ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

read

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *read*, -read-

read ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
read (vt.) อ่าน See also: อ่านออกเสียง Syn. dictate, read loud
read (vt.) เข้าใจความหมาย See also: อ่านเข้าใจ Syn. understand
read (vt.) แปล See also: ตีความ Syn. interpret
read (vi.) อ่านข้อมูล Syn. indicate data
read (vt.) ได้ยิน Syn. hear
read (vt.) เรียน See also: เรียนรู้ Syn. get learning, study
read (vt.) ทำนาย See also: คาดเดา, คาดหมาย, คาดการณ์, ทำนาย Syn. predict
read (vt.) ตรวจสอบ See also: ตรวจปรู๊ฟ Syn. proofread
read (adj.) ซึ่งมีความรู้จากการอ่าน See also: ซึ่งอ่านหนังสือมามาก
read as (phrv.) อ่านเป็น See also: อ่านผิด
read back (phrv.) อ่านให้ฟัง
read between (phrv.) หาความหมาย See also: ตีความ
read between the lines (idm.) ทำความเข้าใจกับความหมายที่แฝงไว้
read for (phrv.) ศึกษาเพื่อให้ได้ (บางสิ่ง เช่น ปริญญา)
read in (phrv.) อ่านใน
read in (phrv.) อ่านเพื่อศึกษา
read in (phrv.) เข้าใจ (ด้วยการอ่านหรือค้นคว้า)
read into (phrv.) ตีความเกินจาก (สิ่งที่อ่าน)
read loud (vt.) อ่าน See also: อ่านออกเสียง Syn. dictate
read off (phrv.) อ่านออกเสียง
read on (phrv.) อ่านต่อเนื่อง
read oneself to sleep (idm.) อ่านจนหลับ
read out (phrv.) อ่านออกเสียง
read out (phrv.) อ่านหรือผลของการคำนวณ (ทางคอมพิวเตอร์) Syn. print out
read out (phrv.) ทำให้ออกจากองค์การ (เพราะทำความผิด
read over (phrv.) อ่านซ้ำ See also: อ่านอีก
read over (phrv.) อ่านอย่างทะลุปรุโปร่ง See also: อ่านละเอียด Syn. read over
read quickly (phrv.) อ่านคร่าวๆ
read someone like a book (idm.) เข้าใจคนอื่นอย่างทั้งหมด
read someone to Riot Act (idm.) ด่าอย่างรุนแรง
read through (phrv.) ศึกษาอย่างละเอียด Syn. read over
read to (phrv.) อ่านให้ฟัง
read up (phrv.) ศึกษาบางสิ่ง See also: อ่าน
read up on (phrv.) อ่านทะลุปรุโปร่ง See also: อ่านละเอียด
read-only memory (n.) แผ่นซีดีรอม (คำย่อคือ ROM)
read-out (n.) การแสดงข้อมูลบนจอคอมพิวเตอร์
readability (n.) ลักษณะที่อ่านออกง่าย See also: ความอ่านออกได้
readable (adj.) ซึ่งสามารถอ่านได้ See also: ง่ายต่อการอ่าน, อ่านง่าย Syn. clear, legible
readdress (vt.) แก้ที่อยู่ของจดหมายใหม่
reader (n.) ผู้อ่าน
English-Thai: HOPE Dictionary
read(รีด) {read/red,read/red,reading,reads} vt.,vi. อ่าน,อ่านออกเสียง,เข้าใจความหมาย,ทำนาย,คาดการณ์,ดูนาฬิกา adj. อ่านหนังสือมามาก, Syn. decipher,peruse
read only memoryหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวใช้ตัวย่อว่า ROM (อ่านว่า รอม) แปลว่าหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว หมายถึงหน่วยความจำลักษณะหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลออกมาได้อย่างเดียวเท่านั้น จะบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้เลย หน่วยความจำส่วนนี้จะเก็บคำสั่งเบื้องต้นต่าง ๆ ไว้ และจะเก็บอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในรอม ก็จะไม่สูญหายไปไหนดู RAM เปรียบเทียบ
readable(รี'ดะเบิล) adj. อ่านได้ง่าย,อ่านเข้าใจง่าย,อ่านออกได้, See also: readability n. readably adv.
