ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tension

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tension*, -tension-

tension ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tension (n.) ความตึง Syn. tautness, tightness
tension (n.) ความเครียด See also: ความเครียดทางจิตใจ, สภาพตึงเครียด Syn. anxiety, pressure, stress
tension (n.) เครื่องมือที่ใช้ดึงให้ตึง
English-Thai: HOPE Dictionary
tension(เทน'เชิน) n. ความตึง,ความตึงเครียด,แรงเบ่งหรือแก๊สหรือไอ,เครื่องยึด,เครื่องดึง., See also: tensional adj., Syn. tightness,tautness
English-Thai: Nontri Dictionary
tension(n) ความตึงเครียด,การดึง,แรงเบ่ง,เครื่องยึด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tension๑. ความตึง๒. ความตึงเครียด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tensionแรงดึงแรงที่จะทำให้วัตถุแยกออกจากกัน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่อมท้อง (v.) soothe the tension of delivery by rubbing gently the belly
ความตึงเครียด (n.) tension See also: strain, stress, pressure Syn. ความเครียด Ops. ความผ่อนคลาย, ความสบาย
กรมส่งเสริมการเกษตร (n.) Department of Agricultural Extension
แรงสูง (adj.) high-tension Ops. แรงต่ำ
โรคความดันเลือดสูง (n.) hypertension
โรคความดันโลหิตสูง (n.) hypertension Syn. โรคความดันเลือดสูง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't stand the tension eitherฉันไม่สามารถทนต่อความตึงเครียดด้วยเหมือนกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe if I can increase the tension a little more, it will hurt him, and he will jump.บางทีถ้าฉันสามารถเพิ่มความ ตึงเครียดเล็กน้อย มากขึ้นก็จะทำร้ายเขาและเขาจะ กระโดด
To get rid of tension on the border, to get rid of reactionary governments.{\cHFFFFFF}To get rid of tension on the border, to get rid of reactionary governments.
No. Don't look at my feet, keep my head up, my eyes open... tension in my arms, my frame locked, seat pulled up...ไม่ ต้องไม่มองต่ำ เชิดหน้าเอาไว้ ลืมตาขึ้น...
It's most probably a pathetically mechanical attempt to heighten the emotional tension of the next game sequence.มันเป็นที่สุด ความพยายามที่น่าสงสาร ที่จะบ่งบอก ถึงอารมณ์ต่อไปของเกม
I thought of last summer, when we still hoped that if we put ourselves in some idyllic setting we'd somehow get rid of all the tension jump-start our marriage and rediscover why we fell in love in the first place.ผมคิดวถึงหน้าร้อนที่แล้ว ตอนที่เรายังมีความหวังอยู่... ... ตอนที่เราทำชีวิตของเรา ให้เรียบง่าย... ... เราละทิ้ง ทุกสิ่งทุกอย่าง...
It relieves tension and the fear of death.จะได้ผ่อนคลายและกลัวตายน้อยลง
Having a child should be something that makes us both happy and excited, not a cause of all this tension and anxiety and...การมีลูกอาจทำให้เรามีความสุข ทำให้เรามีเรื่องน่าตื่นเต้น แต่ต้องไม่ทำให้เราเครียดหรือกลุ้มใจ...
The tension before the attack has made him out of his mind!ไอ้นี่มันเครียดจนเป็นบ้าไปแล้ว!
