ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

education

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *education*, -education-

education ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
education (n.) การศึกษา See also: การเรียน, การให้ความรู้ Syn. instruction, schooling, study
educational (adj.) ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน See also: ที่เกี่ยวกับการศึกษา
educationalist (n.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา See also: นักการศึกษา Syn. educationist, pedagogue
educationist (n.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา See also: นักการศึกษา Syn. pedagogue
English-Thai: HOPE Dictionary
education(เอดจุเค,'เชิน) n. การศึกษา,การสั่งสอน,การฝึกฝน,คุรุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์, See also: educational adj. ดูeducation, Syn. schooling,training
educationistn. นักศึกษาศาสตร์, Syn. educationalist
English-Thai: Nontri Dictionary
education(n) การสั่งสอน,การอบรม,การศึกษา,ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์
educational(adj) ซึ่งให้ความรู้,เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน,ทางการศึกษา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
education statisticsสถิติการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
educational attainment statisticsสถิติระดับชั้นที่สำเร็จการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educationการศึกษา [TU Subject Heading]
Educational accountabilityภาระรับผิดชอบทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (n.) The Education for Development Foundation See also: EDF
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม (n.) the harry durance foundation for education in Thailand See also: foundation/charity/philanthropy for education Syn. องค์กรการศึกษา
ศึกษาธิการจังหวัด (n.) provincial education officer
ศึกษาธิการอำเภอ (n.) district education officer
สกศ. (n.) Office of the National Education Commission See also: ONEC Syn. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สช. (n.) Office of Private Education Commission Syn. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
สปช. (n.) Office of the National Primary Education Commission Syn. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (n.) Office of the National Primary Education Commission Syn. สปช.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (n.) Office of Private Education Commission Syn. สช.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (n.) Office of the National Education Commission See also: ONEC Syn. สกศ.
องค์กรการศึกษา (n.) the harry durance foundation for education in Thailand See also: foundation/charity/philanthropy for education
โรงเรียนสอนคนหูหนวก (n.) school for special education (hearing impairment) See also: school for the Deaf
การศึกษา (n.) education See also: study, learning Syn. การเรียน, การเล่าเรียน, การเรียนรู้, การศึกษาเล่าเรียน, การหาความรู้
การศึกษาเล่าเรียน (n.) education See also: study, learning Syn. การศึกษา, การเล่าเรียน
การศึกษาเล่าเรียน (n.) education See also: study, learning Syn. การเรียน, การเล่าเรียน, การเรียนรู้, การหาความรู้
การหาความรู้ (n.) education See also: study, learning Syn. การเรียน, การเล่าเรียน, การเรียนรู้, การศึกษาเล่าเรียน
การเรียน (n.) education See also: study, learning Syn. การศึกษาเล่าเรียน, การศึกษา, การเล่าเรียน
สิกขา (n.) education See also: study Syn. การศึกษา, การเล่าเรียน
การจัดการการศึกษา (n.) education administration
การบริหารการศึกษา (n.) education administration Syn. การจัดการการศึกษา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Which offer a very high-quality educationที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงมาก
But she wants him to go to co-educational schoolแต่เธอต้องการให้เขาไปโรงเรียนสหศึกษา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was offered the prime ministership... which he felt he didn't have enough education or polish to accept.{\cHFFFFFF}เขาได้รับการเสนอ นายกรัฐมนตรี ... {\cHFFFFFF}ซึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีมากพอ การศึกษาหรือการขัดที่จะยอมรับ
You wealthy college boys don't have the education enough to admit if you're wrong.เด็กจบมหาลัยเเพงๆ ไม่รู้จักยอมรับ เวลาเวลาเอาผิด
And the possibilities for education are staggering.โครงการนี้อาจมีอุปสรรคบ้าง
He told me they were sorry they tad to go before my education was done, but if I went off with Willow John, he could teach me all there was to know... about being an Indian.เขาบอกผมว่า พวกท่านเสียใจ ที่ต้องจากไปก่อนที่ผมจะสำเร็จการศึกษา แต่ถ้าผมไปกับวิลโล่ล์ จอห์น เขาสามารถสอนผม สิ่งที่ผมต้องรู้ทั้งหมด...
He´s got it aII-- sex, intrigue, immorality in the education system.เขามีครบ เซ็กซ์ ชู้สาว เรื่องอมตะในระบบการศึกษา
By introducing an education based on sentiments you think this country improved?ด้วยการแนะนำการศึกษาจากความรู้สึก คุณคิดว่าประเทศนี้มันจะดีขึ้นงั้นหรอ?
