ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

constraint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *constraint*, -constraint-

constraint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
constraint (n.) ข้อจำกัด Syn. confinement, limitation
constraint (n.) ความยับยั้งชั่งใจ See also: การระงับความรู้สึก
English-Thai: HOPE Dictionary
constraint(คันเทรนทฺ') n. การคุมขัง,การจำกัด,การควบคุมความรู้สึก,การบีบบังคับ,แรงบีบบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ, Syn. compulsion
English-Thai: Nontri Dictionary
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
constraint; restraintเงื่อนไขบังคับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
constraintปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี, สิ่งที่ทำให้การทำงานของระบบเทคโนโลยีเกิดการติดขัด หรือสิ่งที่จำกัดขอบเขตการทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ เช่น ข้อจำกัดด้านเงินทุน เวลา ความรู้ กฎข้อบังคับ สภาพอากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd hate to see his work go unfinished because of budget constraints.ฉันไม่อยากเห็นโครงการของเขาถูกยุบเพราะเรื่องงบประมาณ
And wanted to remove some of the constraints that had historically been placed on the corporate form.และต้องการขจัดข้อบังคับบางอย่าง ที่สร้างข้อจำกัดแก่รูปแบบของบรรษัท
Ordinarily, I assign my most experienced teachers to eighth grade, but I am working within constraints.ปรกติแล้ว ฉันจะแต่งตั้งครู ที่มีประสบการณ์มากที่สุดของฉันขึ้นเป็นขั้น 8 ฉันกำลังอยู่ระหว่างตัดสินใจ
And I see this motion as a matter of ethical constraints, pure and simple.ถ้าผมเปิดเผยสิ่งที่ผมรู้ มันอาจทำลายทั้งอุตสาหกรรม คุณคิดว่าบริษัทของคุณฆ่าคริสทีนรึเปล่า?
I APPRECIATE THE TIME CONSTRAINT. WHAT HAVE YOU FOUND?เอ่อ ช่วงอายุและเพศไม่เจาะจง ส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น
With the constraints of society, we are lifted andจากโครงสร้างของสังคม เราถูกยกระดับ
But me, though-- my life has left me uniquely unfit for constraint.แต่ตัวข้านี่สิ ประสบการณ์ ชีวิตที่ผ่านมาของข้า ทำให้ข้าไม่เหมาะกับการ ถูกคุมขังด้วยประการใดๆทั้งปวง
To see treasures put to use absent constraint.หากต้องการดูสมบัติใส่ ที่จะใช้ข้อ จำกัด ขาด
I'm not asking to be freed from my constraints, but if I could sleep lying down, my back would thank you for it.ไม่ได้ขอให้ปลดโซ่ตรวนทั้งหมดหรอกนะ ข้าแค่อยากนอนลงกับพื้นบ้างเท่านั้นเอง เพื่อหลังของข้า
My programming will not allow me to harm the Umbrella Corporation, but you are bound by no such constraints.ฉันถูกโปรแกรมไม่ให้ทำอันตราย อัมเบรลล่า คอร์ปอเรชั่น แต่เธอไม่ผูกมัดกับเงื่อนไขนี้

constraint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拘禁[jū jìn, ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 拘禁] constraint; take into custody; to restrain

constraint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンストレイント[, konsutoreinto] (n) constraint
トランザクション木の制約条件[トランザクションもくのせいやくじょうけん, toranzakushon mokunoseiyakujouken] (n) {comp} transaction tree constraint
フラット制約集号[フラットせいやくしゅうごう, furatto seiyakushuugou] (n) {comp} flat constraint set
制約伝搬[せいやくでんぱん, seiyakudenpan] (n) constraint propagation
制約条件[せいやくじょうけん, seiyakujouken] (n) limiting conditions; constraint
暇に飽かす[ひまにあかす, himaniakasu] (exp,v5s) to spend all of one's free time; to spend one's time without constraint
階層制約集合[かいそうせいやくしゅうごう, kaisouseiyakushuugou] (n) {comp} hierarchical constraint set
拘束[こうそく, kousoku] (n,vs) restriction; restraint; binding; constraint; (P)
[かせ, kase] (n) (1) shackles; fetters; irons; handcuffs; restraint; constraint; (2) bonds (e.g. family); ties; binding relationship; binding relationships; encumbrance
気が置かれる[きがおかれる, kigaokareru] (exp,v1) (1) (obsc) to feel constraint; to feel uneasy; (2) (obsc) to worry
気兼ね[きがね, kigane] (adj-na,n,vs) hesitance; diffidence; feeling constraint; fear of troubling someone; having scruples about doing something; (P)
牽制;けん制[けんせい, kensei] (n,vs) check; restraint; constraint; diversion; feint; screen
繋縛[けいばく, keibaku] (n,vs) constraint; restraint
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint
フラット制約集号[フラットせいやくしゆうごう, furatto seiyakushiyuugou] flat constraint set
制約条件[せいやくじょうけん, seiyakujouken] constraint
制約集号[せいやくしゆうごう, seiyakushiyuugou] constraint set
制約集合[せいやくしゅうごう, seiyakushuugou] constraint set
階層制約集合[かいそうせいやくしゅうごう, kaisouseiyakushuugou] hierarchical constraint set
制約[せいやく, seiyaku] constraints
非構造制約集合[ひこうぞうせいやくしゅうごう, hikouzouseiyakushuugou] unstructured (constraint set)

constraint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คับข้องใจ[v. exp.] (khap khøngj) EN: frustrate ; feel constraint FR:
ข้อจำกัด[n. exp.] (khøjamkat) EN: limitation ; restriction ; constraint FR: clause restrictive [f] ; limitation [f]
เงื่อนไขบังคับ[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: constraint ; restraint FR:
ถนัดปาก[adj.] (thanatpāk) EN: able to speak freely ; able to speak without constraint FR:
ข้อจำกัดจากปัจจัยภายนอก[n. exp.] (khøjamkat j) EN: external constraints FR:

constraint ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sachzwang {m}factual constraint
holonome Zwangsbedingungen {pl} [math.]holonomic constraint
Gewissenszwang {m}moral constraint
Erfüllung {f} von Lösungsbedingungenconstraint satisfaction
Zwangskraft {f}constraint force

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า constraint
Back to top