readdress(รีอะเดรส') vt. แก้ที่อยู่ของจดหมาย,ทำให้ลงมือกันใหม่
reader(รีด'เดอะ) n. ผู้อ่าน,ผู้ตรวจเรื่อง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์,ผู้ทำนาย
readership(รีด'เดอะชิพ) n. จำนวนผู้อ่านทั้งหมด,หน้าที่ฐานะหรืออาชีพของผู้อ่าน, (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอังกฤษ) ตำแหน่งอาจารย์หรือผู้บรรยาย
readily(เรด'ดิลี) adv. อย่างรวดเร็ว,อย่างฉับพลัน,โดยง่ายดาย,อย่างเต็มใจ
readiness(เรด'ดิเนส) n. ความพร้อมเพรียง,การเตรียมพร้อม,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน,ความง่ายดาย,ความเต็มใจ,ความยินยอม, Syn. promptness,willingness
reading(รีด'ดิง) n. การอ่าน,การอ่านออกเสียง,การพิจารณากฎหมายตามวิธีของรัฐสภา,ความรู้,การแปล,จำนวนตัวเลขที่อ่านได้จากอุปกรณ์ (เช่นจากปรอทวัดอุณหภูมิ) ,การอ่านบทละคร,การบรรเลงดนตรี adj. เกี่ยวกับการอ่าน,ใช้สำหรับอ่าน, Syn. perusal,interpret
ready(เรด'ดี) adj. พร้อม,เตรียมพร้อม,เสร็จ,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน,โน้มน้าว,ชอบ,มักจะ,คล่อง,สะดวก,ง่าย vt. เตรียมพร้อม n. the ready เงินสด ความพร้อมเพรียงที่จะใช้ interj คำอุทานให้เริ่มการแข่งขัน (เริ่มได้!!) Ready all!! ทุกคนเข้าประจำที่ -Phr. (make ready เตรียมพร้อม)
ready-made(-'เมด) adj. สำเร็จรูป,ทำไว้ล่วงหน้า,ทำเสร็จแล้ว,ตัดเสร็จแล้ว n. สิ่งที่ทำไว้ล่วงหน้าแล้ว,เครื่องสำเร็จรูป,เสื้อผ้าสำเร็จรูป
ready-mix(เรด'ดีมิคซฺ) n. ผลิตภัณฑ์ที่พอผสมน้ำแล้วก็ใช้ได้,ผลิตภัณฑ์ที่ผสมไว้ให้เสร็จแล้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
read(vi,vt) ดู,อ่าน,ทำนาย,แปล,คาดการณ์
readable(adj) อ่านง่าย,น่าอ่าน
reader(n) ผู้อ่าน,คนตรวจเรื่อง,คนตรวจปรู๊ฟ,คนทำนาย
readily(adv) อย่างรวดเร็ว,อย่างเต็มใจ,อย่างง่ายดาย,อย่างฉับพลัน
readiness(n) ความพร้อมเพรียง,ความเต็มใจ,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน
reading(n) การอ่าน,หนังสือสำหรับอ่าน
readjust(vt) แก้ไขใหม่,จัดอีกครั้ง,ปรับใหม่
ready(adj) พร้อมแล้ว,แล้ว,ทันที,รวดเร็ว,คล่อง,ง่ายดาย
READY-ready-made(adj) สำเร็จรูป,ทำไว้เสร็จแล้ว,ทำไว้ล่วงหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
readอ่าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
read-only memory (ROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว (รอม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
readerเครื่องอ่าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
readingวาระในการพิจารณาร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ready madeวัสดุสำเร็จรูป [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
readอ่านรับข้อมูลจากอุปกรณ์อินพุต แล้วนำมาเก็บไว้ในหน่วยความจำเพื่อใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Read Only Memory( ROM)รอม, หน่วยความจำแบบอ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถลบและเขียนข้อมูลใหม่ได้ สามารถเก็บข้อมูลได้ แม้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reader's advisory serviceบริการแนะนำการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Readership surveysการสำรวจผู้อ่าน [TU Subject Heading]
Readiness for schoolความพร้อมทางการเรียน [TU Subject Heading]
Readingการอ่าน [TU Subject Heading]
Ready mixed concrete industryอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ [TU Subject Heading]
Ready-mixed concreteคอมกรีตผสมเสร็จ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ROM (abbr.) หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (คำย่อ Read Only Memory)
ซีดี-รอม (n.) compact disk read only memory See also: CD-ROM
อ่าน (v.) read
อ่านหนังสือ (v.) read See also: study
อ่านออกเสียง (v.) read aloud
อ่านเล่น (v.) read for entertain See also: read for pleasure
อ่านใจ (v.) read one´s mind
รอม (n.) Read Only Memory See also: ROM Syn. หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว
หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว (n.) Read Only Memory See also: ROM
ทายใจ (v.) read somebody´s mind See also: read somebody´s thought Syn. ทำนายใจ
ทำนายใจ (v.) read somebody´s mind See also: read somebody´s thought
เดินทุ่ง (v.) read, write or translate at a stretch
คนอ่าน (n.) reader Syn. ผู้อ่าน
นักอ่าน (n.) reader
ผู้อ่าน (n.) reader Ops. ผู้เขียน
พรักพร้อม (adv.) readily See also: completely, assembly Syn. พร้อมพรัก
ความพร้อม (n.) readiness See also: preparedness
เสื้อสำเร็จรูป (n.) ready-made dress See also: ready-to-wear dress, off-the-peg dress
สำเร็จรูป (adj.) readymade See also: prefabricated, instant
good and something (idm.) อย่างมาก (something คือคำคุณศัพท์ที่เปลี่ยนการใช้ไปตามปริบท เช่น ready, tired)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It was so good to read your letterดีมากเหลือเกินที่ได้อ่านจดหมายของคุณ
Oh, I wouldn't read that if I were youโอ ฉันจะไม่อ่านสิ่งนั้นถ้าฉันเป็นคุณ
It’ll take some time to read all the pagesมันต้องใช้เวลาพอสมควรในการอ่านหน้าต่างๆ ทั้งหมดนี้
What we read influences our thinkingสิ่งที่เราอ่านให้อิทธิพลกับความคิดของเรา
You should read this book!คุณควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้
It is meant to read over and over againมันหมายความว่าต้องอ่านแล้วอ่านอีก
I read research studiesฉันอ่านงานวิจัย
I read a couple of your short stories when I was in collegeผมเคยอ่านเรื่องสั้นสองสามเรื่องของคุณเมื่อตอนที่เรียนในมหาวิทยาลัย
I will send you a copy in case you care to read itฉันจะส่งสำเนาให้กับคุณในกรณีที่คุณสนใจที่จะอ่านมัน
Ready to have a good time?พร้อมจะสนุกกันหรือยัง
I told you alreadyฉันบอกกับคุณแล้ว
I've already been thereฉันไปที่นั่นมาแล้ว
When I arrived at the station, the train had already leftรถไฟได้ออกไปแล้ว เมื่อฉันมาถึงสถานี
Don't believe everything you readอย่าเชื่อทุกสิ่งที่เธออ่าน
We know that alreadyเราทราบเรื่องนั้นแล้ว
I already made contactฉันติดต่อไว้เรียบร้อยแล้ว
Are you ready to go for a ride?คุณพร้อมที่จะไปขับขี่กันหรือยัง
When the pupil is ready, the master will appearเมื่อศิษย์พร้อมครูก็จะปรากฏตัว
I'm tired of waiting for you to tell me I am readyฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องรอคอยให้คุณบอกกับฉันว่าฉันพร้อมแล้ว
I already have a deal with himฉันได้ตกลงกับเขาไว้แล้ว
I had already done itฉันทำมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
I wish I had more time to readฉันปรารถนาให้ตนเองมีเวลามากกว่านี้เพื่ออ่านหนังสือ
I never have time to readฉันไม่เคยมีเวลาอ่านหนังสือเลย
I prefer eating something ready-madeฉันชอบทานบางสิ่งที่สำเร็จรูปมากกว่า
Are you reading the paper?คุณกำลังอ่านหนังสือพิมพ์หรือ?
I'm getting ready for dinnerฉันกำลังพร้อมแล้วสำหรับอาหารค่ำ
Are you ready to begin?คุณพร้อมที่จะเริ่มหรือยัง
You are ready to lead themคุณพร้อมที่จะนำพวกเขาแล้ว
Are we ready to order?พวกเราพร้อมจะสั่งหรือยัง?
I'm not ready for debateฉันไม่พร้อมสำหรับการโต้วาที
I've already had a bit, thank youฉันทานไปนิดหนึ่งแล้ว ขอบคุณ
There is not enough light to readไฟไม่สว่างพอที่จะอ่านหนังสือ
I am ready to resign from my officeฉันพร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่งของฉัน
The secret was spread among the crowdความลับนั้นได้แพร่กระจายไปในฝูงชน
Would you wait here until the doctor is ready for you?คุณช่วยคอยอยู่ตรงนี้จนกว่าหมอจะว่างสำหรับคุณได้ไหม?
I really like you but I'm not ready to settle downฉันชอบคุณจริงๆ นะ แต่ฉันยังไม่พร้อมที่จะปักหลัก
What are you reading, or is it private?คุณกำลังอ่านอะไรอยู่ เป็นเรื่องส่วนตัวหรือ?
