ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undergraduate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undergraduate*, -undergraduate-

undergraduate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undergraduate (n.) นักศึกษาระดับปริญญาตรี Ops. postgrad
undergraduate (n.) นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับปริญญาตรี See also: นักศึกษาปริญญาตรี Syn. student
undergraduate (adj.) เกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาตรี
English-Thai: HOPE Dictionary
undergraduate(อันเดอะแกรด'จุเอท) n.,adj. (เกี่ยวกับ) นักศึกษาระดับปริญญาตรี
English-Thai: Nontri Dictionary
undergraduate(adj) อยู่ในระดับปริญญาตรี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
undergraduateระดับปริญญาตรี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กศ.บ. (n.) undergraduate studies Syn. การศึกษาบัณฑิต
การศึกษาบัณฑิต (n.) undergraduate studies
undergrad (n.) คำเรียกไม่เป็นทางการของ undergraduate
undergrad (adj.) คำเรียกไม่เป็นทางการของ undergraduate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You did your undergraduate degree in physics.. คุณเป็นแพทย์ คุณสอนที่วิทยาลัย
I was fascinated by Gödel's paper, which I had actually read when I was an undergraduate at MIT, and I wondered if I could follow up Einstein's suggestion, can this be actually done physically?ที่เดินตามรอยเท้า กอเดล ผมรู้สึกทึ่งกับกระดาษของ กอเดล ซึ่งผมมีความจริงอ่านตอนที่ผม เป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่เอ็มไอที
Your undergraduate work must have included a varmints and critters class.ดูความน่ารักสิ มาทักทายสิ มาน่า
It's rare that an undergraduate criminology class gets guest speakers of this caliber.นี่เป็นโอกาสอันหายาก ที่ชั้นเรียนอาชญวิทยาระดับปริญญาตรี จะได้ต้อนรับผู้บรรยาย ที่มีความสำคัญขนาดนี้
There's this rumor going around the firm that you never received an undergraduate degree.เขาลือกันไปทั่วบริษัทว่า นายไม่เคยเรียนจบปริญญาตรีด้านนี้
I know many of you had this as undergraduates, but it won't hurt to brush up.อธิบายชัดเจนขนาดนี้แล้วคงไม่มีปัญหา
Harvard undergraduates believe that inventing a job is better than finding a job.พวกนักศึกษาเชื่อว่าการประดิษฐ์อะไรสักอย่าง ย่อมดีกว่าการหางานทำ
Total, including doctorate or just undergraduate?รวมปริญญาเอกด้วย หรือเอาแค่ปริญญาตรี

undergraduate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本科[běn kē, ㄅㄣˇ ㄎㄜ, 本科] undergraduate course; regular college course

undergraduate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
学士入学[がくしにゅうがく, gakushinyuugaku] (n) admission of university graduates to an undergraduate program
学部[がくぶ, gakubu] (n,adj-no) (1) department of a university; (adj-f) (2) undergraduate (course, program, etc.); (P)
学部学生[がくぶがくせい, gakubugakusei] (n) undergraduate student; undergraduate
学部生[がくぶせい, gakubusei] (n) undergraduate

undergraduate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้ความรู้นักศึกษา[v. exp.] (hai khwāmrū) EN: student ; university student ; academic ; learner ; scholar ; undergraduate FR: étudiant [m] ; étudiante [f]
การศึกษาบัณฑิต[n. exp.] (kān seuksā ) EN: undergraduate studies FR:
นักศึกษา[n.] (nakseuksā) EN: student ; university student ; academic ; learner ; scholar ; undergraduate FR: étudiant [m] ; étudiante [f]
นักศึกษาปริญญาตรี[n. exp.] (nakseuksā p) EN: undergraduate FR:
นิสิต[n.] (nisit) EN: undergraduate ; college student FR: étudiant [m]
นิสิตปริญญาตรี[n. exp.] (nisit parin) EN: undergraduate FR:
อุดมศึกษา[n.] (udommaseuks) EN: higher education ; undergraduate study ; graduate study ; university education ; college education FR:

undergraduate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Proseminar {n}proseminar; undergraduate seminar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undergraduate
Back to top