The contrast between the feminine florals, and the rough-hewn background would create this wonderful tension with...ความเป็นหญิงกับดอกไม้ - และความดิบ... - ไม่
If I can capture the tension between these two--มันทำให้ฉันรู้สึกถึงกล้ามที่ฟิตเปรี๊ยะ
We stretch your upper body using weights until the tension pops the spine into position.เราจะยึดร่างกายส่วนบนของคุณโดยใช้น้ำหนักถ่วง จนกว่าแรงตึงจะดึงให้กระดูกสันหลังเข้าที่
There's been some tension between my husband and me.มีความตึงเครียดระหว่างฉันกับสามี

tension ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恺撒[Kǎi sǎ, ㄎㄞˇ ㄙㄚˇ, 恺撒 / 愷撒] Caesar (name); Gaius Julius Caesar 100-42 BC; by extension, emperor, Kaiser, Tsar
花旗[huā qí, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ, 花旗] the Stars and Stripes (US flag); by extension, the United States of America; abbr. for Citibank 花旗銀行|花旗银行
春宫[chūn gōng, ㄔㄨㄣ ㄍㄨㄥ, 春宫 / 春宮] Crown Prince's chambers; by extension, the Crown Prince; erotic picture
引申[yǐn shēn, ˇ ㄕㄣ, 引申] extended meaning (of a word); to mean by extension
伸展[shēn zhǎn, ㄕㄣ ㄓㄢˇ, 伸展] extension
外延[wài yán, ㄨㄞˋ ㄧㄢˊ, 外延] extension (semantics)
延长线[yán cháng xiàn, ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, 延长线 / 延長線] extension cord; extended line; powerstrip
战团[zhàn tuán, ㄓㄢˋ ㄊㄨㄢˊ, 战团 / 戰團] fighting group; by extension, a fight; a fray
饕餮之徒[tāo tiè zhī tú, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨˊ, 饕餮之徒] glutton; gourmand; by extension, person who is greedy for power, money, sex etc
臭架子[chòu jià zi, ㄔㄡˋ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, 臭架子] stinking pretension; to give oneself airs and offend others; hateful arrogance
高血压[gāo xuè yā, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ, 高血压 / 高血壓] high blood pressure; hypertension
过度紧张[guò dù jǐn zhāng, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, 过度紧张 / 過度緊張] hypertension; excessive stress
宅男[zhái nán, ㄓㄞˊ ㄋㄢˊ, 宅男] male addicted to computers, computer games, adult cartoons etc (2000s Taiwan slang, derived from Japanese otaku 御宅男 house male); fan of computer games; by extension, nerd
正断层[zhèng duàn céng, ㄓㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 正断层 / 正斷層] normal fault (geol.); fault line due to extension, with one block slipping down relative to the other
矫揉造作[jiǎo róu zào zuò, ㄐㄧㄠˇ ㄖㄡˊ ㄗㄠˋ ㄗㄨㄛˋ, 矫揉造作 / 矯揉造作] pretension; affectation; putting on artificial airs
洞房花烛[dòng fáng huā zhú, ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄓㄨˊ, 洞房花烛 / 洞房花燭] put out candles in the new home (成语 saw); fig. wedding celebrations; wedding night; by extension, newly-weds
洞房花烛夜[dòng fáng huā zhú yè, ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄓㄨˊ ㄧㄝˋ, 洞房花烛夜 / 洞房花燭夜] put out candles in the new home (成语 saw); fig. wedding celebrations; wedding night; by extension, newly-weds
[zú, ㄗㄨˊ, 族] race; nationality; ethnicity; clan; by extension, social group (e.g. office workers 上班族)
宽缓[kuān huǎn, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄢˇ, 宽缓 / 寬緩] relieved; tensions relax
[mù, ㄇㄨˋ, 幕] stage curtain; tent; by extension, act of a play
