ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recommend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recommend*, -recommend-

recommend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recommend (vt.) แนะนำ See also: ชี้แนะ Syn. advise, suggest
recommend (vt.) รับรอง See also: สนับสนุน Syn. approve, commend, endorse
recommend (vt.) ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ See also: ทำให้อยากได้
recommend (vt.) ฝากฝัง See also: มอบ Syn. entrust
recommend as (phrv.) แนะนำว่าเป็น
recommend for (phrv.) ยกย่องสำหรับ Syn. commend for
recommend for (phrv.) แนะนำชื่อ (ของ) See also: เพื่อเสนอชื่อ (ของ), เพื่อ
recommend to (phrv.) แนะนำให้กับ See also: ยกย่องกับ Syn. commend to
recommend to (phrv.) เสนองาน
recommend to (phrv.) เชื่อใจใน See also: ศรัทธาใน Syn. commend to
recommendable (adj.) ซึ่งแนะนำได้ See also: ซึ่งชี้แนะได้
recommendation (n.) การแนะนำ See also: การชี้แนะ Syn. advocacy, guidance
recommendatory (adj.) ซึ่งแนะนำได้
recommender (n.) ผู้แนะนำ See also: ผู้ชี้แนะ
English-Thai: HOPE Dictionary
recommend(เรค'คะเมนดฺ) vt. แนะนำ,ชี้แนะ,เสนอแนะ,ฝากฝัง,มอบ,ทำให้อยากได้,ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ vi. แนะนำ, See also: recommendable adj. recommendation n. recommendatory adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
recommend(vt) รับรอง,มอบ,ฝากฝัง,ชี้แนะ,เสนอแนะ
recommendation(n) การรับรอง,การชี้แนะ,การมอบ,จดหมายแนะนำ,การเสนอแนะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
recommendationการแนะนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recommendationข้อเสนอแนะ คำแนะนำ [การทูต]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What do you recommend I do?คุณจะแนะนำให้ฉันทำอะไรดี
I wouldn't recommend that oneฉันไม่แนะนำสิ่งนั้น
Can you recommend somewhere to stay?คุณช่วยแนะนำสถานที่พักบางแห่งหน่อยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I recommend this:{\cHFFFFFF}ผมขอแนะนำให้นี้:
Do you recommend fisticuffs versus the guard?คุณแนะนำมวย เมื่อเทียบกับการรักษาความ ปลอดภัยหรือไม่
He would recommend murdering as many as possibleเขาจะแนะนำที่ murder as ที่จำนวนมากมายเท่าที่เป็นไปได้
I think I could guarantee they would recommend the act be repealed.ผมรับร้องได้ว่ามันจะต้องถูกยกเลิก
But they might also recommend that all future Indian immigration be severely restricted even stopped.แต่เขาคงต้องมีกฎ... ให้เข้มงวดการเข้าเมือง ของคนอินเดียในอนาคต หรืออาจห้ามเข้า
I could recommend this building for historic preservation?คุณว่าฉันจะเสนอให้ใช้ตึกนี้ เป็นที่สงวนประวัติศาสตร์ได้หรือคะ
Could I recommend a career in welding, perhaps?ลองแผนกเชื่อมเหล็กดูสิ
Annie Maguire, I recommend you serve 14 years!Maguire Annie, ผมขอแนะนำให้คุณทำหน้าที่ 14 ปี!
I'm going to recommend that Dr. Drumlin coordinate the decryption effort.ฉันจะขอแนะนำให้ดร. ดรัมลิน ประสานความพยายามถอดรหัส
Why don't I just swing by. I recommend you get looked at.ทำไมเราไม่ไปให้หมอตรวจเธอดูหน่อยล่ะ
I recommend a quick treatmentผมขอแนะนำให้รักษาโดยเร็ว
Well, I recommend knowing before speaking.ฉันแนะนำว่าคุณควรทราบก่อนจะตอบ

