ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remind*, -remind-

remind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remind (vt.) เตือน See also: ทำให้นึกถึง, เตือนความจำ Syn. hint, prompt, warn
remind of (phrv.) ทำให้มั่นใจว่าไม่ลืม (บางสิ่ง)
remind of (phrv.) ทำให้ระลึกถึง See also: ทำให้จำได้
remind of (phrv.) ทำให้ระลึกได้ว่าเหมือนใครบางคน See also: ชวนให้ระลึกถึง
reminder (n.) สิ่งช่วยเตือนความจำ Syn. warning, notice, note, memo
remindful (adj.) ซึ่งเตือนความจำ
English-Thai: HOPE Dictionary
remind(รีไมน์ด') vt. เตือนความจำ,เตือน,ทำให้ระลึกถึง,ทำให้จำได้, See also: reminder n.
remindful(รีไมน'ฟูล) adj. เตือนความจำ,เตือนสติ,ทำให้ระลึกถึง, Syn. reminiscent
English-Thai: Nontri Dictionary
remind(vt) เตือนความจำ,เตือนใจ,ทำให้นึกถึง
reminder(n) เครื่องเตือนความจำ,เครื่องเตือนใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย้ำเตือน (v.) remind Syn. บอก, ย้ำ
สะกิดใจ (v.) remind See also: call to mind
เตือน (v.) remind Syn. บอก, ย้ำ, ย้ำเตือน
เตือนใจ (v.) remind See also: call to mind Syn. สะกิดใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But let me remind you of one thingแต่ขอฉันเตือนคุณสักอย่างนะ
He reminds me of Tomเขาทำให้ฉันนึกถึงทอม
I have to keep reminding myself that…ฉันต้องเตือนตนเองอยู่เรื่อยๆ ว่า...
She reminds me of my motherเธอทำให้ฉันนึกถึงคุณแม่ของฉัน
It reminds me every day what's waiting out thereมันเตือนใจฉันทุกวันถึงสิ่งที่กำลังรอคอยอยู่ที่นั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll remind you of this one day and you won't believe me.วันหนึ่งผมจะเตือนความทรงจำคุณเรื่องนี้ แล้วคุณก็จะไม่เชื่อผม
I thought it would remind you of Rebecca.ฉันคิดว่ามันจะทําให้คุณนึกถึงรีเบคคา
Wheat is the color of gold. So if you tamed me, I'd start to care about wheat because it would remind me of you.ข้าวสาลีสีทอง เหมือนผมของเธอ
Your words remind her of her motherคำของคุณ .เตือนของของเธอ .แม่ของเธอ .
I shouldn't have to remind you. This is a family place.อย่าให้ฉันต้องเตือนสติกันบ่อย ๆ นี่คือสถานที่สำหรับครอบครัว
You remind me of my old boyfriend, Chris.คุณทำให้ฉันนึกถึงเพื่อนเก่าคนหนึ่ง , คริส
Do I remind you of someone?ฉันทำให้คุณคิดถึงใครเหรอ
You do not need to remind me that man is not equal to his rhetoric.คุณไม่จำเป็นที่จะเตือนผมว่าคนไม่เท่ากับสำนวนของเขา
You remind me of someone I met in the marketplace.เจ้าเหมือนกับบางคนที่ข้าพบในตลาด
And let me remind them that only the top four finishers... will earn the right to represent Jamaica... in the forthcoming summer games in Seoul, Korea.และผมขอเตือนนักกีฬาทุกท่านว่า อันดับ 1-4 เท่านั้น... ที่จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทน ของจาไมก้า... ไปแข่งที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี
Don't you know that yet? Do I have to remind you every time?คุณยังไม่รู้หรือไง ผมต้องบอกคุณทุกครั้งเลยเหรอ
All right now, this watch is set to go off every four hours... to remind you to take the Expectane.นี่เป็นนาฬิกาที่จะเตือนทุกสี่ชั่วโมง เพื่อที่นายจะได้ทานยาเอ็กซ์เพกเทน

