ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accentuate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accentuate*, -accentuate-

accentuate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accentuate (vt.) ทำให้เด่น
accentuate (vt.) พูดเน้น See also: เน้นเสียงหนัก, อ่านเน้น Syn. stress, accent
English-Thai: HOPE Dictionary
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น,อ่านซ้ำ,ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น,ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize)
English-Thai: Nontri Dictionary
accentuate(vt) เน้นเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I had one, I'd wear a T-shirt two sizes too small... to accentuate it.ถ้าฉันมีหนึ่งฉันสวมใส่เสื้อยืดสองขนาดเล็กเกินไป ... เพื่อเน้นมัน
I really wanna accentuate the eyes on Big Rob tonight.ฉันจริงๆร้องเน้นเสียง ตาบน บิ๊ก ร็อบคืนนี้
To accentuate basic elements, we will focus on classic military inspiration.เพื่อเน้นองค์ประกอบพื้นฐาน เราจึงเน้นความคลาสสิคของเครื่องแบบทหาร
A feature that is accentuated... by the thinness of your upper lip.มันโค้งลงมาด้านล่าง ซึ่งไม่ได้องค์ประกอบ ริมฝีปากบนบางไป ส่วนตา
Climate change accentuates the threat.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คุกคามมากขึ้น
On one hand it accentuates the structures of the curves, on the other hand, it is patched with feathers.อีกด้านหนึ่งจะเป็นการเน้นส่วนเว้าส่วนโค้ง ด้านตรงข้ามจะเย็บติดด้วยขนนก
The impact of suavity and the structure accentuates the ultimate beauty.ผลของความอ่อนโยนและโครงสร้าง ที่เน้นความงามที่ดีที่สุด

accentuate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เน้น[v.] (nēn) EN: emphasize ; stress ; underline ; underscore ; highlight ; accentuate ; urge ; attach importance to FR: insister sur ; souligner ; accentuer ; accorder de l'importance à

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accentuate
Back to top