ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concubine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concubine*, -concubine-

concubine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concubine (n.) เมียน้อย See also: ภรรยาน้อย, ภรรยาที่ไม่ได้สมรสด้วย Syn. kept women, harlot, courtesan
English-Thai: HOPE Dictionary
concubine(คอง'คิวไบน์) n. หญิงที่อยู่กินกับผู้ชายโดยไม่ได้สมรส,อนุภรรยา,เมียน้อย,นางบำเรอ, See also: concubinage n. ดูconcubine concubinage n. ดูconcubine
English-Thai: Nontri Dictionary
concubine(n) เมียน้อย,นางสนม,นางบำเรอ,อนุภรรยา,ภรรยาลับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
concubineภรรยานอกสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าจอมมารดา (n.) king´s concubine who gave birth to a prince See also: royal mother
นางบำเรอ (n.) concubine See also: prostitute, partner Syn. คู่ขา
เมียน้อย (n.) concubine See also: mistress Syn. นางบำเรอ, ชู้, อีหนู, ภรรยาลับ, เมียลับ
เมียลับ (n.) concubine See also: mistress Syn. เมียน้อย, นางบำเรอ, ชู้, อีหนู, ภรรยาลับ
เมียเก็บ (n.) concubine See also: mistress Syn. เมียน้อย, นางบำเรอ, ชู้, อีหนู, ภรรยาลับ, เมียลับ
นางสนม (n.) concubine of the king See also: female attendant of the royal court, a mistress of the king, a member of the royal harem Syn. นางสนมกำนัล
นางสนม (n.) concubine of the king See also: female attendant of the royal court, a mistress of the king, a member of the royal harem Syn. นางสนมกำนัล
นางสนม (n.) concubine of the king See also: female attendant of the royal court, a mistress of the king, a member of the royal harem Syn. นางสนมกำนัล
นางสนมกำนัล (n.) concubine of the king See also: female attendant of the royal court, a mistress of the king, a member of the royal harem
นางสนมกำนัล (n.) concubine of the king See also: female attendant of the royal court, a mistress of the king, a member of the royal harem
นางสนมกำนัล (n.) concubine of the king See also: female attendant of the royal court, a mistress of the king, a member of the royal harem
จอมมารดา (n.) king´s concubines who has given birth to a child Syn. เจ้าจอมมารดา
นางห้าม (n.) royal concubine See also: prince´s concubine Syn. นางสนม, หม่อมห้าม
ประเทียบ (n.) king´s concubine See also: lady of the court Syn. พระสนม
พระสนม (n.) king´s concubine See also: a minor wife of the king
พระสนม (n.) king´s concubine See also: lady of the court
สนมเอก (n.) king´s first concubine See also: king´s most favourite concubine
หม่อมห้าม (n.) king´s plebeian concubine
เจ้าจอม (n.) king´s concubine See also: a minor wife of the king Syn. พระสนม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That is because white peony is precious, ... and we had received orders for Concubine Yoon to have priority.คงจะหายากหน่อยเจ้าค่ะ โบตั๋นขาวมันแพง ยาหมดเพราะต้องให้พระสนมยูนก่อนเจ้าค่ะ
What? Concubine Yoon?อะไรนะ พระสนมยูนเหรอ
How can there be an order giving Concubine Yoon priority over you?มีคำสั่งให้ความสำคัญกับพระสนม ยูนมากกว่าพระองค์ได้อย่างไรเพคะ?
It's upsetting enough Her Highness became distracted when Concubine Yoon became pregnant.มันน่าผิดหวังกับพระพันปีเพคะ ที่กลับไปสนใจพระสนมยูนแทน
Everyone says that it is certain Concubine Yoon will have a son.ทุกคนพูดว่า พระสนมยูน จะมีลูกชายแน่ๆเพคะ
It is now ten days past Concubine Song's due date.นี้มันก็สิบวันแล้วนะที่เลยกำหนดกำนดคลอดของพระสนมซง
For Concubine Song, the amniotic fluid is being released, but she is not having labor pains.สำหรับพระสนมซง น้ำคร่ำได้ถูกปล่อยแล้ว แต่พระสนมไม่ได้มีอาการเจ็บท้อง นี้สามารถเป็นสาเหตุของปัญหาใหญ่พะยะค่ะ
Chief Physician, you will attend only to Concubine Song.หัวหน้าหมอ เจ้าอยู่เพียงแค่ตำหนักพระสนมซงนะ
How is Concubine Sung?พระสนมซงเป็นอย่างไรบ้าง?
You must save Concubine Song even at the cost of the baby's life.เจ้าต้องรักษาพระสนมไว้นะ แม้ว่าจะเสียชีวิตของเด็กก็ตาม
But Your Majesty, I just received news from Concubine Yoon's palace.แต่พระมเหสีเพคะ หม่อมฉันได้รับข่าว จากตำหนักพระสนม ยูน เพคะ
It should be Concubine Sung who is going into labor!น่าจะเป็นพระสนมซงที่กำลังเจ็บท้อง!

