ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upset

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upset*, -upset-

upset ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upset (adj.) ที่พ่ายแพ้อย่างคาดไม่ถึง Syn. distressed
upset (n.) การพลิกคว่ำ See also: การคว่ำ, การเปลี่ยนแปลงสิ้นเชิง Syn. change
upset (vt.) คว่ำ See also: ทำให้พลิกคว่ำ Syn. overturn
upset (vi.) คว่ำ See also: พลิกคว่ำ Syn. overturn
upset (vt.) ทำให้กลัดกลุ้ม See also: ทำให้อารมณ์เสีย Syn. disturb
upset (vt.) ทำให้สะอิดสะเอียน See also: ทำให้คลื่นไส้อาเจียน Syn. nauseate
upset (vt.) ทำให้พ่ายแพ้อย่างคาดไม่ถึง Syn. conquer, beat
upset (n.) ปัญหาที่คาดไม่ถึง
upset (n.) การปราชัยอย่างคาดไม่ถึง See also: การพ่ายแพ้ Syn. loss
upset (n.) อารมณ์เสีย See also: อารมณ์ไม่ดี
upset (adj.) ที่คว่ำลง Syn. overturned, tipped over
upset (adj.) อารมณ์เสีย See also: อารมณ์ไม่ดี, หงุดหงิด Syn. disturbed Ops. happy
upset (adj.) สับสนวุ่นวาย Syn. disordered, messy
upset the applecart (idm.) ทำให้เสีย See also: ทำให้พัง
upsetter (n.) ผู้สับสนใจ See also: ผู้ว้าวุ่นใจ, ผู้กระวนกระวาย
upsettingly (adv.) อย่างว้าวุ่นใจ See also: อย่างยุ่งยากใจ Syn. confusingly, disturbing, troublesome
English-Thai: HOPE Dictionary
upset(อัพเซท') vt.,vi. ทำให้คว่ำ,คว่ำ,ทำให้พลิกคว่ำ,ทำให้เสีย,ก่อกวนสิ้นเชิง,ทำให้ปราชัย,ทำให้ (ร่างกาย) ไม่ปกติ. n. การทำให้คว่ำ,การพลิกคว่ำ,การปราชัยอย่างคาดไม่ถึง,ความว้าวุ่นของจิตใจ,ความสับสน. adj. พลิกคว่ำ,หงายท้อง,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิง,ว้าวุ่น
English-Thai: Nontri Dictionary
upset(n) การหก,ความปั่นป่วน,ความรำคาญ,อารมณ์เสีย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
upset allowanceระยะเผื่อยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
upsetting timeเวลาเชื่อมกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อารมณ์เสีย (v.) be upset See also: have a bad temper Syn. อารมณ์บูด Ops. อารมณ์ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Look likes she's upset with me, but now is not the time for discussionดูเหมือนว่าเธอจะหัวเสียกับฉันนะ แต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมามัวโต้เถียงกันอยู่
There's no need to get upset over a little thing like this!ไม่จำเป็นต้องหัวเสียกับเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้
My stomach is still upset, and I feel dizzyท้องไส้ฉันยังคงปั่นป่วนอยู่ และฉันก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะ
You look just like your mother when you get upsetลูกดูเหมือนแม่มากทีเดียวเวลาหงุดหงิดขึ้นมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wasn't being polite. I should have asked you to have lunch with me even if you hadn't upset the vase so clumsily.ถึงคุณไม่ได้ชนเเจกันล้ม ผมก็กะจะชวนคุณอยู่พอดี
It might upset you vaguely, sir, if I tell you that you are wrong!{\cHFFFFFF}It might upset you vaguely, sir, if I tell you that you are wrong!
# How was I to know you would upset meวิธีฉันรู้ว่าคุณจะไม่พอใจฉัน
And they upset the natural balance.มันทำให้สมดุล ทางธรรมชาติบกพร่อง
Don't be upset if she seems a little stern or surly. It's only her manner. She's even that way with me.อย่าไปเสียอารมณ์เลย ถ้าหล่อนค่อนข้างจู้จี้ มันเป็นนิสัยของหล่อน ฉันยังเจอเองเลย
They get very upset if you show up late for supper.พวกเขาจะโกรธ ถ้าผมไปไม่ทันมื้อค่ำ.
Oh, I know you're upset by Daniel's death, as we all have been.ฉันรู้ ว่าเธอหงุดหงิดเรื่องที่แดเนียลตาย เหมือนกับทุกๆคน.
But lately she was upset about some notions put into her head by a friend of hers.เมื่อเร็วๆนี้เธอเครียดจัด เรื่องความคิดของเพื่อนเธอคนนึง.
And, of course, the slightest misperceived phrase or gesture could upset everything we've achieved today.วลีหรือท่าทางที่ไม่เหมาะสม แม้เพียงเล็กน้อย อาจทำให้การเจรจาที่ทำมา ล้มเหลวทั้งหมด
Nothing you can say will upset me.ไม่มีวันหรอกที่สิ่งที่นายพูดจะกวนใจฉันได้
The girls must be worried I'm sorry to upset themเด็กๆต้องเป็นห่วงแน่ ฉันต้องขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจ
You don't seem too upset by what's happened.คุณดูไม่สลดเลยนะกับเรื่องที่ เกิดขึ้น

upset ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦恼[fán nǎo, ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, 烦恼 / 煩惱] agonize; agony; annoyance; upset; vexation; worries
懊恼[ào nǎo, ㄠˋ ㄋㄠˇ, 懊恼 / 懊惱] annoyed; vexed; upset
不是味儿[bù shì wèi er, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄦ˙, 不是味儿 / 不是味兒] not the right flavor; not quite right; a bit off; fishy; queer; amiss; feel bad; be upset
[chàng, ㄔㄤˋ, 怅 / 悵] regretful; upset; despair; depressed
[dào, ㄉㄠˋ, 倒] upset; turn over; to tip; to pour; to go home; to the contrary; inverted
[dūn, ㄉㄨㄣ, 镦 / 鐓] upsetting (forged pieces)