I've already heard the newsฉันได้ยินข่าวนั่นแล้ว
I love taking notes as I readฉันชอบจดบันทึกขณะอ่าน
I go back almost every day and just re-read and re-readฉันกลับมาอ่านมันเกือบทุกวัน ก็แค่อ่านแล้วอ่านอีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've only got to read this note to understand. It's from Rebecca.นายเเค่อ่านนี่เเล้วก็จะเข้าใจ จดหมายจากรีเบคคา
I've read enough detective stories to know that there must always be a motive.ผมอ่านนิยายสืบสวนมามากพอ จนรู้ว่ามันต้องมีเเรงจูงใจเสมอ
As I read them over this morning, they sound so much like my own eulogy... that I've decided to let my mother publish them privately after I'm dead.{\cHFFFFFF}เมื่อผมอ่านพวกเขาในช่วงเช้าวันนี้ พวกเขาเสียงมากเช่นความชื่นชมยินดีของตัวเอง ... {\cHFFFFFF}ที่ฉันได้ตัดสินใจที่จะให้แม่ของฉัน เผยแพร่เอกชนหลังจากที่ฉันตาย
I've never read anything perceptive about me.{\cHFFFFFF}ฉันไม่เคยอ่านอะไร เข้าใจเกี่ยวกับฉัน
Wherever you've exploited us, cheated us, abandoned us to tyrants like Kwen Sai, wherever black or brown or yellow men can read the newspapers and know...{\cHFFFFFF}เมื่อใดก็ตามที่คุณได้ใช้ประโยชน์จากเรา โกงเรา {\cHFFFFFF}ทอดทิ้งเราไปทรราช เช่น Kwen ไทร {\cHFFFFFF}ที่ใดก็ตามที่คนดำหรือสีน้ำตาลหรือสีเหลือง สามารถอ่านหนังสือพิมพ์และรู้ว่า ...
Why do you all come to tell me this, if I can read it in the newspapers?{\cHFFFFFF}Why do you all come to tell me this, if I can read it in the newspapers?
Can you read a map? 239451 or thereabouts, near an oasis.หรือราว 239,451 ใกล้โอเอซิส
Can you read a map, Corporal of Musket?คุณสามารถอ่านแผนที่โทของ ปืนคาบศิลา?
It's my policy never to read my reviews.มันคือนโยบายของฉันไม่เคยที่จะ อ่านความคิดเห็นของฉัน
He's three and can read the funny papers.He's three and can read the funny papers.
I shall now read from the books of Matthew, Mark, Luke and duck!พ่อจะอ่านจากพระคัมภีร์ มัทธิว มาระโก ลูกา ...และหมอบ
Read it, read it.ศุกร์ที่แล้ว อ่านซิ ว้าว บึ้ม

read ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博闻强识[bó wén qiáng shí, ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ ㄑㄧㄤˊ ㄕˊ, 博闻强识 / 博聞強識] erudite; widely read and knowledgeable
博览[bó lǎn, ㄅㄛˊ ㄌㄢˇ, 博览 / 博覽] read extensively
唯读[wéi dú, ㄨㄟˊ ㄉㄨˊ, 唯读 / 唯讀] read only (computing)
朗诵[lǎng sòng, ㄌㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, 朗诵 / 朗誦] read aloud with expression; recite; declaim
朗读[lǎng dú, ㄌㄤˇ ㄉㄨˊ, 朗读 / 朗讀] read aloud; read loudly and clearly
只读[zhī dú, ㄓ ㄉㄨˊ, 只读 / 祇讀] read only
呫哔[tiè bì, ㄊㄧㄝˋ ㄅㄧˋ, 呫哔 / 呫嗶] to read aloud
呫毕[tiè bì, ㄊㄧㄝˋ ㄅㄧˋ, 呫毕] to read aloud; also written 呫嗶|呫哔
不识一丁[bù shí yī dīng, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄧ ㄉㄧㄥ, 不识一丁 / 不識一丁] total illiterate; unable to read the simplest characters
对答如流[duì dá rú liú, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˊ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 对答如流 / 對答如流] able to reply quickly and fluently (成语 saw); having a ready answer
[yǐ, ㄧˇ, 已] already; to stop; then; afterwards
已经[yǐ jīng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ, 已经 / 已經] already
已经进行[yǐ jīng jìn xíng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, 已经进行 / 已經進行] already underway; already in progress
[cǎn, ㄘㄢˇ, 憯] already; sorrowful
[jì, ㄐㄧˋ, 既] already; since; both... (and...)
