ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

evocative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *evocative*, -evocative-

evocative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
evocative (adj.) ซึ่งทำให้รำลึกถึงภาพเหตุการณ์ต่างๆ (โดยเฉพาะเหตุการณ์ในอดีต) Syn. redolent, reminiscent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With a rhythm that continues from start to finish... flute and clarinet in alternating solos... entwined in a single, evocative melody.ใช้จังหวะที่เสถียรดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบเพลง ฟลุตกับคลาริเน็ตเป็นตัวโซโล่ ประสานกันเข้าเป็นท่วงทำนองอันไพเราะ
"is evocative and challenging.เป็นความท้าทายและความประทับใจ"
It's really evocative, you know?กระตุ้นความรู้สึกดีว่ามั้ย

evocative ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beziehungsreichtum {m}evocativeness
aufrüttelnd; wachrufend; evokativ {adj}evocative

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า evocative
Back to top