ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accent*, -accent-

accent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accent (n.) การเน้น See also: การเน้นหนัก Syn. stress, emphasis, weight
accent (n.) การเน้นเสียง
accent (n.) การออกเสียงสูงต่ำ (เพื่อแสดงอารมณ์) See also: น้ำเสียง
accent (n.) เครื่องหมายแสดงการเน้นเสียง
accent (vt.) เน้น Syn. stress
accent (vt.) ลงเสียงหนัก See also: ออกเสียงหนัก Syn. accentuate
accent (n.) ลักษณะเฉพาะ
accent (n.) สำเนียง Syn. dialect, speech pattern
accent mark (n.) เครื่องหมายเน้น
accentuate (vt.) ทำให้เด่น
accentuate (vt.) พูดเน้น See also: เน้นเสียงหนัก, อ่านเน้น Syn. stress, accent
English-Thai: HOPE Dictionary
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น,เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษณะจำพวก, ความเน้นหนัก.
accent markเครื่องหมายการเน้นเสียง
accentual(แอคเซน' ชวล) adj. เกี่ยวกับการเน้นเสียงหนัก, ซึ่งเป็นจังหวะ. -accentuality n.
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น,อ่านซ้ำ,ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น,ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize)
English-Thai: Nontri Dictionary
accent(n) เสียงเน้น,สำเนียง,การเน้นเสียง
accentuate(vt) เน้นเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accentการเน้นให้เด่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accents and accentuationการออกเสียงและการลงน้ำหนักเสียง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัตวา (n.) the fourth tonal accent in Thai Syn. เสียงจัตวา
เสียงจัตวา (n.) the fourth tonal accent in Thai
น้ำเสียง (n.) accent See also: intonation, tone, modulation, pronunciation, enunciation Syn. เสียง, ทำนองเสียง
สำเนียง (n.) accent See also: intonation, tone, modulation, pronunciation, enunciation Syn. เสียง, น้ำเสียง, ทำนองเสียง
กะหน็องกะแหน็ง (adj.) speaking with foreign accent
เหน่อ (adv.) with a rural accent See also: with a provincial accent
แปร่งๆ (v.) speak with a strange accent See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง
แปร่งหู (v.) speak with a strange accent See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง, แปร่งๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[ Imitating French Accent ] Le Big Mac. [ Laughs ][เลียนแบบสำเนียงฝรั่งเศส] เลอบิ๊กแม็ค [หัวเราะ]
My accent has been colored by my many travels.สำเนียงผมมันแปร่งเพราะผมเดินทางมาก
Well, I've never been to Abyssinia or to Aden, or Sebastopol and I can't speak with a posh accent for long.คือ... ฉันไม่เคยไปที่อบิสซิเนีย หรือเอเด็น
My accent in the game was so thick, I could hardly understand myself.สำเนียงของผมในเกมเป็นลูกเล่น ทำให้จะเข้าใจตัวเองในเกม
Ricki, your accent is as lame as your playing.นายจะชี้แนะอะไร กับการเล่นกีต้าร์ของฉันล่ะ
You accent the backbeatเราเน้นที่จังหวะที่หนักแน่น
With most music, you accent the top of the beatเพลงทั่วๆไป เราต้องควบคุมจังหวะ
Don't let the charming accent and my impeccable syntax mislead you.ไม่ต้องพูดหวานๆ และผมไม่อยากให้คุณเข้าใจผิด.
You accent makes you sound like a foreignerสำเนียงของพี่เหมือนคนต่างชาติ
An accent -- gold.- หน้ากากน่ากลัว ขวดโหลกับผมที่อยู่ข้างใน
That is the worst German accent I have ever heard.นี่เป็นสำเนียงเยอรมันที่แย่มากที่สุด\ เท่าที่ผมเคยได้ยินมา
The american accent is killing me.สำเนียงอเมริกันนี่ ฟังยาก

accent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口音[kǒu yīn, ㄎㄡˇ , 口音] accent
腔调[qiāng diào, ㄑㄧㄤ ㄉㄧㄠˋ, 腔调 / 腔調] accent
重音[zhòng yīn, ㄓㄨㄥˋ , 重音] accent; stress
重音节[zhòng yīn jié, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, 重音节 / 重音節] accented syllable; stress
满口[mǎn kǒu, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ, 满口 / 滿口] a mouthful; (of speech) pure: perfect accent; substance of speech all of a kind (e.g. all lies); unreservedly (accept, agree, promise etc)

