ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

industrious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *industrious*, -industrious-

industrious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
industrious (adj.) ขยัน See also: พากเพียร, อุตสาหะ, พยายาม Syn. assiduous, diligent, hard-working Ops. idle, lazy, slothful
industriously (adv.) อย่างขยันขันแข็ง See also: อย่างพากเพียร, อย่างอุตสาหะ Syn. diligently Ops. idly, lazily, slothfully
industriousness (n.) ความอุตสาหะ (คำทางการและทางวรรณคดี) See also: ความมานะ, ความพยายาม Syn. diligence Ops. idleness, laziness, sloth
industriousness (n.) ความขยันขันแข็ง See also: ความขยันหมั่นเพียร, ความอุตสาหะ
English-Thai: HOPE Dictionary
industrious(อินดัส'เทรียส) adj. ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ., See also: industriously adv. industriousness n., Syn. hard-working
English-Thai: Nontri Dictionary
industrious(adj) ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ,พากเพียร,พยายาม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Industriousnessความขยันขันแข็งอุตสาหะ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยัน (adj.) industrious See also: diligent, assiduous, hard-working
อายัต (adj.) industrious See also: diligent, assiduous, hard-working Syn. ขยัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Woodchucks are very industrious marmots.วูดชัคเป็นสัตว์ฟันแทะ ที่ขยันหมั่นเพียร
What an industrious empire!เป็นจักรวรรดิแห่่ง ความพยายาม!
Shady Norm's been a very industrious little fella, hasn't he?แชดดี้ นอร์มช่างเป็นคนที่ขยันขันแข็ง ซะจริงๆเลย ว่ามั้ย?
So, how about that trade? Wow. Aren't you the industrious one?เรื่องการแลกของล่ะ ว่าไง ไม่ใช่ว่ามีโรงงานเองหรอกนะ
"Hacker" used to refer to industrious coders who pushed the boundaries of modern computing.แฮ็คเกอร์ คำนี้เคยหมายถึง คนที่ทำการเขียนโค้ด เพื่อขยายขอบเขต ของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
Has it not been industriously circulated by yourself?ก็เธอไม่ใช่หรือ ที่เป็นคนกระพือข่าว
Well, aren't you industrious?ก็ดีนี่, นี่ยังไม่ขยันพออีกเหรอ

industrious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用功[yòng gōng, ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ, 用功] diligent; industrious (in one's studies); to study hard; to make great effort
勤勤恳恳[qín qín kěn kěn, ㄑㄧㄣˊ ㄑㄧㄣˊ ㄎㄣˇ ㄎㄣˇ, 勤勤恳恳 / 勤勤懇懇] industrious and conscienscious; assiduous
爱岗敬业[ài gǎng jìng yè, ㄞˋ ㄍㄤˇ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄝˋ, 爱岗敬业 / 愛崗敬業] industrious and hard-working
勤勉[qín miǎn, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄧㄢˇ, 勤勉] diligence; diligent; industrious
孜孜[zī zī, ㄗ ㄗ, 孜孜] diligent; hardworking; industrious; assiduous
孳孳[zī zī, ㄗ ㄗ, 孳孳] diligent; hardworking; industrious; assiduous
勤劳[qín láo, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄠˊ, 勤劳 / 勤勞] hardworking; industrious; diligent
辛勤[xīn qín, ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄣˊ, 辛勤] hardworking; industrious
[zī, ㄗ, 孳] industrious; produce; bear
勤朴[qín pǔ, ㄑㄧㄣˊ ㄆㄨˇ, 勤朴 / 勤樸] simple and industrious; hardworking and frugal

industrious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P)
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P)
手まめ;手忠実[てまめ, temame] (adj-na,n) (uk) diligent; industrious; skillful; dextrous

industrious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาการเอางาน[adj.] (aokān-ao-ng) EN: serious ; earnest ; hard-working ; industrious FR:
เอางานเอาการ[adj.] (ao-ngān ao ) EN: energetic ; serious ; industrious ; conscientious FR:
เอาถ่าน[adj.] (aothān) EN: industrious ; persevering ; diligent ; serious FR:
ขยัน[adj.] (khayan) EN: hardworking ; hard-working ; industrious ; diligent ; assiduous ; sedulous ; persevering ; conscientious FR: consciencieux ; appliqué ; diligent ; assidu ; persévérant ; travailleur ; bûcheur (fam.)
ขยันขันแข็ง[adj.] (khayan khan) EN: hardworking ; industrious ; diligent ; assiduous FR:
ขยันหมั่นเพียร[adj.] (khayan manp) EN: persevering ; industrious ; hard-working FR:
มานะ[v.] (māna) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
มานี[n.] (mānī) EN: diligent person ; industrious person FR:
มุมานะ[v.] (mumāna) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort FR: travailler dur ; se donner de la peine
พากเพียร[adj.] (phākphīen) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable ; industrious ; diligent ; hard-working FR: persévérant ; industrieux
เพียร[v.] (phīen) EN: persist ; try persistently ; persevere ; be industrious ; be diligent FR: persévérer
เพียรพยายาม[v.] (phīen phayā) EN: be diligent ; be industrious FR: être travailleur
อุตส่าห์[v.] (utsā) EN: try ; be diligent ; be industrious ; be persistent ; have application FR: se démener ; se dépenser
อุสส่าห์[v.] (utsā) EN: take the trouble to ; go out of one's way ; be diligent ; be industrious ; be persistent ; have application FR:
อุตสาหะ[v.] (utsāha) EN: be industrious ; be assiduous ; be diligent FR:
อุสสาหะ[v.] (utsāha) EN: take the trouble to ; go out of one's way ; be diligent ; be industrious ; be persistent ; have application FR:

industrious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
arbeitsam; fleißig; rührig {adj} | arbeitsamer; fleißiger; rühriger | am arbeitsamsten; am fleißigsten; am rührigstenindustrious | more industrious | most industrious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า industrious
Back to top