ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hinting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hinting*, -hinting-

hinting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hinting (adj.) เป็นข้อเสนอแนะ See also: เป็นการชี้แนะ, ซึ่งชี้แนะ Syn. evocative, indicative

hinting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅう, shuu] (suf) (1) (See カビ臭) -smell; stinking of; (2) (See 官僚臭) smacking of; hinting of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hinting
Back to top