ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

library

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *library*, -library-

library ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
library (n.) การเก็บต้นฉบับ สิ่งพิมพ์ เทป หรือวัสดุในการค้นคว้าวิจัย
library (n.) การเก็บรวมโปรแกรมของคอมพิวเตอร์
library (n.) ห้องสมุด See also: หอสมุด, หอเก็บหนังสือ
Library of Congress (n.) ห้องสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในรัฐวอชิงตัน
library science (n.) บรรณารักษ์ศาสตร์ Syn. library science
English-Thai: HOPE Dictionary
library(ไล'บรารี) n. ห้องสมุด,หอเก็บหนังสือ,การเก็บรวมโปรแกรมมาตรฐานของคอมพิวเตอร์
library cardn. บัตรยืมหนังสือจากห้องสมุด
library of congressn. ห้องสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตัน
English-Thai: Nontri Dictionary
library(n) หอสมุด,ห้องสมุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
library routineรูทีนจากคลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library คลัง [คอมพิวเตอร์]
Library cardบัตรห้องสมุดบัตรห้องสมุด (Library card) เป็นบัตรกระดาษหรือบัตรพลาสติกขนาดเล็กที่ออกให้โดยห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถยืมวัสดุต่างๆ ของห้องสมุดได้ เช่น หนังสือ แผ่นซีดี วีดิทัศน์ หนังสือเสียง เป็นต้น และเพื่อใช้บริการอื่นๆ ของห้องสมุด ห้องสมุดประชาชนจะออกบัตรห้องสมุดให้แก่ผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ในการขอทำบัตรห้องสมุดนี้ผู้ใช้ต้องใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่รถยนต์ประกอบในการขอทำบัตรห้องสมุดเพื่อเป็นการยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน โดยบัตรห้องสมุดของห้องสมุดประชาชนในปัจจุบันมีลักษณะเหมือนกับบัตรเครดิต ซึ่งบัตรแต่ละใบจะมีบาร์โค้ดเชื่อมโยงกับข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน เมื่อคอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลจากบาร์โค้ดจะเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ห้องสมุด ซึ่งพนักงานห้องสมุดจะสามารถให้ยืมวัสดุของห้องสมุด ต่ออายุการยืม และตรวจสอบรายการการยืมได้
Library cooperationความร่วมมือระหว่างห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library of Congress Classification Systemระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library scienceบรรณารักษศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห้องสมุด (n.) library Syn. หอสมุด
ห้องสมุด (n.) library
หอสมุด (n.) library
บัตรห้องสมุด (n.) library ticket See also: borrower´s ticket
ผู้ใช้บริการห้องสมุด (n.) library user
lib (abbr.) ห้องสมุด (คำย่อของ library)
ห้องสมุดประชาชน (n.) public library
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I beg pardon, madam. I'm afraid the fire is not usually lit in the library until the afternoon.ขออภัยด้วยครับ เเต่ปกติห้องสมุด จะไม่จุดไฟจนกว่าจะช่วงบ่าย
So my brother would be down in the library studying and I would be upstairs in the atticพี่ผมอ่านหนังสือในห้องสมุด... ...ส่วนผมจะอยู่ในห้องเพดาน...
Probably couldn't get a library card if he tried.อาจจะไม่สามารถรับบัตรห้องสมุดถ้าเขาพยายาม
In response to your repeated enquiries, the State has allocated the enclosed funds for your library project."ในการตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลซ้ำของคุณ รัฐได้จัดสรรเงินไว้สำหรับโครงการห้องสมุดของคุณ ".
"In addition, the Library District has generously responded with a charitable donation of used books and sundries."นอกจากนี้ห้องสมุดอำเภอได้ตอบสนองอย่างไม่เห็นแก่ตัว ด้วยการบริจาคการกุศลของการใช้หนังสือและของกระจุกกระจิก
Andy had transformed a storage room smelling of rat turds and turpentine into the best prison library in New England, complete with a fine selection of Hank Williams.แอนดี้ได้เปลี่ยนห้องเก็บกลิ่นของ turds หนูและสน เป็นห้องสมุดเรือนจำที่ดีที่สุดในนิวอิงแลนด์ เสร็จสิ้นกับการเลือกที่ดีของแฮงค์วิลเลียมส์
I also built that library and used it to help a dozen guys get a high school diploma.ฉันยังสร้างห้องสมุดที่ และใช้มันเพื่อช่วยให้พวกโหลได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนสูง
I've got it. Colonel Mustard in the library with a wrench.มันเหมือนแบบเกมนายพลมัสตาร์ดไง
By the way, what time does the library close?เกือบลืมไป ห้องสมุดปิดกี่โมงครับ
So when he died, I gave it to the library here.แล้วเขาก็มาเรียนรัชมอร์ พอเขาตาย ฉันก็เลยยกให้ห้องสมุด
He's going to the library to look up Nicholas Flamel.เขากำลังจะไปห้องสมุด ดูข้อมูลนิโคลัส แฟลมเมล
I'm the Fifth Avenue Public Library information unit, Vox registration NY-114.ระบบเก็บข้อมูล ของห้องสมุดถนนสาย 5 ว๊อกซ์เอ็นวาย 114

library ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伯德雷恩图书馆[bó dé léi ēn tú shū guǎn, ㄅㄛˊ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄣ ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, 伯德雷恩图书馆 / 伯德雷恩圖書館] Bodleian Library (Oxford)
续借[xù jiè, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄝˋ, 续借 / 續借] extended borrowing (e.g. library renewal)
借书证[jiè shū zhèng, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄨ ㄓㄥˋ, 借书证 / 借書證] library card
函式库[hán shì kù, ㄏㄢˊ ㄕˋ ㄎㄨˋ, 函式库 / 函式庫] library (partition on computer hard disk)
[chéng, ㄔㄥˊ, 宬] library stack; storage
档案馆[dàng àn guǎn, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 档案馆 / 檔案館] archive library
功能集[gōng néng jí, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄐㄧˊ, 功能集] function library
图书馆[tú shū guǎn, ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, 图书馆 / 圖書館] library
浩如烟海[hào rú yān hǎi, ㄏㄠˋ ㄖㄨˊ ㄧㄢ ㄏㄞˇ, 浩如烟海 / 浩如煙海] vast as the open sea (成语 saw); fig. extensive (library)

library ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーカイブライブラリ[, a-kaiburaiburari] (n) {comp} archive library
オブジェクトライブラリ[, obujiekutoraiburari] (n) {comp} object library
クラスライブラリ[, kurasuraiburari] (n) {comp} class library (as in C++)
コンテンツライブラリ[, kontentsuraiburari] (n) {comp} content library
シェアードライブラリ[, shiea-doraiburari] (n) {comp} shared library
システムライブラリ[, shisutemuraiburari] (n) {comp} system library
スタンダードライブラリー;スタンダードライブラリ[, sutanda-doraiburari-; sutanda-doraiburari] (n) standard library (programming)
スライドライブラリ[, suraidoraiburari] (n) {comp} slide library
タイプライブラリ[, taipuraiburari] (n) {comp} type library
ドキュメントライブラリ[, dokyumentoraiburari] (n) {comp} document library
プログラムライブラリ[, puroguramuraiburari] (n) {comp} program library
写真図書館[しゃしんとしょかん, shashintoshokan] (n) {comp} photographic library
図書館学[としょかんがく, toshokangaku] (n) library science
国会図書館[こっかいとしょかん, kokkaitoshokan] (n) (See 国立国会図書館) National Diet Library; Library of Congress
開架式[かいかしき, kaikashiki] (n) making materials in a library available in open stacks
ダイナミックリンクライブラリ[, dainamikkurinkuraiburari] (n) {comp} dynamic linking library; DLL
ブックモビル[, bukkumobiru] (n) {comp} mobile library; bookmobile (USA)
文庫[ぶんこ, bunko] (n) (1) library; book collection; (2) (abbr. of 文庫本) paperback book; (P)
書房[しょぼう, shobou] (n) library; bookstore; bookshop; (P)
書斎[しょさい, shosai] (n) study; library; den; home office; reading room; (P)
来館[らいかん, raikan] (n,vs) coming to an embassy, theatre, library, etc.
移動図書館[いどうとしょかん, idoutoshokan] (n) mobile library; bookmobile
請求記号[せいきゅうきごう, seikyuukigou] (n) call number (e.g. of a book in a library)
配架場所[はいかばしょ, haikabasho] (n) shelving location of books (in a library)
開架[かいか, kaika] (n,adj-no) open access (in a library); open shelves
青空文庫[あおぞらぶんこ, aozorabunko] (n) Aozora Bunko (digital library)
飲食禁止[いんしょくきんし, inshokukinshi] (n) no food or drink (e.g. as a sign in a library, etc.); no eating or drinking
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システムライブラリ[しすてむらいぶらり, shisutemuraiburari] system library
テープライブラリ[てーぷらいぶらり, te-puraiburari] tape library
ビデオライブラリ[びでおらいぶらり, bideoraiburari] video library
フィルムライブラリ[ふぃるむらいぶらり, firumuraiburari] film library
プログラムライブラリ[ぷろぐらむらいぶらり, puroguramuraiburari] program library
ライブラリ[らいぶらり, raiburari] library
ライブラリー関数[ライブラリーかんすう, raiburari-kansuu] library function
ライブラリケース[らいぶらりけーす, raiburarike-su] library case
ライブラリディレクトリ[らいぶらりでいれくとり, raiburarideirekutori] library directory
レコードライブラリ[れこーどらいぶらり, reko-doraiburari] sound recordings library, record library
写真図書館[しゃしんとしょかん, shashintoshokan] photographic library
図書館学[としょかんがく, toshokangaku] library science
実行形式ライブラリ[じっこうけいしきライブラリ, jikkoukeishiki raiburari] execution image library
寄託図書館[きたくとしょかん, kitakutoshokan] deposit library
専門図書館[せんもんとしょかん, senmontoshokan] special library
文庫[ぶんこ, bunko] library
研究図書館[けんきゅうとしょかん, kenkyuutoshokan] research library
納本図書館[のうほんとしょかん, nouhontoshokan] deposit library
総合図書館[そうごうとしょかん, sougoutoshokan] general library
著作権図書館[ちょさくけんとしょかん, chosakukentoshokan] copyright library
著作権登録図書館[ちょさくけんとうろくとしょかん, chosakukentourokutoshokan] copyright library
ブックモビル[ぶっくもびる, bukkumobiru] mobile library, bookmobile (USA)
移動図書館[いどうとしょかん, idoutoshokan] mobile library, bookmobile (USA)

library ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรณารักษศาสตร์[n.] (bannāraksas) EN: library science FR: bibliothéconomie [f]
บัตรห้องสมุด [n. exp.] (bat hǿngsam) EN: library ticket ; borrower's ticket FR: carte de lecteur [m]
ฉบับห้องสมุด[n. exp.] (chabap hǿng) EN: library edition FR:
ฉบับประจำห้องสมุด [n. exp.] (chabap praj) EN: library edition FR:
ห้องสมุด[n.] (hǿngsamut) EN: library ; study FR: bibliothèque [f]
ห้องสมุดเคลื่อนที่[n. exp.] (hǿngsamut k) EN: mobile library FR: bibliothèque mobile [f] ; bibliothèque itinérante [f]
ห้องสมุดประชาชน[n. exp.] (hǿngsamut p) EN: public library FR: bibliothèque publique [f]
ห้องสมุดเสมือนจริง[n. exp.] (hǿngsamut s) EN: virtual library FR: bibliothèque virtuelle [f]
ห้องสมุดสาธารณะ[n. exp.] (hǿngsamut s) EN: public library FR: bibliothèque publique [f]
หอพระสมุดแห่งชาติ [org.] (Hø Phra Sam) EN: National Library (in Bangkok) FR: Bibliothèque nationale (de Thaïlande) [f]
หอสมุด[n.] (høsamut) EN: library FR: bibliothèque [f]
หอสมุด ด้านพฤกษศาสตร์[n. exp.] (høsamut dān) EN: botanical library FR: bibliothèque de botanique [f]
หอสมุดแห่งชาติ[n. exp.] (høsamut hae) EN: National Library FR: bibliothèque nationale [f]
หอไตร[n.] (høtrai) EN: hall for keeping the scriptures ; temple repository for the Buddhist scriptures ; tripitaka hall ; temple library FR:
เจ้าพนักงานห้องสมุด[n. exp.] (jaophanakng) EN: library service officer FR:
การแบ่งหมวดหมู่หนังสือ[n. exp.] (kān baeng m) EN: classification of books ; library classification FR: classification des ouvrages [f]
ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ[n. exp.] (rabop kān j) EN: library classification FR: système de classification des livres [m] ; système de classification des documents [m]
สำนักหอสมุดกลาง [n. exp.] (samnak høsa) EN: central library FR:
ยืมหนังสือจากห้องสมุด[v. exp.] (yeūm nangse) EN: borrow a book from the library FR: emprunter un livre à la bibliothèque
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (hǿngsamut i) EN: e-library FR: bibliothèque électronique [f]

library ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bibliothekspersonal {n}library personnel; library staff
Stadtbibliothek {f}city library
Speicherbibliothek {f} [comp.]core image library
Institutsbibliothek {f}faculty library
Spielothek {f}games library
Magazinbibliothek {f}storage library
Autobücherei {f}mobile library
Fahrbibliothek {f}mobile library; traveling library
Modulbibliothek {f}module library
Nationalbibliothek {f}national library
Freihandbibliothek {f}open access library
Artothek {f}picture lending library; art lending library
Primärbibliothek {f}source library
Programmbibliothek {f} [comp.]program library
Handbibliothek {f}reference library
Landesbibliothek {f}regional library
Landesbibliothek {f}state library
Fachbibliothek {f}technical library
Ausbildungsbibliothek {f}training library
Universitätsbibliothek {f}university library
Benutzerbibliothek {f}user library
Bibliotheksausbildung {f}library education
Bibliotheksführung {f}library tour
Bibliotheksgebäude {n}library building
Bibliotheksgrundriss {m}library's outline
Bibliotheksschule {f}library school
Bibliotheksschulen-Ausbildung {f}library school education
Bibliothekstechniker {m}library technician
Bibliotheksverwaltung {f}library maintenance
Datenbibliothek {f}library of data

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า library
Back to top