ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

highlight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *highlight*, -highlight-

highlight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
highlight (vt.) เน้น Syn. emphasize
highlighted (adj.) ซึ่งให้ความสำคัญ See also: ซึ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษ Syn. promoted
highlighter (n.) ปากกาสำหรับเน้นข้อความเพื่อให้เห็นเด่นชัด
English-Thai: HOPE Dictionary
highlight(ไฮ'ไลทฺ) vt. เน้น,ทำให้เด่น,ฉายแสงจ้าไปที่. n. เหตุการณ์ที่สำคัญ,บริเวณที่มีแสงสว่างจ้าที่สุดบนเวที, Syn. core,crux
English-Thai: Nontri Dictionary
highlight(n) เหตุการณ์สำคัญ,จุดสำคัญ,บริเวณที่จ้าที่สุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
highlightingการเน้นให้เด่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm gone. I'm laughing. This is the highlight of my semester.ผมตายแน่ โดนไล่ออก เป็นจุดผันผวนของเทอมเลย
Because something as simple as pizza night is the highlight of my week.เพราะมีอะไรบ้างอย่างที่ทำให้ ผมเผ้ารอให้ถึงคืนแห่งพิซซ่า
RIGHT NOW I JUST NEED YOU TO HIGHLIGHT A 10-MILE RADIUS AROUND THIS POINT.และเขาฆ่าอัตตลักษณ์ไปแล้ว
But the refs will see that on our post-game highlight reel.แต่กรรมการจะได้เห็นมัน ในภาพไฮไลท์ของเรา
First, we must highlight your eyes.อย่างแรก เราต้องไฮไลท์ตรงตาให้ดี
Come on. It's the highlight of my day.เอาน่า มันเป็นเรื่องพิเศษประจำวันของฉันเลยนะ
You still haven't seen the highlight yet.ยังไม่ทันถึงตอนสำคัญเลย
And trust me, that will be the highlight of your day!และเชื่อฉันมั้ย ว่ามันจะเป็น เวลาที่เยี่ยมที่สุดสำหรับแกในวันนี้เลยหล่ะ!
Can you highlight the perimortem bruising?คุณช่วยระบุบาดแผลที่เกิดก่อนการเสียชีวิตได้มั๊ย
Is this amazing or what? Sweetie, that's a highlight from the '98 championship game.ที่รัก นั่นเป็นไฮท์ไลท์ จากการแข่งขันชิงแชมป์จากปี 98
I mean, we have got a lot of talent here, and I'm gonna highlight it.พวกเรามีความสามารถ และครูต้องการให้มันเปล่งประกายออกมา
The highlight of the evening was when you showed us your Bollywood break dancing skills.ไฮไลท์ของเย็นนี้ ที่่นายโชว์พวกเรา ท่าเต้นเบรคแด๊นซ์ของบอลลีวู้ด

highlight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挑染[tiāo rǎn, ㄊㄧㄠ ㄖㄢˇ, 挑染] highlight (hair); partial hair dye
折子戏[zhé zi xì, ㄓㄜˊ ㄗ˙ ㄒㄧˋ, 折子戏 / 摺子戲] highlights from opera

highlight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドラッグ[, doraggu] (n) (1) drag; (n,vs) (2) drug (esp. illegal); (vs) (3) to drag; (4) {comp} to highlight (e.g. by click-dragging a cursor over text); (P)
ハイライト版[ハイライトばん, hairaito ban] (n) highlight halftone
メッシュ(P);メシュ[, messhu (P); meshu] (n,adj-no) (1) mesh; (2) (メッシュ only) highlight in the hair (fre
前面に出す[ぜんめんにだす, zenmennidasu] (exp,v5s) to highlight something; to bring something to the fore
居グセ;居曲[いグセ(居グセ);いぐせ(居曲), i guse ( kyo guse ); iguse ( kyo kyoku )] (n) (See 曲・くせ・1,仕手・2) aural highlight of a noh play in which the main actor remains seated
見所(P);見どころ(P)[みどころ, midokoro] (n) (1) point worthy of note; highlight (e.g. in a film); thing to note; (2) good prospects for the future; promise; (P)
アクセント[, akusento] (n) (1) accent (in language); (2) stress; highlight; accent; (P)
ハイライト[, hairaito] (n) highlight; (P)
圧巻(P);圧観(iK)[あっかん, akkan] (n) highlight; best part; masterpiece; (P)
強調[きょうちょう, kyouchou] (n,vs) emphasis; highlight; stress; stressed point; (P)
押し出す;押出す[おしだす, oshidasu] (v5s,vt) (1) to crowd out; to push out; to squeeze out; (2) to start together; to set out en masse; (3) to highlight; to draw attention to
[くせ;クセ, kuse ; kuse] (n) (1) (uk) long segment of a noh play forming its musical highlight; (n-pref) (2) (See 曲者・1) wrong; improper; indecent
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P)
立体感[りったいかん, rittaikan] (n) feeling of solidity; three-dimensionality; drawing highlights
蛍光ペン;螢光ペン[けいこうペン, keikou pen] (n) highlighter; highlighter pen
Japanese-English: COMDICT Dictionary
強調[きょうちょう, kyouchou] highlight
強調表示[きょうちょうひょうじ, kyouchouhyouji] highlighting (vs)
強調表示フィルタ[きょうちょうひょうじフィルタ, kyouchouhyouji firuta] highlighting filter
顕示性[けんじせい, kenjisei] highlighting

highlight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฮไลท์[n.] (hailai) EN: highlight FR:
เหตุการณ์สำคัญ[n. exp.] (hētkān samk) EN: event ; highlight FR:
จุดสำคัญ[n. exp.] (jut samkhan) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter ; significant point ; highlight FR: point capital [m] ; point essentiel [m] ; point crucial [m] ; point important [m] ; point soignificatif [m]
เน้น[v.] (nēn) EN: emphasize ; stress ; underline ; underscore ; highlight ; accentuate ; urge ; attach importance to FR: insister sur ; souligner ; accentuer ; accorder de l'importance à
เน้นย้ำ[v. exp.] (nēn yam) EN: repeat ; highlight FR:
การไฮไลท์[n.] (kān hailai) EN: highlighting FR:
ปากกาเน้นข้อความ[n. exp.] (pākkā nēn k) EN: highlighter ; highlighter pen FR: surligneur [m]
ทำไฮไลท์[v. exp.] (tham hailai) EN: colour hair with highlights ; colour hair with highlights (Am.) FR:

highlight ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glanzlicht {n}glossy highlight; specular highlight

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า highlight
Back to top