ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lazy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lazy*, -lazy-

lazy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lazy (adj.) เกียจคร้าน See also: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, เนือย, เชื่องช้า Syn. idle, slothful, slack Ops. brisk, active, fit, lively
lazy (adj.) ช้า (การไหลของน้ำ) Syn. inert, inactive, torpid Ops. quick
lazy person (n.) คนที่ขี้เกียจ Syn. idler
lazybones (n.) คนขี้เกียจ
English-Thai: HOPE Dictionary
lazy(เล'ซิ) adj. ขี้เกียจคร้าน,เฉื่อยชา,เชื่องช้า, See also: lazily adv. ดูlazy laziness n. ดูlazy lazyish adj. ดูlazy, Syn. indolent
lazybones(เล'ซีโบนซ) n. คนขี้เกียจ
English-Thai: Nontri Dictionary
lazy(adj) เกียจคร้าน,เฉื่อยชา,เชื่องช้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้เกียจ (adj.) lazy See also: idle Syn. เกียจคร้าน, สันหลังยาว Ops. ขยัน
ขี้เกียจ (v.) lazy See also: idle Syn. เกียจคร้าน, สันหลังยาว Ops. ขยัน
ขี้เกียจมาก (adj.) lazy See also: indolent Syn. สันหลังยาว Ops. ขยันขันแข็ง
สันหลังยาว (adj.) lazy See also: indolent, slothful, idle Syn. ขี้เกียจ, เกียจคร้าน Ops. ขยัน
หลังยาว (adj.) lazy See also: indolent Syn. ขี้เกียจมาก, สันหลังยาว Ops. ขยันขันแข็ง
เกียจคร้าน (adj.) lazy See also: idle, inactive, indolent Syn. ขี้เกียจ, ขี้คร้าน, คร้าน Ops. ขยัน, ขยันขันแข็ง
ขี้คร้าน (v.) be lazy See also: be indolent, be slothful Syn. ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, ขี้เกียจขี้คร้าน, คร้าน
ขี้เกียจขี้คร้าน (v.) be lazy See also: be indolent, be slothful Syn. ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, คร้าน
คร้าน (v.) be lazy See also: be indolent, be slothful Syn. ขี้เกียจ, เกียจคร้าน
เกียจคร้าน (v.) be lazy See also: be indolent, be idle, be slothful, be inert, be inactive Syn. ขี้เกียจ, ขี้คร้าน, คร้าน Ops. ขยัน, ขยันขันแข็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I know how to cook it well, but I'm so lazyฉันรู้วิธีทำอาหารที่ดีแต่ฉันขี้เกียจเหลือหลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your lazy butts are in this too!ก้นเกียจคร้านของคุณอยู่ในนี้อีกด้วย
The bus driver lied to us. Just too damn lazy to stop at the ranch gate.ไอ้คนขับนั่นโกหกเรา มันขี้เกียจขับไปจอดที่ไร่
I feel so lazy today.วันนี้ฉันขี้เกียจมาก ๆ
Get up, you lazy little bug.ลุกขึ้น เจ้าแมลงน้อยขี้เกียจ
That's 'cause Indians are lazy and don't work none.ใช่สิ พวกอีนเดียนน่ะขึ้เกียจ เขาไม่ทำงานกันหรอก
You know me - I'm too lazy to hold a grudge.นายรู้จักฉันนี่ - ฉันขี้เกียจจะจำเรื่องร้ายๆ.
Get your feet off the desk. Where's Lazy Boy?ได้รับเท้าของคุณออกจากโต๊ะ ที่เป็นเด็กขี้เกียจ?
You know, Lazy Boy, I trusted you.คุณรู้ว่าเด็กขี้เกียจผมเชื่อถือคุณ
Don't worry. We cool, Lazy Boy. Okay?ไม่ต้องกังวล เราเย็นเด็กขี้เกียจ เอาล่ะ?
You and Lazy Boy got this gun from somebody!คุณบอยและขี้เกียจมีปืนกระบอกนี้จากคน!
Hear me, you lazy lounge lizard.ฟังข้า เจ้าจิ้งจกที่แสนเกียจคร้าน
He's such a lazy son, he sent me instead.เจ้าลูกชายสันหลังยาวนั้น ส่งฉันมาแทนค่ะ

lazy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懒人[lǎn rén, ㄌㄢˇ ㄖㄣˊ, 懒人 / 懶人] lazy person
懒虫[lǎn chóng, ㄌㄢˇ ㄔㄨㄥˊ, 懒虫 / 懶蟲] lazy fellow (insult); idle slob
怠工[dài gōng, ㄉㄞˋ ㄍㄨㄥ, 怠工] slow working; go-slow (as a form of strike); lazy strike
[lěi, ㄌㄟˇ, 儽] lazy; tired out, worn fatigued
偷懒[tōu lǎn, ㄊㄡ ㄌㄢˇ, 偷懒 / 偷懶] to goof off; to be lazy
[dài, ㄉㄞˋ, 怠] idle; lazy; negligent; careless
懒惰[lǎn duò, ㄌㄢˇ ㄉㄨㄛˋ, 懒惰 / 懶惰] idle; lazy
懒汉[lǎn hàn, ㄌㄢˇ ㄏㄢˋ, 懒汉 / 懶漢] idle fellow; lazybones
懒散[lǎn sǎn, ㄌㄢˇ ㄙㄢˇ, 懒散 / 懶散] inactive; careless; lazy
[lǎn, ㄌㄢˇ, 嬾] lazy
[duò, ㄉㄨㄛˋ, 惰] lazy
[lǎn, ㄌㄢˇ, 懒 / 懶] lazy
懒怠[lǎn dài, ㄌㄢˇ ㄉㄞˋ, 懒怠 / 懶怠] lazy
懒鬼[lǎn guǐ, ㄌㄢˇ ㄍㄨㄟˇ, 懒鬼 / 懶鬼] lazybones; idle bum
懒办法[lǎn bàn fǎ, ㄌㄢˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ, 懒办法 / 懶辦法] to loaf about; lazy; to hang around (and cause trouble to everyone)
偷惰[tōu duò, ㄊㄡ ㄉㄨㄛˋ, 偷惰] to skive off work; to be lazy
懈怠[xiè dài, ㄒㄧㄝˋ ㄉㄞˋ, 懈怠] slack; lazy; remiss

