ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

housewife

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *housewife*, -housewife-

housewife ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
housewife (n.) แม่บ้าน See also: แม่เรือน, แม่เหย้าแม่เรือน
housewifery (n.) งานดูแลบ้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
housewifen. แม่บ้าน,กล่องใส่เข็ม ด้ายและอื่น ๆ -pl. housewives
housewifery(เฮาซฺ'ไวฟรี) n. งานบ้าน,งานดูแลบ้าน,งานแม่บ้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
housewife(n) แม่บ้าน
housewifery(n) การเป็นแม่บ้าน,งานบ้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
housewifeแม่บ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภรรยา (n.) housewife See also: wife Syn. เมีย
ภรรยา (n.) housewife
เเม่บ้าน (n.) housewife Syn. ภรรยา
แม่บ้าน (n.) housewife Ops. พ่อบ้าน
แม่บ้าน (n.) housewife See also: wife Syn. ภรรยา, เมีย
แม่บ้านแม่เรือน (n.) housewife See also: lady of a house Syn. คหปตานี, แม่เจ้าเรือน
แม่ศรีเรือน (n.) housewife Syn. แม่เรือน, แม่บ้านแม่เรือน, แม่บ้าน
แม่เจ้าเรือน (n.) housewife See also: lady of a house Syn. คหปตานี
แม่เรือน (n.) housewife Syn. แม่บ้านแม่เรือน, แม่ศรีเรือน, แม่บ้าน
แม่เหย้าแม่เรือน (n.) housewife Syn. แม่เรือน, แม่บ้านแม่เรือน, แม่ศรีเรือน, แม่บ้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a Jersey housewife with snot-nosed kids.คุณเป็นแม่บ้านเจอร์ซีมีลูก...
To you, a housewife is someone who sold her soul for a center hall colonial.คุณมองว่าแม่บ้านคือ คนที่ขายวิญญาณเพื่อบ้านหรูๆ
The five victims include a security guard, noodle vendor... a newspaper boy, housewife and window washer.ผู้เคราะห์ร้ายห้าคน มี ผู้รักษาความปลอดภัย , คนขายราเมง ... เด็กส่งหนังสือพิมพ์ , แม่บ้าน และคนเช็ดกระจก
Did you play housewife again today?วันนี้เธอไปเป็นแม่บ้านหรือเปล่า
Or a housewife seeking justiceหรือแม่บ้านที่เรียกหาความยุติธรรม
You're really this Donna Reed housewife from the '50s? You say that like it's a bad thing.คุณนี่เหมือนเเม่บ้าน ดอนน่า รีด เมื่อสมัยฟิฟตี้เลยนะคะ?
Every bored housewife who pulls off a decent lasagna thinks she can write a cookbook.แม่บ้านผู้เบื่อหน่ายทั้งหลายก็ทำลาซานญ่าอร่อยๆ ได้ แล้วพวกเธอก็คิดว่าตัวเองเขียนหนังสือได้กันทั้งนั้น
Within moments, everyone had heard the son of one housewife was suspected of strangling the daughter of another.ในช่วงเวลานั้น ทุกคนได้ยิน ลูกชายของแม่บ้านคนหนึ่งตกเป็นผู้ต้องหา จากการบีบคอลูกสาวของอีกคนหนึ่ง
We can't just let some stupid housewife shake us down for 67 grand.เราไม่น่าที่จะให้ผู้หญิงบ้าๆคนนึงมาข่มขู่เราเพื่อเงิน 67,000 เหรียญ
The case of the housewife who shot her neighbor...เป็นคดีเกี่ยวกับ แม่บ้านคนหนึ่ง ยิงเพื่อนบ้านของตัวเอง
Because, as every housewife knows, the first check you write is for the mortgage but the second is for the insurence.นั้นเพราะอย่างที่แม่บ้านทุกคนต่างรู้กัน เช็คฉบับแรกมีไว้สำหรับค่าจำนองบ้าน แต่ฉบับที่สองไว้สำหรับค่าประกัน
Well, I gotta say, I am digging the sequin trim on the real housewife of Abu Dhabi.ฉันขอบอกว่า ฉันปิ๊งผ้าปักลายเก๋ ของคุณแม่บ้านอาบูดาบี

housewife ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巧妇[qiǎo fù, ㄑㄧㄠˇ ㄈㄨˋ, 巧妇 / 巧婦] clever wife; ingenious housewife
主妇[zhǔ fù, ㄓㄨˇ ㄈㄨˋ, 主妇 / 主婦] housewife
家庭主妇[jiā tíng zhǔ fù, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄓㄨˇ ㄈㄨˋ, 家庭主妇 / 家庭主婦] housewife

housewife ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハウスワイフ[, hausuwaifu] (n) housewife

housewife ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฆรณี[n.] (khøranī) EN: housewife FR:
แม่บ้าน[n. exp.] (maēbān) EN: housekeeper ; housewife ; matron ; homemaker ; mistress of a house FR: maîtresse de maison [f] ; gouvernante [f] ; ménagère [f] ; femme au foyer [f] ; femme de chambre [f]
แม่เรือน[n.] (maēreūoen) EN: housewife ; hostess ; lady of the house ; mistress of the house FR: ménagère [f]
แม่เหย้าแม่เรือน[n.] (maēyaomaēre) EN: housewife FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า housewife
Back to top