accent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクサン[, akusan] (n) (See アクセント) accent (usu. French accents such as acute and grave) (fre
アクサングラーブ[, akusangura-bu] (n) "grave" accent (fre
アクサンスィルコンフレックス;アクサンシルコンフレックス;アクサンツルコンフレックス(ik)[, akusansuirukonfurekkusu ; akusanshirukonfurekkusu ; akusantsurukonfurekkusu (ik)] (n) (See 曲折アクセント) circumflex accent (fre
アクサンテギュ[, akusantegyu] (n) "acute" accent (fre
アクセント[, akusento] (n) (1) accent (in language); (2) stress; highlight; accent; (P)
アクセント照明[アクセントしょうめい, akusento shoumei] (n) accent lighting
アクセント記号[アクセントきごう, akusento kigou] (n) accent mark
ずうずう弁[ずうずうべん, zuuzuuben] (n) thick Tohoku accent (wherein some "j" sounds become "z" sounds)
だみ声;濁声;訛み声;訛声[だみごえ;だくせい(濁声), damigoe ; dakusei ( daku koe )] (n) (1) thick voice; hoarse voice; (2) voice with a thick accent
下町言葉[したまちことば, shitamachikotoba] (n) (See 山の手言葉) working-class accent or dialect
曲折アクセント[きょくせつアクセント, kyokusetsu akusento] (n) circumflex accent
訛り(P);訛[なまり, namari] (n) (1) (uk) accent (of one's speech); (2) dialect; provincialism; patois; (3) corrupted form (e.g. of word); mispronunciation; (P)
アクセンチュエイション[, akusenchueishon] (n) accentuation
丸出し[まるだし, marudashi] (n) bare; exposed; undisguised; broad (provincial accent)
岩雲雀[いわひばり;イワヒバリ, iwahibari ; iwahibari] (n) (uk) alpine accentor (Prunella collaris)
平声[ひょうしょう, hyoushou] (n) (1) first tone in old Chinese phonetics; level tone; (2) (of a Japanese accent) having a low, flat tone
御山雀[おやますずめ;オヤマスズメ, oyamasuzume ; oyamasuzume] (n) (uk) (obsc) (See 岩雲雀) alpine accentor (Prunella collaris)
茅潜;茅潜り[かやくぐり;カヤクグリ, kayakuguri ; kayakuguri] (n) (uk) Japanese accentor (Prunella rubida)
訛る[なまる, namaru] (v5r,vi) to speak with an accent; to be corrupted (of word); to mispronounce
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, `
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character

accent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัตวา (–๋)[n.] (jattawā) EN: jattawa (fourth tonal accent in the Thai language) FR: jattawa [m] (quatrième accent tonal du thaï)
กะหน็องกะแหน็ง[adv.] (kanǿngkanae) EN: with an accent FR:
น้ำเสียง[n.] (nāmsīeng) EN: tone ; tone of voice FR: accent [m] ; prononciation [f] ; ton [m]
เน้นเสียง[n.] (nēn sīeng) EN: accent FR: accent [m]
เหน่อ[adj.] (noē) EN: with a rural accent ; with a provincial accent ; without the intonation of the unbanites FR: avec un accent provincial
หน็องแหน็ง[adv.] (nǿng-naeng) EN: with an accent FR:
พูดด้วยสำเนียง[v. exp.] (phūt dūay s) EN: speak with an accent ; speak in a accent FR: parler avec un accent
พูดเหน่อ[v. exp.] (phūt noē) EN: speak with a rural accent ; speak with a provincial accent FR: parler avec un accent provincial
พูดแปร่ง[v. exp.] (phūt praeng) EN: speak with an accent ; sound funny FR: parler avec un accent
พูดทองแดง[v. exp.] (phūt thøngd) EN: spaek with a Southern Thai accent FR:
แปร่ง[adv.] (praeng) EN: with an accent ; out of tune ; discordant FR:
สำเนียง[n.] (samnīeng) EN: accent ; intonation ; tone ; modulation ; pronunciation ; enunciation FR: accent [m] ; prononciation [f] ; intonation [f] ; ton [m]
สำเนียงอังกฤษ[n. exp.] (samnīeng An) EN: FR: accent anglais [m]
สำเนียงเฉพาะถิ่น[n. exp.] (samnīeng ch) EN: FR: accent régional [m]
สำเนียงเขมร[n. exp.] (samnīeng Kh) EN: FR: accent cambodgien [m]
สำเนียงเปล่ง[n. exp.] (samnīeng pl) EN: accent FR: accent [m] ; prononciation [f] ; parler [m]
เสียงหนัก[n. exp.] (sīeng nak) EN: stress ; accent FR: accent [m]
เสียงวรรณยุกต์[n. exp.] (sīeng wanna) EN: FR: accent tonique [m] ; ton [m] ; intonation [f]
ลหุ[adj.] (lahu) EN: unaccented FR: non accent
ลฆุ[adj.] (lakhu) EN: unaccented FR: non accent
เน้น[v.] (nēn) EN: emphasize ; stress ; underline ; underscore ; highlight ; accentuate ; urge ; attach importance to FR: insister sur ; souligner ; accentuer ; accorder de l'importance à
รสแหลม[n. exp.] (rot laēm) EN: sharp taste ; strong taste FR: goût accentué [m]

accent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gravis {m}; Accent grave
Akzentbuchstabe {m}accent character
Alpenbraunelle {f} [ornith.]Alpine Accentor (Prunella collaris)
Betonung {f}accent
Heckenbraunelle {f} [ornith.]Hedge Accentor (Prunella modularis); Dunnock
Rostbrustbraunelle {f} [ornith.]Robin Accentor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accent
Back to top