ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-suggest-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น suggest, *suggest*,

-suggest- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suggest you say as little as possibleฉันขอแนะนำให้คุณพูดน้อยเท่าที่จะน้อยได้
Then I suggest you take extra care of himถ้างั้นฉันขอแนะนำให้คุณดูแลเขาเป็นพิเศษ
I suggest you wrap it in your jacketฉันแนะนำให้คุณห่อมันไว้ในเสื้อแจ๊คเก็ต
I suggest you take some rest and recover your strengthฉันขอแนะนำให้นายพักผ่อนบ้างและฟื้นฟูความเข้มแข็งขึ้นมาใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You want to know if I can suggest any motive as to why Mrs. De Winter should have taken her life?คุณอยากรู้ว่าผมจะบอกถึงเเรงจูงใจที่ว่าทําไม คุณนายเดอ วินเทอร์ถึงอยากฆ่าตัวตายได้รึเปล่า
If you will be taking your turn on guard, I'd suggest first stag and me on last, making sure you was fresh for command on the off at the most likely times.หากคุณจะได้รับการเปิดของ คุณในยาม ฉันขอแนะนำให้ยองแรกและ ฉันในที่ผ่านมา หรือ ในทางกลับกัน
Then I would suggest that yonder yellow submarine is ourselvesถ้าอย่างนั้นฉันจะแนะนำโน่นเหลือง ที่ เรือดำน้ำคือใครอื่นนอกจากตัวเอง
I suggest we move back to council chambers where we'll have more room.ผมว่าเราเข้าไปในห้องประชุมดีกว่า มันกว้างขวางหน่อย
Your Excellency, doesn't this situation suggest anything to you?คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , ไม่มี this situation ไม่ทำแนะนำทุกๆสิ่งให้คุณหรือไม่?
It would be blasphemy to suggest that we could describe the Creator in human terms.จะเป็นการลบหลู่ที่จะเล่าถึง ผู้สร้างเราว่าอยู่ในรูปมนุษย์
I suggest you get back on that train before it leaves.ขอแนะนำให้ขึ้นรถไฟกลับไป ก่อนมันจะออก
I suggest we only eat out of cans.Lights were out for an hour. Anyone of us could've gotten to him.
I suggest you give me what you owe me or anything goes.ผมขอแนะนำให้คุณให้ฉันสิ่งที่คุณเป็นหนี้ฉัน หรืออะไรไป
In that case, may I suggest we adjourn to the study for coffee and brandy, at which point I believe our unknown host will reveal his intentions.ในกรณีนี้ ผมแนะนำว่าให้เราไปที่ห้องหนังสือ จิบกาแฟและบรั่นดี สำหรับกาแฟและบรั่นดี และเราจะได้เข้าใจว่า เจ้าภาพมีเจตนาจะบอกอะไรกับเรา
It's a hoax. I suggest we all leave.มันเป็นเรื่องหลอกลวง ผมว่าพวกเรากลับกันเถอะ
I suggest we take him up on that offer.ผมขอแนะนำให้เรารับข้อเสนอของเขา

-suggest- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บากท่า[v.] (bākthā) EN: suggest ; intimate ; hint FR:
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel FR: guider ; éclairer ; conseiller
ชวนคิด[v. exp.] (chūan khit) EN: suggest FR:
แนะ[v.] (nae) EN: suggest ; direct ; guide FR: proposer ; suggérer
แนะนำ[v.] (naenam) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; donner des conseils ; proposer
เสนอ[v.] (sanōe) EN: offer ; propose ; provide ; submit ; put forward ; suggest FR: proposer ; soumettre ; offrir ; avancer ; présenter ; suggérer
เสนอแนะ[v.] (sanōenae) EN: recommend ; suggest ; advise FR: conseiller ; recommander

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -suggest-
Back to top