早就[zǎo jiù, ㄗㄠˇ ㄐㄧㄡˋ, 早就] already at an earlier time
业已[yè yǐ, ㄧㄝˋ ㄧˇ, 业已 / 業已] already
业经[yè jīng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ, 业经 / 業經] already
妥当[tuǒ dàng, ㄊㄨㄛˇ ㄉㄤˋ, 妥当 / 妥當] appropriate; proper; ready
拍案[pāi àn, ㄆㄞ ㄢˋ, 拍案] lit. to slap the table (in amazement, praise, anger, resentment etc); fig. astonishing!, wonderful!, dreadful! etc
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly
轴丝[zhóu sī, ㄓㄡˊ ㄙ, 轴丝 / 軸絲] axoneme (long thread of nerve cell)
焙粉[bèi fěn, ㄅㄟˋ ㄈㄣˇ, 焙粉] baking soda (used to leaven bread)
发粉[fā fěn, ㄈㄚ ㄈㄣˇ, 发粉 / 發粉] baking soda (used to leaven bread)
起子[qǐ zi, ㄑㄧˇ ㄗ˙, 起子] baking soda (used to leaven bread)
[xù, ㄒㄩˋ, 绪 / 緒] beginnings; clues; mental state; thread
朝三暮四[zhāo sān mù sì, ㄓㄠ ㄙㄢ ㄇㄨˋ ㄙˋ, 朝三暮四] lit. say three in the morning but four in the evening (成语 saw); to change sth that is already settled upon; indecisive; to blow hot and cold
广度[guǎng dù, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨˋ, 广度 / 廣度] breadth
心胸[xīn xiōng, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄥ, 心胸] breadth of mind
阔度[kuò dù, ㄎㄨㄛˋ ㄉㄨˋ, 阔度 / 闊度] breadth
面包[miàn bāo, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ, 面包 / 麵包] bread
面包渣[miàn bāo zhā, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ ㄓㄚ, 面包渣 / 麵包渣] breadcrumbs
广播[guǎng bō, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广播 / 廣播] broadcast; widely spread
破读[pò dú, ㄆㄛˋ ㄉㄨˊ, 破读 / 破讀] pronunciation of a character other than the standard; lit. broken reading
读卡器[dú kǎ qì, ㄉㄨˊ ㄎㄚˇ ㄑㄧˋ, 读卡器 / 讀卡器] card reader
[cù, ㄘㄨˋ, 蹴] carefully; kick; tread on; stamp
[dé, ㄉㄜˊ, 得] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished
多音多义字[duō yīn duō yì zì, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄗˋ, 多音多义字 / 多音多義字] character having several readings and meanings
多音字[duō yīn zì, ㄉㄨㄛ ㄗˋ, 多音字] character having several reading
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 蹑 / 躡] chase; step; tread

read ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation
オーディオブック[, o-deiobukku] (n) audio book (book read onto CD or tape)
ヶ;ケ[, ; ke] (ctr) (See 箇・か) (read as "ka") counter for the ichi-ni-san counting system (usu. directly preceding the item being counted); a noun read using its on-yomi
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
コムロ[, komuro] (vs) (sl) (from the name 小室哲哉, as 哲哉 and 徹夜 are read てつや) to make an all-night vigil; to spend a sleepless night
マンガ喫茶;漫画喫茶[マンガきっさ(マンガ喫茶);まんがきっさ(漫画喫茶), manga kissa ( manga kissa ); mangakissa ( manga kissa )] (n) (abbr) (See 漫喫) coffee shop or cafe where one can read manga, often has Internet facilities
一般公開[いっぱんこうかい, ippankoukai] (n,vs) (1) open to the public; (n) (2) {comp} read permission
七つ屋;七屋[ななつや, nanatsuya] (n) (col) (arch) (from 七 and 質 both being read しち) pawnshop
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P)
吝嗇;悋嗇(oK)[りんしょく, rinshoku] (n,adj-na) (sometimes read けち) stinginess; miser; miserliness; selfishness
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach
回読[かいどく, kaidoku] (n,vs) read in turn; circulate a book (among friends)
気を回す[きをまわす, kiwomawasu] (exp,v5s) to read too much into things; to get wrong ideas by letting one's imagination run wild; to have a groundless suspicion
漫喫[まんきつ, mankitsu] (n) (abbr) (See マンガ喫茶) coffee shop or cafe where one can read manga
[ぎょく, gyoku] (n) (1) (also formerly read as ごく) precious stone (esp. jade); (2) {food} egg (sometimes esp. as a sushi topping); (3) stock or security being traded; product being bought or sold; (4) (See 建玉) position (in finance, the amount of a security either owned or owed by an investor or dealer); (5) geisha; (6) (abbr) (See 玉代) time charge for a geisha; (7) (abbr) (See 玉将) king (shogi)
相を見る[そうをみる, souwomiru] (exp,v1) to read (a person's) physiognomy
破壊的読み取り[はかいてきよみとり, hakaitekiyomitori] (n) {comp} destructive read
破壊読み出し[はかいよみだし, hakaiyomidashi] (n) {comp} destructive read
破壊読取り[はかいよみとり, hakaiyomitori] (n) {comp} destructive read
