ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

underline

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *underline*, -underline-

underline ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
underline (vt.) ขีดเส้นใต้
underline (vt.) เน้นความสำคัญ See also: ย้ำ, เน้น Syn. emphasize, stress
underline (vi.) เน้นความสำคัญ Syn. emphasize Ops. underplay
underline (n.) เส้นใต้ See also: เส้นข้างล่าง Syn. underscore
English-Thai: HOPE Dictionary
underline(อัน'เดอะไลนฺ) n.,vt. (ทำ) เส้นที่อยู่ข้างใต้,คำอธิบายใต้ภาพ, See also: underlineation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
underline(vt) ขีดเส้นใต้,เน้น,ย้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
underlineขีดเส้นใต้ [มีความหมายเหมือนกับ underscore ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขีดเส้นใต้ (v.) underline See also: underscore
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would like to underline that these are just precautionary measures.ฉันต้องการที่จะขีดเส้นใต้ว่า เหล่านี้เป็นเพียงมาตรการ
But I thought it was important to underline the fact that she's a woman,แค่คิดว่ามันจำเป็นต้องเน้น ความจริงว่าโจดี้เป็นผู้หญิง
I know it's a figure of speech, but he really did seem to underline the "anything."รู้นะว่ามันเป็นคำบังคับ ปกติอยู่แล้ว แต่อะไรก็ได้ของมัน ดูมีอะไรจริงๆ
See you capacity for liquor to underline is beer 30 bottle.เน€เธซเธกเธทเธญเธ™เธงเนˆเธฒเน€เธกเธทเนˆเธญเธงเธฒเธ™เธ™เธตเน‰เธ‰เธฑเธ™เธˆเธฐเธ—เธณเธ•เธฑเธงเธซเธขเธฒเธšเธ„เธฒเธข
But please let me underline that this is an instructional video shot for surgeons.แต่ขออนุญาตผมขีดเส้นใต้ให้ชัดเจน นั่นเป็นเพียง วีดีโอแนะนำเบื้องต้น สำหรับการศัลยกรรม
Underline and capitalize the "us."วาดเงินให้พ่อซิ วาดเงินให้พ่อ.
AII, underlined. And they are to send their teams in to see whether they are violating the wetback thing.ทั้งหมด ขีดเส้นใต้ แล้วส่งไปให้ทีมงานได้ดู
Yeah, but look what's underlined 3 times.ใช่ แต่ดูสิ่งที่ถูกขีดเส้นใต้ 3 ครั้งสิ
The thing that underlines on scripts. Green.ไอ้ที่สีเขียวๆ ที่ใช้ขีดเส้นใต้น่ะ

underline ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下画线[xià huà xiàn, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, 下画线 / 下畫線] underline
底线[dì xiàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 底线 / 底線] underline; base line (in sports); fig. the legal limits; a spy (in enemy territory)

underline ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傍線[ぼうせん, bousen] (n) underline; side line (equivalent to underlining in vertically written text)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アンダースコア[あんだーすこあ, anda-sukoa] underscore, underline
下線[かせん, kasen] underline(_)

underline ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขีด เส้น[v. exp.] (khīt sen) EN: draw a line ; underline FR: tracer une ligne
ขีดเส้นใต้[n.] (khītsentāi) EN: underline ; underscore FR:
เน้น[v.] (nēn) EN: emphasize ; stress ; underline ; underscore ; highlight ; accentuate ; urge ; attach importance to FR: insister sur ; souligner ; accentuer ; accorder de l'importance à
สัญประกาศ[n.] (sanyaprakāt) EN: underline ; underscore FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า underline
Back to top