ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advisable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advisable*, -advisable-

advisable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advisable (adj.) ซึ่งคู่ควร See also: ซึ่งมีค่าพอ, เหมาะ Syn. fitting, prudent
English-Thai: HOPE Dictionary
advisable(แอดไว' ซะเบิล) adj. ซึ่งแนะนำได้, เหมาะ, สมควร. -advisability. -advisableness n., Syn. suggested)
English-Thai: Nontri Dictionary
advisable(adj) สมควร,ซึ่งแนะนำได้,เหมาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It might be advisable for you to dance with Madam Napaloni.ผมแนะนำให้ท่าน ไปเต้นรำกับ ท่านผู้หญิง เนโพโลนี
It's not advisable for a doctor who's done a forensic evaluation to then become that person's therapist.มันไม่ควรสำหรับหมอที่ อยู่ในศาลการพิจารณาคดี ...แล้วมาเป็นหมอบำบัด ให้กับคนคนนั้น
That's what's advisable for optimal survival.นั่นคือวิธีที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้
It is not advisable to sleepwalk.- อย่างน้อย เธอคงไม่เดินละเมอนะ
For castaways who must share their lifeboats with large dangerous carnivores, it's advisable to establish your territory as your own.สำหรับผู้ประสบภัยที่ร่วมโดยสารเรือชูชีพกับสัตว์ดุร้าย แนะนำให้กำหนดอาณาเขตของตัวเองขึ้นมา
My Lord, is that advisable without the abdication?พระเจ้าของฉันเป็นที่แนะนำโดยไม่ต้องสละราชสมบัติ ?
'Ln the meantime, contact with these assailants is highly inadvisable.'เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญเธกเธฑเน‰เธข
It is not advisable, Your Majesty.นี่มันไม่เหมาะสมนะ นายท่าน
Even if I wanted to do such an inadvisable thing,แม้ข้าจะปรารถนาเรื่องไม่เหมาะเช่นนั้น

advisable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
方がよろしい;方が宜しい[ほうがよろしい, hougayoroshii] (exp) (See 方がよい) had better; is advisable
不可[ふか, fuka] (n,n-suf) (1) wrong; bad; improper; unjustifiable; inadvisable; (n) (2) failing grade; (P)

advisable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่สมควร[adj.] (mai somkhūa) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inappropriate ; inadvisable ; inapt FR: inapte ; incapable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advisable
Back to top