ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emphasis

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emphasis*, -emphasis-

emphasis ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emphasis (n.) การเน้นย้ำ Syn. accent, stress, weight
emphasis (n.) ความสำคัญ Syn. importance, significance, stress
English-Thai: HOPE Dictionary
emphasis(เอม'ฟะซิส) n. การเน้น,ความสำคัญ,สิ่งที่มีความสำคัญ,การเน้น คำ,ความเข้มข้น,ความ
emphasise(เอม'ฟะไซซ) vt. เน้น,ให้ความสำคัญ,เน้นเสียง,เน้นคำ
English-Thai: Nontri Dictionary
emphasis(n) การย้ำ,การเน้น,การให้น้ำหนัก,ความสำคัญ,ความหนักแน่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emphasisการเน้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emphasis (Linguistics)การเน้นข้อความ (ภาษาศาสตร์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตอกย้ำ (n.) emphasis See also: repeat, stress
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got a Ph.D. from Berkeley in women's studies... emphasis in the history of combat... and last year, I single-handedly organized... the march for Lesbians Against Drunk Driving.ฉันจบ ป.เอกจากเบิร์คเลย์ ด้านสตรีศึกษา ชำนาญพิเศษเรื่องประวัติการต่อสู้ และปีที่แล้ว ฉันจัดเดินขบวน
Suburbanites tend to put too much emphasis on their outward accomplishments.คนย่านชานเมืองมีความโน้มเอียง ให้ความสำคัญมาก กับการบรรลุผลสัมฤทธิ์ ที่เห็นได้ชัด
With an emphasis in canine psychology.- ใช่แล้ว เน้นเรีียนวิชาเกี่ยวกับ จิตวิทยาการฝึกสุนัข
I have a nursing degree with an emphasis on infant/toddler growth and development.ฉันเป็นนางพยาบาลดูแลเด็กเล็กมาก่อน และให้ความสำคัญ ในเด็กแรกเกิด วัยหัดเดิน การพัฒนาของการเจริญเติบโต
Now, I want to put emphasis on fact that this facility was built very much like a prison.ผมต้องการที่จะบอกข้อเท็จจริงที่ว่า ที่นี่ถูกสร้างเหมือนกับคุก
Thank you, Greenberg-- the following people have made first line on a probationary basis, emphasis on the word "probationary."ขอบคุณ กรีนเบิร์จ.. คำแนะนำประชาชน ให้ขีดเส้นใต้ คำว่า " การป้องกันเบื้องต้น " ย้ำคำว่า " การป้องกัน "
It's a unisex bathroom-- emphasis on the sex.มันเป็นห้องน้ำรวม ตอกย้ำเรื่องเซ็กซ์
Let's call it a "finger bomb," emphasis on the "bomb."เราจะเรียกมันว่าเป็น ระเบิดนิ้ว , เน้น ระเบิด .
I don't know. Maybe a little less emphasis on vampire.ฉันไม่รู้ บางทีต้องเน้นที่ แวมไพร์ นิดหน่อย
Emphasis not on the minor.และก็ไม่ได้เน้นย้ำตรงคำว่า เล็กๆด้วย
Emphasis on the homo. So unnecessary.แต่กลับมีรอยก้นบนโต๊ะฉัน แล้วก็มีถุงยางอยู่ในถังขยะ
Emphasis on the word "laid."โดยเฉพาะเรื่อง\"แบบนั้น\" ใช่มั้ย

emphasis ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侧重[cè zhòng, ㄘㄜˋ ㄓㄨㄥˋ, 侧重 / 側重] place extra emphasis on
重点[zhòng diǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, 重点 / 重點] emphasis; focal point
[kě, ㄎㄜˇ, 可] can; may; able to; to approve; to permit; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis)
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g