空気を読めない[くうきをよめない, kuukiwoyomenai] (exp) (See 空気を読む) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
空気読めない[くうきよめない, kuukiyomenai] (exp) (See 空気を読む) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
箇;個;个[か;カ, ka ; ka] (ctr) counter for the ichi-ni-san counting system (usu. directly preceding the item being counted); a noun read using its on-yomi
紙魚;衣魚;蠧魚[しみ(gikun);とぎょ(蠧魚), shimi (gikun); togyo ( to sakana )] (n) (1) (uk) true bristletail (any insect of order Thysanura, esp. of family Lepismatidae); (2) (See 大和紙魚) oriental silverfish (Ctenolepisma villosa); (3) (derog) someone who is unable to apply what they have read
読み上げ算[よみあげざん, yomiagezan] (n) having the figures read aloud by another person; calculation by abacus
読み替える[よみかえる, yomikaeru] (v1,vt) (1) to read a kanji with a different pronunciation; (2) to load (e.g. data on a computer); to read; (3) to change the language or wording (of a provision, etc.) (law)
読み漁る;読みあさる[よみあさる, yomiasaru] (v5r,vt) to read a large number (of); to read widely; to read everything that one can lay one's hands on (usu. of specific type, genre)
読み直す;読みなおす[よみなおす, yominaosu] (v5s) to read (a book, etc.) over again
読み聞かせる[よみきかせる, yomikikaseru] (v1,vt) to read aloud to another
読み解く[よみとく, yomitoku] (v5k) (1) (See 読解) to read and understand; to subject to close analysis; to read deeply; to read carefully (esp. a difficult text); (2) (See 解読) to decipher; to decode
読み誤る;読み誤まる[よみあやまる, yomiayamaru] (v5r,vt) (1) to mispronounce; (2) to misread; to misinterpret; to read wrongly
読み込む[よみこむ, yomikomu] (v5m,vt) (1) to express (e.g. emotion in poetry); (2) to read (extra meaning) into (something); (3) to fetch (e.g. CPU inst.); to read (data into a system)
読取りサイクル時間[よみとりサイクルじかん, yomitori saikuru jikan] (n) {comp} read cycle time
講じる[こうじる, koujiru] (v1,vt) (1) (See 講ずる・1) to take measures; to work out a plan; (2) (See 講ずる・2) to lecture; to read aloud; (3) (See 講ずる・3) to confer
講ずる[こうずる, kouzuru] (vz,vt) (1) (See 講じる・1) to take measures; to work out a plan; (2) (See 講じる・2) to lecture; to read aloud; (3) (See 講じる・3) to confer; (P)
追記型光ディスク[ついきがたひかりディスク, tsuikigatahikari deisuku] (n) {comp} direct read after write optical disk
門前の小僧習わぬ経を読む[もんぜんのこぞうならわぬきょうをよむ, monzennokozounarawanukyouwoyomu] (exp) (id) you learn, without realising it, from what is around you; a young monk outside the gate can read sutras he has never studied
開経[かいきょう, kaikyou] (n) (1) {Buddh} prefatory sutra; (2) opening a sutra; beginning to read a sutra
非破壊読取り[ひはかいよみとり, hihakaiyomitori] (n) {comp} nondestructive read
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM
Japanese-English: COMDICT Dictionary
盗み見る[ぬすみみる, nusumimiru] to intercept and read (other people's email, e.g.)
破壊的読み取り[はかいてきよみとり, hakaitekiyomitori] destructive read
破壊読み出し[はかいよみだし, hakaiyomidashi] destructive read
破壊読取り[はかいよみとり, hakaiyomitori] destructive read
読み取り専用[よみとりせんよう, yomitorisenyou] read only
読み取り専用モード[よみとりせんようモード, yomitorisenyou mo-do] read only mode
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something)
読取りサイクル時間[よみとりサイクルじかん, yomitori saikuru jikan] read cycle time
読取り通路[よみとりつうろ, yomitoritsuuro] read path
非破壊読取り[ひはかいよみとり, hihakaiyomitori] nondestructive read
インフレアドインタフェース[いんふれあどいんたふぇーす, infureadointafe-su] infrared interface
カード読み取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader
カード読取り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] card reader
カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state
シーディーロム[しーでいーろむ, shi-dei-romu] compact disk read-only memory (CD-ROM)
スプレッドシート[すぷれっどしーと, supureddoshi-to] spreadsheet
スプレッドシートプログラム[すぷれっどしーとぷろぐらむ, supureddoshi-topuroguramu] spreadsheet program
スレッド[すれっど, sureddo] thread
ドキュメント読取り装置[ドキュメントよみとりそうち, dokyumento yomitorisouchi] document reader
ニュースリーダ[にゅーすりーだ, nyu-suri-da] newsreader
バーコードリーダ[ばーこーどりーだ, ba-ko-dori-da] bar-code reader
ブレッドボード[ぶれっどぼーど, bureddobo-do] breadboard
プログラム可能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.)