I owe it to you that I saw what real education could be like to laugh with the colleagues to cry, to get mad, to be moved sometimes experiencing failure and using it to grow in life both students and teacher evolving together I saw that type of teachingฉันเป็นหนี้คุณ คุณทำให้ฉันเห็นว่าการศึกษาที่แท้จริงอาจจะเป็นแบบนี้ การที่จะได้หัวเราะ ร้องไห้ และโกรธ ร่วมกับเพื่อนๆ
A legal education means you will learn... to speak in a new language.การเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หมายถึงคุณจะต้องเรียนที่จะ... พูดภาษาใหม่
You know so you have decades and decades and decades of propaganda and education teaching us to think in a certain way.เราจึงมีการโฆษณาชวนเชื่อและการศึกษา มาตลอดหลาย ๆ ทศวรรษ เพื่อสอนให้เราคิดแบบหนึ่ง
I mean there's litigation there's legislation there's direct action there's education boycotts social investment...การท้าทายซึ่งหน้า การเผยแพร่ข้อมูล การคว่ำบาตร การลงทุนทางสังคม...
I'm here with Hugo Posh, the producer of Adult Education the hottest-selling sex-education video ever made being utilized in classrooms across the globe.เรามาอยู่กับ Hugo Posh ผู้อำนวยการสร้างของ Adult Education... ...ยอดขายกระฉูด sex-education video ได้แพร่หลาย... ...ในโรงเรียน และทั่วโลก
Tonight, our panel of esteemed teachers will use their years of higher education to choose our homecoming prince and princess.คืนนี้ คณะกรรมการของเรา ซึ่งเป็นเหล่าอาจารย์ยอดนิยม จใช้ความรู้ที่สูงกว่า. .. ในการคัดเลือกผู้ที่มางาน ว่าใครจะได้เป็น เจ้าชาย และเจ้าหญิงในคืนนี้

education ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通识课程[tōng shí kè chéng, ㄊㄨㄥ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ, 通识课程 / 通識課程] general course; general education course; core course; general curriculum; general education curriculum; core curriculum
教育相谈[jiào yù xiāng tán, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄢˊ, 教育相谈 / 教育相談] education counselor
有教无类[yǒu jiào wú lèi, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄠˋ ˊ ㄌㄟˋ, 有教无类 / 有教無類] education for everyone, irrespective of background
切磋琢磨[qiē cuō zhuó mó, ㄑㄧㄝ ㄘㄨㄛ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄛˊ, 切磋琢磨] gradual improvement by slow polishing (成语 saw); fig. education as a gradual process
高学历[gāo xué lì, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ, 高学历 / 高學歷] higher education record; record including Master's or Doctoral degree
蔡元培[Cài Yuán péi, ㄘㄞˋ ㄩㄢˊ ㄆㄟˊ, 蔡元培] Cai Yuanpei (1868-1940), liberal educationalist, studied in Germany, President of Beijing University 1917-19, minister of education for Guomindang
司徒[Sī tú, ㄙ ㄊㄨˊ, 司徒] minister of education (hist.); two-character surname Situ
电教[diàn jiào, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄠˋ, 电教 / 電教] multimedia education (abbr. for 電化教育|电化教育)
体育系[tǐ yù xì, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄒㄧˋ, 体育系 / 體育系] Physical Education department
社会主义教育运动[shè huì zhǔ yì jiào yù yùn dòng, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 社会主义教育运动 / 社會主義教育運動] Socialist education movement
提学御史[tí xué yù shǐ, ㄊㄧˊ ㄒㄩㄝˊ ㄩˋ ㄕˇ, 提学御史 / 提學御史] superintendent of education (formal title)
复读生[fù dú shēng, ㄈㄨˋ ㄉㄨˊ ㄕㄥ, 复读生 / 復讀生] adult student returning to education
学院[xué yuàn, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 学院 / 學院] college; educational institute; school; faculty
义务教育[yì wù jiào yù, ㄧˋ ˋ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 义务教育 / 義務教育] compulsory education
学位[xué wèi, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, 学位 / 學位] educational level
学制[xué zhì, ㄒㄩㄝˊ ㄓˋ, 学制 / 學制] educational system; length of schooling
学府[xué fǔ, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄨˇ, 学府 / 學府] educational establishment
教务[jiào wù, ㄐㄧㄠˋ ˋ, 教务 / 教務] educational administration
教学机构[jiào xué jī gòu, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 教学机构 / 教學機構] educational organization
教育家[jiào yù jiā, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄐㄧㄚ, 教育家] educationalist