表面张力[biǎo miàn zhāng lì, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄓㄤ ㄌㄧˋ, 表面张力 / 表面張力] surface tension
转接[zhuǎn jiē, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄝ, 转接 / 轉接] switch; connection; to put through (to telephone extension)
拉力[lā lì, ㄌㄚ ㄌㄧˋ, 拉力] tension
征衫[zhēng shān, ㄓㄥ ㄕㄢ, 征衫] traveler's clothing; by extension, traveler
高涨[gāo zhǎng, ㄍㄠ ㄓㄤˇ, 高涨 / 高漲] upsurge; (tensions etc) run high
迎新[yíng xīn, ˊ ㄒㄧㄣ, 迎新] to see in the New Year; to welcome new guests; by extension, to receive new students

tension ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
テンションピープル[, tenshonpi-puru] (n) people between whom there is tension (wasei
ハイテンション[, haitenshon] (n) (1) high tension (as in electronics, etc.); (2) excited; enthusiastic
ハイテンションボルト[, haitenshonboruto] (n) high tension bolt
一張一弛[いっちょういっし, icchouisshi] (n) tension and relaxation
引っ張り;引張り[ひっぱり, hippari] (n) pulling; stretching; tension
引っ張り試験[ひっぱりしけん, hipparishiken] (n) tension test
界面張力[かいめんちょうりょく, kaimenchouryoku] (n) interfacial tension
発条秤;ばね秤[ばねばかり, banebakari] (n) spring balance; spring scale; pull tension gauge
高電圧[こうでんあつ, kouden'atsu] (n) high voltage; high tension
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] (n) {comp} address field extension
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
エクステ[, ekusute] (n) (abbr) (sl) (See エクステンション) (hair) extensions
エクステンション[, ekusutenshon] (n) extension; (P)
コード拡張文字[コードかくちょうもじ, ko-do kakuchoumoji] (n) {comp} code extension character
ストリーミングSIMD拡張命令[ストリーミングエスアイエムディーかくちょうめいれい, sutori-minguesuaiemudei-kakuchoumeirei] (n) {comp} Streaming SIMD Extensions; SSE
ストレイン[, sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance
テンション[, tenshon] (n) (1) tension; (2) (sl) (highness of) spirits; (P)
テンションマリオン構法[テンションマリオンこうほう, tenshonmarion kouhou] (n) tension-mullion glazing system
ファイル名拡張子[ファイルめいかくちょうし, fairu meikakuchoushi] (n) {comp} filename extension
ファイル拡張子[ファイルかくちょうし, fairu kakuchoushi] (n) {comp} file extension
マルチメディアエクステンション[, maruchimedeiaekusutenshon] (n) {comp} multimedia extension; MMX
付け焼き刃;付焼き刃[つけやきば, tsukeyakiba] (n) pretension; affectation
伸び(P);延び[のび(P);ノビ, nobi (P); nobi] (n,vs) (1) growth; development; (2) stretching (e.g. body when waking up); (3) spread; elongation; extension; carry (e.g. of sound); sustain; (P)
伸張;伸暢;伸長[しんちょう, shinchou] (n,vs,adj-no) expansion; extension; elongation; stretching; uncompression
低髄液圧症候群[ていずいえきあつしょうこうぐん, teizuiekiatsushoukougun] (n) cerebrospinal fluid hypovolemia; CSF hypovolemia; intracranial hypotension syndrome
僭称[せんしょう, senshou] (n,vs) pretension; assumption (of a title)
内包[ないほう, naihou] (n,vs,vt) (1) connotation; comprehension; intension; (2) inclusion; containment within; (P)
切迫[せっぱく, seppaku] (n,vs,adj-no) pressure; urgency; tension; imminence; acuteness; (P)
協力鋼[きょうりょくこう, kyouryokukou] (n) high-tension steel
増改築[ぞうかいちく, zoukaichiku] (n) extension and structural alteration of building
外なる[そとなる, sotonaru] (adj-f) (See 内なる) outer (self, etc.); external (conflict, tension, competition, etc.)