upset ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おなかを壊す;お腹を壊す;お腹をこわす[おなかをこわす, onakawokowasu] (exp,v5s) to get an upset stomach; to have a stomach ache
一本取る[いっぽんとる, ippontoru] (v5r) (See 一本取られた) to beat; to gain a point; to upset
形相[けいそう, keisou] (n) look (esp. an angry or upset look); expression
心外千万[しんがいせんばん, shingaisenban] (n,adj-na) being totally upset (by); being completely nonplused (by); being mortified (at); feeling aggrieved (at); finding (it) highly regrettable
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P)
逆転優勝[ぎゃくてんゆうしょう, gyakutenyuushou] (n,vs) upset victory; come-from-behind victory
どぎまぎ[, dogimagi] (n,vs,adv) flurried; in a flutter; upset; nervous
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P)
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool
引っ繰り返る(P);引っくり返る;ひっくり返る;引繰り返る[ひっくりかえる, hikkurikaeru] (v5r,vi) to be overturned; to be upset; to topple over; to be reversed; (P)
心外[しんがい, shingai] (adj-na) (1) regrettable; vexing; upsetting; (2) unthinkable; wholly unexpected; (P)
気が動転する[きがどうてんする, kigadoutensuru] (exp,vs-i) (See 動転) to be upset; to lose one's head (through shock); to be frightened to death
気が転倒する[きがてんとうする, kigatentousuru] (exp,vs-i) to be upset; to be flurried; to be frightened (out of one's wits)
覆す[くつがえす, kutsugaesu] (v5s,vt) to overturn; to upset; to overthrow; to undermine; (P)
転倒(P);顛倒[てんとう, tentou] (n,vs,adj-no) (1) falling down; tumbling; overturning; turning over; (2) reversing; inverting; inversion; (3) getting upset; (P)
転覆(P);顛覆;転ぷく[てんぷく, tenpuku] (n,vs) (1) capsizing; overturn; turning over; upset; (2) overthrow (e.g. a government); (P)

upset ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์เสีย[v. exp.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper FR: être d'humeur massacrante
ชนะโดยไม่คาดฝัน[xp] (chana dōi m) EN: upset victory FR:
เดือดเนื้อร้อนใจ[adj.] (deūat neūa ) EN: extremely upset ; agitated FR:
กังวลใจ[adj.] (kangwon jai) EN: upset FR:
คว่ำ[v.] (khwam) EN: overturn ; overthrow ; upset ; destroy ; ruin ; defeat FR: renverser ; défaire
ความทุกข์ร้อน[n. exp.] (khwām thuk ) EN: distress ; worry ; anxiety ; upset ; trouble ; grief ; agony FR:
ไม่สบายใจ[adj.] (mai sabāija) EN: upset ; unhappy ; uneasy FR: inquiet
มีอารมณ์ไม่ดี[v. exp.] (mī ārom mai) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy ; go nuts (inf.) FR: être de mauvaise humeur ; être de mauvais poil (fam.)
พลิกชนะ[v. exp.] (phlik chana) EN: upset FR:
พลิกผัน[n.] (phlikphan) EN: sudden turn of events ; upset ; sudden reversal (of) FR: renversement de situation [m]
ป่วน[v.] (pūan) EN: have an upset stomach ; have a colic FR:
ป่วนใจ[adj.] (pūan jai) EN: upset ; agitated ; overwrought FR:
ร้อนใจ[adj.] (røn jai) EN: worried ; anxious ; troubled ; agitated ; upset FR: anxieux ; angoissé ; inquiet ; affligé
ร้อนอกร้อนใจ[v. exp.] (røn ok røn ) EN: be worried ; be upset FR:
สับสน[adj.] (sapson) EN: confused ; distraught ; upset ; bemused ; complicated FR: embrouillé ; confus ; compliqué
เสียใจ[adj.] (sīajai) EN: sad ; sorry ; upset FR: déçu ; désolé ; sorry (anglic.)
ทำให้หงุดหงิด[v. exp.] (thamhai ngu) EN: upset FR:
ทำให้ตลาดปั่นป่วน[v. exp.] (thamhai tal) EN: destabilize the market ; upset the market FR:
ทำร้ายจิตใจ[v. exp.] (thamrāi jit) EN: hurt one's feeling ; grieve ; sadden ; distress ; pain ; upset ; wound FR: peiner ; attrister ; blesser
ท้องเสีย[v.] (thøngsīa) EN: have indigestion ; have an upset stomach ; suffer from diarrhea FR: avoir l'estomac dérangé ; avoir la diarrhée ; souffrir de coliques ; avoir la chiasse (vulg.) ; avoir la courante (pop.)
ว้าวุ่น[adj.] (wāwun) EN: perturbed ; upset ; agitated ; anxious ; shaken ; vexed ; confused FR: contrarié ; perturbé
ว้าวุ่นใจ[adj.] (wāwun jai) EN: distraught ; upset FR:
วิตก[adj.] (witok) EN: serious ; worried ; anxious ; upset ; shaken FR: inquiet ; anxieux ; soucieux
ยุ่งใจ[v.] (yungjai) EN: be upset ; be troubled ; be anxious ; worry ; be worried ; be preoccupied ; be bothered (about) FR: être préoccupé
วุ่น[adj.] (wun) EN: troubled ; troublesome ; in a turmoil ; upsetting FR: affairé

upset ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stauchpresse {f}upsetting press
umwerfen | umwerfendto upset {upset; upset} | upsetting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upset
Back to top