ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indecent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indecent*, -indecent-

indecent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indecent (adj.) ที่ไม่เหมาะสม See also: ซึ่งไม่ถูกต้อง
indecent (adj.) หยาบคาย See also: หยาบโลน, อนาจาร, สัปดน Syn. lewd, obscene, vulgar
indecently (adv.) อย่างป่าเถื่อน See also: อย่างหยาบคาย, อย่างโหดร้าย Syn. cruelly, viciously
indecently (adv.) อย่างน่าอับอาย See also: อย่างน่าอดสู, อย่างอื้อฉาว Syn. shameful
English-Thai: HOPE Dictionary
indecent(อินดี' เซินทฺ) adj. หยาบคาย, อนาจาร, ไม่เหมาะสม., See also: indecently adv.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
indecentอนาจาร, ลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indecent assaultการกระทำอนาจาร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัปดน (adj.) indecent See also: obscene, vulgar, lewd Syn. หยาบโลน, สัปดี้สัปดน
สัปดี้สัปดน (adj.) indecent See also: obscene, vulgar, lewd Syn. หยาบโลน
หยาบโลน (adj.) indecent See also: obscene, lewd, filthy, dirty Syn. หยาบ, ลามก
ลามก (v.) be indecent See also: be obscene, be smutty, be dirty, be filthy Syn. อุจาด, ลามกจกเปรต
ลามกจกเปรต (v.) be indecent See also: be obscene, be smutty, be dirty, be filthy Syn. อุจาด
สัปดน (v.) be indecent See also: be obscene, be lewd Syn. หยาบโลน, สัปดี้สัปดน
สัปดี้สัปดน (v.) be indecent See also: be obscene, be lewd Syn. หยาบโลน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Instead, we're probably gonna get picked up for indecent exposure.แทนที่เราจะเปิดโอกาสให้พวกมันแบบนี้
In addition to the indecent exposure wrap, he also had some lewd behavior,trespassing.นอกจากนิสัยที่สกปรก ก้าวร้าว โอ้อวด เขายังมีนิสัยแย่ๆ อย่าง ชอบบุกรุกอีกด้วย
Come on. Get out of here before I slap an indecent exposure on you.เร็วๆเข้า ลุกออกไปจากที่นี่ก่อนที่ฉันจะอัดแก ข้อหาทำการอนาจารในที่สาธารณะ
You thought we could be decent men in an indecent time.แกคิดหรอว่าเราจะสามารถหาคนเหมาะสมมาได้ ในเวลาที่ไม่เหมาะสม
Ahh! Who's indecent here?โอ้ ใครแถวนี้ที่มันน่าสะอิดสะเอียน
Silhouette, murdered a victim of her own indecent lifestyle.ซิลลูเอทท์, โดนเก็บ... ... เหยื่อจากการใช้ชีวิตผิดเพศ
It's indecent to watch other people eat.มันเสียมารยาทนะ ที่ไปจ้องเวลาเค้ากินแบบนั้นน่ะ ลุกขึ้น
It says here, Jonathan, that you have priors for stalking, indecent exposure.ที่นี่เรียก โจนาธาน นายเนี่ย มีประวัติสะกดรอย และกระทำอนาจาร
Detective Kang... has been accused of having an indecent relationship with the wife of Chief inspector of Seoul North District police station.คุณนักสืบคัง คุณถูกร้องเรียนว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว กับภรรยาของสารวัตร ประจำสถานีโซลตอนเหนือ
Your indecent behavior with the wife of your superior has severly degraded the police force.เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ต่อภรรยาของผู้บังคับบัญชา ซึ่งส่งผลกระทบ อันเป็นการทำให้กรมตำรวจเสื่อมเสีย
He's serving a 12-year sentence for rape and indecent assault.เขาถูกพิพากษาจำคุก 12 ปี\ ในข้อหาข่มขืนและทำร้ายร่างกาย
Indecent Proposal.- หนังเรื่อง Indecent Proposal

