ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bookish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bookish*, -bookish-

bookish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bookish (adj.) ชอบอ่านหนังสือ
English-Thai: HOPE Dictionary
bookish(บุค'คิช) adj. ชอบอ่านหนังสือ,ชอบศึกษา,หนอนหนังสือ,เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับอักษรศาสตร์, See also: bookishness n., Syn. erudite
English-Thai: Nontri Dictionary
bookish(adj) เป็นหนอนหนังสือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I always thought Mark was this bookish language professor, and now you're saying he was with the C.I.A. for 20 years.ตลอดเวลาฉันคิดว่ามาร์ค เป็นอาจารย์สอนภาษา ตอนนี้คุณจะบอกว่า20ปีมานี้เขาเป็นCIA
Abby Stafford was a bookish college student.แอ๊บบี้ สแตฟฟอร์ดเป็นหนอนหนังสือ
So bookish?ดูเป็นหนอนหนังสือเหรอครับ?

bookish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
书呆子[shū dāi zi, ㄕㄨ ㄉㄞ ㄗ˙, 书呆子 / 書呆子] pedant; bookish fool

bookish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブッキッシュ[, bukkisshu] (n) bookish

bookish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stubengelehrsamkeit {f}bookishness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bookish
Back to top