recommend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保送[bǎo sòng, ㄅㄠˇ ㄙㄨㄥˋ, 保送] recommend (for admission to school)
举荐[jǔ jiàn, ㄐㄩˇ ㄐㄧㄢˋ, 举荐 / 舉薦] recommend (a person)
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 荐] recommend (a person)
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 荐 / 薦] recommend (a person)
八行书[bā xíng shū, ㄅㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨ, 八行书 / 八行書] formal recommendation letter in eight columns
推介[tuī jiè, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄝˋ, 推介] promotion; to promote; to introduce and recommend
拟议[nǐ yì, ㄋㄧˇ ㄧˋ, 拟议 / 擬議] proposal; recommendation; to draft
引进[yǐn jìn, ˇ ㄐㄧㄣˋ, 引进 / 引進] recommend; introduce from elsewhere
推荐[tuī jiàn, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ, 推荐 / 推薦] recommend; recommendation
推荐信[tuī jiàn xìn, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ, 推荐信 / 推薦信] recommendation letter
推荐书[tuī jiàn shū, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨ, 推荐书 / 推薦書] recommendation letter

recommend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一押し;いち押し;一推し;いち推し[いちおし, ichioshi] (n) (1) recommendation; (something) highly recommended; (vs) (2) to recommend
ITU勧告[アイティーユーかんこく, aitei-yu-kankoku] (n) {comp} ITU Recommendation
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] (n) manufacturer's recommended price
リコメンデーション[, rikomende-shon] (n) recommendation
レコメンデーション[, rekomende-shon] (n) recommendation
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n,vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P)
勧める(P);薦める(P);奨める[すすめる, susumeru] (v1,vt) to recommend; to advise; to encourage; to offer (wine); (P)
勧告[かんこく, kankoku] (n,vs,adj-no) advice; counsel; remonstrance; recommendation; (P)
勧告案[かんこくあん, kankokuan] (n) recommendation
周旋[しゅうせん, shuusen] (n,vs) (1) good offices; recommendation; mediation; (2) (Tokugawa-era) employment office
慫慂[しょうよう, shouyou] (n,vs) (uk) advice; recommendation; suggestion; inducement; persuasion
推奨[すいしょう, suishou] (n,vs) recommendation; endorsement; (P)
推薦[すいせん, suisen] (n,vs,adj-no) (See 推奨) recommendation; referral; endorsement; (P)
横綱審議委員会[よこづなしんぎいいんかい, yokodunashingiiinkai] (n) Yokozuna Deliberation Committee; body that recommends promotion of sumo wrestlers to grand champions
求刑[きゅうけい, kyuukei] (n,vs,adj-no) prosecution; recommended sentence; prosecution's demand for punishment; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
薦める[すすめる, susumeru] Thai: แนะนำ(สนับสนุน) English: to recommend

recommend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
ช่วยแนะนำ...ให้หน่อยได้มั้ย[xp] (chūay naena) EN: Can you recommend ... FR: Pouvez-vous me conseiller ...
แนะนำ[v.] (naenam) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; donner des conseils ; proposer
แนะนำว่าดี[v. exp.] (naenam wā d) EN: recommend FR: recommander
เสนอแนะ[v.] (sanōenae) EN: recommend ; suggest ; advise FR: conseiller ; recommander
การแนะนำ[n.] (kān naenam) EN: guidance ; advice ; recommendation FR: conseil [m] ; recommandation [f]
คำแนะนำ[n. exp.] (kham naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip ; recommendation ; idea FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; idée [f] ; truc [m] (fam.)
คำรับรอง[n. exp.] (kham raprøn) EN: confirmation ; warranty ; certification ; recommendation ; guarantee FR: assurance [f] ; garantie [f]
ข้อแนะนำ[n. exp.] (khø naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
แนะนำ[adj.] (naenam) EN: recommended FR: recommandé
หนังสือแนะนำ[n. exp.] (nangseū nae) EN: letter of introduction ; letter of recommendation FR:
หนังสือรับรอง[n. exp.] (nangseū rap) EN: certificate ; letter of recommendation FR: lettre de recommandation [f] ; certificat [m]
รายการอาหารแนะนำ[n. exp.] (rāikān āhān) EN: recommended dishes FR:

recommend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschaffungsvorschlag {m} (Bibliothek)book suggestion; recommendation
Empfehlungsschreiben {n}letter of recommendation
Wartungsempfehlung {f}maintenance recommendation
empfehlenswert {adj}; zu empfehlenrecommendable; to be recommended
Anraten {n} | auf Anraten des Arztesrecommendation | on doctor's recommendation
Kaufempfehlung {f}recommendation to buy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recommend
Back to top