ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guidance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guidance*, -guidance-

guidance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guidance (n.) การแนะแนว See also: การแนะนำ, สิ่งนำทาง Syn. direction, supervision, instruction
guidance (n.) การแนะแนว Syn. conduct, counselling
guidance (n.) คำแนะนำ Syn. advice
English-Thai: HOPE Dictionary
guidance(ไก'เดินซฺ) n. การแนะแนว,การนำทาง,เครื่องนำทาง
English-Thai: Nontri Dictionary
guidance(n) การแนะนำ,การบอกทาง,การนำ,คำแนะนำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guidanceการแนะแนว, [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแนะนำ (n.) guidance See also: direction, counsel, instruction, advice, direction Syn. การแนะแนวทาง, การให้คำปรึกษา
การแนะแนว (n.) guidance See also: direction, counsel, instruction, advice, direction Syn. การแนะนำ, การแนะแนวทาง, การให้คำปรึกษา
การแนะแนวทาง (n.) guidance See also: direction, counsel, instruction, advice, direction Syn. การแนะนำ, การให้คำปรึกษา
การให้คำปรึกษา (n.) guidance See also: direction, counsel, instruction, advice, direction Syn. การแนะนำ, การแนะแนวทาง
เครื่องนำทาง (n.) guidance See also: guide, direction
พระบรมราโชวาท (n.) royal guidance/tutelage
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They need guidanceพวกเขาต้องการการแนะนำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And to think my high school guidance counselor said I'd never amount to anything.ครูแนะแนวสมัยมัธยม เคยบอกว่า ผมไม่ีมีความมุ่งมั่นยิ่งใหญ่อะไร
Under my personal guidance and supervision... and with the aid of a new wonder drug, Expectane...ภายใต้การแนะแนวและวิสัยทัศน์ ในการช่วยเหลือการสร้างยาที่วิเศษ เอ็กซ์เพกเทน
Minutes ago, guidance computers at Vandenberg crashed.แต่ว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์ที่ bannable ล่มไปแล้วครับ
We don't have guidance department!เราไม่ต้องการการชี้นำ จากทางทบวง
My organization provided the main amicus curiae brief if you allow the patent on this microbe we argued it means that without any congressional guidance or public discussion corporations will own the blueprints of life.องค์กรของผมยื่นสำนวนคำร้องต่อศาลว่า ถ้าศาลยอมให้มีการจดสิทธิบัตรจุลินทรีย์ตัวนี้ หมายความว่าโดยไม่ได้ผ่านสภาคองเกรส
Is it true that you have specific guidance not to use the word "genocide" in isolation, but always to preface it with this word "acts of"?จริงหรือเปล่าที่ท่านมีการแบ่งแยกโดยเฉพาะ ที่จะไม่เรียกว่า การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ แต่จะแบ่งว่าการกระทำแทนครับ
I have guidance which I try to use as best as I can.ผมมีเกฎที่ผมจะพยายามใช้มันให้ดีที่สุด
Now, I'd like to introduce to you the Head of our Guidance Department.ครูขอแนะนำหัวหน้าฝ่ายแนะแนว
Let me tell you how I run the Guidance Department.ผมจะบอกให้ฟังว่า ผมจัดการแผนกแนะแนวยังไง
The corpse that was found in the Guidance Institute has been sent for an autopsy.ได้มีการพบศพที่สถาบันแนะแนว ได้ส่งศพไปชันสูตรแล้ว
It kind of makes the whole parental guidance thing A non-Issue.อย่าไปใสใจเรื่องคำแนะนำ ของพ่อแม่นักเลย
It's the special guidance period, so it won't be much of an issue.นี่เป็นช่วงทดลองใช้กฏหมายพิเศษ ก็เลยจัดการได้ไม่ยาก

guidance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, 人非生而知之者,熟能无惑 / 人非生而知之者,熟能無惑] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈)
训迪[xùn dí, ㄒㄩㄣˋ ㄉㄧˊ, 训迪 / 訓迪] guidance; to instruct; pedagogy
宙斯盾[zhòu sī dùn, ㄓㄡˋ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, 宙斯盾] Zeus's shield; Aegis combat system (US missile guidance)
仰望[yǎng wàng, ㄧㄤˇ ㄨㄤˋ, 仰望] to look for guidance