ページ読取り装置[ページよみとりそうち, pe-ji yomitorisouchi] page reader
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading
マーク読取り装置[マークよみとりそうち, ma-ku yomitorisouchi] mark reader
マシンが読み取り可能[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] machine-readable (an)
マルチスレッディング[まるちすれっでいんぐ, maruchisureddeingu] multithreading
リーダ[りーだ, ri-da] reader
リードオンリーメモリ[りーどおんりーめもり, ri-doonri-memori] read-only memory (ROM)
ロム[ろむ, romu] ROM, read-only memory
光学マーク読取り[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading
光学式マーク読み取り装置[こうがくしきマークよみとりそうち, kougakushiki ma-ku yomitorisouchi] Optical Mark Reader, OMR
光学式文字読取り装置[こうがくしきもじよみとりそうち, kougakushikimojiyomitorisouchi] optical character reader, OCR
固定記憶装置[こていきおくそうち, koteikiokusouchi] read-only memory, ROM (abbr.)
導入済み[どうにゅうすみ, dounyuusumi] already installed, already in place
幅優先探索[はばゆうせんたんさく, habayuusentansaku] breadth first search
拡がり角[ひろがりかく, hirogarikaku] spread angle
拡散[かくさん, kakusan] spread (vs) (e.g. spread a signal across the spectrum)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出来上がり[できあがり, dekiagari] Thai: เสร็จแล้ว, พร้อมที่จะทำสิ่งต่อไป English: ready
広まる[ひろまる, hiromaru] Thai: แพร่หลาย English: to spread
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: เตรียมให้ครบ English: to get ready
読者層[どくしゃそう, dokushasou] Thai: กลุ่มผู้อ่าน English: class of readers

read ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่าน[v.] (ān) EN: read FR: lire ; bouquiner (fam.)
อ่านดัง ๆ = อ่านดังๆ[v. exp.] (ān dang-dan) EN: read out loud ; read aloud FR: lire à haute voix
อ่านใจ[v.] (ānjai) EN: read one's mind FR:
อ่านใจเขาออก[v. exp.] (ānjai khao ) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind FR: lire dans les pensées de qqn
อ่านเล่น[v.] (ānlen) EN: read for entertain; read for pleasure FR: lire pour le plaisir
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illegible ; can't read ; can't make out ; be unable to read ; not to understand FR: être illisible ; être incapable de lire
อ่านในใจ[v. exp.] (ān nai jai) EN: read to oneself FR:
อ่านหนังสือ[v. exp.] (ān nangseū) EN: read a book ; read ; study FR: lire un livre ; lire ; étudier
อ่านหนังสือหลายตลบ[v. exp.] (ān nangseū ) EN: read over several times ; read over and over FR:
อ่านหนังสือพิมพ์[v. exp.] (ān nangseūp) EN: read a newspaper FR: lire un journal
อ่านนวนิยาย[v. exp.] (ān nawaniyā) EN: read a novel FR: lire un roman
อ่านออก[v. exp.] (ān øk) EN: be literate ; read aloud ; understand FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)
อ่านออกเขียนได้[adj.] (ān øk khīen) EN: literate ; able to read and write FR:
อ่านออกเสียง[v. exp.] (ān øksīeng) EN: read aloud FR: lire à voix haute
อ่านผ่าน ๆ[v. exp.] (ān phān-phā) EN: skim (through) ; read through FR: feuilleter ; parcourir
อ่านพร้อมกัน[v. exp.] (ān phrøm ka) EN: read in unison FR: lire à l'unisson
อ่านต่อ[v. exp.] (ān tø) EN: go on reding ; read on ; continue to read FR:
อ่านว่า[v. exp.] (ān wā) EN: be read ; be pronounced FR: se lire ; se prononcer ; se dire ; prononcer
บ่ฮู้[v. exp.] (bohū) EN: do you read me? ; do you understand? ; are you still with me? FR:
ก ข ไม่กระดิกหู[X] (khø khø mai) EN: one who has learned the language but still can't read and write FR:
ก ข ไม่กระดิกหู[n.] (kø khø maik) EN: [one who has learned the language but still can't read and write] FR:
ผาด[v.] (phāt) EN: glance over ; pass ; read over quickly ; go quickly ; move swiftly ; speed FR: jeter un coup d'oeil
ผาด ๆ = ผาดๆ[v.] (phāt-phāt) EN: glance over ; pass ; read over quickly ; go quickly ; move swiftly ; speed FR: jeter un coup d'oeil
แปลเจตนา[v. exp.] (plaē jēttan) EN: read s.o.'s intentions FR: deviner les intentions de qqn
เรียนรู้ [v.] (rīenrū) EN: learn ; learn how ; understand ; study ; read up ; mug up FR: apprendre ; comprendre ; étudier ; s'instruire ; s'initier à