外延[がいえん, gaien] (n) extension; denotation
女権拡張[じょけんかくちょう, jokenkakuchou] (n) extension of women's rights
小座敷[こざしき, kozashiki] (n) (1) small tatami room; (2) (See 放ち出) extension of the main room of a home (in traditional palatial-style architecture); (3) room smaller than four and a half tatami (in tea ceremony)
延命[えんめい(P);えんみょう(ok), enmei (P); enmyou (ok)] (n,vs,adj-no) keeping alive longer; prolonging life; life extension; life-support; (P)
延長[えんちょう, enchou] (n,vs) (1) extension; elongation; prolongation; lengthening; (n) (2) Enchou era (923.4.11-931.4.26); (P)
延長線上[えんちょうせんじょう, enchousenjou] (n) extension of a straight line; (conclusion) following as an extension of (an argument)
建増し;建て増し[たてまし, tatemashi] (n) building addition or extension; an annex
引き延ばし(P);引き伸ばし;引伸ばし;引延ばし[ひきのばし, hikinobashi] (n) (1) extension; prolongation; (2) (See 引き伸ばし写真) enlargement; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension
コード拡張文字[コードかくちょうもじ, ko-do kakuchoumoji] code extension character
ファイル名拡張子[ファイルめいかくちょうし, fairu meikakuchoushi] filename extension
制御部拡張[せいぎょぶかくちょう, seigyobukakuchou] control field extension
拡張[かくちょう, kakuchou] expansion (vs), extension, enlargement, escape (ESC)
拡張子[かくちょうし, kakuchoushi] (filename) extension
拡張物理的配達アドレス構成要素[かくちょうぶつりてきはいたつアドレスようそ, kakuchoubutsuritekihaitatsu adoresu youso] extension of physical delivery address components
拡張記号[かくちょうきごう, kakuchoukigou] extension sign
拡張部分[かくちょうぶぶん, kakuchoububun] extension
拡張郵便ORアドレス構成要素[かくちょうゆうびんORアドレスこうせいようそ, kakuchouyuubin OR adoresu kouseiyouso] extension of postal OR address components

tension ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟฟ้าแรงสูง[n. exp.] (faifā raēng) EN: high voltage FR: haute tension [f]
ไฟตก[n. exp.] (fai tok) EN: FR: chute de tension [f]
การทดสอบแรงดึง[n. exp.] (kān thotsøp) EN: tension test FR:
การวัดความดันโลหิต[n. exp.] (kān wat khw) EN: FR: mesure de la tension artérielle [f]
ความดัน[n.] (khwām dan) EN: pressure FR: pression [f] ; tension [f] ; tension artérielle [f]
ความดันโลหิต[n. prop.] (khwām dan l) EN: blood pressure FR: tension artérielle [f] ; tension [f]
ความดันโลหิตสูง[n. exp.] (khwām dan l) EN: high blood pressure ; hypertension FR: tension (artérielle) maximale [f] ; tension (artérielle) supérieure [f]
ความดันโลหิตต่ำ[n. exp.] (khwām dan l) EN: low blood pressure FR: tension (artérielle) minimale [f] ; tension (artérielle) inférieure [f]
ความดึงเครียด[n. exp.] (khwām deung) EN: tension ; tensions FR: tension [f] ; tensions [f]
ความเครียด[n.] (khwāmkhrīet) EN: strain ; stress ; tension FR: stress [m] ; tension [f] ; pression [f]
ความกดดัน[n.] (khwām kotda) EN: pressure ; frustration ; tension FR: tension [f] ; pression [f]
ความเครียด[n.] (khwām krīet) EN: stress ; tension ; strain FR: tension [f]
ความต่างศักย์[n. exp.] (khwām tāng ) EN: potential difference ; voltage FR: différence de potentiel [f] ; tension [f]
ความตึง[n.] (khwām teung) EN: tightness ; strictness FR: raideur [f] ; tension [f]
ความตึงเครียด[n.] (khwām teung) EN: stress ; tension FR: tension [f] ; tensions [mpl]
ความตึงเครียดด้านภูมิศาสตร์การเมือง[n. exp.] (khwām teung) EN: geopolitical tension FR: tension géopolitique [f]
ความตึงเครียดทางการเมือง[n. exp.] (khwām teung) EN: political tension FR: tension politique [f]
กล่อมท้อง[v.] (klǿmthøng) EN: soothe the tension of delivery by rubbing gently the belly FR:
แรงดันไฟฟ้า[n. exp.] (raēng dan f) EN: voltage FR: tension [f] ; voltage [m]
แรงดันไฟฟ้าสูง[n. exp.] (raēng dan f) EN: high voltage FR: haute tension [f]
แรงดันไฟฟ้าต่ำ[n. exp.] (raēng dan f) EN: low voltage FR: basse tension [m]
แรงดึง[n. exp.] (raēng deung) EN: tension, FR: tension [f]
แรงตึงผิว[n. exp.] (raēng teung) EN: surface tension FR: tension superficielle [f]
สายไฟฟ้าแรงสูง[n. exp.] (sāi faifā r) EN: high tension wire ; high voltage line FR: ligne à haute tension [f]
ศักย์สูง[n. exp.] (sak sūng) EN: high tension ; high voltage FR: haute tension [f]
เสาไฟฟ้าแรงสูง[n. exp.] (sao faifā r) EN: FR: pylône de ligne à haute tension [m]
สถานีไฟฟ้าแรงสูง[n. exp.] (sathānī fai) EN: FR: station électrique à haute tension [f]
วัดความดันโลหิต[v. exp.] (wat khwām d) EN: FR: mesurer la tension artérielle
ฟีลด์ภาคขยาย[n. exp.] (fīn phāk kh) EN: extension field FR:
การขยาย[n.] (kān khayāi) EN: enlargement ; magnification ; expansion ; amplification FR: agrandissement [m] ; expansion [f] ; amplification [f] ; extension [f]
การขยายออก[n. exp.] (kān khayāi ) EN: expansion ; extension FR: expansion [f] ;extension [f]
การขยายตัว[n. exp.] (kān khayāi ) EN: expansion FR: extension [f] ; expansion [f]
การขยายตัวของเมือง[n. exp.] (kān khayāi ) EN: FR: extension de la ville [f]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]
การส่งภาคขยาย[n. exp.] (kān song ph) EN: extension map FR:
การต่อเวลา[n. exp.] (kān tø wēlā) EN: extension FR:
การต่อวีซ่า[n. exp.] (kān tø wīsā) EN: visa extension FR: prolongation de visa [m]
การยืดเวลา[n. exp.] (kān yeūt wē) EN: deferral ; prolongation ; postponement ; extension FR:
การเหยียด[n.] (kān yīet) EN: extension FR:
การเหยียดเข่า[n. exp.] (kān yīet kh) EN: knee extension FR:

tension ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karkassenspannung {f}casing tension
Spannscheibe {f}conical spring washer; tension disc
spannungsgeladen {adj}; voller Spannungfraught with tension
Bandspannungsregulierung {f}tape tension controller
Bodenwasserspannung {f}soil moisture tension
Oberflächenspannung {f} | die Oberflächenspannung beeinflussendsurface tension | tensioactive
Spannung {f}; Tension
Weichenspannwerk {n}turnout tension lever
Bahnspannung {f}web tension
Artikelstammerweiterung {f}article master extension
Gurtstraffer {m} [auto]belt tensioner; pretensioner; seat belt pretensioner
Anbau {m}building extension
Dehnung {f} | bleibende Dehnungextension | permanent extension; permanent set
Dehnungselastizität {f}extension compensating
Erweiterungsstück {n}extension piece
Fristverlängerung {f}extension of time limit
Kreditvergabe {f}extension of credit
Streckverband {m}extension bandage
Verlängerungskabel {n}extension cable
Verlängerungsschnur {f}extension cord [Am.]
Verlängerungsschnur {f}extension lead
Verlängerungsschnur {f}extension flex
Zusatzregister {n}extension register
Lenkeranbauten {pl}handlebar extensions
Bluthochdruck {m} | an Bluthochdruck leidenhigh blood pressure; hypertension | to have high blood pressure
Hypertension {f}; erhöhter Blutdruck [med.]hypertension
Hypotension {f}; niedriger Blutdruck [med.]hypotension; low blood pressure
Lungenhochdruck {m} [med.]pulmonary hypertension
Seilspannfeder {f}rope tensioner
Spanne {f}retension
Zugfeder {f} [techn.]tension spring

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tension
Back to top