lazy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドラ息子[ドラむすこ, dora musuko] (n) lazy son; profligate son; (P)
体を惜しむ[からだをおしむ, karadawooshimu] (exp,v5m) to be lazy
怠け者(P);懶け者[なまけもの, namakemono] (n) (See 樹懶) lazy person; lazy fellow; slothful person; (P)
月給泥棒[げっきゅうどろぼう, gekkyuudorobou] (n) freeloader; slacker; lazy worker who does not deserve his salary
横の物を縦にもしない[よこのものをたてにもしない, yokonomonowotatenimoshinai] (exp) (See 縦の物を横にもしない) too lazy to do anything
油売り[あぶらうり, aburauri] (n) (1) oil peddler; (2) lazy person
無精ひげ;無精髭;不精髭;不精ひげ[ぶしょうひげ, bushouhige] (n) stubble; unshaven face; beard one has because one is too lazy to shave; 5-o'clock shadow
物臭;懶[ものぐさ, monogusa] (adj-na,n) laziness; lazy person
縦の物を横にもしない[たてのものをよこにもしない, tatenomonowoyokonimoshinai] (exp) (See 横の物を縦にもしない) too lazy to do anything
ぐうたら;グータラ[, guutara ; gu-tara] (n,adj-na,adj-no) lazybones; good-for-nothing; idler
だらける[, darakeru] (v1,vi) to be lazy; to be slack; to feel dull; to feel languid; to feel listless
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey
のらりくらり;ぬらりくらり[, norarikurari ; nurarikurari] (adv,vs,adv-to) (on-mim) lazy; evasive; non-commital; slippery as an eel
不精者;無精者[ぶしょうもの, bushoumono] (adj-na,n) slouch; lazybones
尻が重い[しりがおもい, shirigaomoi] (exp) (1) to be reluctant to get up off one's backside; to be lazy; (2) to be clumsy
懶惰;嬾惰[らんだ;らいだ(懶惰)(ik), randa ; raida ( ran da )(ik)] (adj-na) (1) lazy; idle; (n) (2) indolence; laziness; sloth; idleness
[なまくら, namakura] (adj-na) (1) (uk) blunt (e.g. sword); dull; (2) lazy; cowardly; good for nothing

lazy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้คร้าน[adj.] (khī khrān) EN: lazy ; indolent ; slothfull (lit.) FR: indolent ; paresseux
ขี้เกียจ[adj.] (khī kīet) EN: lazy ; indolent ; idle ; inactive FR: paresseux ; indolent ; fainéant ; inactif ; oisif
ขี้เกียจคิด[v. exp.] (khī kīet kh) EN: have a lazy brain FR:
คนเกียจ [n. exp.] (khon kīet) EN: lazy person FR: personne paresseuse [f] ; fainéant [m] ; fainéante [f]
คร้าน[adj.] (khrān) EN: lazy ; indolent ; indifferent ; slothful (lit.) FR: paresseux ; indolent
เกียจ[adj.] (kīet) EN: lazy ; idle ; indolent FR: nonchalant ; indolent
เกียจคร้าน[v.] (kīetkhrān) EN: be lazy ; be indolent ; be idle ; be slothful ; be inert ; be inactive FR: fainéanter ; paresser ; glander (fam.) ; flemmarder (fam.) ; buller (fam.)
เกียจคร้าน[adj.] (kīetkhrān) EN: lazy ; idle ; inactive ; indolent ; slothful FR: paresseux ; fainéant ; oisif ; indolent
ก้นหนัก[adj.] (konnak) EN: unwilling to get up from seat ; lazy FR:
หลังยาว[adj.] (langyāo) EN: lazy FR: fainéant
งอมืองอเท้า[adj.] (ngømeū-ngøt) EN: lazy ; submissive ; passive ; supine ; gutless ; without gumption FR: amorphe
ทอดหุ่ย[adj.] (thøt-hui) EN: indolent ; apathetic ; laid back ; lazy FR:
อยู่ข้างขี้เกียจ[X] (yū khāng kh) EN: rather lazy ; lazyish FR: plutôt fainéant
นอนกินบ้านกินเมือง[v. (loc.)] (nøn kinbānk) EN: be a lazybones FR:

lazy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
faul; langsam; träge {adj} | fauler; langsamer; träger | am faulsten; am langsamsten; am trägsten | zu faul sein, etw. zu tunlazy | lazier | laziest | to be lazy about doing sth.
denkfaul {adj}too lazy to think
Bullenstander {m} [naut.]lazy guy
schreibfaul {adj}lazy about writing
Langschwanz-Cistensänger {m} [ornith.]Lazy Cisticola
stinkfaul {adj} | stinkfauler | am stinkfaulstenbonelazy; bone idle [coll.] | more bonelazy | most bonelazy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lazy
Back to top