guidance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イージス;エイジス[, i-jisu ; eijisu] (n) (1) aegis (mythical shield); (2) (See イージスシステム) Aegis (system); Aegis (missile guidance system)
プログラム誘導[プログラムゆうどう, puroguramu yuudou] (n) program guidance; programme guidance
学生指導[がくせいしどう, gakuseishidou] (n) student advising; student guidance
学習指導[がくしゅうしどう, gakushuushidou] (n) educational guidance
慣性誘導[かんせいゆうどう, kanseiyuudou] (n,adj-no) inertial guidance
指導の下に[しどうのもとに, shidounomotoni] (adv) under the guidance of; under the leadership of
舵取り;かじ取り[かじとり, kajitori] (n,vs) helmsman; coxwain; steering; guidance
道芝[みちしば, michishiba] (n) (1) roadside grass; roadside weeds; (2) guidance (sometimes esp. referring to guidance in love); guidepost; guide; (3) (See 力芝) Chinese fountain grass (Pennisetum alopecuroides)
ガイダンス[, gaidansu] (n) guidance; (P)
三者面談[さんしゃめんだん, sanshamendan] (n) parent and child meeting (with teacher for course, career guidance, etc.)
下(P);許[もと, moto] (adv) (sometimes written 元) under (esp. influence or guidance); (P)
手引(P);手引き(P)[てびき, tebiki] (n,vs) guidance; guide; introduction; guideline; (P)
指導[しどう, shidou] (n,vs) (1) leadership; guidance; coaching; (2) shido (disciplinary action for a minor infringement of the rules of judo); (P)
教え諭す;教えさとす[おしえさとす, oshiesatosu] (v5s) to give guidance; to explain clearly; to admonish; to preach
教化[きょうけ;きょうげ, kyouke ; kyouge] (n,vs) {Buddh} guidance; teaching people and leading them to Buddhism
教誨;教戒;教誡[きょうかい, kyoukai] (n,vs) (1) (教誨, 教戒 only) counselling (often of imprisoned criminals by a chaplain, etc.); giving guidance; (2) (教戒, 教誡 only) admonishment; scolding; exhortation
案内[あんない, annai] (n) (1) information; guidance; leading; (vs) (2) to guide; to show (around); to conduct; (P)
視覚障害者誘導用ブロック[しかくしょうがいしゃゆうどうようブロック, shikakushougaishayuudouyou burokku] (n) (See 視覚障害者) guidance, warning tile blocks for the visually impaired
訓化[くんか, kunka] (n) giving guidance; explaining
道案内[みちあんない, michiannai] (n,vs) guidepost; guidance; guide; street map
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
案内[あんない, annai] Thai: การแนะนำ English: guidance

guidance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแนะแนว[n.] (kān naenaēo) EN: guidance FR: guidance [f]
การแนะแนวอาชีพ[n. exp.] (kān naenaēo) EN: occupational guidance ; career counseling ; career guidance ; vocational guidance FR: conseil en carrière [m]
การแนะแนวเด็ก[n. exp.] (kān naenaēo) EN: child guidance FR:
การแนะนำ[n.] (kān naenam) EN: guidance ; advice ; recommendation FR: conseil [m] ; recommandation [f]
คำแนะนำ[n. exp.] (kham naenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip ; recommendation ; idea FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; idée [f] ; truc [m] (fam.)
คำปรึกษา[n.] (khampreuksā) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel FR: conseil [m] ; suggestion [f]
เครื่องนำทาง[n. exp.] (khreūang na) EN: guidance ; guideline FR:
แนะแนวอาชีพ[n. exp.] (naenaēo āch) EN: occupational guidance ; career counseling ; career guidance ; vocational guidance FR:
นิยสกรรม[n.] (niyasakam) EN: formal act of subordination ; giving guidance ; causing (a monk) to live (again) in dependence FR:
เนยยะ[n.] (noēiya) EN: one who is to be instructed ; one requiring guidance ; trainable person ; teachable person FR:
อบรมสั่งสอน[v. exp.] (oprom sangs) EN: instruct ; teach ; educate ; direct ; give guidance FR: éduquer ; instruire ; enseigner
ประศาสน์[n.] (prasāt) EN: guidance FR:
อุปเทศ[n.] (upathēt = u) EN: explanation ; guidance FR:
อุปเทศ[n.] (uppathēt = ) EN: explanation ; guidance FR:

guidance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Studienberatung {f}course guidance service
Bedienerführung {f}operator guidance
Berufsberatung {f}vocational guidance
Eheberater {m}marriage-guidance-counsellor
Fernbedienung {f}teleguidance
Orientierungshilfe {f}guidance; guide

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guidance
Back to top