remind ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提醒物[tí xǐng wù, ㄊㄧˊ ㄒㄧㄥˇ ˋ, 提醒物] reminder

remind ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恩に掛ける[おんにかける, onnikakeru] (exp,v1) (See 恩に着せる) to demand gratitude; to make a favour of something; to remind of a favour done to someone; to emphasize the favour one has done
恩に着せる[おんにきせる, onnikiseru] (exp,v1) (See 恩に掛ける) to demand gratitude; to make a favour of something; to remind of a favour done to someone; to emphasize the favour one has done
そう言えば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P)
思い当たる(P);思いあたる;思い当る[おもいあたる, omoiataru] (v5r,vi) to suddenly understand (esp. on basis of experience or memory); to come to mind; to recall (in a flash); to be reminded of; to call to mind; to think of; to strike on; to hit on an answer; to seize the crux of a problem; (P)
思い浮かべる[おもいうかべる, omoiukaberu] (v1) to be reminded of; to call to mind
注意喚起[ちゅういかんき, chuuikanki] (n,vs,adj-f) reminder; call for attention; alert; heads-up
縁;因;便[よすが;よすか(ok), yosuga ; yosuka (ok)] (n) (1) something to rely on; aid; clue; way; means; (2) someone to rely on; relative; (3) reminder; memento

remind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไขลาน[v.] (khailān) EN: get someone. moving ; remind someone to do something over and over FR:
กระซิบ[v.] (krasip) EN: warn ; remind FR: avertir ; prévenir
ลำเลิก[v.] (lamloēk) EN: ask repayment for services rendered ; remind (one) of one's obligation to the speaker FR: se vanter de ses bienfaits
สะดุดใจ[v.] (sadutjai) EN: strike one's mind ; make one think ; catch one's attention ; remind FR: faire réfléchir
สะกิดใจ[v.] (sakitjai) EN: remind ; jog one's memory FR:
สร้าวเสียว[v.] (sāosīo) EN: remind FR:
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach FR: prévenir ; mettre en garde ; avertir ; conseiller ; recommander ; rappeler ; exhorter
เตือน[v.] (teūoen) EN: warn ; caution ; alarm ; remind ; forewarn ; hint to ; call attention ; admonish FR: avertir ; prévenir ; alerter ; alarmer ; aviser ; mettre en garde ; éveiller l'attention
เตือนใจ[v.] (teūoenjai) EN: recall to mind ; remind FR: rappeler
ตอกย้ำซ้ำเติม[v. exp.] (tøkyam samt) EN: rub it in time and again to remind (someone of something) FR:
ใบเตือน[n. exp.] (bai teūoen) EN: reminder ; written warning FR: rappel [m]
จ้ำจี้จ้ำไช[v.] (jamjīchamch) EN: nag ; harp on ;keep reminding ; prod FR:
จดหมายเตือน[n. exp.] (jotmāi teūo) EN: reminder FR: rappel [m]
หนังสือแจ้งหนี้[n. exp.] (nangseū jaē) EN: letter requesting payment ; dunning letter ; reminder FR:
ประหวัด[v.] (prawat) EN: recall ; call to mind ; remember ; be reminded of FR:
ระลึก[v.] (raleuk) EN: remember ; recall ; think of ; mark ; recollect ; be reminded of ; think back FR: se souvenir de ; évoquer ; se remémorer ; marquer
ทำขวัญนาค[v. exp.] (thamkhwan n) EN: perform the rite of reminding an ordinand to be grateful to his parents FR:
ทวง[v.] (thūang) EN: ask for payment of ; ask for the return of ; demand payment ; send a reminder ; demand ; press for ; ask for FR: redemander ; réclamer
ทวงค่าเช่าบ้าน[v. exp.] (thūang khāc) EN: send a reminder for the rent FR: réclamer le loyer ; réclamer le paiement du loyer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remind
Back to top