教育电视[jiào yù diàn shì, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 教育电视 / 教育電視] Educational Television (Hong Kong)
基础教育[jī chǔ jiào yù, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 基础教育 / 基礎教育] elementary education
中等普通教育[zhōng děng pǔ tōng jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 中等普通教育] general middle school education
普通教育[pǔ tōng jiào yù, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 普通教育] general education
通识教育[tōng shí jiào yù, ㄊㄨㄥ ㄕˊ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 通识教育 / 通識教育] general education
高等教育[gāo děng jiào yù, ㄍㄠ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 高等教育] higher education
国子监[Guó zǐ jiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄗˇ ㄐㄧㄢˋ, 国子监 / 國子監] Imperial College (or Academy), the highest educational body in Imperial China
教育性[jiào yù xìng, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, 教育性] instructive; educational
中等专业教育[zhōng děng zhuān yè jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 中等专业教育 / 中等專業教育] technical middle school education
中等教育[zhōng děng jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 中等教育] secondary education; middle school education
教育部[jiào yù bù, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄅㄨˋ, 教育部] Ministry of Education
道德素质[dào dé sù zhì, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ ㄙㄨˋ ㄓˋ, 道德素质 / 道德素質] moral quality (in ideological education)
电化教育[diàn huà jiào yù, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 电化教育 / 電化教育] multimedia education; abbr. to 電教|电教
初等教育[chū děng jiào yù, ㄔㄨ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 初等教育] primary education; junior school education
业务素质[yè wù sù zhì, ㄧㄝˋ ˋ ㄙㄨˋ ㄓˋ, 业务素质 / 業務素質] professional quality (in ideological education)
心理素质[xīn lǐ sù zhì, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄙㄨˋ ㄓˋ, 心理素质 / 心理素質] psychological quality (in ideological education)
政教[zhèng jiào, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠˋ, 政教] punishment and rewards as part of political re-education
思想素质[sī xiáng sù zhì, ㄙ ㄒㄧㄤˊ ㄙㄨˋ ㄓˋ, 思想素质 / 思想素質] quality of thought (in ideological education)
能力素质[néng lì sù zhì, ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄙㄨˋ ㄓˋ, 能力素质 / 能力素質] quality of capabilities (in ideological education)
劳动教养[láo dòng jiào yǎng, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄠˋ ㄧㄤˇ, 劳动教养 / 勞動教養] reeducation through labor

education ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre
アダルトエデュケーション[, adarutoedeyuke-shon] (n) adult education
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エデュケーション[, edeyuke-shon] (n) education
グランゼコール[, guranzeko-ru] (n) grandes ecoles (French elite tertiary education institutions)
デスエデュケーション[, desuedeyuke-shon] (n) death education
ゆとり教育[ゆとりきょういく, yutorikyouiku] (exp) "education with breathing space" system; pressure-free education
一般教育[いっぱんきょういく, ippankyouiku] (n,adj-no) general education
一般教養[いっぱんきょうよう, ippankyouyou] (n,adj-no) general education
一貫教育校[いっかんきょういくこう, ikkankyouikukou] (n) integrated set of schools that offers education from one stage to the next without taking extrance exams en route
保体[ほたい, hotai] (n) (abbr) (See 保健体育) health and physical education
保健体育[ほけんたいいく, hokentaiiku] (n) health and physical education
全人教育[ぜんじんきょういく, zenjinkyouiku] (n) all-round education
公民教育[こうみんきょういく, kouminkyouiku] (n) civic or citizenship education
前期中等教育[ぜんきちゅうとうきょういく, zenkichuutoukyouiku] (n) lower secondary education (e.g. middle school)
同和教育[どうわきょういく, douwakyouiku] (n) (See 同胞融和) social integration education; education to eliminate discrimination (e.g. against burakumin)
大学院進学[だいがくいんしんがく, daigakuinshingaku] (n) continuing one's education into graduate school
学歴難民[がくれきなんみん, gakurekinanmin] (n) someone with a high level of education who is unable to find a job corresponding with his qualifications (lit
幼児教育[ようじきょういく, youjikyouiku] (n) early childhood education
後期中等教育[こうきちゅうとうきょういく, koukichuutoukyouiku] (n) upper secondary education (e.g. high school)
