ; prendre conseil (auprès de ) ; discuter
ปรึกษาหารือ[v. exp.] (preuksā hār) EN: consult ; confer with ; take/seek advice ; discuss ; take counsel with FR:
เรียนปฏิบัติ[v. exp.] (rīen patiba) EN: seek advice ; obtain the benefice of counsel FR:
แต่งทนาย[v. exp.] (taeng thanā) EN: appoint a lawyer ; get a lawyer ; appoint an attorney ; counsel a lawyer ; counsel an attorney FR:
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach FR: prévenir ; mettre en garde ; avertir ; conseiller ; recommander ; rappeler ; exhorter
เตือน[v.] (teūoen) EN: advise ; counsel FR: conseiller
ทนาย[n.] (thanāi) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; conseiller [m] ; conseillère [f] ; représentant [m]
ทนายฝ่ายจำเลย[n. exp.] (thanāi fāi ) EN: the defence ; defence counsel FR:
ทนายจำเลย[n. exp.] (thanāi jaml) EN: defendant's attorney ; defendant's counsel ; attorney for the defendant FR: avocat de la défense [m]
ทนายโจทก์[n. exp.] (thanāi jōt) EN: plaintiff's attorney ; plaintiff's counsel ; attorney for the plaintiff FR:
ทนายแก้ต่าง[n. exp.] (thanāi kaēt) EN: counsel for the defence ; defence counsel ; defense FR:
ทนายขอแรง[n. exp.] (thanāi khør) EN: court-appointed attorney ; free legal counsel FR:
ทนายความ[n.] (thanāikhwām) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor ; counselor (Am.) FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; [m] ; défenseur [m] ; avoué [m] ; notaire [m]
ทนายความอาญา[n. exp.] (thanāikhwām) EN: the defence ; defence counsel FR:
ทนายความที่ศาลตั้ง[n. exp.] (thanāikhwām) EN: court-appointed counsel ; assigned ; court-appointed defense FR:
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpre) EN: adviser ; counsellor FR: conseiller [m]
ห้องแนะแนว[n. exp.] (hǿng naenaē) EN: counselling office FR:
จิตบำบัด[n.] (jittabambat) EN: psychotherapy ; psychiatric counseling FR: psychothérapie [f]
จิตวิทยาการให้คำปรึกษา[n. exp.] (jittawittha) EN: counseling psychology FR:
จิตวิทยาการปรึกษา[n. exp.] (jittawittha) EN: counseling psychology FR:
จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่ม[n. exp.] (jittawittha) EN: group counseling FR:
การให้คำปรึกษา[n. exp.] (kān hai kha) EN: counseling FR: conseil [m]
การแนะแนวอาชีพ[n. exp.] (kān naenaēo) EN: occupational guidance ; career counseling ; career guidance ; vocational guidance FR: conseil en carrière [m]
การตักเตือน[n.] (kān takteūo) EN: warning ; caution ; admonition ; counseling ; advice FR:
มนตรี[n.] (montrī) EN: counselor ; adviser ; high government official ; senior government official FR: conseiller [m] ; dignitaire de l'État [m]
มุขมนตรี[n.] (mukkhamontr) EN: king' s counselor ; high-ranking government advisor ; senior government advisor FR:
แนะแนวอาชีพ[n. exp.] (naenaēo āch) EN: occupational guidance ; career counseling ; career guidance ; vocational guidance FR:
ผู้ให้คำปรึกษา[n. exp.] (phū hai kha) EN: consultant ; adviser ; mentor ; counselor FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
เทคนิคการให้คำปรึกษา[n. exp.] (theknik kān) EN: counseling techniques FR:
ที่ปรึกษา[n.] (thīpreuksā) EN: adviser ; advisor ; consultant ; counselor FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต[n. exp.] (thīpreuksā ) EN: counsellor of embassy ; counselor of embassy (Am.) FR: conseiller d'ambassade [m]

counsel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verteidiger {m}defence counsel
Kronanwalt {m}QC : Queen's Counsel
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Botschaftsrat {m}counsellor; counselor
Eheberater {m}marriage-guidance-counsellor
Ratgeberin {f}counsellor; counselor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า counsel
Back to top