indecent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猥亵性暴露[wěi xiè xìng bào lù, ㄨㄟˇ ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, 猥亵性暴露 / 猥褻性暴露] indecent exposure; flashing
露阴癖[lù yīn pǐ, ㄌㄨˋ ㄆㄧˇ, 露阴癖 / 露陰癖] indecent exposure; flashing

indecent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶな絵;危な絵;危絵(io)[あぶなえ, abunae] (n) suggestive or indecent picture
下ネタ[しもネタ, shimo neta] (n) (1) dirty joke; blue joke; (2) erotic topic; sex talk; indecent topic
下掛かる;下掛る;下がかる[しもがかる, shimogakaru] (v5r,vi) to talk about indecent things
強制わいせつ罪;強制猥褻罪[きょうせいわいせつざい, kyouseiwaisetsuzai] (n) (crime of) indecent assault
[くせ;クセ, kuse ; kuse] (n) (1) (uk) long segment of a noh play forming its musical highlight; (n-pref) (2) (See 曲者・1) wrong; improper; indecent
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P)
淫語[いんご, ingo] (n) indecent language; dirty talk
猥褻文書[わいせつぶんしょ, waisetsubunsho] (n) indecent writings; pornography
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P)
如何わしい[いかがわしい, ikagawashii] (adj-i) (1) (uk) suspicious; dubious; unreliable; (2) indecent; unseemly
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P)
戯ける;戲ける(oK)[おどける;たわける, odokeru ; tawakeru] (v1,vi) to jest; to joke; to play the fool; to act indecently; to be silly over; to talk foolishly
見っともない[みっともない, mittomonai] (adj-i) (uk) shameful; disgraceful; indecent; unseemly; unbecoming; improper; (P)

indecent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
คำพูดสัปดน[n. exp.] (kham phūt s) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language FR: langage obscène [m]
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
ลามกอนาจาร[adj.] (lāmokanājān) EN: adult ; indecent FR: adulte ; indécent
โลน[adj.] (lōn) EN: indecent ; coarse ; rough ; rude ; vulgar ; ribald FR: indécent ; grivois ; cochon ; salace ; vulgaire
ไม่เหมาะสม[adj.] (mai mǿsom) EN: unsuitable ; inappropriate ; improper ; indecent FR: inapproprié ; impropre ; inconvenant ; indécent
ไม่สุภาพ[adj.] (mai suphāp) EN: impolite ; rude FR: impoli ; grossier ; indécent ; incivil (vx - litt.)
โป๊[adj.] (pō) EN: pornographic ; indecent ; sexy ; scantily dressed FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.)
สัปดน[adj.] (sappadon) EN: indecent ; obscene ; vulgar ; lewd ; salacious ; broad ; risque FR: obscène ; indécent
อุลามก[adj.] (ulāmok) EN: lewd ; obscene ; vulgar ; indecent FR:
หยาบคาย[adj.] (yāpkhāi) EN: vulgar ; rude ; impolite ; rough ; boorish ; coarse ; indecent ; abrasive FR: vulgaire ; grossier ; impoli ; indélicat ; bourru
หยาบโลน[adj.] (yāp lōn) EN: obscene ; lewd ; salacious ; indecent ; filthy ; dirty FR: impudique ; obscène ; immoral ; indécent
ประเจิดประเจ้อ[adj.] (prajoētpraj) EN: improperly exposed in public ; unduly exposed to the public eye ; shameful ; disgraceful FR: indécent
แต่งตัวโป๊[v. exp.] (taengtūa pō) EN: wear a revealing dress ; be dressed indecently FR:
อุจาด[adj.] (ujāt) EN: disgraceful ; ugly FR: obscène ; indécent
หวอ[adj.] (wø) EN: open ; gaping ; hollow ; opened ; exposed ; indecently revealing FR:

indecent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unanständig {adj} | unanständiger | am unanständigstenindecent | more indecent | most indecent
unsittliche Entblößung {f}indecent exposure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indecent
Back to top