情操教育[じょうそうきょういく, jousoukyouiku] (n) cultivation of aesthetic sensibility; education in good taste
成人教育[せいじんきょういく, seijinkyouiku] (n) adult education
持久走[じきゅうそう, jikyuusou] (n) marathon training in physical education classes in Japanese schools
教職[きょうしょく, kyoushoku] (n) (1) the teaching profession; (2) (in Christianity) education of laity
教育に携わる人人;教育に携わる人々[きょういくにたずさわるひとびと, kyouikunitazusawaruhitobito] (n) those who participate in education
教育令[きょういくれい, kyouikurei] (exp) regulations pertaining to education
教育学[きょういくがく, kyouikugaku] (n,adj-no) pedagogy; pedagogics; education (esp. in the context of the study of education)
教養学部[きょうようがくぶ, kyouyougakubu] (n) college of general education
教養課程[きょうようかてい, kyouyoukatei] (n) general education course
数育[すういく, suuiku] (n) (abbr) (See 数学教育) mathematics education
文展[ぶんてん, bunten] (n) (abbr) (See 文部省美術展覧会・もんぶしょうびじゅつてんらんかい) Bunten exhibition; art exhibition sponsored by the Ministry of Education (antecedent of the Nitten exhibition)
文教の府[ぶんきょうのふ, bunkyounofu] (n) fountainhead of culture; Ministry of Education
文部省美術展覧会[もんぶしょうびじゅつてんらんかい, monbushoubijutsutenrankai] (n) (See 文展・ぶんてん) Bunten exhibition; annual art exhibition sponsored by the Ministry of Education (antecedent of the Nitten exhibition)
普通教育[ふつうきょういく, futsuukyouiku] (n) general education
普通科[ふつうか, futsuuka] (n) (1) (abbr) (See 普通科部隊) infantry; (2) (See 普通課程) general education curriculum
普通課程[ふつうかてい, futsuukatei] (n) general education curriculum
知育偏重[ちいくへんちょう, chiikuhenchou] (n) too much intellectual training; overemphasis on intellectual education
禁欲主義教育[きんよくしゅぎきょういく, kinyokushugikyouiku] (n) abstinence-only sex education
純潔教育[じゅんけつきょういく, junketsukyouiku] (n) education in sexual morality

education ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuks) EN: vocational education ; vocational training FR: enseignement professionnel [m]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building FR: bâtiment scolaire [m]
อภิญญา[n.] (aphinyā) EN: supernormal power ; supernormal knowledge ; transcendental knowledge ; paranormal knowledge ; higher education FR:
อภิญญาณ[n.] (aphinyān) EN: supernormal power ; supernormal knowledge ; transcendental knowledge ; paranormal knowledge ; higher education FR:
บุคลากรทางการศึกษา[n. exp.] (bukkhalākøn) EN: education personnel FR: personnel éducatif [m]
ดนตรีศึกษา[n. exp.] (dontrī seuk) EN: music education FR:
จริยศึกษา[n.] (jariyaseuks) EN: moral education ; ethical education FR: éducation morale [f]
การอาชีวศึกษา[n.] (kān āchīwas) EN: vocational education ; vocational training FR: enseignement professionnel [m]
การบริหารการศึกษา[n. exp.] (kān børihān) EN: education administration FR:
การเลี้ยง[n.] (kān līeng) EN: breeding FR: élevage [m] ; éducation [f]
การเลี้ยงดูแล[n. exp.] (kān līeng d) EN: FR: éducation [f]
การเลี้ยงกุมาร[n. exp.] (kān līeng k) EN: FR: éducation d'un enfant [f]
การเลี้ยงลูก[n. exp.] (kān līeng l) EN: FR: éducation d'un enfant [f]
การมัธยมศึกษา[n. exp.] (kān matthay) EN: secondary education FR:
การอบรม[n.] (kān oprom) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill FR: formation [f] ; éducation [f]
การปฏิรูปการศึกษา[n. exp.] (kān patirūp) EN: education reform FR: réforme de l'éducation [f] ; réforme de l'enseignement [f]
การเรียน[n.] (kān rīen) EN: schooling ; studying ; learning ; education ; studies FR: enseignement [m] ; éducation scolaire [f] ; éducation [f] ; apprentissage [m] ; formation (scolaire) [f] ; études [fpl] ; scolarité [f]
การศึกษา[n. exp.] (kān seuksā) EN: education ; background FR: éducation [f] ; formation [f] ; enseignement [m] ; études [fpl] ; instruction [f]
การศึกษาแบบองค์รวม[n. exp.] (kān seuksā ) EN: holistic education FR:
การศึกษาเบื้องต้น[n. exp.] (kān seuksā ) EN: elementary education ; primary education FR: enseignement élémentaire [m]
การศึกษาขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (kān seuksā ) EN: fundamental education ; basic education FR: éducation fondamentale [f] ; enseignement élémentaire [m] ; enseignement fondamental [m] (Belg.)