concubine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dá, ㄉㄚˊ, 妲] concubine of last Shang emperor
二房[èr fáng, ㄦˋ ㄈㄤˊ, 二房] concubine
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, 妾] concubine
小老婆[xiǎo lǎo pó, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄠˇ ㄆㄛˊ, 小老婆] concubine; junior wife; mistress
庶室[shù shì, ㄕㄨˋ ㄕˋ, 庶室] concubine
簉室[zào shì, ㄗㄠˋ ㄕˋ, 簉室] concubine
[zào, ㄗㄠˋ, 簉] deputy; subordinate; concubine
[fēi, ㄈㄟ, 妃] imperial concubine
妃嫔[fēi pín, ㄈㄟ ㄆㄧㄣˊ, 妃嫔 / 妃嬪] imperial concubine
[pín, ㄆㄧㄣˊ, 嫔 / 嬪] imperial concubine
[xū, ㄒㄩ, 嬬] mistress, concubine; weak
掖庭[yē tíng, ㄧㄝ ㄊㄧㄥˊ, 掖庭] palace residence of concubine; palace office
娘娘[Niáng niáng, ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, 娘娘] queen; empress; imperial concubine; Godess, esp. Xi Wangmu 王母娘娘 or 西王母, Queen Mother of the West; mother; aunt
贵妃[guì fēi, ㄍㄨㄟˋ ㄈㄟ, 贵妃 / 貴妃] senior concubine; imperial consort

concubine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
側女房[そばにょうぼう, sobanyoubou] (n) (arch) (obsc) mistress; concubine
側室[そくしつ, sokushitsu] (n) (See 正室・1) concubine (of a noble)
妾;目掛け;目掛;側女;側妻[めかけ(妾;目掛け;目掛);そばめ(妾;側女;側妻);おんなめ(妾)(ok), mekake ( mekake ; me kake ; me kakari ); sobame ( mekake ; gawa onna ; gawa tsuma )] (n) mistress; kept woman; concubine
妾奉公;めかけ奉公[めかけぼうこう, mekakeboukou] (n,vs) serving as a concubine
愛妾[あいしょう, aishou] (n) (See めかけ) beloved concubine; favourite concubine (e.g. of the shogun)
色女[いろおんな, iroonna] (n) (1) good-looking woman; (2) concubine
二号[にごう, nigou] (n) number two; concubine; (P)
旦那取り;だんな取り[だんなどり, dannadori] (vs) (1) (See 妾奉公) to become a mistress; to serve as a concubine; (2) (See 主人に仕える) to serve one's master
正室[せいしつ, seishitsu] (n) (1) (See 側室,本妻) legal wife (of a noble) (as opposed to a concubine); (2) (See 表座敷・おもてざしき) room for receiving guests; (3) (obsc) heir; successor
蓄妾[ちくしょう, chikushou] (n,vs) keeping a mistress (concubine)

concubine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุภรรยา[n.] (anuphanrayā) EN: minor wife ; mistress ; concubine  FR: maîtresse [f]
อนุภริยา[n.] (anuphariyā) EN: minor wife ; mistress ; concubine  FR: maîtresse [f]
แม่หยั่วเมือง ; แม่ยั่วเมือง ; แม่อยั่วเมือง[n.] (maēyūameūan) EN: principal royal concubine FR:
เมียเก็บ[n. exp.] (mīa kep) EN: mistress ; concubine FR: maîtresse [f]
เมียน้อย[n.] (mīanøi) EN: minor wife ; mistress ; concubine ; second wife FR: maîtresse [f] ; concubine [f]
หม่อมห้าม[n.] (mǿmhām) EN: king's plebeian concubine ; royal minor wife ; royal concubine FR:
นางห้าม[n.] (nānghām) EN: royal concubine FR:
ภรรยาลับ[n. exp.] (phanrayā la) EN: mistress ; secret concubine ; kept woman FR: épouse cachée [f] ; maîtresse [f]
ภรรยาน้อย[n. exp.] (phanrayā nø) EN: minor wife ; concubine ; lesser wife ; second wife FR: maîtresse [f]
ภรรยานอกสมรส[n. exp.] (phanrayā nø) EN: illegal wife ; concubine ; second wife ; minor wife FR: maîtresse [f]
ภริยาลับ [n. exp.] (phariyā lap) EN: concubine FR:
สนม[n.] (sanom) EN: lady of the court ; member of the harem ; concubine of the king ; mistress of the king ; male palace servants (especially those having charge of the paraphernalia used in cremations) FR: femme de harem [f]
สนมเอก[n.] (sanom-ēk) EN: king's first concubine; king's most favourite concubine FR: favorite [f] ; première concubine du roi [f] ; maîtresse préférée du roi [f]
หยั่วเมือง[X] (yūameūang) EN: principal royal concubine FR:
เจ้าจอมหม่อมห้าม[n. exp.] (jaojøm mǿmh) EN: royal minor wifes ; royal concubines FR:
ศฤงคาร[n.] (saringkhān ) EN: woman of the court ; harem ; group of concubines FR: harem [m]
ศฤงคาร[n.] (singkhān = ) EN: woman of the court ; harem ; group of concubines FR:

concubine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konkubine {f}concubine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concubine
Back to top