ศึกษา[v.] (seuksā) EN: study ; go to school ; receive education ; be educated ; learn ; read up ; mug up ; cram FR: étudier ; apprendre ; s'instruire ; aller à l'école
ทรงพระอักษร[v. exp.] (song phra a) EN: write ; read FR:
ทายใจ[v. exp.] (thāi jai) EN: guess what is in someone's mind ; read somebody' s mind FR: deviner les pensées de qqn
ทำนายใจ[v. exp.] (thamnāi jai) EN: read sb's mind FR:
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out ; gape FR: ouvrir ; entrouvrir
อาหารมื้อสำเร็จรูป [n. exp.] (āhān meū sa) EN: ready meal ; complete meals FR:
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samret) EN: instant meal ; prepared food ; ready-to-eat food ; delicatessen ; pre-cooked meal ; pre-packaged foods FR: nourriture instantanée [f] ; plat préparé [m]
อาหารเสร็จแล้ว[n. exp.] (āhān set la) EN: the food is ready FR: le repas est prêt
อาหารไทยแบบสำเร็จรูป [n. exp.] (āhān Thai b) EN: ready-to-eat Thai food FR:
อักขรวิธี[n.] (akkharawith) EN: treatise on spelling and phonetics ; book on reading and writing ; orthography FR:
อักษรสมัย[n.] (aksønsamai) EN: method of reading and writing FR:
อ่านได้ง่าย[X] (ān dai ngāi) EN: legible ; readable FR: lisible
อเนจอนาถ[adj.] (anēt-anāt) EN: dreadful ; appalling ; deplorable ; appalled (at/by) FR:
อันนะปานะ[n. exp.] (anna pāna) EN: bread and water FR: du pain et de l'eau
อ่านผิด[v. exp.] (ān phit) EN: misread FR: mal lire

read ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
laut {adv}; mit lauter Stimme | laut lesenaloud | to read aloud
Leseversuch {m}attempt to read
Lesefehler beim Zugriff auf ein Peripheriegerät {m} [comp.]device read fault
zwischen {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | zwischen den Zeilen lesen (wo?) | zwischen die Zeilen schreiben (wohin?) | zwischen den Menschenbetween; among; amongst | to read between the lines | to write between the lines | among the people
unkundig {adj} | unkundig sein | des Lesens unkundigunacquainted | to have no knowledge | unable to read
Trapezgewindefräser {m}acme thread milling cutter
Runderneuerung {f} (von Wulst zu Wulst)bead-to-bead remould; full retreading
schon; bereits {adv} | schon um 6 Uhralready | already 6 o'clock
Panzerrohrgewinde {n} (PG)armoured conduit thread
Rückwärtslesen {n}backward reading
Ausweisleser {m}badge reader
Barometerstand {m}barometer reading
Gürtelreifen {m}belted tyre; braced tread tyre; rigid breaker tyre (tire [Am.])
Schwarzbrot {n}black bread; brown bread
Lamelle {f} | feste Lamelleblade (sipe); sipe (tread pattern) | fixed blade
Bolzengewinde {f}bolt thread
Broteinwickelpapier {n}bread wrapping paper
Brotkasten {m}bread bin; bread box
Brotmesser {n}bread knife
Brotschneidemaschine {f}bread cutter; bread slicer
Brottopf {m}bread crock
Semmelknödel {m} [cook.]bread dumpling
Versuchsaufbau {m}breadboard construction
Brotgetreide {n}breadstuffs
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern
Kappengewinde {n}cap thread
Laufflächengummi {m}cap (tyre); tread gum; tread rubber
Laufflächenkrone {f}cap (tyre); tread cap
Broteinheit {f}carbohydrate exchange [Br.]; bread unit [Am.]
Mittelseite {f} einer Zeitungcentre spread of a newspaper
Streichkäse {m} [cook.]cheese spread
Grobgewinde {n}coarse thread
Abholung {f} (in der Wohnung) | zur Abholung bereitcollection (at residence) | ready for collection; awaiting collection
Kennfaden {m}coloured tracer thread
Innengewinde {n}core thread
Geländeprofil {n}cross-country tread
Laufflächenbreite {f}crown width; tread crown width; tread width
Ausdrehung {f}cut out; wheel tread
Gewindetiefe {f}depth of thread
Belegleser {m}document reader

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า read
Back to top