การศึกษาก่อนวัยเรียน[n. exp.] (kān seuksā ) EN: preschool education FR: éducation préscolaire [f]
การศึกษาเล่าเรียน[n. exp.] (kān seuksā ) EN: education FR:
การศึกษามวลชน[n. exp.] (kān seuksā ) EN: mass education FR:
การศึกษาในชนบท[n. exp.] (kān seuksā ) EN: rural education FR: éducation rurale [f]
การศึกษาในระบบ[n. exp.] (kān seuksā ) EN: formal education FR: éducation formelle [f]
การศึกษาในระบบโรงเรียน[n. exp.] (kān seuksā ) EN: formal education FR: éducation formelle [f]
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา[n. exp.] (kān seuksā ) EN: higher education FR:
การศึกษานานาชาติ[n. exp.] (kān seuksā ) EN: international education FR:
การศึกษานอกระบบ[n. exp.] (kān seuksā ) EN: nonformal education ; non-formal education FR:
การศึกษานอกระบบโรงเรียน[n. exp.] (kān seuksā ) EN: nonformal education ; non-formal education FR:
การศึกษานอกโรงเรียน[n. exp.] (kān seuksā ) EN: non-formal education FR: éducation non formelle [f]
การศึกษาแผนใหม่[n. exp.] (kān seuksā ) EN: modern education FR:
การศึกษาภาคบังคับ[n. exp.] (kān seuksā ) EN: compulsory education FR: école obligatoire [f] ; enseignement obligatoire [m] ; instruction obligatoire [f]
การศึกษาผู้ใหญ่[n. exp.] (kān seuksā ) EN: adult education FR:
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย[n. exp.] (kān seuksā ) EN: university education FR:
การศึกษาระดับสูง[n. exp.] (kān seuksā ) EN: advanced education ; advanced study FR: formation de haut niveau [f] ; formation supérieure [f]
การศึกษาระดับอุดมศึกษา[n. exp.] (kān seuksā ) EN: higher education FR: éducation supérieure [f] ; enseignement supérieur [m]
การศึกษาเรื่องเพศ[n. exp.] (kān seuksā ) EN: FR: éducation sexuelle [f]
การศึกษาสำหรับผู้ใหญ่[n. exp.] (kān seuksā ) EN: adult education FR:

education ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erwachsenenbildung {f}adult education
Volkshochschule {f}adult evening classes; adult education center
Fortbildung {f}advanced education
Bibliotheksausbildung {f}library education
Bibliotheksschulen-Ausbildung {f}library school education
Kindererziehung {f}child education
Weiterbildung {f}continuing (process of) education (learning)
Anti-Drogen-Aktion {f}drug abuse resistance education (DARE)
außerschulische Bildung {f}extracurricular education
außerschulische Jugendbildung {f}extracurricular youth education
Allgemeinbildung {f}general education
berufliche Weiterbildung {f}postgraduate professional education
Hochschulreife {f}higher education entrance qualification
Kultusminister {m}minister of education and the arts
Unterrichtsminister {m}minister of education
Kultusministerium {n}ministry of education and the arts
Unterrichtsministerium {n}ministry of education
Pädagogik {f}pedagogy [Am.]; paedagogy [Br.]; education
Vorschulerziehung {f}preschool education
Habilitation {f} (Universität)qualification for a teaching career in higher education
Schulbildung {f}school education
Schulamt {n}supervisory school authority; local education authority (LEA)
Hochschulbildung {f}university education
Hochschulwesen {n}university education
Aus- und Fortbildung {f}education and training
Schulpflicht {f}compulsory education; obligation to attend school
Kulturpolitik {f}cultural and educational policy
Ausbildung {f} von Bibliothekaren / Bibliothekarinneneducation of librarians
Bildungslandschaft {f}education infrastructure
Bildungsanstalt {f}educational establishment
Bildungsgrad {m}educational level
Erziehungsmethode {f}educational method
Erziehungswesen {n}educational system
Lehrfilm {m}educational film; instructional film
Lerncomputer {m}educational computer
Lernspiel {n}educational game
Lernziel {n}educational objective
Kulturpolitiker {m}politician who concerns with cultural and educational policies
sexuelle Aufklärung {f}sex education; facts of life

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า education
Back to top