ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inadequacy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inadequacy*, -inadequacy-

inadequacy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inadequacy (n.) ความขัดสน See also: ความไม่เพียงพอ Syn. defect, lack, shortcoming Ops. adequacy
English-Thai: Nontri Dictionary
inadequacy(n) ความไม่เพียงพอ,ความไม่พอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inadequacy; insufficiencyความหย่อน, ความพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe some of your feelings of inadequacy as a mother are manifesting themselves in your relationship with Esther.หรืออาจจะเพราะความรู้สึกขาดบางอย่างในฐานะของคนเป็นแม่ และมันก็แสดงออกมาทางความสัมพันธ์ของคุณกับเอสเธอร์
Inadequacy means that, right?ความขาดหรือความไม่พอ มันหมายถึงแบบนั้น จริงมั้ยคะ
Well, it's obviously aimed at first-time visitors... to create feelings of smallness, inadequacy.ใช่ คนที่เข้ามาต้องเห็นเป็นอย่างแรก... เอาไว้ลดปมด้อยละสิ.
It could be a sign of guilt or inadequacy.มันคงเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกผิด หรือไม่มีประสิทธิภาพ
Are you going to hold the entire Jin clan responsible for your own inadequacy?องค์ชายจะให้ตระกูลจินต้องมารับผิดชอบกับ ความบกพร่องขององค์ชายเองหรือ?

inadequacy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不適[ふてき, futeki] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety
不適当[ふてきとう, futekitou] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inadequacy
Back to top