emphasis ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーソル強調[カーソルきょうちょう, ka-soru kyouchou] (n) cursored emphasis
ぞい;ぞえ;ぜえ[, zoi ; zoe ; zee] (prt) (arch) (at sentence-end) indicates mild emphasis
わね[, wane] (exp) (fem) (See わ,ね・1) expresses depth of feeling or emphasis (sentence end)
[の, no] (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P)
学歴社会[がくれきしゃかい, gakurekishakai] (n) academic meritocracy; education-conscious society; society that places (excessive) emphasis on academic records
引っ[ひっ, hitsu] (pref) (from 引き) (See 引っ抱える) goes before a verb to strengthen its meaning or to add emphasis
糞;屎[くそ;ふん(糞), kuso ; fun ( fun )] (int) (1) (くそ only) (col) bullshit; shit; damn; (n) (2) (col) feces; excrement; (adj-f) (3) (くそ only) damn (adds emphasis and or annoyance to next word, e.g. damn hot, damn kids, etc.); damned
いいから[, iikara] (exp) (col) listen up (used at start of command sentences for emphasis)
エンファサイズ[, enfasaizu] (n) emphasize; emphasise
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then
たの[, tano] (exp) (abbr of ...ていたの) (See 乃・の・5,わ) (usu. sentence end) indicates emotion, admiration, emphasis, etc.
どんだけ[, dondake] (exp) (See どれだけ) what a ..... (word used to show strong emotion, emphasis, punchlines, etc.)
[, na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P)
ね(P);ねえ[, ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P)
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P)
[, yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P)
をば[, woba] (prt) (arch) (See を) marks object of action, etc. (also adds emphasis)
中心[ちゅうしん, chuushin] (n,adj-no) (1) center; centre; middle; heart; core; focus; pivot; emphasis; balance; (suf) (2) -centered; -centred; -focussed; -oriented; centered on; focussed on; (P)
主張[しゅちょう, shuchou] (n,vs) claim; request; insistence; assertion; advocacy; emphasis; contention; opinion; tenet; (P)
偏重[へんちょう(P);へんじゅう(ok), henchou (P); henjuu (ok)] (n,vs) preponderance; making too much of; overestimation; overemphasis; attaching too much importance to; (P)
傍点;旁点[ぼうてん, bouten] (n) (1) marks or dots used to emphasize text passage (emphasise); (2) marks to facilitate reading of kanbun
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
力点[りきてん, rikiten] (n) leverage; emphasis; importance; (P)
力説[りきせつ, rikisetsu] (n,vs) insistence; (major) emphasis; stress; (P)
勿体;物体[もったい, mottai] (n) (1) superior airs; air of importance; (2) overemphasis
堪る;堪まる[たまる, tamaru] (v5r) (uk) (See 堪らない) to bear (often adds emphasis); to endure
強める[つよめる, tsuyomeru] (v1,vt) to strengthen; to emphasize; to emphasise; (P)
強調[きょうちょう, kyouchou] (n,vs) emphasis; highlight; stress; stressed point; (P)
念を押す[ねんをおす, nenwoosu] (exp,v5s) to make sure of; to call attention to; to emphasize; to emphasise
歌物;唄物[うたもの, utamono] (n) (1) an utai (noh chant) piece for recitation; (2) accompanied singing in which the singing is emphasized over the instrumental part (emphasised)
知育偏重[ちいくへんちょう, chiikuhenchou] (n) too much intellectual training; overemphasis on intellectual education
重点[じゅうてん, juuten] (n) important point; lay stress on; colon; emphasis; (P)
閑寂枯淡[かんじゃくこたん, kanjakukotan] (n,adj-na,adj-no) (See 侘寂) aesthetic sense in Japanese art emphasising quiet simplicity and subdued refinement

emphasis ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดเน้น[n. exp.] (jut nēn) EN: main stress ; main emphasis FR:
การเน้นย้ำ[n. exp.] (kān nēn yam) EN: emphasis ; reinforcement FR:
ไซร้[part.] (sai) EN: know that ; surely ; certainly ; [a particle used at the end of a conditional clause for emphasis or rhetoric effect] FR:
ซะอีก[X] (sa īk) EN: [put after a verb or adjective for emphasis or when talking about something unexpected] FR:
เสียอีก[X] (sīa īk) EN: [put after a verb or adjective for emphasis or when talking about something unexpected] FR: rien que ça ; excusez du peu
ย้ำหัวตะปู[v. exp.] (yam hūa tap) EN: sink a nail ; give emphasis (to) FR: mettre le doigt sur la plaie
แหละ[adv.] (lae) EN: quite ; really ; quite so ; just that ; that is ; [end particle used for emphasis] FR: vraiment ; exactement ; bien sûr ; évidemment ; bien entendu ; [particule finale d'insistance]
นะ[part.] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer] FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué] ; voulez-vous ? ; donc
เนี่ย = เนี่ยะ[part.] (nīa) EN: [particle used in the interrogative to indicate emphasis] FR:

emphasis ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachdruck {m} | mit allem Nachdruckemphasis | with every emphasis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emphasis
Back to top